22 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

22 Ağustos 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Arsınlasal İIzmir Panayırında Panayır Bugun Açılıyor İzmirde On Bin Kişi Birikti Yurdumuzun Her * Yanıridan Ziya- retçi Akmı Devam Ediyor İzmir, 22 (Te- ve şehir hayli kalabalıklanmıştır. lefon) — Af' Dün akşamdanberi şehirdekl bü- sıulusal İzmir tün oteller döldüğü için pansi- panayırı bugün yonlarda ve aile evlerinde ha- 3:' IS'İWB(:. zırlanan yerlerden İstifadeye baş- M l p kınîm:m bir lanmıştır. Bu akşam Aydın, Bandırma ve Afyondan hareket eden özel toenler İzmire yeniden binlerce söylevile açıl- mış olacaktır. S'"lb hB.)k.:ı giyaretçi getirecektir. Bütün batı u sabah sel anadolusu halkı Izmire dökülmüş buçukta şehri- bulunmaktadır. mize geldi, tö- Beşinci İzmir panayırı Cüm- tönle karşılan- — Izmir urayı baş- huriyet — meydanında, — Atatürk di. — Üç gün- kanı Salih Uz heykelini önüne alan büyük alan- denberi kara ve deniz yollarile Izmi-| da - açılacaktır. Açılma — töreni rve on binden fazla ziyaretçi gelmiş ( Devamı 9 üncu yüzde ) 12 Yışındı Bir Katil! Bu Çocuk, Ark Arkadaşım Tüfekle Öldürd Şimdi, Bu Cinayetin İçyüzü Araştırılıyor Dün sabah saat onda Fatih fandarma bölük kumandanlığı bir köy arabası içinde Adli Tıp İşleri müdürlüğü önüne bir tabut ve müddeiumumlliğe de oniki yaşın- da bir çocuk göndermiştir, jan- darmaların nezareti altında geti- rilen bu tabutun İçinde (20) ya- şında ve Büyükçekmeceli Tevfik adında bir gencin ölüsü vardır. Müddelumumiliğe gönderilen ço- cuğun adı da Hasan oğlu Memo- dur. Hâdiseyi iki taraflı tahkik #ttik, eriştiğimiz sonunç şudur: Memo ile Tevfik Büyükçeks Mmecede iki komşu çocuklarıdır, Evelisi gün ortada iki av- çiftesi bulmuşlar, Memo komşusu Tevfiği — Haydi.. Seninle askerlik Oyunu oynayalım, demiş ve o da kabul etmiş, sonra da tarlayâ $tıkı şar. Evvelâ Tevfik Memoya ( Dovamiı B inci yüzde , H ikümet Ç Çok İdaro işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kum Atatürkün Huzurunda Yapılan Toplantı önemli Kararlar. Verdi Sovyet Rusya Pavyonu 70000 Lira l Tazminat! Bir AmOğlu- . e l5 nun Diyetini . İstiyor Kasımpaşada oturan mütekait yüzbaşı Cemil Ozay, müddelumu- miliğe müracaat ederek, oğlunun fena ve fen üsüllerine aykırı olarak tedavi yüzünden ölümüne t#ebep olduğu Iddiasilee Ortaköy- de dişcilik yapan doktor Ahmet Şikrü aleyhine bir dava açmıştır. Bu iddiaya göre, hâdisenin ma- hiyeti şudur: Cemil Ozayın oğlu Cemal, | diş ağriısı çektiği için temmu- zun birinci günü Ortaköyde dişci Ahmet Şükrüye müracaat etmiş, Mükafatlı Anketimiz “Çoban Mehmet mi, Dinarlı mı yenecek ?,, sualine her gün yüzlerce cevap alıyoruz. Lüt- fen Yuncu sayfayı açınız. İtisında İlk İş Ola- rak Bunlar Görüşülecek Yapılacak İşler İçiri Bütçeye Yeniden Tahsisat Konulacak Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Başbakan İsmet İnönü ile, Dış, İç, Bayındırlık, Finans, Su, Tüze, Sağlık, Tarım, Gümrük ve Inhisarlar Bakanları dün öğle- den sonra Filoryada Cumur Baş- kanı Atatürk tarafından kabul edildiler. Başbakan ve bütün Bakanlar saat 16,30 dan itibaren geç vak- te kadar Cumur Başkanı nezdin- de kaldılar, Atatürkün huzurun- da Bakanlar Kurulu halinde top- Janmıs oldular. ( Dıvııı 6 inel yüzde ) Vaziyet çok endişeli görülüyor. En son haber- ler altıncı sayfadadır Yenı Kanunlar Hazırlanacak lKamutayın Toplan- Fileryada Altatürk tarafından kabul edilen Bakanların dün fotoğraf mu- habirtmizin tesbit ettiği resimleri “Habeşistanda Medeniyet Yaratacağız /,, — Muselininin Bir Söylevinden — Yirminci asrım medeni insa.1 karşısında vahşi issan |

Bu sayıdan diğer sayfalar: