22 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

22 Ağustos 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Sayfa Halkın Sest İstaubul Nasıl Güzelleşir ? Şu son günlerde, İstanbulumuzun güzelleştirilmesi movzuu — etrafında birçok kimseler fikirler söylüyorlar Mütalâalar ileri sürüyorlar. Biz bu münasebetle halk arasında sorüşe turmalar vaptık ve şunları topladık; Taksim, Ayaspaşa, Namık Paşa sokağı 2 No.lı hane, Tevfik : — Üstad Bay Galip Bingöl, bir güzellik önstitünü direktöründen daha hüzikane bir takım formüller mraladı, hem de yaptığı proğram bedavaya mal olacakmış! Fakat benim bu be- dava güzelliğe aklım eremedi. Çün. kü İstanbulu bedava güzelleştirmek, ihtiyar bir kadının çirkinliklerini boy ile gizlemeye kalkışmaya benzer. yi yanıcı arkadışın — söylediği gibi: * İstanbulda — güzel mamına ne varsa halkım, ve çirkin namına ne varsa mahlükun eseridir! , Mahlüklar tahribata nihayet ver. sinler küfil * Edirnekapı Sakız sokağı 12 No hane Fahreddin: — İstanbulu güzelleştirme cemle yetint plâncıları sokmasalar barl.. * Kızıltoprak Şemsettin paşa 34 No. Fahire; -— bulu — güzelleştirmek — için cemiyet kurmak, fena bir hareket değil, İstanbulu güzelleştirmek - içle, İstanbulu çirkinleştiren şeyler de, in- gaattaki zevkalzlik ve imtizamsızlıktır. Rastgele yere rastgele biçimde bina yapılıyor. Kârgir evlerle, ahşap kulü- beler, ve beton, kübik apartımanlar bir araya geliyor. Bunun neticesinde de, meydana, Asri, güzeş, muntazam mahalleler ye- rine, bir garip bimalar pazarı çıkıyor. * Karaköy, Bankalar caddesi Kalalat sokağı, & numaralı hane, Nesim: — Dünyada para ile yapılmıyacak işler, parasmız yapılabilecek işler kadar ardır. İstanbulu güzelleştirmek içla cemiyetten, fikirden, plândan önce bol para lâzumdır. Sonra, güzellik, bence mübrem ihtiyaçların temininden I"H.ı" düşünülmesi lâzmgülen bir : Ve ben, İstanbulun sade gürellik tasasına düşebilecek kadar dertsiz olduğunu sanmıyorum, Bu Wibarla, İstanbula; — “İstanbulu güzelleştirme,, cemiyetinden — önceş tanbulu ihtiyaçlarından kurltarıma cemiyeti,, lâzımdır. Yedi Suçtan Ceza Aldı Sabıkalı İsmail birçok suçlar İşlemiş. Hırsızlık ve dolandırıcılık ollarile tam yedi evin insanlarını |kandırarak çarpmış. İkinci Ceza mâahkemesinde muhakeme edildi. İşlediği suçların bazılarından üçer ay, bazılarından 7şer ay ceza yiyerek ellişer lra da para ceza- sına çarpıldı. Neticede bu suçların hepsl toplandı. ve İsmailin bir sene 3 ay 23 gün hapsine, 290 lira ağır para cezasına, 7 ay emniyette kalmasına karar verlldi. — Hasan Beyeiğim! Dişimden tırna- ğimdan arttırdım, bir radyo aldım. ğ SON POSTA , — DARILİ HABERLER | Istanbul Endüstri Şehri Son Tetkiklere Göre 563 Fabrika Var Yenicami Yalcami — cıvarının — açılarak bu tariht eserin meydana çıkarık ması kararlaşmıştı. Belediye, bu hususta ancak 936 senesinde istimlâk yapabilecek ve ©o sena zarfında bu İş İikmal edilmiş olacaktır. B İstanbul Kız lisesinde Mekteplerde talebe kaydı yapılırken Yazım İşleri Bu Yıl Talebe Sayısı Çok Aşkın Olacak Lise va ortamekteplere dün de büyük bir alâka ile müracaatlar yapılmış ve birçok gençler yeni talebe olarak yazılmışlardır. Yalnız, kayıt günleri — her mektepte bir değildir. Birçok lise ve ortamektepler birer ikişer gün ara ile kayıt yapmaktadırlar. Dün talebe kaydeden mektep- ler evvelki gününkünden daha faz- la isteklilerle — karşılaşmışlardır. Bu vaziyote bakılırsa on gün içinde her İlse ve ortamektebe kaydedilen talebe miktarının mu- ayyen kadroyu çok fazla aşacağı anlaşılmaktadır. Sımfları ve yerleri müsalt bu- lunmiyan mektep'erden fazla ta« lebenin alınarak daha mübsait mekteplere nakledilmesi kararlaş- tırılmıştır. Birkaç lise ve orta mektebin iki günlük yeni talebe miktarını yazıyoruz: lstanbul kız İisesi: 140, Cüm- huriyet ortamektebi: 65, Gelen- bevi: 30. Bir Cinayet Davası Nakzedildi Mehmet oğlu Osman Iddiaya göre, bir gönül meselesinden Hazmiye adında bir kadın öldür- müş. Osmanın Ağır Cezada duruşması yapılmış ve 15 yıla mabküm olmuştur. Fakat Temyiz Mahkemesi bu kararı nakzettiğim den — suçlunun — muhakemes.ne yeniden başlanmıştır. | Tramvaylar Yürürken Atlamayınız! Belediye, umumi şekilde tram- vay kazalarının önüne geçmek için kat'i kararını vermiştir. Bilhossa — tramvay kapıları mutlak surette kapalı bulunacak- tır. Kapılarını kapamıyan biletçi- ler, birinci defasında 125, ikinci defasında 2, Üçüncü defasında 3 Kra para cezasi'e cezalandırıla- cak, bu işi daha faz'a tekrar edenler hakkında o nisbette ceza tertip edilecektir. Ayrıca, belediyo zabıta me- murları da tramvaya atlamak suretile binen ve inenleri yaka- hyarak 102 kuruş para cezası alacaklardır. Parmakları Kesildi Kasımpaşada Havurzlar fabrk- kasında çalışan Abdullah oğlu 13 yaşlarında İsmet, sol kolunu kaza lle makineye kaptırdığından iki parmağı kesilmiş, hastaneye kaldırılmıştır. Şakalaşırlarken Beşiklaş Köyiçinden Abbas arkadaşı Süleymanla şakalaşırken yüzüne bir yumruk yemiş ve gö- zü şişmiştir. Çoğunluk Dokuma Ve Kereste Fabrikalarındadır Belediyenin yaptırdığı bir ted- kike göre, Istanbul Türkiye en- düstrisinin bir merkezi halindedir. Türk tcaret ve sanayil en büyük inkişafı bu şehirde göstermekte- dir. Buügün Istanbulda büyük, küçük 563 fabrika ve atelye vardır. 1932 yılına kadar açılan ve işliyen fabrikalar ve atelyeler içinde en yüksek yekünu doku- macılar teşkil etmektedir. Lstanbulda 76 dokuma, 68 trikotaj, 52 kereste ve marangoz, 43 mensucat 33 sepl debağat, 31 çorap, 24 matbaa, 17 şeker ve tahin 16 ekmek, 11 fanlla, 8 uiriyat, 8 kırtasiye eşyası, Tbakır aletler, 7 sabun 62 çini ve mozaik, 6 kundura levazımı, 6 çikolata, 6 gazoz ve şıra, 5 boya, 5 tarak, 5 konserva, 4 bisküvi, 4 makara ve fotinbağı, 4 kasket, 4 kundura kalıbı, 4 — otomobil karuserisi, 4 tuğla, 4 teneke 4 soğuk hava doposu, 3 kundura, 3 tıbbi ecra, 3emaye, 3 çimento, 3 hurufat dökümhanesi, 3 demir dökümhanesi, 3 halı, 3 kova ve galvaniz, 3 kurşun — boru, 2 karyola, 2 (Çgramofon, 2 glikoz, 2 asfalt, 2 muşamba, 2 yazma, 2 çivit, 2 ağ, 2 hamızı karbon, 2 iplik, 2 şemsiye ve baston, 2 çivi, 2 tamir havuzu, 2 ayna ve cam, 2 havlu, 2 zil, 2 kireç, ve birer de xiraat nletleri, ekmek çeltik, bakır tel, eczalı pamuk, paspas, cıvata, gramofon makinesi, kablo, elektrik levazımı, kazan tamirhanesi, kuş tüyü fab- rika ve atelyeleri vardır. Tarihi Kapı Vilâyetin, Soğukçeşmeye ba- kan büyük kapısının tamirl ka- rarlaşmış ve iskeleler de kurul- muştu. Taribi kıymeti olan bu kapının aslen muhafazası mu- karrerdir. Tamirat, ancak önümüzdeki ay başlıyabilecektir. Duvardan Düştü Sultanahmette Değirmen sokak 9 sayılı evde oturan 40 yaşında Nuriye 2 metre yükseklikte bir duvardan düşerek baygın bir halde hastaneye kaldırılmıştır. Pazar Ola Hasan B. Diyor Kli: . Fakat da ben | Ölkten sonra.. Avrupavı — güzelce diılı-l .. Sıra İstanbula geldi mi Idi, kaçı- yorum.. Acaba neden? — — dalgah.. g de Ağustor 23 | (Günün Tariht ) Bir İki Satırla Saylavlarımız İatanbu! saylavları, dün balkla olan temas'arını bilirmişlerdir. Dün «son olarak Şişli ve Şehromininde İnceld. melor yapmaşlar ve halkın dileklerini tesbit etmiçlerdir. # d e İki Erolncl Garete müvezzil Aval ile İbrahlm adırda birinin üzerlerinde eroin bulun- muş, ikisi de yakalanmıştır. * * * İnkılâp Dersleri kakıdâp derslerinin Eylül devresi imtihanları Eylülün 9 unda başlıyae caktır. ÜÖT llk Tehslil Kadrosu Şehrimiz ilk tedrisat kadrosu Üç güce kadar son şeklini alacaktır. Bu yıl, diğer vilâyetlerden makiller pek azdır. * * » San'at Mektebinde İstanbul mıntaka san'at mektöbi. nia — müsabaka — imtihanı — Eylülün £3 ünde yapılacaktır. * * * Güneşte 58 Derece Yeşilköy Rasat Merkezinin verdiği rapora göre, düm #eicaklık gölgede 20, güneşte 58 olarak kaydedilmiştir. * * * Kaçak Et Edirnekapıda oturan İbrahim tara- fından kesildiği anlaşılan kaçak bir siğir ve bir koyun yakalanmıştır. * * » İki Müfettiş Kstanbulda münhal — bulunan İlktedrisat lapektörlüğüne, — Atatüri Enstitüsü mezunlarından Recep ve Şakir atanmışlardır. M K y Bir Boğulma Meyvahoşta sahildekl kayıklarda aynıyan 9 yaşında bir çecuk denize düşmüş, boğulmuştur. # S çik Bir Taarruz Bursalı Tahir adında birisi, di gece Fazla sarhoş olarak Saraçhaneş başında Şayeste adında bir kadımın evine takrruz etmiş, yıkâlanmıştır. * * *« Tayyare Rozetleri Bu yıl 80 ağustos bayramında tayyare rozetlerini, yüksek mektep talebelerinin dağıtmaları temin edie Tecektir. * * * Fazla Yolcu Fazla yolcu alan otobüslerin şoför ve sahiplerine ceza kesilmektedir. * * * Zelzele Olmuş İstanbul Rasatbanesi 20 ağustos sahı günü saat onu 55 dakika 19 saniyi geçe merker Üstü İstanbuldan kilometre uzakta bir deprem kaya detmiştir. » * * Otobüs Çarpmış Vefada oturan Rıfkının kazı 10 yaşında Velide, Beyarzıttan kargı tarafa geçerken şoför Ibra> himin idaresindeki 3269 sayılı otoblüse çarparak yere düşmüş, bacağından yaralanmıştır. Hasan B. — Ötekilet kısa veya uzun Tstanbul radyosu İse - sadece & ondanl —

Bu sayıdan diğer sayfalar: