23 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

23 Ağustos 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Aı.ımı snom ınuöm ın—m — CUMA — 23 1Ğ uı—.'mx Bütün ekslklerinla temamlanması emri verilen Ingiliz jilosuma bİr bakiş İngiliz Donanması İstim Üzerinde.. İtalya, Kömürsüz Ve Er- zaksız Bırakılacak ! İngiltere Abluka Kararı Verıyor Londra, 23 [Önl) — İngiliz kabinesi dünkü toplanışta çok müşkül ve ezici saatler yaşadı. Kabine âzüâsı, İtalya - Habeş harkinin önüne geçilmesi esasın- da İttifak ettiler. Fakat İtalya, her şeye rağmen harp açtığı take dirde İngiltere tarafından ikti- sadt abluka — içerisine alınması etrafındakl teklif itirazlara uğ- radı, Kabine erkânından barıları, Fransız Gazeteleri Çatık Kaşlı! Paris, 23 (Özel ) — Tüugiliz kabl. nesinin — Habeş - İtalya - kızgınlığı karşısında vereceği karar burada büyük bir ehemmiyetle bekleniyor. Gazeteler, İngiliz Buşbaka: 1 Bald- vin'in srtında büyük bir mesuliyet ablukanın harp demek - olaca- yüklü olduğunu söyliyerek geçen ğım Ööne sürerek bu teklife de “ım'“lı'* iı.lı b:" deniz 'h“'î" ü ması İmzalayarak Versay muahede- ::n;:::'.yo" 'uA.ın::k .':"'ı"ı ıkı sine fena bir darbe vuran Bald- gİ ul etesinin vine kargı çatık kaşlı davranıyorlar, Maten e göre İngiltere kabinesi, İt n katşı Fransa ile beraber olmaya cans itibarile taraf- tar olduğunu yazıyor. İtalya - Habeş harbinin önüne geçmesini temin için çok uğraşa- caktır. Bu takdirde eğer İtalya uluslar sosyetesinin kararını dinle- ( Devamı 6 ianel yüzde | Meslek . Yaşlıları Arasında.. 580 Cilt Kitap Yazan Bir Muharrır DiyorKi: “Bir Kitabımdan Bin Altın Kazandım, Fakat Bugün Açım /,, Arasıra kitapçı dükkânlarına uğrıyanlar, Babıâli csddesinden geçenler onu mutlaka görmüşler- dir. O, günün birkaç bölümünde kendi kadar ihtiyarlamış şemsiye- tine dayanarak yokuşu tırmanır, kütüphanelere girer, loş ve karan- hk tezgâhlar üzerinde önüne se- rilen bir kaç formayı okuyarak #ekmek — parasını — doğFultmaya çalışır. K Beli, süt gibi beyaz sakalının Ucunu yere değdirecek kadar bükülmüştür. Bacaklarında eski Pabuçlarını taşıyacak derman kal- Mamıştır. Fakat 0, buna rağmen hergün mutlak Babiâli — kaldı- | Tımlarından geçmeye, kütüphane | kapularından başını — uzatarak okuyacak tashih, düzeltecek yans türkçeye çevirecek eser ara- Müuharrirlerin en yaşlısı Süleyman açılmıştır. “Son Posta,, bu açılış töreminin tefsilâtını ve verilem »ö lerl size bagün yedinci sayfada hazırladığı “İzmir ve Ege günü,, sapfa- sında veriyor. Bulgaristan Türkleri Lâ Bulgariye Göre Çok Rahatmış, İşkence Yokmuş Sofyada fransızca olarak çıkan Lâ Bulgari gazetesi " Bulgaristan Türkleri ,, başlıklı bir yazısında, Bulgaristandaki Türkler sayısının 25 yıl içinde 200 bin kadar art- miş olduğunu yazarak, bunu, Bul- | türklerin çok rahat | yaşamış olduğuna bir delli olarak | garistanda göstermiye çalışıyor. Fakat Lâ bulgari, buna tahais ettiği uzun makalede rsaman za- man Bulgaristanda Türklere karşı reva görülen öldürücü taxyik hâdiselerini tekzibe hiç yanaş- miyor, sadece umüml - olarak “burada Türkler rahattır.,, demek Lstiyor. Unutmasın ki hâdisat bu gazeteyi her xaman tekzip et- mektedir. Mükaâfatlı Anketimiz Çoban Mı, Mülâyim Mi? (Cevaplar 9 uncu Sayfada| i( Modaya Karşı Mücadele Başlayınca —— — İ”S Llıra işleri telefonu: NZDJ Fliatı 5 kuruş Ev Kirası Aİ.htıkanna Karşı.. 'Ankarada Kiraları Bele- diye Mi Tesbit Edecek? Orada, Bu Yolda Bir Karara Varmak Lüzumlu Görülüyor Ankara, 23 (Özel) — Burada [ memurlar için devletin kuracağı ı Ni mabhalle, eğer her hangi bir se- beple gerl kalırsa; ev kiralarının belediyenin tesbit edeceği bir formülle — tayin — edilmesi — için burada bir. cereyan vardır. An- karamızda ev kiralarının, Temyiz | mahkemesi gibi büyük ve memuru | bol müesseseler de — geldikten sonra gün geçtikçe artacağı İhti- mall karşısında devletin tedbir | alacağı tabit görülmektedir. Bu Ihtimal tahakkuk ederse nüfusu kalabalık ve oturacak yeri ax olan şehirlerde kiralar için kulla- mılan formüller tetkik edilecek ve Ankaranın husüusi — vaziyeti göz önünde bulumndurularak - bir kırır verilecektir. Şirketler Kaç Para Kazanıyor? İstanbul tramvay ve - telefon şirketlerinin — yıllık — kazançlarını gösteren bir tetkik yapılmıştır. Bu tetkikte, 1927 senesile 1931 yalı rakkamları alınmış ve muka- yeseler yapılmıştır. Bu mukayese- lere göre İstanbulda hattının uzunluğu 344257 kilo- metre ve araba sayısı da 320 dir. Şirket 1927 yılında 61,365,954, tramvay 1931 yılında 60,767,692 — yolcu taşımış — ve 27 senesinde 2,557,216 ve 31 yılında da 2,958,389 lira varidat temin et- miştir. ( Devamı 8 inci yürde ) | 5 z Moda dıışmını blr Bayan, moda ile mücadele ku.übünde ük kon- feransını verdikten soora caddeden geçerken..

Bu sayıdan diğer sayfalar: