23 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 5

23 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

OSMANLISALTANATI GÖÇERKEN (Mütareke dıvrınıı tariht ) nı:: ma> Her hakkı, ııhlnııdu: <aamaEme a» Yazan: Ziya Şakir aaamaaamalayamaa Ö zaman Hükümet; İtilâf Devletlerile Iyi Geçinmek Siyaseti Güdüyordu.. Çoban Mı, Yoksa Dınarl jı Mı Yenilecek ? — Çoban Mehmede Verilen Reylerde - ; Bariz Bir Çokluk Var Fakat Mustafa Kemab BPaşa; başlıyacak —olan bu haneketin, (şahiaj: bir teşebbils) şeklinde ol masını İstemiyor; İstiklâl müca- dalesine karşı atılacak her adı- Mam, (Bütün millelin; vahdek ve tesanüdünü temin ve temsil ede- cek bir heyet namına almasını)| Münasip- görüyondu, Temin etmek: lslediği Bu ( vahdet, ve tesanlit),, | İşte şark. vilâyetlerinde,, haş, gös- termişti. (Erzurum) da toplanacak: kongre, bunun en, feyyazı, bir.nüi vesini — teşkil edecektli. Bütün: vilâyet muralihaalarının iştirakile; (Sivas) da. - taplanmasını: tasavvur: |! ettiği kongre İse;; ( umumü bir heyeti Milliye) vücude;getiracekti. Ve bu heyatin teşekkül ettiği gündü; (artık: Türk milleti; kendi Mmukadderatına- hâkim bir vaziyote gitmiş: addödilöcek ) di: Fakat.., Bu- heyeti- toplayabile mek, kolay değildi. Momlüketin Umuml: variyetinde, gündengüne ağarlaşam şerait; honr — türlü. milli Ve vatan!. hareketleri, pek farla güçleştirmişli. Bütün — aiyasetini, (itilâf devleilerinl, gücendirmemek) esasına İstinat edem hükümet; millelin en masum ve en haklı temennilerine bile et çekmekte idi. İzmirden taşan Yunan istilâ ordüsunun, etrafina kan ve atöş saçarak adim adim İlerlemeslirden edilen gikâyetleri Bile hükümet Menetmiş; bütün posta ve telgraf başmüdürüyetlârine, şu emri ver« mişti: Tamim Redütihak cemiyeti tarafindan verilecek tolgrafların kat'iyen kas Bul edilmemesi ve tazyik altında Kabul! edilse bile, çekilmemesi TMuktezldir.. Servia- olarak- daki Katliyem Kabul etmemelidir. Hilü- finda hareket, çiddetle mesuliyeti dai olacaktır.. 16 Hâziram 1335. Bu, amrl verenler;. milletin. Bur günkü halile;, yarımki -- yakım » Ktikbalini düşünmüyurlar;: Izmirden taşan ölüm. ve: zulum- selihin: ne- Telere kadar yayılacağına; daha, he akla k ( Ayvalık. ) da, taarruz. eden unan kuvvetlerine. ilk — tokatı İndiren, 172 inci: alayın kumanı danı kaymakam Ali Beye db Huhıyı nezaretindem » ve. hıüı İve *rin o cıvarda dolaştıkları, kaymakamı tarafından İzmir kaza Valisine bildirilmesi Özerine, vilâ> tarafından verilen cevapta: (Zinhar, bu iki miralayla ter Baz n:dılmımul] h kkmda kat'i emir verilmişti. k ı;.pı.n-ı.,.u.. İ lan: ve hıuı. )orgııılııltııı bitkin bir Balö gelen vöcutlarını dinlen- dirmek için, atellerde birer- yatakı * bulmaktan bile mabrum kalan bu Ii kumandanla arkadaşları, 4 kiç olmazsa mideleritit 1tırabını * ditlendirmek- için lokantaları de- / laşmışlar; ! Fâkab oralardan dar — Yömek kalinadı, bitti! ' Cewabine almışlar; hertürlü tesisat ve teşkilâta- melik olân ' kir Raza merkezinde maruz kal- dikları: bu soğuk muamele karşı- ' snda, hayrette kalinışlardı Bu- vaziyet karşısında, ne ya- paceklarımı düşünüp dururlarken, Bit jandarma neferi yanlarına yaklaşmış; — Aman efendim. Büaşmızın çaresine Balıın sizi tevkif edi- cekiler, Bemiğti. Artık muaddi ve manevt istirabın son derecesine gelen Közim Beylö Bekir Sami Böy; jandarmanm Bu s#özü üzerihe Hakikatii Bütün- açıkliğile anla- mışlar; halkır ordunun ikâ Büyük rütbeli kumandanına karşı bu mişler; kıın);ı kiraralı içeri gir- | mişler; kaymakamın odasını işgal etmişlerdi. Miralay Bekir Sami Bey; yaveri yüzbaşr Salâhattin Beye, ilk olurak şu emri vermişti: — Gidiniz. Jandarma kuman. danımı bulup getiriniz. Salâhaddik Bey gilmiş jan- darma kumandanıyun bulunduğu yeri, Öğrenmiş;, bu zata, Bekir " Sami Beyin: emrini tebliğ etmişti. | - Fakat jJandarma — kumandanı, /» biç güplesiz ki vilâyetten aldığı ' emri data mühim görerek - bu emra İtaatta tereddüt göstermişti, O zaman Salâhaddin Bayı — Aldığım. emir gayat kat'i- dir. Eğer tebliğ ettiğim emre İtaat. etmezseniz, (vur), emri. aldım. Üzerinize ateş, ederim. (Arkası var) Evlenme Bursa: eşrafından Derviş oğlu Bay Şakir kızı Bayan Sadiye Gönül ile müteahkit Bay Şemsed- din Gündağdunun evlenme mera« slmi' dün Beyoğliu helediyesi ev- derece Husüumete sevk eden muzir unsürları: ezip çiğnemek zamanının geldiğine kani' olmuş- Tardi. Bir ande verdikleri karar ile | doğruca hükümet: düiresine git- lenme dairesinde” yapılmıştir. Bananee ae canesrna aa. Baylar; üi Taksayi scxanede prezarvatifleri © m ve (6) lık portakal ı—ıkll zarflarda da satti e— Bir metre, murahbama 2 lira değer biçilan Fatih yangın yerin- de Hırkalşerif mahallasinde 136 cı adada 3401 - 3425 havita Nada 2 metre 85 santimetre yüzlü 32,37 metre murabbar arsa satılmak Tj Üzere açık. arttırmaya konulmuştur. İstekli olanlar şeralti anlamak Üzere Levazım. Müdürlüğünemüracamt etmelidir.. Arttırmaya girmek için de 510 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya — mektubile beraber. 29/8/935. Porşembes günü saat 1ö'de dalmi' enciülmende bulunmalidir.. (B.): (4788) * * | Bir metra - murabbamna 2 lira 50 kuruş hyıııl tahmin edilen Fatih yangın yerinde Aşıkpaşa mahallesinde 21 ada 604 harita

No da, 29: metres 78 santi metre murabbarı sahasında ve 6 metre 27 santim, yüzlü! arsa: aatılmak Üzere pazarlığa konulmuştur. Istekli olanlar şartnamesini levazım müdllrlüğünde görebilirler. Pazarlığa girmek için de 560 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mek- tubile, beraber 10/9/935 Salt günü saat 15 de dalmi encümende bulunmalıdın. "“S021,.. eeti Karaciğer, Mide; Bağırsak, Taş, Kum va Şeker hastalıklarına TUZLA iÇMELERİi oteline hergüt Köprüden 6,30- 7,35 - 8,20 - 945-1p. ;î.hltî.-mm 10 da- Haydarpaşaya giden vapurların trenleri menbalara kadar hergün gidervler. AĞ Ğİ Ğ l EĞES aa Tezilik ve Kürkçülük Okulu Direktörlüğünden : Y — Namzet talabe kaydina başllınmıştır. 2 — Mezuniyet ve ilkmal imtihanları 279935 de Başlayacak ve 20Y9/935 de bitecektir. Okul 30/9/935 de açılacaktır, 3 — Okulda Üç Şube vardir. A — Dikiş Şubesi, Tahsil zamanı Üç yıl B — Biçki Şubesi, Tahsil zamanı bir yıl C — Kürkçülük Şubesi, Tahsil zamanı Üç yıl 4 — A ve C ŞubBelerine kayıt olmak için em az İlkk okul mezunu, yaş 12 den Küçük 16 dan büyük olmamak, okula nüfus kâ- ğıdi, aşı, sıhkat, göz raporları ve 4 vesika fotoğrafı vermek Tüzımdir.. 5& — Biçki Şubesine kayıt şartları da dikiş şubesi gibidir. Yalmz yaş 16 dan küçük 20 den büyük olmayacak ve dikişten imti- ban verilecektir. 6 — Okul yatısız, parasız ve niharidir. Fazla Bilgi için okula baş vurulması. — “4981,, Adres : Sultanshmet Dizdariye “ Telefon, 22480,, Mükâfatlı anketimiz çok bü- yük bir alâka uyandırdı. 7 eylülde karşılaşacak olan Çoban Mehmet ve Dinarlı Meh- met pehlivanlardan hangisi ye- necek? Bu sualimiza verilen cevap- lardan İsabetli çıkanlar arasında Üç kişiye para mükâlatı vereceğiz. 50, 30 ve 20 lira olarak tayin edilen bu müküâfat Üzerine sor- duğumuz sunle karşı alınan ce- vaplar yüzleri geçiyor. Bunları hergir bir kısım neşrediyoruz. Cavapları nihayet 6 eyitil akşa- mına kadar elimize geçmiş ob- malıdır. nadığı İâstik - toplar gibi yere atacaktır. * Alemdar nahişesinde polis 351 Suphi: — Muatlaka Çoban Mehmet kazanacaktı ar. * Beyoğlu mezecilerinden ' o- ma: — Dinarlıyı tammam., Onu yüksek ve kuvvetli pehlivanlar: dan saniyordum. Lüâkin Mülâ- yime yenildikten sonra., Çobana haydi haydi. x Şehremini caddesi No. 4 de İ Bugün k Özgür j neşredi: tt Na — Dinarlbı, Mülâyime niçin ye« | Cihali sizsre makli h nildi? Amerikadan gelirken vapor i —Savaşta güçlü olan üstündü ve tren yolculuğu, bir de antre- İ ; * | mansız olduğu için yenildi. Yeksa İ Ortaköy Dareb ç Haf Çobamı mutlaka yoner. | kak No. 8 de Hidayet İlgazı * — Çoban kazanacaktır. Son Mülâyim - Dinarlı maçı x* hakemil Cemal pehlivanı ! — Mülâyim efendice bir oyun 1 l llobh::m ğt aÖN gösterdi, çok saburlu davrandı. ! — Cim Londcs gibi serbest | Yoksa hbadit ve asabi birşey güreş Üstadıne yenilmeyen Dinarlı, | olsaydı, Dinarlıyı berhaî.; 4 Çoban Mehmedi mutlaka mağlüp | edecekti. Hatta onun bu bali edecektir. bana şüphe verdi. “ Mahsus * yenmiyorsun!,, diye ihtar verecek- tim. Sizasıl bu anketinizi “Çoban İ .;:l;:.u,hh T S Fillç « Mülâyim mi? ,, — şeklinde — Dinarlı kazanacak. yapmalısınız, * * Bursa, Hoşkadam mahallesi Ankarada Hasan — Paşada | Böcekçi sokakijNa. 4 de Halükl: Mustalar İ — Dinarlı kazana- — Şiphemi var? tabitdir ki Sela, Çoban kazanacak, onun demir N vücudu nasıl yere gelir? Ihlamur sokak No, — 5 de Ziyanın kızı Günerı ça — Dinarlı Mülüyime mağlüp Turk Hav. K“m— oldu, fakat Çoban Mehmedi : Â Tz S mu İçın — Alemdar Şubesi Cüzel Bir ııııııııı..ı layif tıp talebe l yurdu. 7 İnci şube Na 776 Balo Verecek ; Cüneydı — Son — waziyet, Dinarlınm muhakkak bir mağlübiyete düşe- ceğini gösterir, * Firuzağa Mazharbey caddesi No, 15 de Hhımn — Çoban Mehmet mutlak su: rette galip gelecektir. | * Nişantaşı Güzelbahçe s0- kak Nüözim B. Aparlımanı Ma- sume: — Çoban galip gelecektir. ler yaptı amınma, buradaki gibi kuvvetli pehlivanlarla değil, Ço- ban iki sene cvvel Dinarlınrın sırlını yere gelirdiği gibi yine de ezecektir. * Kütahya Saray — mahallesi No. 8 de Ali Rıza: — Çoban Mehmedi de; Di- narlıyı da pek yakından taaımm. Her ikisinin de güreşini gördüm. Çoban, Dinarlıyı çocukların oy- Türk hava kurumu Alemdar gubesi tarafından 31 Ağustos Cumartesi günü akşamı saat 18 de Sarayburnu tiyatro kısmın- da bir müsamere ve bir kır balosu tertip edilmiştir. Müsamerede Halkevi - temsil kolu tarafından Sakaryanın tr y- yarecisi İsimli bir piyes de temsil edilecektir. Balonun güzel ve ca:ip olması için bütün tedbirler alına- caktır. Sağır, Dilsiz Ve Körlerin Müsameresi Istanbul sağır, dilsiz ve körl v kurumu menfaatine önümüzdc d 30 ağustos tayyare bayrarm gürü Filoryada bahçeli gazinoda bir kır tenezzühü yapılacaktır. Hust «? tren saat 9,30 da Sirkeciden hareket edecektir, Beykozda Sünnet Düğünü Beykoz Fukaraya Yardım Kı « rüumu yarın Beykoz — sarayınca 100 kadar fakir ve — kimsesiz çocukların sünnetlerini yapaca« çocuklar için geç vakte — kadar eğlenceler tertip edecektir. “Son Posta, nın Mükâfatlı Ankot Kuponu KİM KAZANACAK ? Dinarlı M? . . . . « « . e Çoban Mehmet MI? . . . . « «

Aynı gün çıkan diğer gazeteler