21 Ekim 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

21 Ekim 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

»v İma 1 KT, GÜ H A Te, İçi AĞ HALKIN pir No. 1875 Yazı işleri tejefonü: 0203 a Son Posta — PAZARTESİ — ©1 BİRİNCİ TEŞRİN 1035, İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 Kuruş erime Sene 6 — Yeni Hazırlıklar © Habeş İmparatoru Genel | Karargâha Gidiyor Bin Kişilik Yeni : Habeşler 95 Bir Kuvvet Daha Topla Son 24 saat için de gelen: bütün haberleri; — Sücl du- rumda en küçük bir değişiklik bile yoktur, cümlessile hulâsa edebiliriz. Vuziyette mut lak bir sükün var- dır. Fakat bu sü- künu da şiddetli ibir fırtına takip e- dâcek gibi görün- mektedir. Bunu İ- talyanların bütün hazırlıklarını biti: rerek Makale is- tikametinde yürü- meye hazırlanmış, müntazam Habeş kuvvetlerinin Ode taarruzu O karşıla. mak üzere bu nok- taya doğru yola çıkmış olmalarına bakarak söylüyoruz. Öyle görünüyor ki, dün de kaydettiği- miz gibi ilk neticeyi tayin edecek kat'i müsademe uzak değildir. sanar eee. Ekmek Bu >: yade Bir Telâş Ese Sayım Sonunda Herkes Fırınlara Koştu * Ekmek buhranı evvelki gün ve 8€ e de bütün sıkı durumu ile devam et- miştir. Evvelki gece saat ikide dehi ifırınların önleri bir mahşer yerini andır riyordu. Bu kalabalık tramvay yolla” tında tramvaylarla nakil vasıtalarının seferlerine bile mâni olmuştur. Kala - balık yüzünden ufak tefek yaralanma, kavgaları dahi kaydedilmiştir. Çemberlitaş önünde bir kadının #£ - kıştırılma yüzünden çocuğunu düşür- düğü söyleniyordu. Maamafih dün sabah mal vaziyet başlamış, bütün gece ek: mek yapıp çıkaran ve biriktiren fırınlar fırınlarda nor- Mışlardır. Gündüz de kadar ekmek yapıp hazırlamışlar. Ve sayım bitince hemen satişa çıkarmış” rdır. Bu arada Şehremini nahiyesi çok gü- SAATA Diğ yep i dılar G ii Habeş muharipleri cepheye gidiyorlar Roma 21 (Özel) — Gazeteler İtal- ya ordusunun yeni hamleye hazır ok duğunu haber verirlerken, bu hazırlı- (Devamı 6 ıcı sahifede) hranının Bir Buhrandan Zi-| ri Olduğu Anlaşıldı Vilâyetin Bir Tasrihi İstanbul vilâyetinden bugün çıkan gazete- lerin bazısında dün fırınlar önünde ekmek almak vesilesile halktan bazısının toplana- rak kalabalıklaşmasından O bahsederken buğday, un, ekmek ve belediye tedbirleri: nin noksan ve buhranından bahsedilmekte- dir. Memlekette ne buğday, ne un, ne ek - mek buhranı, ne de tedbir noksanı var- dir. Var olan buhran bazı telâşçıların boz» uluğundan başka bir şey değildir. Ni tekim kimse ekmeksiz kalmamış ve bilâkis vk çokları ihtiyaçlarından çok fazla ekmek alınış olduklar, bunun 'en. açık — delilidir. Gazetelerin asıl bozguncuları muhatap tu- gune tarak onlara hücum etmeleri bu kabil isten- wiyecek çirkin manzaraların önüne geçe cek yoldur. Onları ihmal edip, baska se- bepler aramak, buhrandan bahsetmek ka- bahatlilerin cür'etini artırmaktan başka bir fayda vermiyecektir. SON POSTA: Bizim kanaatimize göre mademki ekmek talebi fazlalaşmıştı. Fazla ekmek çıkartmak suretile bozguncuları. şa- Şırtmak “Tüztmdi. Onlara verilebilecek en kesin cevap bu olabilirdi. Foto muhabirimiz, dün, ıssız olan köprünün manzarasını, kendi kullandığı arabasının Üzerinden böyle tesbit etmiştir Sayım Çok Muntazam Oldu Dünkü “Sayımda.. Memurlarla Bera- ber Dolaşan Mu- harririmiz An- ei latıyor a. 4 Nihayet dün, aylardanberi bekleni- i “Mi len, ilân edilen sayım günü de sessiz bir Halk, oturdukları yerlerde, fırtına gibi gelip geçti. işte böyle sabırsızlıkla “hür- Sabahın beş buçuğundan riyet,, toplarını beklemiştir. (Devamı II inci yüzde) Sayıma Ait Bazı Rakarı Ve Vak'a- lar Doğum Biri Kocamustafapaşa, biri Haseki, diğeri Alman hastanesinde doğmuşlar- dır. Kocamustafapaşada doğanlar ikiz- dir. Eminönünde de bir çocuk olmuş- tur. Ankarada bir doğum haber veril- mektedir. * Sayım 8 de başlamış, 5,45 te bitmiş- tir. Sırasile sayımı bitiren kazalar şun- lardır: Sarıyer 3,20, Beykoz 3,45, Üsküdar (Devami 11 inci yüzde) ren, ..reaeenesememee Trakya Enspektörü İle Konuştuk General Kâzım Dirik Anlatıyor Fakat Her Koşanin- san istediği Kadar| Trakya Yakında Inkişaf Bulacaktır Ekmek Buldu İki gün evvel şehrimizden geçerek zel bir usul tatbik etmiş, nahiye dahis| ankaraya gitmiş olan Trakya Genel lindeki bütün fırınların arabalarını ek-| Espektörü General Kâzım Dirik İstan- mek doldurup sokağa çıkartmış ve s0-!bulda kaldığı kısa müddet zarfında kaklarda: | müzeler, Türkofis direktörlüklerile ve — Ekmek, ekmekçi! diye bağırta -|bazı müesseselerle temas etmiştir. rak evlerinde kapalı olan halkın aya) o General Kâzım Dirik Trakyadaki in- ğına kadar ekmek göndermek imkânını | elemelerini bitirmiş, Trakyanın her sa: temin etmiştir. ! hada inkişaf edebilmesi için lâzım gelen Top patladıktan ve sayım bittiği için | tedbirleri almıya başlamıştır. halk sokaklara fırladıktan sonra ilk ko-| O Bu arada Trakyada turizm işler'nin şulan yer fırınlar olmuş, fakat bütün! tanzimi, ipekçiliğin ve kozacılığın in- fırınlar ağız ağza ekmek dolu olduğu |kiyaf, mandıraların ıslahı, peynircili- için halkın bu tehacümü kolaylıkla kar-|ğin ve arıcılığın en son sistem usuller- şılanabilmiştir. Bugünkü duruma gö-)le yapılması, yaş meyva, sebze ve kon» re artık ekmek buhranı yoktur, Esasen | serve ihracı işlerine önem verilmiştir. bir buhrana da ihtimal verilemez. Çün İpekçilik ve kozacılık kü İstanbulda tam 30 bin ton buğday| General Kâzım Dirik Trakyanın vardır, Bu dört ay şehre bir damla) ipekçilik ve kozacılık için çok müsait buğday gelmese ihtiyacı dört ay bol|bir saha olduğu neticesine varmıştır. bol karşılıyacaktır. İ zi Sn 13 nci yüzde)/” Trakya Genel General Kâzım Dirik Enspektörü

Bu sayıdan diğer sayfalar: