21 Ekim 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

21 Ekim 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ae Si A : SON POSTA f. Halkın Sesl—î Sayımda Güçlükle J : Karşılaştınız Mı? “Trakya Enspektörü İle Konuştuk Dün, haftalardanheri dillerde gezen sayım günüydü. Eli çabuk ve gözü açık kimseler arasından seçilen faal memurlar, bu mühirm vazifeyi müm- kün olan en kısa zamanda sona er- dirdiler. Haftalardanberi muhtelif va, aıtalarla halka, memurlara — kolaylık göstermeleri öğütlenmişti. Düa bir ya- zıcımaız, sayımı yapan — mamurlardan bazılarile görüşmüş, onlardan, halkın bu öğütlerden istifade edip etmediği- ni öğrenmek istemiştir. Yazıcımızın bu münasebetle sorduğu yukünki sor- güya aldığı karşılıklar aşağıdadır: * Galatasaray kulübünden Riıza Kurt: Sayımda, şikâyete değer güçlüklerle kar- gılaşmadık. Hatta birçok evlerde, soracağı- mız sunllerin cevaplarını hazırlanmış, yazıl- mış bulduk. Fakat ben, bazı semtlerde, bazı evlerin yazılamadığımı sanıyorum. Çünkü meselâ | bir memuru, filân mahallede, Klân sokak- ta, filân numaradan filân numaraya kadar olan evleri yazmakla tavzif etmişler. Ora- dan ötesini de bir başka memura vermişler. Evlerin böyle memurlara taksim edildikleri | noktalardaki bazı numaraların kontrola rağ- men, sayım dışında kaldığını sanıyorum. Bu zannımı kuvvetlendiren bazı tesadüller- le karşılaştım. Çünkü memurlar, kendi kâ- gıtlarında bulunmıyan, numaraların, diğer arkadaşları tarafından mutlaka yazılacğı- na kani olduklri için, bahsettiğim yerlerde | honüz sayılmadıklarını söyliyenlere alâka | göstermek lüzumunu bittabi duymamışlar- dır. kolaylıklarla kargılaştık. Bittabi, tek tük | rastgeldiğimiz güç meram anlar muhatap- lar hariç! | Kendi hesabıma ben, güçlükten ziyade garabetle karşılaştım. Meselâ içinde en az altmış kişi bulacağımızı sandığımız saray gibi evlerden üç kişi çıktı. Ve içinde iki ki- şinin güç eğabileceği küçücük kulübelerde iki düzünelik ailelere rastgeldik, * Sayım memurlarından ve üniversite tale- belerinden Feridun : — Bance, sayım memurları içinde güç- lük çekenler, kadın memurlardır. İçlerinden gürelce bir bildik: — Gittiğim birçok yerlerde, diyor, ko- Buşmayı uzatmak için icat etmedik lâkır. di birakmıyorlardı. Hatta bir evde: — Keşki, diyorlardı. yüz misli kalaba- hk oleaydık ta üç gün, üç gece burada ka- kp saysaydıniz! Umnumi evlerden birinde de garip bir şey olmuş. — . Senelerdenberi hizmetçilik eden ihtiyar bir kadıncağız, sayım arifesinde — ölmüş. Kadınlar: — Zavallı, diyorlardı, tam adam yerine sayılacağı sırada öldü. Eğer sorarsanız, bu kabilden, sayilmı - yacak kadar bol, hazin ve garip sahnelerle, gevaplarla karşılaştık. Fakat müşkülâttan şikâyete kalkışırsak mnankörlük etmiş oluruz, Bir Otomobil Kazası Şoför Recep otomobilile Beşiktaş - tan geçerken karşısına birdenbire çıkan bir arabayla çarpışmamak için sıkı bir fren yapmış, fakat bu ani sarsıntı ile otomobildeki müşteri Yorgi açık kal- mış kapıdan dışarı düşerek, muhlelîfı, yerlerinden yaralanmıştır. Yaralı has-| taneye kaldırılmıştır. | — Allah, Allah, Hasan Bey! Okudun General K Ahnlatıyor Trakya Yakında | (Baş tarafı birinci yüzde) l Bunun için Trakyada bu işe önem veri- | İlecek, halkın bu husustaki bilgisini art- |tırmak için de Edirnedeki ipekçilik mektebinden — istifade — olunacaktır. |Trakyanın mubtelif yerlerinde kozalar ! için kurutma fırınları yaptırılacaktır. Turizm işleri Trakyada turizm noktai nazarından | çok önemli anıtlar vardır. Bunların | Hâkimlerin âzım Dirik | Derecesi Liste, Adliye Gazetesinde Çıktı Tüze Bakahlığı 2556 numaral hâ- imler kanununa göre hazırlattığı hâ- bi leketlere yapılan peynir Kimlerin ve müddeiumumilerin terli sıralarını gösteren cetveli adliye ceri- desile neşretmiştir. Bu listeler hâkim - lerin ve müddelumumilerin derecele - SK ğ l . Dö 5 Tünkyada ancılık, özerinde önemle C ökimler terdi lmtesinde ği se durulacak bir mevzu - halinde görül -. A ç ü lıt'ı"nbnl müştür. Trakya ovalarında yeıişı'u'ılm' Bi AŞ . ,ticaret reisi Memduh altıncı ve beşinci bal, kokü ve lezzet itibarile emsarsiz. 4 L DA Dakimi A- bir meta halindedir. Fakat bal pek ip-' .f 12 inci, müstantik Ramazan (19) qk.i;; Bulacaktır ihracatının arttırılmasının temini ka - rarlaştırılmıştır. Arıcılık tidat bir şekilde ve çamurla sıvanmış' vi İ Küfelaslertbrai söümeka di vEzA el VZ ga A a ea e İstanbul |bakımından en verimli ülkelerimizden |biridir. Şimdiye kadar pek çoğu Ya - yerleri tesbit edilmiş, ihmal edilmiş o-| lanlâr bulunmuş, temizlettirilmiş, gü- İsıtalarla yapılacak istihsalin bugünkü icra reisi Ali Kemal ikinci, ikinci tica- vet azası İsmail Hakkı üçüncü, Mus- zel bir surette muhafazası için icap e- | istihaalden bir misli daha fazla olacağı! tafa Faiz dördüncü, beşinci hukuk rei- den tedbirler alınmıştır. Trakyada bir | de müze tesişi düşünülmektedir. Pe - yakende bir şekilde, ötede beride harap | olmakta bulunan eserler bir araya top- | lattırılmaktadır. Bir Trakya rehberi yaptırılacaktır. Kâzım Dirik bu işin de esaslarını hazır- lamış ve müzeler müdürü ile bu husuz- ta temas etmiştir. Trakyada turizm işle- rinin tanzimi için Edirne - İstanbul as- falt yolunun da bir an evvel ikmaline çalışılacaktır. Mandıralar ve peynircilik Trakya mandıracılık ve peynircilik | hudilerin elinde olan mandıralar gelişi güzel idare edilmiş, iyi mal çıkarmak- tanziyade, nasıl olursa olsun çok para kazanmak amacı istihdaf — edilmiştir. Son senelerde alıman tedbirler sayesin- de güzel ve hilesiz peynir çıkarılmak kaydı konulduğundan Yahudiler man- dıraları bırakmışlardır. Şimdi mandıra- lar tamamen Türklerin eline geçmiş, hileli peynirler de tamamen ortndnnl kalkmış bulunmaktadır. Çünkü Türk- ler bu işte çok para kazanmaktan zi- yade, iyi mal çıkarmak ve Trakya pey-| da gözönüne alınarak köylüye fenni se- kilde arıcılık öğretilmiye başlanılmış, fenni kovanlar yaptırılarak nümune o- larak dağıtılmıştır. Daha da birçok fen- ni kovanlar yaptırılacaktır. Üzümcülük ve meyvacılık ötedenberi pek n istihlâki müş- Trakya üzümcül ileridedir. Fakat ü külâtı vardır. Köylü üzüm ve bağ işini | birçok mıntakalarda lüks olarak telâk- ki etmektedir. Bunun sebebi ürüne is tihlâk temin edilmemiş olmasıdır. Bazı mıintakalarda da üzümcülük kavun ve karpuzculuk gibi besleyici bir halde - dir. Trakya bağlarında yetişen nefis ü- zümlerle Trakya ovalarının yetiştirdiği nefis kavtn ve karpuzlarımızın Avru- paya ve sair kamşu memleketlere ihra- cı işi ele alınımış bulunmaktadır. Fakat bunların daha evvel iç mem- leketlerimize sevkinin temini icap et- mektedir. Şimendifer kumpanyasından marşandiz vagonlarının vaktü zama - ninda gidip getmesi, istasyonlarda lü - zumsuz yerc bekletilerek mahsulün çü- rümesine meydan verilmemesi istenil- miş ve bu temin edilmistir. Türkofis te ihracat işlerinin tanzimi- si Ahmet Kâzım beşinci sırayı almış- lardır. Hünkâr Hamamı Topkapı Sarayındaki Hamam Açıldı Topkapı sarayında eski eserlerin teş- hirine devam ediliyor. Şimdi de harem dairesindeki meşhur Hünkâr hamamı jaçılmıştır. 982 yılında İkinci Selim za- |manında yapılan bu hamam çok nefis ,bir san'at eseridir. Hamamın altı kub- besi vardır. Ayrıca hamamın mermer !buu_vo havuzları, sıcak ve soğuk suyu Jayni zamanda akıtan altın yaldızlı mus- luklar ve mermer divan çok mükem - meldir. Hamam eski halinde döşenmiştir ve Bir Mektep Meselesi Köylerden Kadıköye Ta'ebe Gelebilir Mi? Üsküdara yakın bulunan birçok köylerin çocukları, Üzküdar orta oku- eee Birlaci Teşrit 21 Günün Tart Bir İki Satırla Yeni Sür'at Katari İstanbulla Ankara arasında sür'at katarı ihdas — edilmektedir: katar salı günleri İstanbuldan 940 da hareket edecektir. Katarda ikinci, üçüncü mevkiler bulun *& *« Düyunu Umumiye Ka Düyunuumumiye komiseri ve © finans müsteşarı Ali Rıza bugün hareket edecektir. .. Bir Şilep Çanakkeale Çevrildi Limanda senelik muayenesini F tırmadan yola çıkan Geyve adlı bif ” lep dün Çanakkalede çavrilmiştir«. ... Şoförler Cemiyeti Başkanlığı Yeni seçilen şolörler cemiyeti 6 heyeti yarın cemiyet merkezi! toplantı yaparak, başkanlarını (tir. K £ İ ** Yeniden Göçmen G Evvelki gün Adnan vapurile $© mize Köstenceden 900 göçmen *.v *... Bir Kadın Soeyyah G! ı Küçük bir etomobille Avrupa .ııo—ı)ılınhliıiı Filips İngiliz kadın seyyahı şehrimize tir. ... Çukulatacılar Döndü Çukulata fabrikatörleri namına kümetle temas için Ankaraya #? Kadırga talebe yurdunda Bi rinin sonunda Atatürkün bir açış merasimi yapılacaktır. de talebe tarafından bir çok verilecektir. ” . ... İ Ressam Şevketin Bir Ya! Ressam ve saylav Şevket DIİ' ni üzerine almıştır ve daha ""M” lunda okumaktalarken, bunları, mek - |şehir nahiye mektebine bazı dert ” nirlerine rağbeti arttırmak amacını is- | gelecek yıl mahsullerine malireç temini tihdaf etmektedirler. Hakikaten bu -|için çalışımıya başlamıştır. Hülâsa ha- nisbet edilemiyecek kadar temzidir. 'sal ve tarımsal sahalarda pek yakında Mamafi bu işin daha ziyade inkişafı ve,büyük bir inkişaf arzedecektir. Haydar Mollanın Kitapları ' Geçenlerde vefut eden eski adliye' — Karagümrüğün Karabaş mahallesin- nazırı ve mecelle şarihi Haydar Molla'den Bolpaça lemail sarhoş bir halde vefatından evvel kitaplarının bir kü -İiken kendi mahallesinden kahveci tüphaneye teberrü edilmesini vasiyet Kadrinin karnına bıçak saplamış, ara- etmiştir. Ailesi çok zengin olan bu kü-îyn girmek istiyen Nuri ve Ziya adla- tüpbaneyi temyiz mahkemesine ver -/|rımda iki kişiyi de ellerinden yarala -| miştir. mıştır. İsmuil yakalanmıştır. Bolpaça İsmailin Yaptıkları ıııu_î-j « Genç bir bayan itfaiye zabiti olmak istemiş|. / J tep idaresi Kadıkâyünde yeni açılan Pöylş ? lorta okula nakletmek isti; bu tale-|tur. Nahiye C. H. P. günkü Trakya peynirleri geçen yıllarla |zırlanan projeye göre Trakya öl:onam-;bel“c yölkvssinişiki Ham Üskü - |dımdan dolayı dardaki mektebe en az bir saatte gele- bilen bu çocukların Kadıköyüne git- meleri mümkün olamıyacaktır. Talebe velileri, Kültür direktörlüğü- ne baş vurmuşlardır. Sebze Fiatları Ucuz Havalar iyi gittiği için İstanbul bah- çelerinde bu sene ikinci defa sebze is- tihsal edilmiştir. Son turfanda gayet bol olduğu için sebxe fiyatları düşmüş- tür. Pazar İ Hııı B. Dyofıl(lı .. Bunca işsiz erkekler varken, bu ona düşermi? | Hasan Bey— kadınlar tutuşturup yakmak, bazan da kül mekle ün almışlardı. Şimdi biraz da yangı? * Pdürsünler!... zimatı göndererek yardımda bulun?” bııhnıb[_ ”.. Üç Papelci Müddeiumumilik — Vasil, Hakkı adlı üç kişi hakkında A başlamıştır. Bunlar papelcilik #9? suçludurlar. bir şey satıyormuş gibi önüne PP le Hakkı da bu şekilde bir _'nııadıyıkılınmqludıı. Neden düşmesin? Bugüne kâ7 4 x

Bu sayıdan diğer sayfalar: