29 Ekim 1935 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 14

29 Ekim 1935 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29 Birinci Teşrin SON PDSTA ————— ———— ğa nn Altın FışkıranMemleket : 20 Terfi Eden Vali Ve Poli HABEŞİSTAN |... birinci, Çanakkale valisi Nizamet- Orada Trenler Gündüz mta Kadri, Aydın Saim Özle mir, Afyon Durmuş, Erzincan Fah- . ri, Gaziayıntap Ali Riza ve ozgat| Gider, Gece Durur maria üçüncü De dk Bur.) İdur, Çankırı; Elâziz, Muğla, Antal- - — —— * oİya, Kütahya valileri dördüncü sını- Ağırlıklarımızı daha önceden hat bo-'dan müteşekkil bir sahaya geldik. (© | fa terfi etmişlerdir. Marmaris, Da -| yundaki Avaş istasyonuna gönderdik. | - Trenimiz kıvrıla kıvrıla ilerliyor ve ende, Genç, Kırkağaç, Ereğli, Be- . Biz de hazırlıklarımızı bitirdikten arazi de gittikçe alçalıyordu. Alçaldık- şiktaş kaymakamları birinci sınıfa #onra oraya gidecek ve kafileye lâzım!'ça da havanın ısındığını, hissediyor. e ir | olan develeri burada satın alarak ker- duk. Akşama doğru meşhur Avaş köp-| ray polis müfettişlerinden İM Şazeli tammmınipacaie İrüsünden birkaç kilometre ilerdeki Ac Cert nk eni Adisababadan hareket İ vaş istasyonuna geldik, Avaş nehrisin' müdürü Şerif e Hareketimizden bir gün evveldi. buradaki sahilleri gayet sarp ve dimdik gir $ Akşam olur olmaz maymunlarımın iki- olduğu için köprüyü uzaktan görmek | İkinci komiserlikten birinciye ter- sini de serbest bıraktım, Ökaliptüs fi-| kabil olamıyordu, fi edenleri danlıklarım, karanlıkta, kimse görme-| Cibuti ile Adisababa arasmda işüyeli! Çankırıdan Abbas, Balıkesirden den geçebilmeleri için akşamı bekle - trenler gün battıktan sonra durur ve Ömer ve Salâhettin, Aydından Kad- miştim. Gün doğmazdan evvel, ele geç-! geceyi oldukları yerde geçirirler, Zaten ri, Sivastan Emin Naci, Gaziantep- meden uzaktaki dağlara varıp hürri -! daha ileri gitmiyeceğimiz için biz de *97 Ragıp. i İ yetlerine kavuşacaklarını hesap ediyor.) Geceyi istasyondaki otelde gecir- ri komiserlikten ei dum. Bunları gündüz salıvermiş olsay-! meğe mecbur kaldık. Ferdası gün ci: terfi edenler: 2 dım, sokaklarda çocuklar tarafından yar köyleri dolaşarak, kafilemizi ta- iğ ay > re Şahin taşla kovalanacaklarına, hatta tutulup'mamlamak için lâzım olan develeri Niğdeli M.İ 3 3 ir e türlü türlü işkencelere maruz kalacak- satın aldık. Bu işte de, büyük müS-İ maz NH Milan yle çer Mi © larına biç şüphem yoktu. külâta maruz kaldık. Çünkü buralar tan Bekir Sıtkı, ii lez Yakup İpek gibi tüyler rın ahalisi hep müslümandı; ve ra- İl Ea 5 Kadri, Kocaelinden Mehmet Rüştü, Boyunlarındaki tasmaları çıkardığım Mazan ayı da girmişti. Bu dindar a- İstanbullas Cemalettin ve Seyfi, E- zaman, okşanmağa alışmış olan zavak. damlar. N re a veriş dirneden Cemal, Muğladan Nusret, hı hayvanlar, başlarını uzattılar, İpek NBR E deri kirin bu: Aydından İlyas, Kırşehirden Ragıp | İzmirin hararetle cereyan eden Cuma maçında bulunan gibi tüylü başlarını kaşıdım. Bir müd.' > öiğimize şü ve nosan © ve Kâzim Şinasi, İstanbuldan Ömer Spor i öy Ee lan katırlarımızı tamamlamak için! âletti i det sonra kendilerini serbest görünce dg. Ausaya kadar sabretmeğe karar Fazıl, M. Celâlettin, M. Şevket, Ni- baştab aşağı Miele. öüdye beriye' yerdik. |yazi, 110 Raşit, 107 Raşit, 107 Ali '.. .. . .. .. bopladıkn sonra omuzuma uçmdıar Be diği a A ELA Dört Müh ım Kulübüm ' Yl eray ar z “| Ferdası gün ortalık ağarırken yo- 6 .. K l ugün Karşılaşıyor Sizin pie la çıktık. İki gün mütemadiyen yü- Boğazlarına tasmalarını takmadığı rüdükten sonra Vara Malka dedik. görünce şaşırdılar, Etraflarına bakındı-! leri bir köye geldik. Burada Hall is- lar, Onları yavaşça omuzumdan indir- inde bir Al lost Büyük bir! 31 29 1 ci TEŞRİN 935 177 t ş . iy “Tr ve iğ ik Ni rk | m gi ük Müren Galatasaray - Beşiktaş, Fener - Günl cire vurulmıyacaklarını, tamamile ser- dukça sağlam bir çiftlik binası yap - 9 eteği inka Ka İİ Karışık Takımları Maç Yapacakla! best olduklarını anlar gibi oldular. Te- mış. Fakat çoktanberi buradan git! Evkat |Exani |Vasa İİ Vakit | vanl (Vasat Di 1i6 rediiğ öde ede yanınslni uzaklaştılar, | miş olduklarından meyva bahçeleri, || Güne; 6 36) muşam7— ij), Bir kaç gün sonra başlıyacak olan! yanırlar. Maç yapılan gün ve #8 Her üç dört adımda bir duruyor, arka: bakımsızlık yüzünden birer orman (| Öğe (67 (4157 4 ale a e da oyuncuların hız ve neşesi lerma dönerek bana bakıyorlardı. Son halini almış ve bina da yıkılmağa | !ktodi | 9 39| 14 50| neti |1 36) 447 İlmak üzere bugün dört büyük klübünde olursa, netice de hayırlı bir bakıştan sonra garip garip sesler çı- başlamıştı. Bekçi olarak burada eski | W— —— -— se” karışık takımları karşı karşıya özel Binaenaleyh, her zaman riy8” kararak duvar üstüne tırmandılar ve yine ceneralını bırakmışlar, fakat |ları elde edemezdik, Ea ey ği ai saplara istinat edilemez. Ve *

dr m in o da, buradaki issiz ve yalnız ha - Danakil çöllerinde tay'ev DE EN: “| beple, bugün, iyi bir maç Eze ME > ein in İİ rank bagli bg CEMEL Bari beş gün Ke Ausada, sul. | #laşmış olan bu dört klübün karışık imali gok kuvvetlidir. hayvanları bir daba görmedim. £—— |7e gitmisti İY, kötü çiftlik binasına | anın mirafiri olarak kaldık ve biraz takımları o zaman şöyle bir durum) pg. ask on beşte, Taksi Faragonun çakal yavrusundan maa, |77109tiX Burada bir iki gün kalıp| dinlendik. Ondan sonra sultanın bi. 18 Oynamıslardı: Galatasary-Fener- ii z da hiç bi dini kalma | PİZ€ Yol gösterecek bir Danakilli!ze verdiği rehberlerin delâletile a-| Pahçe takımları Beşiktaş - Güneşe Yomunda başlıyacaktır. hiç bir yabani ye “(bulduktan sonra tekrar yolumuza|sıl Danakil çöllerine dalarak seya- karşı, İstanbul mıntakasının bir m koyulduk. Avaş nehrini takip ederek | hatimize devam ettik. Danakilin bu! | İlk maçın aksine olarak, bugün, T-İ. Cİ. İstanbul bölgesi b8İ ze İstasyonda | Ausaya doğru ilerliyorduk. Her ko-| kızgın çöllerinde birçok sıkıntılar | Galatasaray - Beşiktaş karışık ta -| “* 1 Cİ. İs ği j Ertesi gün ortalık ağarmadan evvel nakladığımız yerde Rosina devele - çektikten sonra nihayet Eritre hu -|kımları, Fenerbahçe - Güneşe karşı lığından: Taksim stadyomu * Pastori otomobille geldi. Birlikte Alâki rin yüklerini indirtiyor, yolda rast - dutlarını aştık ve Kukuli dedikleri oynıyacaklar, İlk nazarda hangi ta-| bölge ile yasa mucibince köyüne kadar gittik ve trene bu istas- geldiğimiz yerlere dağıtmak üzere bir köye vâsıl olduk. Burada bir İtakİrafın bu işde ağır basacağı kolay ko-| mukavelenameyi yaj nd yonda bindik. Rosina ile diğer hizmet- Adisababadan satın aldığımız hedi-| yan ileri karakolu vardı. Kukulide| lay kestirilemez ce kaldırılan müttefiklik gilerimiz ve eşyalarımız da bu Yelerin bulunduğu sandıkları kendi bazı meden ocakları ve bunlardan Niyazi, Salâhattin, Rasih, Şaban, | geri verilmiş olduğu bildirilir: trende idi. Bizi teşyi etmek üze. Yanı başına yerleştiriyordu. Bunlar, /şıkarılan madenleri sahile naklet -| Fikret şeklinde dizilecek olan hü -|. z i re Vi”erle Farago da istasyona gelmiş-. bütün yolculuğumuz esnasında çok mek üzere Kızıldenize kadar uza - * lerdi. Kendilerile vedalaştım. Fermorla | i9imize yaradı. Bir dizi boncuk, bir'nan bir dekovil hattı vardı. Kukuli- cum hattı hemen hemen İstanbulun 3» z iş i Jandı- i ir gı vedala; jmendil ve yahut ta birkaç metro de bir gece kaldıktan sonra deko -|5" Kure SR sp . yk rm kaput bezi dağıtmakla, bu vahşi ka-' yille sahile ve oradan da yerli ka «| ”" bir hat olarak GEÇ ŞAPAR, Son Po f de ref N Ye ee bileleri kendimize dost yapıyor ve! yıklarla Musavva limanına geldik. |. Bunlara mukabil Galatasarayın i grdıya şangırdıya ilerliyordu. Sürati, | salimen yolumuza devam edebili -| Burada Rosina bizden ayrıldı ve ü$ oyuncusu, Sovyet maçları dola - TL bir deve katarını süratinden farksız. yorduk. Asmara tarikile tekrar çiftliğe dön-| Yısile İzmirde bulunduğundan Ha- —— di. Öğleye doğru Mojo denilen bir i- dü. Pastori de Musavvada kaldı. | Yati, Hakkı, Gündüz, Şeref, Eşref) eki Zabtiye, Çatalçeşme | tasyona geldik. Yolcuların rahat rahat Ül m O akşam arkadaşlarıma ve yol.| halinde bir hücum hattı dizmek za- İSTANBUL yemek yiyebilmeleri için tren bu istas-| (Birkaç hafta, Avaş sahillerini ta-| da bize çok büyük hizmetleri dokun-| rureti husule gelecektir ki bu hat : ali ieii w yonda tam bir saat kaldı. kip ederek, yol aldıktan sonra, ni- muş olan rehberimiz Abdülkadire | diğer karışık takım hücum hattın - w senli bütü8 / Sarp tepeler hayet Ausa sultanlığı arazisine gir-| veda ederek Napoliye hareket eden | dan nisbet kabul etmez bir şekilde mahfuz ve gesi X İstasyon, yeşil bir ovanın ortasında! dik. Oldukça münevver olan Ausa idi. Diz boyunda yükselen yeşil otlar, sultanı, bizi karşılamak üzere hu - sürü acı ve tatlı hatıralarla dolu o-) Fenerbahçe - Güneş müdafaası ise rüzgârın tesirile deniz gibi dalgalanı - dutlarına kadar memurlar gönder “İlan Habeş ülkesini arkada bıraka -| şöyle olabilir: yordu. Ovanın ötesinde berisinde ZARİ si Hediye olârak e da ka -'yak yüzümü Avrupa ufuklarına çe - Mehmet Reşad, Esat, Reşat, Fa- hörgüçlerine benziyen bir takım sap) e" ve, <eve Yüklerile eu, süt ve un) virdim. ruk, Yaşar, Hüsamettin. didi SP da yollamıştı. Bunlardan mada, ta- 3 Ed Sırf Avaş nehrinin ve şimdiye ka- sis i ü : D tepeler yükseliyordu. Bütün bu ova- 7e et ihtiyacımızı temin etmek Üze-'dar hiç bir Avrupalının geçmeğe Görülüyor ki bu müdafaa hattı da ya. 1400 | E 14001 2 bir vapura bindim ve benim için bir | hafiftir. ABONE FiAâ da tek bir ağaç bile yoktu. Ancak ara» e öeklaz'dn süğirle bir.ö Bağır'd e Ene s* | Sovyet futbolcularına karşı İstanbu- © ğ ğiri ir o ar da'muvaffak olamadığı arazinin iyi v | ECNEDİ da sırada fazla büyümüş, fakat kuru- koyun göndermişti. Bunlara muka -| kötü bir haritasını yapmak için A- lun yaptığı maçlarda yer alan oyun! yarak bodur kalmış diken çalılarına bil, biz de sultanın adamlarına bol| disababadan kalkarak A Da, |colardar yapılmış olacaktır. | © Abone bedeli peşindin Ad” rastlıyorduk. Ufükta mavimtırak bir bol hediyeler dağıttık. ir e göllerinde ri siirsykr bir). Galatasaray - Beşiktaş müdafaası değiştirmek 25 kurüştU” 4 J fiş tabakası dalgalanıyor, trenden ür Birkaç gün sonra Awsa sultanı biz-| seyahate katlanmıştım. Bu küçük o için de şu oyuncular üzerinde konu) ii j ken ceylân sürüleri sağa sola kaçışı. zat konakladığımız yere kadar ge -|serimde karilerime, Habeşistanda ve şulmaktadır: NA © yordu. Uzaklarda, sis tabakasının ar-|lerek bizi gayet samimi bir surette) bilhassa Adisababadaki hayata dair| Avni, Nuri, Hasan, Kadri, Fahir,| ilânlardan mes'uliyot lefon :20203 > z Z ww kasında, ufku çerçeveliyen bir dağ sil. karşıladı ve çok iltifat etti. Hatta bi-| birkaç portre çizdim, kendi intiba -| Fevzi. Bu şekilde yapılacak sir. bir) Sevap Seri map ye ' . silesi görünüyordu. zim şerefimize askerlerine bir de/larımı anlattım. Ausa ve Danakil|müdafaa, lüzumu kadar kuvveti isa i Avan ki x resmi geçit yaptırdı. Köylere adam | çöllerinde yapmış olduğum coğrafi yılamaz. Maamafih oyuncular öze- gren EZE ei i göndererek bize lâzım olan devele.| tetkik ve müşahedelerimi ve geçti -İrinde yapılan bütün bu hesapların) graf 4Sov; Biraz daha ilerledikten sonra mahru- çi ve katırlafı derhal tedarik ettirdi. |ğim yerin haritasını nasıl çizmeğe| bir buçuk saatlik oyun içerisinde ti şekilde, sönmüş volkan tepelerine ts-| Gerçi biraz fazla para verdik ama, | muvaffak olduğumu başka bir ese-| büsbütün başka bir şekilde tecelli 5 EN YİN el İl e Gl ğini Suk iie ika ane İk ya aş lay ağ aaa sw #almdiğlm eğik sadüf etmeğe başladık. Gitgide bunla-| kendi başımıza köylere çıkmış ol -İrimde izah edeceğim. etmesi de mutemeldir. Çünkü futbol rin ade arttı ve nihayet büsbütün lâv-i saydık, belki de günlerce bu hayvan- —SON— gibi sporlar, biraz da ruhi halete dar)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler