23 Kasım 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16

23 Kasım 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sar'e FATMA EKONOMİK TUVALET SABUNU. erl V ee s aa a r ASA AAA AAA AA LA YA LA AAA AAA AAA AA BAA AAA LA AAA AAA İAT PARFOHLERLE HAZIR- LT DU SON POSTA Iktaci _T:ü BATH SOAP KOLONYA SUYU İLE HAZIRLANMIŞ FAZLA KÖPÜREN BANYO SABUNU. maeserersALAA AAA AAA ——..o.—.—....——ı—.o——.w.....—o ——7 ROSEMARY' NAZİK ÇİLDLER İÇİN GÜL KO KULU GÜZELLİK HUSTAHZAR' GÖZLÜK VE KORSEYİ Hasan Ecza DEPOSUNDAN ALIN b——.ı—.ow—“şuwmwoowwı—o—momw- Ankara Cumhur Başkanlığı Filarmonik Orkestrası Şefliğinden: Orkestramıza aşağıda cinsleri yazılı enstrumanları — çalan — müzisyenler maaş veya ücret karşılığı almacağından istiyenlerin seçim sınacına girmek üzere 25/11/935 pazartesi günü saat 10,30 da İstanbul Galatasaray lise - sinde sınaç komisyonuna bir dilekçe ile baş vurmaları.Enstrumanların cinsi Piyano, Keman, Alto «Viyola» Viyolensel, Kontrabas, Flüt, Obuva, «Kor- angle», Klarnet «Mi bemol, Si bemol, La» Fagot «Kontra Fagot», Korno, Trompet, Trombon, «Tenor», Trombon, «Bas», Bastuba, Tembal, Batteria. «7407» OSMANLI BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETI TESİS TARİHİ : 1808 Sermayesi: 10.000,000 İngiliz liram Türkiyenin başlıca şehirlerile Paria, Nis,Londra ve Mançester'de. Misir, Kıbris, İrak, İran, Filistin ve Yunanistan'da Şabeleri, Yugoslavya, Romanya, Buriye ve Yunanistan'da Filyalleri vardır, Marsilya, Hor tüzlü banka muamelelari yapar OH, GENÇLİiK!... Artık buruşuk ve solmuş yüz kalmadı ! .w Hayatın ilkbaharı uzatılmıştır. .. Ne büyük saadet ! Evet... Fakat, ya- gın yüzünlizde bırakdığı solma ve ih- tiyarlama izlerini izaleye çalışmak » Bunu da GİBBS güzellik kremi ve pudrasının muntazamen işi timali ile temin edebilirsiniz. Yüzü nüzün güzelliğini müdafaa ve idamg edecek yegâne müstahzar bunlardır. Uzun senelerin tecrübe mahsulü olan GİBBS güzellik krami , cildi besler ve canlandırır. GİBBS güzele, lik pudrası ise, kuru ve yağlı cildı lerde bile yapışır. Bu pudra sarışın? esmer, kumral her tene elverişlidir. Yeni, nefis ve tabii parfümlerle istihzar edilen GİBBS krem ve pud drası, yüzünüzde bir sevimlilik yara: tırlar. Bu güzellik müstahzarları, Pa ris kadınının cazibesini temin etmişe tir. Size de aynı tesiri yapacaktır. KDEHG PUDRA Denizyolları IŞLETMESİ Acenteleri © Karaköy Köprübaşı Tel, 42369 « Birkeel Mühürdarzade Haa Tel, 11740 Ayvalık Yolu ANTALYA vapuru 23 Ikla- citeşrin CUMARTESİ günü saat 19 da IİZMİR'e ka- dar. *7395,, Mersin Yolu ANAFARTA vapuru 24 Ikin- citeşrin PAZAR günü saat 10 da MERSİN'e kadar. “7396,, Karadeniz Yolu VATAN vapuru 24 Ikin- citeşrin. PAZAR günü saat 20 de RİZEYE kadar. “7436,, Son Pnıh Matbaası Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Sahip erli A, Ekrem, 8. Ragıp, H. Lütfü Emlâk ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinden: Mütekaidin Eytam ve Eramilin Mart, Nisan, Mayıs 935 maaşlarının İskontosuna 4-12-935 Çar- şamba günü başlanacaktır, 2.ve 3- lar. (274) Dr. ETEM VASSAPM;';:; aa Cağalağlu Keçi Ören apartımamı Tel. 22033 Ev. Kadiköy Bahariye İleri sokak Tel. 60710 12 - 935 pazartesi ve salı günleri yalnız malüllerin işlerine bakı- lacaktır. Bu tarihten sonra müracaat eden malüller umumi sıraya dabil olur- seeeererekLALAALAAALA LA KAR GiBi BEYAZLATIR HORMOBiN Talsilât © Galata Posta kutusu 1255 SEKSÜLİN Ademi iktidar, Bel gevşekliği, Dermansızlık, Vücut ve Dimağın yorgunluğunda pek müessir , emin DA DA Kutusu 200 kuruş BEŞİR KEMAL - MAHMUT CEVAT Eczanesi - Sirkeci BRUYERE PİPOLAR gelmiştir. Toptan Satığı Sultanhamam Camcıibaşı — han No. 1 Sultanhamam “Sahibinin,, azasında Perakende — satış : Kebapçı kargisın Sesi ,, m Türkiye halkının , 99 RADYOLİN kullanıyor ve Racyolin kullananların o/0 ıoo“ ayni hükmü veriyor: RADYOLİN daima en mükemmel diş macunudur ! İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mefkj Satınalma Komisyonundan: ğ Merkezimiz ve Tahaffuzhaneler için 75 ilâ 100 adet yedl niye ve 75 ilâ 100 adet yerli Amerakan bezinden nevresi caktır. A — Battaniyelerin tahmini bedeli beheri 750 ve nev kuruştur. B — Bunların nümuneleri merkezimizden verilecek ve de parasız olarak Merkez levazımından alınacaktır. C — Eksiltme 15 birinci kânun935 çarşamba günü saat | M da Kara Mustafa paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil kezi Satınalma komisyonunda ayrı ayrı yapılacaktır. D — Eksiltme açık olacaktır. 3 E — Battaniyelerin muvakkat teminatı 57, nevresimlerin / F — Eksiltmeye gireceklerin peyler sürülmeğe lıı.lıınlll" kat teminatlarını yatırmaları lâzımdır. «7287 oW çef roman değil, harika. 240 sahife ’ ——ÇÖL AŞK' Yeni pcstane karşısında Mey p;/ ( Anadolu Türk Kitap de çeT YA Diş MACUNU

Bu sayıdan diğer sayfalar: