26 Aralık 1935 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 10

26 Aralık 1935 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

0 Sayi Mısır, Askeri Bir Kampa Benziyor (Baş tarafı 1 inci yüzde) Sahil boyunca harp gemilerinin her gün bombardıman manevraları yap - ması artık umuru adiyeden olmuştur. Yerliler, tayyarelere karşı atılan top talimlerine artık alışmış bulunuyor . Şehrin sevkülceyiş noktalarına ba- rakalar ve binalar yapılmıştır. Kahire- den İsknederiyeye tayyare ile gelen - ler, şehire yaklaşırken evvelâ İngiliz - in Mısırdaki müdafaa hazırlıklarını ler. Burada hemen de bir gece içinde siperler kazılmış, kulübeler ya- pılmiş, tel örgüler gerilmiş, - toplar yerleştirmişlerdir. Sahil boyunca harp gemileriyle bir| duvar teşkil etmektedir. Gece gündüz gökte, kara ve deniz laşmaktadır. İskenderiye sahilinde (84) — İngiliz harp gemisi vardır. Sahile bundan faz-| la gemi sığdırmak mümkün değildir. Mısırın garp çölü, asker ve tayyare- cilerle dolu esrarengiz bir saha olmuş- tur. Buraya girmek yasaktır. İşkenderiyede İngiliz mütehassıs - larından ve İngiliz, Misır zabitlerin - den mürekkep bir heyet zehirli gazla- ra kargı müdafaa tertibatını tetkik ile meşguldür. Her gün mühim miktarda yeni tay- yareler gelmektedir. Mısırda bulunan İngiliz tayyarelerinin miktarı gizli tu: tulmakla beraber, Yakın Şarkta bulu- nan İngiliz tayyarelerinin — miktarı İ- talyanlarınkinden fazladır. Hukukçular Bugün Toplanıyor Geçen pazar günü toplanıp yarıda kalan Hukuk Talebe Cemiyeti kongresi, bugün öğleden sonra toplanacaktır. Bugünkü kon-| grenin toplanması idare heyetine muhalif olanların, mahkemedeki işlerine sekte vu- racağı cihetle, muhalif partinin bu kongre- nin in'ikadıma çalışacakları anlaşılmakta - dır. Kongrede büyük gürültülerin — çıkması ihtimalleri göz önünde — tutularak — zabıta tedbirleri alınacaktır. Beyoğlunda mukaddema Şişlide Bo » montide Efe sokak 36 No. lu evde ikamet etmekte iken halen nerede ikamet ettiği bilinmeyen Nazmi varisi Naciye ve Nazmi varisi Münire İstanbul İkinci İcra memurluğundan: İstanbulda Veznecilerde 6 No.lu evde Antuvan Faika vekili avukat Galibin İs - tanbul ”'asliye mahkemesi birinci hukuk dairesinde 34/513 No. lu ve 19/7/935 tarihli kesbi kat'iyet eden ilâmına istinaden Bomontide Keşiş sokağında kâin 36 No. lu evinin tapu kaydında İehimize mevcut haczin fekki ve 2057 kuruş masarifi muha- keme ve icra masraflrının tahsili hakkında dairemizin 935/3338 sayılı dosyası tah - tında hakkınızda takipte bulunmak üzere yukardaki adresinize gönderilen icra «mir- leri ikametgâhınızın meçhuliyeti — hasebile mübaşiri tarafındn bilâtebliğ iade edilmiş olduğundan tebligatın berayı bakkı itiraz temini; suretinin ilânen yapılmasına karar verilmiş olduğundan tarihi ilândan itibaren bir ay içinde borcu ödemediğiniz veya tet- kik merciünden veya iadei muhakeme yo- lile ait olduğu mahkemeden icranın geri bı- rakılmasına dair bir karar getirmedikçe cebri icra yapılacağı ve yine bu müddet içinde mal beyanında bulunmadığınız tak- dirde hapis ile tazyik olunacağınız ve ha- kikate muhalif beyanatta bulunduğunuz takdirde de cezalandımlacağınız malümu - nuz olmak ve olbaptaki icra emrinin tebli- Ü yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olu - nür. (18097) Kayıp: Seyrüsefer merkezinden aldığım arabacı ehliyet varakamı kaybettim. Yeni- ajni alacağımdan hükmü yoktur. Gedikpaşa câddesinde 74 No, da Bodos oğlu Lâmbo Akay Işletme Direktörlüğünden: Şeker bayramına tesadüf eden Birincikânunun 27 ve 28'inci cuma ve cumartesi günleri Haydarpaşa - Kadıköy - Adalar - Anadolu - Yalova | hattında pazar tarifesi tatbik olunacaktır. Dr. ETEM VASSAF Cağsloş u Keç Öcen apartı aa Tek 22008 Be, Kadısöy Bahariye İleri sokak Te Gö71) tayyareleri do-| İrine kral, hariciye nazın Sir Samucl |yahut da karışmaz. İmetinin işine bu suretle müdahalesi, |len balık âhraç edilecektir. Diğer ta - İraftan Tiryesteden mühim bir kon - (536) İverilmeğe başlanacaktır. |yaa etmek üzere tayyare ile şehrimize “Baldvin,,in Dudaklarını Kapayan Sır (Baş tarafı 1 inci yüzde) sının vaziyeti, efrat ve zabitlerin kuv- vei maneviyeleri zayif gösterilmiş ,bu- na mukabil İtalyan havacılığının kud- reti pek fazla bildirilmiş. Bunun üze- Horu kabul etmiş, demiş ki: — Sizin de malümunuz olduğu ü- zere hükümdarlık makamı, hükümet işlerine on senede bir defa ya karışır, Fakat bir mü - dahale yaptığı zaman, sözü, dinlenmi- ye değer. Bu itibarla İtalyan - Habeş ihtilâfını mümkün sür'atle halletmeni- zi rica ederim. Kral, bundan #onra Baldvin ve E- deni kabul etmiş. Onlara da ayni lisa- ni kullanmış. Nitekim istifasını ve - ren Eden, bu müdahale üzerine onu geri almıştır. Kral Beşinci Jorjün İngiliz hükü- Belçikalı veya İtalyalı yüksek bir din adamının - iltimasi da, bu arada zikre-

dilen sebepler cümlesindendir. Balık Ihracatında İnkişaf (Baş tarafı | inci yüzde) Eğer Merkez - Bankasında lehine bloke edilmiş para varsa isteni- İtalya serve fabrikası sahibi de balık müba - gelmiş, Tiryesteye balık götürecek vapurları da yola çıkarmıştır. Bu fabrikatör gayet mühim mik - tarda balık alacaktır. Vapurlar geldiği zaman limanda balık beklememesi i- gin şimdiden balık mübayön anğaj - manları yapmıya hazırlanmaktadır. Bu yıl bütün talepleri karşılayacak miktarda bol balık istihsali yapılmak -| tadır. Palamutün çifti piyasada 10 kuruşa, toriğin çifti de 15-- 30 kuruşa satılmaktadır. Sularımızda yetişen ba-| lıklar Avrupa koönserve fabrikaların - da çok tutulmaktadır. Yeni Vapurlar Yaptırılıyor Ankara, 25 (A. A.) — Bütçe, ik- tısat ve divanı muhasebat encümen- leri, bugün onda toplanarak Akay ve Denizyolları işletmesinin 936 bütçelerini tetkik etmiştir. Müzake- | reler sırasında Ekonomi Bakanı Ce- lIâl Bayar, muhtelif suallere cevap vermiştir. Bu arada yeniden yıphrı-W lacak vapurlar hakkında da izahat- ta bulunmuş, şantiyelere yapılan | tekliflere 25 şubatta cevap alınaca- ğını söylemiştir. Neticede Akay ve Denizyollarının yeni sene bütçeleri kabul edilmiştir. | Halkevinde Türkçe Ve Almanca Dersler Cumuriyet Halk Partisi Alemdar kamun kurağında uzman bir Alman öğretmen ta- rafından parasız ders verilecektir. Bu ders- ler haftada iki gün cumartesi ve çarşamba | akşamları saat 17 den 18 e kadar. Dile biraz vukufu olanlara ve 18 den 19 a ka- dar hiç bilmiyenlere mahsustur. Ayrıca — ötedenberi devam — eden Türkçe dersleri yeni yıldan itibaren per « şembe akşamları saat 18 den 19 a kadar «8099» Sinir ve akıl hastalıkları mütehassısı PASTiİL FOR kullananların Asla tutulmıyacakları hasta'ıklardır. Ağız, burun ve nefes borusunu mikroblara | karşı koruyan en mükemmel ve en seri tesirli antiseptik: Tabii meyva usarelerile hazırlan - mış yegâne meyva tuzudur. Mide, barsak, kara ciğer, böbrek hastalıklarında fevkalâde faydalıdır. Hazmi kolaylaştırır, —inkıbazı — izale eder. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - İstanbul Son Posta Matbaaaı Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Sahipleri: A. Ekrem, $. Ragıp, H. Lütfü Güzel Yüz ilk şart güzel diş Güzel Diş için ilk ve en esas ı şart da RADYOLİN kullanmaktır. RADYOLİN Mikropları * 100 öldürür, dişleri fırçanın girmediği yerlere kadar nlüfux ederek temizler, parlatır, diş etlerini besler ve hastalanmalarına mâni olur. En mükemmel, en hoş, en iktısadi için Havagazı, Amyant, Gaz ve Benzin : - - . Fitilleri Her türlü gaz veya benzin lâmbalarınız için yalnız “DEGEA, Marka fitilleri kullanınız Arzu ettiğiniz tam ziyayı ve aradığımıa dayanıklılığı eden yegâne fitillerdir. Her hususta sizi mem- nun edecek “DEGEA,, Fitillerini Kullanınız. Her yerde - satılır. Taklitlerinden sakımıniz veren temin Bayramda Yalnız Kızılay Gazetesi Çıkacaktır. HNânlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılay'a yar- dim etmiş olacaksınız. Fiatı ilân sayfalarında santimi 30 kuruştur. Müracaat yerleri: Istanbulda, Postahane karşısında Kızılay satış bürosu Telefon: 22653 Istanbulda, Postahane — arkasında Telefon: 20094 - 95 İlâncılık Şirketi DÖNÜP DOLAŞIP GELECEĞİNİZ YER : Sattığı ekser biletlerine ikramiye — İsabetile maruf : KADER GİŞELERİ Büyük ikramiyesi 500,000 lira olan YILBAŞI PİYANGOSU için Bilet almak istiyen müşterilerle dolup boşalmaktadır. Çünkü KADERin cilvesine mazhar Ve müşterilerinin emniyet ve itimadına nail olan KADER GİŞELERİ muhterem halkın emirlerine âmade bulundurmakta olduğu biletlerle birçok aile- leri metut ve bahtiyar edevektir. Siz de biletiniz. KADER gişelerinden alınız Tetanbul: Eminönü Valde Hanı ittlsalinde Beyoğlu İstiklâl caddesi No, 109 KADER GİŞELER : Muhterem müşterilerine Beyoğlunun başlıca tinemaları İçin: Meccani biletler takdim ediyor. Telefon : 23970 — 43696 K A Ş E NEOKALMİNA Grip - Nevralji - Baş ve Diş ağrıları - Artritizm - Romatizma

Aynı gün çıkan diğer gazeteler