27 Aralık 1935 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 1

27 Aralık 1935 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sene 19 — No. 184 Habeş Köylüleri Bir Italyan y, Uçağını Düşürdüler dlnaaeneeneRERENED AM AEERA AAA EEERERERmEREAaRene | — ŞA K I Y . B' Bayramınız IZI ay enıi Dır —— Kutlu Olsun «İzmite 3000 göçmen yollanmış - Kızılay gazetesi, bütün oku- yucularının ve Kızılayı sevenlerin bayramlarını kutlulamayı bir va- zife bilir. Kızılay Yoksulları Sevindirdi Taarruz Başladı Italyan Uçakları Da Tekrar bombardı- İzmir, 26 (A. A.) — Bayram münase - ona alıştırmıştır. En büyük kor - Mana bı’l.dll.f betiyle İzmir Kızılay cemiyeti tarafından kumuz o değildir: Istıraptır. İ!ıli -| Adisababa, 26 (A. A.) — Köylü-|yoksul ilk okul talebeleriyle fakirlerden iki yarlarımızdan duyduğumuz bütün | , rin Daggabur yakınında bir İtal-|yöz kişiye elbiselik kumaş, entarilik, ayak- müslüman duaların, bu ıstırap kor- yır tayyaresini kurşunla düşürerek | **b» kasket, çorap - dağıtılmış bunlardan i örüne -| .< ai 4 . başka 150 lira da para yardımı yapılmış- kusu ile, yoksulluk, açlık ve sürüne -| bilotana öldürdükleri ve bir mitral-| » ;;lıı:ı,unık azabı ile titrediğini ha- yözle iki tüfenk aldıkları reszmen T ü Dd rsınız. ildirili: iğer bü & Bi TÜlleE. kecek sosyel dayalea S YL İ Darsb z x| Yeni Amerika Setiri kurumlarının kuvveti ve zenginliği| Jen uçmuş ve fakat bomba - atma - Yakında G."yol' fle, uu.nbı'hr_çı k.oyu. Bir milletin mıştır. Ankara, 26 (A. A.) — Birleşik Ameri- Mmedeni seviyesi, bilhassa, bu ser - Habeşlerin Taarruzu ka hükümetlerinin Baltık devletleri nez - best kurumların eserlerile muha -| — Adisababa, 26 (A. A.) — Burada urar- | dindeki orta elçisi Jobn Van Antyerd Mac ikeme olunabilir. Cemiyetler, fakir -|la dönen şayinlara göre, Ras Kasia ile| Murray'in Ankara büyük elçiliğine tayini i ğil, iptidai Kassebhat, Makalle -|bakkında ılan iatimzaca hükümetimizce BN Yi a ör Yena. GDİN Ge bae aA — »ç İA NTEY NLY NĞ Şi ve kat'i kayıtsızlığın ve benı:i:l: amaededen e ha p Bin geçmekte olduğunu görürüz. tidai cemiyetlerde yaradan kan, bi- tinciye kadar akar; ıstırap ölünci - ye kadar sürer. İleri ve insancı fikirlerin en bü - yük amtı, Kızılay veya Kızılhaç bayrağı olduğuna şüphe yoktur. Bu bayrak en korkunç harplerin ateş We ölüm sahnesi üzerinde, beyaz bir gelek kanadı gibi dolaşır. - Barış Zamanı bütün felâketlerde İstırap Şekenlerin ruhu, onun hayali ile, a- #unur, Kızılay azası olmakla, merhamet we yardım kuvvetinizi milletler öl - Çüsünde genişletmiş — oluyorsunuz, Nerede bir acı diner, bir feryat su- sar, bir yara kapanırsa, onda sizin merhamet ve yardımınızın; hissesi yardır. Düşününüz, bu büyük saa - detin ve insanlık şerefinin fiatı ne- dir? Yılda bir kaç paket sigara veya bir şişe şarap parası! Bunu ödiyeceksiniz; Çünkü bunu #diyemiyecek bir kimse yoktur. E . Ber bu vazife aşkını gönlünüze yer- leştirebilir ve etrafınıza yayabilir.| Bayram yaklaştığı için İstanbul #eniz, bilir misiniz; ne olacaktır? | posta müdürlüğü gişe memurlarının Acaba 5,000,000 azalı bir Kızılay | *ayısını arttırmıştır. Her gün posta gi- organizmasının, henüz sıhhi ve s0s-(Şelerinde 9 memur çalışırken bayram yal cihazları tamamlanmamiş olan münasebetile bunların sayısı 15 e çı- bu memleketteki değeri ne oldu - karılmıştır. Bu suretle tevzi ve kabul Bunu ölçebilir miyiz? :ik[rnd:h normal vaziyet muhafaza KA ilecektir. _Bıı Bti modarn Türl_ı e YOi Yapılan aşağı bir tahmine ve İstan-| miş olacaktır. Diğer muhabere evra- nin esaslı şereflerinden birini de vü- aC dörtte birinin beşer|kı bu sayının haricindedir, tuda getirmiş olacaksınız. Esaslı şe- — a L —- reflerinden birini diyorum: Çünkü Yeni Bir Harp Mı B_a_ş!ıyor? ÖF LA : &n Japonlar, Mongolistan Kuvvetlerile Çarpıştılar dar, nerede daha yüksek sembol bu- labiliriz? İnkilâbın kalp tarafını, sosyal da- yanış kurumlarından başka nerede Gğ e N SKŞN at ede -| Hsinking, 26 (A.A.) «Mançuko» —Dün de dış Mongolistan kuvvetlerile Japonya - Mançüri kuvvetleri arasında iki çarpışma olmuştur.. Üç Japon zabiti ile bir Mançuri neferi yaralanmıştır. Japonya, Mançuri kuvvetlerinin hepsinin Mongollara karşı genel bir harp açmak için sabırsızlanmakta olduğu ve vaziyetin pek gergin bulundu" iğu söylenmektedir. tir. Bunlara bu kış Kızılay tarafın - dan bakılacaktır.» Nerede zelzele ev yıkar, nerede

yangın yuva söndürür, ölüm ve 1ız- tırap, nerede görünürse, onun ilk imdatçısı Kızılaydır. Ölüm ve ıstırap... Fakat ölümü bı- rakınız; mukedder oluşu, insanları Bir Bayramda Yeni Postaneden 3 Milyon Mektup Geçiyor Posta Gişelerinde hararetli bir muamele sahnesi tebrik mektubu yazdığı kabul edildi- ğine göre İstanbullular her bayramda yeni postahaneye (1,5) milyon mek « tup veriyorlar. (1,5) milyon da cevap geldiğine gö- re bayramda yeni postahane memurla- rının elinden (3) milyon mektup geç- MüsendeneeeeassscereemeSeResErYemeKE vresareenen Son Telgraflarımız 3 üncü sayfamızdadır. Lütfen oradan — takip ediniz. | müddeiumumilikte isticvabı İ — CUMA — 27 Birincikânun 1935 Idaresi Bu Bayramda SON POSTA gazetesi matbaasındadır. Telefon: 20203 Telgraf: — İst. Sönposta Posta kutusu: İst. 741 — Fi:nlı 5 K;nıı Ayazağa Faciasının Suçlularından.,, güplü YunusDün Jandar:- ma Nezaretinde Getirildi “-| SÖYLEDİKLERİ, ABDULLAHIN SÖZLERİNİN TAMAMEN AKSİDİR Arkadaşı Abdullahla beraber, Gala- ta postahanesi veznedarı — Hüseyin Hüsnüyü öldürdüğü iddia edilerek Ür- güpte yakalanan Yunus dün İstanbula Akşam saat on yediye kadar yapıldı. Yunuzs biribirini tutmayan bir çok ifa- getirildi, deler verdi. Fakat netice de her şeyi itiraf etmek — mecburiyetinde kaldı. Müddeiumumiliğe götürülürken ken: disiyle görüşen bir muharririmize hâ- diseyi şöylece anlatmıştır a— Veznedar Hüseyin Hüsnüyü Abdullah bana aşçı Mehmedin evinde doktor Hüsnü diye tanıttı. Daha ev - velden kendisini bilmezdim. Hiç de görmedim. Köpek satmak için üçümüz bir otomobille Ayazağaya gittik. Yol- da otomobilden indik. Çiftliğe doğru ilerledik. Çiftlikten köpek sesleri gel- diği için yanaşamadık. Bir keçi yolun" dan dönüyorduk. Ben yirmi metre kadar önden yürüyordum. Elimde de köpek vardı. Abdullahla veznedar Hü- seyin Hüsnü arkadan — geliyorlardı. (Devamı 6 ıncı yüzde) | | Suçlu Yunus Yaralılar Tayyare İle Naklediliyor Italyanların Kızılhaç Tayyare Filoları Roma, 27 (Telsizle) — Son muha- reblerde bir çok yaralıların sür'atle te- davi edilememek yüzünden öldüklerini göz önünde bulunduran İtalyan Kızıl- haçı yeni bir tedbir almıştır. Kızılhaç ağır yaralıları nakletmek için yeni tayyare filosu vücude getir - miştir. Bu yeni tayyareler 133 mode - linde olup 12 yaralı nakledebilmekte » |dir. Her bir tayyare altısı yatakta, alti: sı da oturmuş 12 hasta nakledecektir. Yapılan tecrübeler iyi neticeler - ver « miş, ve büyük hizmetler” göret bu tayyarelerden iki filo faaliyete geçmliş. tir. Yeni teşkil edilen bir filo daha bu- |günlerde Musavvaya gitmek üzere yo« İla çıkarılacaktır. Bav— Kızılay, yurtla sefalet ve ölüm arasına hanat gerer

Aynı gün çıkan diğer gazeteler