27 Aralık 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

27 Aralık 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bır Tayyare Yapıldı İngiliz polisi taye are karargâhların - | dan birinde yapılan |— —© bir casusluk hareke- | tinin kimin tarafın: * dan ve hangi devlet * hesabına yapıldığı - nı öğrenmiye çalış - maktadır. Mevzuu ! bahsolan tayyare ka | ratgâhının adı Grae li vesenddir. W Burada gece bek- | çilerinden birisi sa - baha karşı devriye gezerken hangar - © lardan birinin kapı - sının aralık olduğu- Suikasta uğrıyan hangar... nu görür. İçeriye girer, bakar ki genç bir adam orada saklanılan yeni model tayyarenin önüne eğilmiş, tetkikat ile meşgüldür. Bekçi hemen bu adamın üzerine atılır. Meğer hangarın bir kö-| Gravesend karargâhında kanat ve şesinde ikinci bir adam daha varmış, | motör itibarile yeni şekil bir tayyarenin arkadan çıkagelir ve bir yumrukla bek- | tecrübeleri yapılıyordu, ve gayet gizli çiyi yere sererek arkadaşını kurtarır. |tutulan bu tayyare de, suikasta uğr- Bekçi bir müddet sonra ayıldığı zaman |yan hangarda saklanıyordu. Bu han - imdat çağırırsa da iki adam çoktan u-|gara üç mühendisten başka kimsenin zaklaşmış bulunmaktadırlar. girmeıi ynıaklı İngiliz gazeteleri İngiliz polisinin bu hâdisede alelâde bir hırsızlık vak'asın- dan ziyade bir casusluk ihtimaline yer vermesinin sebebini saklamıyorlar: | HASBIHAL Bayramda Dinlenirken Bugün şeker bayramının yenieln K, 4 gü » |ıuplı;mnıı fili hükmünü sürer. Da- nü. Nereden ve neden çıkmış olur -|ha ağır yönü, böyle günlerde vicdan sa olsun bu bayramın bizce anla -| hesaplaşmalarına sebep olan dava - mı, halk bayramı olmasındadır. Ça-| cının, içinde yaşıyan cemiyet ol - lışarak çabalıyarak yürüyen yılların | masıdır. içinde, bugünle üç gün dinlenece -| Her gece yorgunluk saatlerinden ğiz. sonra rahat yatağına girip başını Dınleıııı:ıılı Fakat elbette gözü-|yastığa koyan insanın vicdanına müzden kaçmamıştır: Dirim içinde | verdiği hesap, çok defa dar bir sa - küçük büyük rolü olan, dirim için.| hadaki fi'lin hesabıdır. Halbuki bir de çevresindekilere türlü içsel bağ-|halk bayramı gününde, hesap isti - larla bağlı olan kimselerin dinlen-| yen bu fiiller bütün cemiyet, bütün me zamanları, çalışma ve didinme|ulus yayılışınca yapılmıştır. Kim, zamanlarının hesap verme saatle -|bugünden önceki günlerde cemiye- ridir. Kendini işin gürültüsünden| te, yanındakilere, çevresindekilere uzaklaştıran herkes, dinlenme dev -| daha çok faydalı olmuşsa, kim bu resine girmeden önce vicdanile bir|cemiyetçe yaşanılıp dinlenilen gün- hesaplaşma devresi geçirir. Vicda-|lerde, cemiyete, yanmdakilere, çev- nına hesabını verirken, yüzü, bir gü-|resindekilere daha çok faydalı olur- zel ve iyi şeyi seyreder gibi gülüm-|sa bu dinlenme günlerinin tadını çı- siyen, sonra da uçmak kadar sükün karmak ona nasip olur. ve huzur dolu bir dinlenme devresi-| Kim bilir, belki fitre, geciktiril - ne giren insana ne mutlu! miş iyi fiilleri son dakikada yapa - Ya bunun aksi başına gelenler... | bilmek fırsatını vermek için kurul- İnsanlar, kötülükleri apaçık olan | muş bir türedir. hareketleri de, özürlerini kendi ken-| Eğer böyle ise, fitre bugün iyi bir dilerine bularak ve kendi içlerinde| fırsattır. Bu ulus, orta çağın karan - kendilerini haklı çıkararak yapar -|lığı içinde heyülâlar gibi gezinen ve lar. Ancak, bunu huy edinmiş kö -| varlığımızı birer kâbus gibi basan tü kişinin bile o hesap verme anla-|softaların devrinde fitre vermekle rında çektiği üzüntü vardır. Bu ü -|daha çok günah işlemişti. Soysal züntü onu yeniden didinme devre -| yardım rolünü yanlış ve kötü yap - sine girinciye kadar, bütün didinme mak, hiç yapmamak kadar günah t saatlerinde zehirlenmiş gibi kıvran-| tır, çünkü. dırır. Fakat, yeni hayat, yeni rejim Ulusal bayramların uruncu var -|bizim öz rejimimiz, fitreyi de ha - dır. Bu urunç, gündelik çalışma ve yırlı sosyal fiillerin güzel bir vesilesi uğraşmaların kişiye verdiği coşkun- haline koymuştur. huğu, bin kat üstündedir. Hattâ w- — Fitresini, hem kendi, hem de Kı- Tusal günlerin coşkunluğu yurttaşı, zılay ve Çocukları Esirgeme Kuru-

kötü olan, her türlü ihtilâtlardan çe-|mu hesabına toplamakta olan Türk kip kurtararak moral varlığın terte-|Hava Kurumuna vermiş kimsenin, miz saflığında yıkanan bir duru pı-|bu bayram günlerinde gönül açıklı- nar gibidir. ği ve avuncun en tatlısını tatmaya Halbuki bu şeker bayramı gibi|hakkı vardır. Çünkü, faydalı, yerin- halk bayramları, salt dinlenme dev-|de ve boşa gitmiyecek bir iyiliği relerinden ibaret oldukları için böy- 'yıpmık için, bundan daha güzel bir le anlarda insanın vicdan ile he -| fırsat bulunması zordur, Şeker [l—)rımınflı x-ııl—uek yer & Sümer Bank nn | Çana kalede Ses Müsame-esi ŞEKER SERG:SI dir BAHÇEKAPI - TAŞ HAN spor klübünde herkesce beğenilen bir ses müsameresi verilmiştir. Sıyfır n 'Bu senenin En büyük hâdisesi HELİiOS Müesseseleri tarafından, meşhur AMERİKAN PHİLCO (FİLKO) Radyolarının piyasaya çıkarmasıdır Bu makinalar, dünyanın en büyük radyo fabrikası olan Filadelfiya'da “PHİLCO RADİO&TELEVİSİON Corp.,, tarafından yapılmıştır. IPHILCO ismine benziyen diğer markalar PHİLCO değ”lldir.l Hakikt Amerikan PHİLCO raüyolarını isteyiniz. Gürültülü reklâmlara kapılmayınız. Bir kora dinlerseniz fevkalâde PHILCO Amerikan radyolarının üstünlüğünü anlıyacaksınız. Umuml mümessilliği: HELIOS MÜESSESELERİI Telefon: 41105 - Posta kutusu: 1400 1160 MODELi Bütün dalgaları alır göz ay-rı otomatik, anten — selekterü, 4 100 antifading tett b ti Yılbaşı Hediyelerinizi Yerli Mallar Pazarlarından alınız Şık Güzel Ucuz Sağlam ikramiyeli Sa*ışlaruan Yüzde 100 Kârınız hazara - İzimir - Camsun -| Vardır. ersin-İstanbu! - Bayo'ilu - Eminönü - Karaköy - Kadıköy : Beşiktaş PAK YAĞCI S HAYLOĞLU İstanbul Balıkpazar caddesi No. 10 TELEFON: 21530 Yağ meselesi.halledilmiştir. Ticarethanemde satılan bilümüm mal - ların pâk ve hilesiz olduğunu sureti kat'i « yede temin ederim. 1 kânunuevvel 935 ten ilibaren haliha- zırdaki fiatlere zam — yapmaksızın 96 10 tenzilât yapacağımı arz ile bir defa teşrif « leri menlaatleri iktızasındandır. € ŞÜKÜF!. ITRIYAT FALRİIKASI Saygı değer bayramını kutlular. mi şleriler.nin Kızılaya aza olunuz O, sizin en ufak yardımınızı ni- metle karşılar. Harpte, sulhta yatan hizmetiyle meşgul olan Kızılay karagün dostudur!. Sinir ve akıl Dr. ETEM VASSAF, MA Te Cağ.lo « Keç. Ölen apartısam Tek 22013 Ev. Kadı öy Muhariye İler soxık Te. -»/ Çanakkale, (Özel) — Türkgücü

Aynı gün çıkan diğer gazeteler