19 Ocak 1936 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 10

19 Ocak 1936 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Muharriti: Freeman Wille Orofat — İhbar Mektubunun Sahibi Hakkındaki — Şüpheler Gittikçe Kuvvetlenmekte İdi Mektupta Ne kastedilmiş? 1 Frenç canı sıkılmış gibi: — İşin fenalığı orada ya!, Elden ; ;elm her şeyi yaptık, fakat hiç bir işe yaramadı. O mektubu yazan kimsenin hüviyetine ait hiç bir ize, — hiç bir ipucuna tesadüf etmedik. Bundan maada o gece o yoldan ge- çen bir otomobilin madık. Size bir şey Bu kadar sade görünen şeyler ba- zan insanı o kadar üzer ki.. Üzü - lür, üzülürsünüz, aptallığınıza küf- redersiniz, fakat gene bir türlü işin hakikatine varamazsınız, vesselâm, dedi. Viktor, Frenci tasdik etti: — Hakikaten gayet müz'iç ol - - mali.. Mektup hakkında bize anlat- tıklarınız, doğrusu gayet garip, fa- kat buna bu kadar fazla ehemmi - yet vermenizi anlamıyorum. Adam- cağız size bir ihbarda bulunmuş...|Eğer bir sır değilse buip ucunun, — Tabit bu ihbarı yapan adamın hü- /bu delilin ne olduğunu sorabilir mi- — viyetini bilmek iyi olur amma.. Bu-|yim? dedi ve lâkayıt bir tavırla siga- — na hakikaten lüzum var mı? rasının külünü silkti. Frencin istediği de zaten bu idi. Çlrlee ) Derhal: ÇK KİND — Var ya! Anlamıyor musunuz? — Durun size izah edeyim. Mektup - — tan ne kastedildiği apaşikârdı.. Da- — ha doğrusu Mister Reyni ile ben — öyle düşünüyoruz.. Ben bu mektu- bu yazan adamın adalete hizmet et-| mek istiyen ve meselede hiç bir ıll-[ — kası olmıyan, alelâde bir vatandaş Nti olduğunu zannetmiyorum... Hayır " efendim... Bu mektubu Sir Conu öl-|| g. 157.B. 7 215 | Dani itmaş ge düren adam yazmıştır. Niçin mi di- | 9015 T.B. Iim.2o İ yeceksiniz? Bunu tabil siz de takdir —— edersiniz Mister Viktor. Katil Sir Conun cesedinin binbaşı Malkolmün koruluğunda bulunması ve bu suret- le kendi hakkındaki şüphelerin orta — dan kalkmasını istiyordu... Biliyor- sunuz ki Sir Conun şapkası bulundu- — Buzamanzaten binbaşıdan şüphe edilmeye başlanmıştı. Katil şüphe- nin kanaat haline gelmesini istiyor- — du.Yinemi diyeceksiniz? Çün. — kü busuretle binbaşının mücrimiyeti — sabit olursa, katil kendisi kurtulmuş — olacaktı da onun için... dedi. Müz'iç Öksürük Viktoru yine sürekli ve müz'iç bir — öksürük tutmuştu. Tier ise kaynar ; kahveden bir yudum içmiş, yüzünü — gözünü buruşturuyor, yemek havlu- — sunu yüzüne tutuyordu. Frencin nok- — tainazarını böyle açıkça ortaya atı-|| — vermesi onların rahatini kaçırıyor- — du... Maamafih yine kendilerine hâ- — kimolmağa çalışarak Frencin söyle- — diklerine zahiri bir alâka gösterme- -— ye gayret ediyorlardı. Bir. müddet sonra Viktor yaranın asıl mühim noktasını deşti: — Evet mister Frenç, dediklerini- zi tamamile anlıyorum. Fakat bana kalırsa mesele artık bir zaman mese- Tesidir. Aradığınız adamı, tabit er- geç ele geçireceksiniz değil mi? Bu sual zaten Frencin ta bidayet- tenberi tahrik etmek istediği sualdi. Hiç tereddüt etmeden: — Hiç te tabii değil mister Viktor. Herifin hüviyeti hakkında elimizde hiç bir malümat yok.. Daha doğrusu ancak bir ip ucu var. Fakat h ifi ele Viktor boğulur gibi müz'iç bir öksürüğe tutulmuştu. tili elimize geçirmemiz lâzım... Müthiş Bir. Hata Frencin beklediği gibi, bu - sözler üzerine Viktor kulaklarını kabarttı. Fakat yapma olduğu besbelli olan bir alâkasızlıkla: — Bu biraz karıçık bir. mesele.. y "i e * BSon Posta 4 İstanbul Gelir ve Para BORSASI 18-1-1936 946 9.0 | Gelen Buğdaylar Anadoludan — şehrimize buğday gelişi gün geçtikçe artmaktadır. Son iki gün zar- fında 418 ton buğday gelmiştir. Bir aralık sahil şehirlerden un gelişi azalmış, buna mukabil İstanbuldan Karadeniz sahillerine külliyetli miktarda un sevkiyatı yapılmış- ti Şimdi İstanbulda yapılan un sevkiyatı azaldığı gibi Anadolu ve Trakyadan ua gelişi de artmıştır. Son iki günde 133 ton da un gelmiştir. Üni Türk Tahvilleri Üni Türk tahvilleri evvelki gün biraz yükseliş göstermiş, fakat dün 23,40 lirada açılarak 23,50 lirada kapanmiştır, ans bir kaç gündenberi Üni Türk Paris fiatlarını vermektedir. Borsa maha- Elinde bunun Anadolu ajansı ile Havas x- jansı arasında çıkan bir ihtilâftan ileri gel- diği söylenmektedir. Bu yüzden borsa a- J| Teron kızı Sevim, V1 inci ilk mektep 315 || desi Hamdi, İstanbul kız lisesi 266 Handan | İ(Fevzi Bursa kiz munllim mektebi 551| 5_(_) N P S TA e Geçen Bilmece - mizi Doğru Halledenler BOYA KALEMİ Kumkapı orta mektep 154 Turgut Pe- çel, Edremit orta mektep 1/A dan G. Ögüt, Davutpaşa orta mektep 3/A dan 319 Reşit Ülkenalp, Ankara İsmet İnönü enstitüsü 1/A dan 104 Bedia, İstanbul er- kek lisesi 1/C den 85 Muharrem. ALBÜUM İstanbul 64 üncü mektep 554 Bürha - nettin, Söke 46 süvari AL shhiye küçük zabiti Naşit Güler, Vefa erkek lisesi 213 Mürat Ünal, Ayvalık Gazi mektebi sınıf| (3 ten Ümit, Yedikule 43 cü mektep 2/A| dan 45 Vedat, Merzifon ilk mektep sınıf 4 ten 8 İrfan, Yedikule Hızırilyas sokağı No, 8 de Yorgi kızı Vilâzyas Ankara Hacıbay- ram cami arka sokâk Uygur mahallesi No. 21 de Leman Üler, BÜYÜK SULU BOYA Fatih 19 uncu mektep sınıf 4/A da 241 Nermin, Ankara Maliye Vekâleti muha - sebesinde Gafur oğlu Kemalettin, İstan- bul 15 inci mektep sımıf 4/C den 58 Na - dide, Ankara ilk başlıca mektep 2/A dan 157 Ekrem Türk oğlu, Kumkapı erkek or- ta mektep 66 Şevki, KÜÇÜK SULU BOYA İstanbul 42 inci mektep 295 Necdet Er- gül, Kastamonu P. T. T. mh. A. oğlu Sup- hi, İstanbul kız mmuallim mektebi orta kı- sım 3/B den 314 Zehra, Havran 2 inci mektep sınıf 5 ten 145 Hüsnü Günay, stanbul Karesi otelinde Şevket, İstanbul erkek lisesi 456 Bürhan, Kütahya lise 4 ten 356 Rüştü, İstanbul Davutpaşa orta mektep 575 Muammer Deniz, Borsa Mu- radiye Fına sokak No, 8 den Turan Alpya.| Beyazıt Camcı Ali No, 13 te Emine İlhan, | İstanbul kız lisesi Güzin, Konya Denle ma-| hallesi Şen sokak No. 12 den (isim oku - namamıştır), İstanbul kız lisesi 139 San - det, Ankara Ulus mektebi sımıf 4 ten 682 Ayhan, Aksaray 922 numaralı vatman Naci Yalçınaz, Ankara Demirliköprü F. B sokak 885 Fethi, Eskişehir lisesi 1/B den| Muammer Arkan, Kadıköy Moda Murat bey sokak 50 de Nurhan, Pangaltı Dere- başi sokak No. 7 Nazire, Kumkapı — orta mektep Ağuş, Çangın orta mektep 207 Meliha, Yerebatan caddesi No. 14 te Fet- hi, Fatih Çırçır Fazilet sokak No. 13 te Bahaettin, 7 inci mektep 227 Mecit, Ka - raman orta mektep 22 Hüseyin Sevil, Sir- keci gümrüğü ambar memuru İzmail oğlu | Bürhan Kadir, Çorlu terzi H. Madra kar- Kayahan, Zeyrek No. 39 da Sadi Esen,

Çocuğumu Hangi Mektebe Vermeliyim? Ben, Resmi Mekteplel Daima Tercih Ederim« (Baş tarafı 1 inci yüzde) İkontrolü çok daha sikıdir! Ve «mürebbi» sıfatıyla dolaşan o &? mekteplerdeki «aşahadetna kadınlar ancak aristokrat aile çocuk- reti» hâdiseleri, buntın en ba larına lüks birer dadı olabilirler; o ka- dir! dar... — Çocuğumuz lisan öğrensin! Diye, evlâtlarımı, ecnebi mekteple- rin Kozmopolit muhitlerine — emanet edenlerden, lisana bu derece ehemmi- yet verişlerinin hikmetini sorun: Gö- receksiniz ki, verecekleri cevaplar si- zi hayli güldürecektir! 3 — Devlet mekteplerinin * vasıtaları daha fazladır! 4 — Ve nihayet «husust m denilince insan gayri ihtiyart bif tiyaz» kokusu duyuyor: uParayı veren düdüğü bı meselini hatırlatan bu imtiyaz Bence lisan, bir kültür vasıtası, bir| ** Palkçılık zihniyetine zıd kültür mözlüküde. AMulıaıabımdan. diğer mekti Ben bu telâkkide olmayan kadın- MiZi de «Galatasaray» şekline lar bilirim ki, kafalarının içini bir «eç- PD faydalı olup olmayacağını dâ; nebi kelimeler anbarın na çevirmişler- renmek istedim. ğ ir. Sadece; Belki üç, hattâ dört lisan bilirler.| — Hayırl dedi, ben diğer Fakat buna rağmen kabili hitap değil- |lerimizin Galatasaraya lerdir. Liaan.hakkında böyle düşünen- rine taraftar değilim! ler, mükemmel birer «Vagon Li» gar- sonu olabilirler. Fakat akültür adamın, «kültürlü adamn aslal.. Bir lisan öğrenmekten maksat, in- tihap edilen branşlara ait eserleri ©- kuyup anlayabilmektir. Çok iyi anlamak, hele çok iyi yaz- mak ve konuşmak sonra gelir. Böyle olduğuna göre, kâfi derece- de lisan öğrenmek için ecnebi mek- teplere girmeğe lüzum yoktur. Ve bu kadar lisan öğrenebilmek © kadar kolaydır ki, bizim mektepleri- mizin bu basit ihtiyacı hâlâ karşılaya- mayışlarına hayret ediyorum! Bir çok kimseler, mekteplerimizde | lisan öğrenilememesine sebep t:ııııalı.,W sınıflarımızın kalabalığını gösterirler. Bu, bir sebep olabilir. Fakat bence, birinci ve asıl sebep büsbütün başka- dir. — Nedir o sebep? — Tutturulan yolun fenalığı! Bugün mekteplerimizde, on sekiz, yirmi yaşındaki çocuklara «Lecturev okuturlar, Halbuki, 8 - 10 yaşındaki yavrular için yazılmış olan bu çocukça kitapla- rı defalarca tekrarlamak, koskoca de- likanlıları lisandan soğutur. Bu itibarla, onlara evvelâ — lisanı, 5.T Posta İdaresinin Bir Ve Cevabımız Son Posta Gazetesine Posta, Telgraf ve Telefon Umun dürlüğünden: B Gazetenizin 1952 sayılı 8/1/936 (lü nüshasında (İster inan ister intf başlığı altındaki yazınız üzerine tahkikatı yaplırdım ve Fuat 18/12//935 günü Ankaradan giderek 5/1/936 günü Ankaraya ettiğini anladım. Bu izahata göre idaremizce muamele yerinde ve nizamındadır. Son Posta: Bu mektup taahhütlü © dığına göre alâkadarların bizzat eliff rilmek lâzım değildi. Adresine dahi kılabilirdi. Ve icabında, İstanbula ©? bu zatın adresine dahi iletilmek © dü. Biz, posta idaremizden işte böy' fikri takip bekliyor ve onu, bazı ketlerin idenl postaları mertebesin mış görmek istiyoruz. Bundan M ki © muamele kadar “umum m bize verdiği cevabı da bu bakımdaf sik buluyoruz. | Musikt Bahsi » Bursa postahane karşısı Park çıkmazı 16 | |da Tünaydın. Kumkapı Küçükdeniz sokak | |No. 41 de Hampar, 49 uncu mektep sınıf | 4 ten 88 Şahsene. Dantenin Cehennemi! (Baş tarafı 5 inci yüzde) Transilvanyaya gidip Evliya Çelebinin an- lattığı resimleri olsun görsünler. Böyle bir| zahmeti ihtiyar etselerdi beyaz — perdeye koydukları cehennem, karnaval alayından bir sahne tesiri yapmazdı!.. «Not: Bu satırların muharriri birkaç gün sonra Son Posta okuyucularına Dante ve cehennemi hakkında bir müsahabe takdim edecektir.» M. T. TAN enizyolları İŞLETMESİ Acentelerir — Karaköy — Köprübaşı Tel. 42382 - Sirkeci Mühürdarzade Han 'Tel, 22740 izmir Sür'at Yolu İZMİR vapuru 21 İkincikâ- nun SALI günü saat 11 de İzmir'e kadar. “282,, İstanbul Beşinci İcra memurluğundan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarter Yenişehir Mangasar caddesinde — Gülbaşı lisan öğrenmeği sevdirmek lâzımdır. Bunun için de onlara, alâkalarını uyandıracak, zevklerini okşayacak ki- taplar bulmak, ve meselâ güzel ve kü- çük hikâyeler okutmak icap eder! — Sizce yerli mektepler içinde, hu- susi liseler, resmi liselere müraccah mı dir? — Kat'iyyen... Ben, tesmi mektep- leri gözümü kapayarak tercih ederim, Vakıa, husust mektepler arasında «iyilik, fenalıkv bakımından biribirle- rinden çok farklı olanlar yok değildir. Fakat buna rağmen ben, devlet mekteplerinin en fena tanınmışını, hu- | susi mekteplerin en iyi tanınmışına tercih ederim! — Sebebi? — Sebepleri çok: Konservatuvar! Son Konserini Dinlerken... — (Baş tarafı 5 inci yüzde) Avrupada tahsilde iken konser mi müdavimlerindendim. — Orada Bi orkestraları, bir çok büyük B dinledim. Cenç Seyfettini başında gördükten sonra dâhi yalnız oralarda bulunmadığına tirdim. Dün akşam halkın, konser #7 da, büyük üstada ve orkestradaki # kârlara pek yerinde olarak yaptığı * tezahürat bu düşüncemde yalnız 04f ğımı bana anlattı. Bu konseri dinledikten ve büyük kân candan alkışladıktan sonra if 1 — Evvelâ, en iyi muallimler dev- İtim ki pek yakın bir âtide Türkiye: a Jet mekteplerindedir! sahasında, cihanın gipta edeceği P 2 — Resmi mekteplerde — devlet 'olabilecektir. - Şeref ——— — İnhisarlar U. Müdürlüğünden: Ahırkapı tütün ambarı önünde yapılacak (1831) lira (37) " muhammen keşif bedelli iskele pazarlık suretile 25/1/936 rastlıyan cumartesi günü saat 10 da ihale olunacaktır. İsteklilerif leden en az üç gün evvel İnhisarlar İnşaat şubesine evvelce bu #” yapmış olduklarına dair vesika göstererek proje ve diğer maları ve 9o 7,5 teminatlarile ihale günü Kabataştaki komi racaatları. (265) İstanbul Evkaf müdüriyeti ilânlari Taşdelen menbamda yapılmakta olan Kabtaj amellyatı > sentalarının Avrupada muhabiri olmıyan |tokak 57 numaralı hanede 21/1/936 ta- mühim bir kısmı Paris fiatlarından haber- |rihine müsadif salı günü saat dörtten iti - dar olamamakta, bu yüzden de Üni Türk|baren satılacağından taliplerin mahallinde üzerine muamele daima tereddütlü yapıl -|bulunacak memura müracaatları ilân olu- maktadır, — 3 z nür. aHi SAi OE er 22/1/936 Çarşamba günü su verilmeğe başlanacaktır. O itibaren getirilecek damacanlar memurlarımız tarafından yı durulacak ve ağızlarına kurşun mühürler konduktan sonra verilecektir. (306) geçirmek için bu da pek işimize ya- - Yamarz. Gerçi herifi ele geçirsek, bu . îr tek delil onu idam ettirmeye kâ. K CÇ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler