23 Şubat 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

23 Şubat 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

z — leri temayülâta © beni takdir ettiklerini ve hattâ, birden-| — bire seviverdiklerini sanmıştım. Halbu-'cesi, Beyaz kule bahçesinde bir İtalyan 10 Sayfa Sklüğü a O SON POSTR OLUM MANGASI “Son Posta,,nın Tefrikası: 9 Cemilin Selânik ve Manastırda geçirdiği aşk macerala Yazanı A.R. Bütün arkadaşlarını kıskandıracak şekilde idi. rakmıştı. Fakat Sirkeci istasyonunda|dıka) muhbirleri, onu böyle bir çok|'idai bir Habeş ordusu elini, kolunu — Ben, epeyce budala imişim... Diyordu. Ve sonra kendi safdilliği- ne gülerek devam ediyordu. — Gündüz, anların bana gösterdik- aldanmış; - herhalde ki, Safoda kalp, his, sevgi namına bir — şey bulamadım. Eğer; yâverânı hazre- trene binerken, göz yaşlarını kalbine içirmeğe çalışan anacığının — kirpikle- rinde parlayan iki damla yaş: onun | kalbinde bir tufan yaratmıştı. Selâniğe ayak bastığının ertesi ge- şantözü onu mağasına davet etmişti. Ve daha ertesi gece de, misafir kaldı- — ti şehriyâridan, mülâzım Cemil olma-|/ğı pansiyonun kızı (Raşel), ona ilânı tehlikelerden esirgemişler; aşkın İcandan fedakârlığını göstermişlerdi. Habeşler şl ynî M e. HAĞ kuvvetler gğpğerdiler (Baş tarafı 1 inci yüzde) Y1 |de tayyare kuvveti denilen şey yok | daki iki esaslı nokta; hem de son Endertâ debiliriz. Bu hükmün sebebi hem yukarı: iken ve İtalyan havacılığı «biz şöy -| taarruzunda yüz ton bomba attıkları bildi- İ leyiz, böyleyiz..» diye etrafa kuru| '"ilen İtalyan tayyarelerinin 100 insanı bi: sıkı bloflar savurup dururken, ip - en |Sallıya, sallıya yüzlerce kilometro - le mubharebeden hariç kılamadıkları hu * | susundaki neticedir. t 3 — Dünkü telgraflarda gördüğümüz | ve nazarımıza çarpan diğer bir noktada düşmanına |ftalyanların şimdi de Habeş ülkesinde işe — İşte, bunlardan ötürüdür ki mülâ-|karşı kuvvetli bir cephe kurabilmiş-| 521 cttikleri arazinin, kilometre murabbal —| zım Cemil; (kadın) denilen © müs-|tir. Ya bu Habeş ordusunda 100 ka- ' cinsinden, mesahasile övütmeğe kalkma - tesna mahlükun ancak (aşk) için yara-|dar keşif, av ve bombardıman tay- larıdır. Buna züğürt tesellisi demekten tıldığına hükmetmiş; ve aşkı da, ken-| yaresi bulunmuş olsaydı acaba iş ne- disine kolayca koparılamaz — bağlarla | ye varırdı?... raptedilen kalplerde hisseylemişti. İşte şimdi, bahçede gül ağacının yan kuvvetleri serbest serbest; hiç İhtimal ki işler tersine döneri İtal- kendimizi güç zaptediyor ve bu haberleri — ajanslara kadar geçirten zihniyete gülmek- | ten kendimizi alamıyoruz. Şu iki misali okuyacak karilerimiz, ae | yıp ta, bahçıvan Recep ağa da olsay- dım, hiç şüphesiz ki ayni şekilde kar- | — şilanacaktım. İki kız, beni görüyorlar. Benimle hoş bir zaman geçirmek isti- — yorlar. Aralarında kur'a çekiyorlar. - Beni taksim — ediyorlar. Tuhaf... Çok tuhaf... Akla gelir şey değil... — Halbuki... Şimdi, Cemilin aklına, bu güne ka- | dar geçirdiği bir kaç aşk macerası geliyor; kapalı gözlerinin arasından | aşketmişti. İstanbulda bıraktığı aşk dalgası, ni- hayet burada da başlamıştı. Ve çarça- buk bir fırtına halini almıştı... Şantöz- lerden başlayarak, bilmem ne camisi- nin imamı (Hacı hafız Hoca- nın gü- neş yüzü görmemiş, horoz sesi işitme- miş (Kerimei pâkize) sine kadar da-| yanan bu aşk fırtınası, çarçabuk mu-| hitte aksetmiş; bir çok genç ve yakı- şıklı zabitleri kıskandırmağa sebebiyet dibinde bıraktığı saraylı Safo hanı-|bir hava tehlikesi: Milâğüe min kendisini (Çeşmi Düber kalfa) ile / gan almakta bulundukları taarruz paylaşmağa razı olması, mülâzım Ce- Si B Falle; dörlk bik DY A Yöraüyü tertibatlarını, yürüyüşlerini, kuvvet — karmakarışık bir takım hayaller geçi-| vermişti. Uykusuzluktan göz kapakları ağır- laşırken gülümsemiş: ( Arkarı var ) kaydırmalarını, nakil işlerini bece - remezlerdi. Amma denilecek ki «İ- 4 istediğimizi anlı klardırı. | 1 — Büyük harpte Almanlar (Paris) in | meşhur Eyfel kulesini görecek kadar geniş Fransız toprağı işgal ettiler. 2 — İstiklâl harbimizde o zamanki Yu- nan ordusu Ankaranın burnunun - dibine talyanlar, bir Avrupa veya İngiliz-| ,A dar geldi. Her iki harpte de netice ne — —. |İtalyan harbi tehlikesine karşı ihti- yatlı bulunmak üzere; tayyare kuv- vetlerinin büyük kısmını ana va - Bu Akşımkl Progr-m tanda bir kısmını da Libyada ter - İSTANBUL oldu?. Almanlar ve Yunanlılar harbi kay bettiler. Sebep?.. Çünkü ortada — mağlup edilememiş bir Fransız ve bir Türk ordu - — su vardı. İşte İtalyanların dikkat nazarına ketmeğe mecbur kalmışlardır.» Biz |almaları lâzım gelen şey de budur. Ortada —P yordu. İlk aşkı; harbiye mektebinin birin- — ci sınıfındayken, bitişik komşunun kı- zı (Saime) de hissetmişti. Saime, ken- - disinden bir kaç yaş büyük - olmakla beraber, bu aşka çılgınca — mukabele göstermişti. Yalnız şu var ki bu aşkın hududu, hiç bir zaman kafesler arka- sından işaretleşmek hududunu - geç- — memişti. Ve.. az bir zaman sonra, Sa- imenin birdenbire kocaya varması üze- rine artık bu fasıl, hitama ermişti. Fakat, Saimeden daha hassas olan Wiiçük kız' kürdeşi (Fanle): “Cefllin kalbinde ablasının bıraktığı — boşluğu Hokkurmak ietemişi. bir kaleö altından — Mülâzım Cemil, Manastıra gidi- yormuş. Havadisini duyan genç zabitlerden çoğu: — Aman birader.. Uğurlar olsun. Meydan, biraz da bize kalsın.. Ocooohi. Demişlerdi. Bir hafta sonra Manastırdaki bir genç zabitten, Selânikteki bir zabite gelen mektubun bir köşesinde, şöyle bir haşiye görülmekteydi: (Yahul.. Buraya, mülâzim Cemil efendi isminde bir piyâade zabiti geldi. | Bizim yosmaların hepsini haraca kes- ti. Üzerinde şeytan tüyü mü var, ne- dir?. Gören kadınlar, derhal ona âşık 18: Tokatlıyandan nakil, 19: Çocuk ;" DU basara İ aa. saati, hikâyeler, 19,30: Muhtelif — plâklar| Mademki İtalya milyarlarca masra- (çocuklar için), 20: Ses musikisi (plâk).|f4 yüz binlerce insan zayiatını göze 20,30: Stüdyo orkestraları, 21,30: Son|alarak Habeşistanı fethetmeğe bir haberler. ordu yollamıştır; hasım tarafın Saat 22 den sonra Anadolu ajansının | kuvvetlerini toplanmaktan ve cep- gazetelere mahsus havadis servisi verile -İhelere doğru yürümekten menede - ktir. ... Te BU cek kadar hava kuvvetini de bu 12,45: Dibikü örkestrasi. 175 Köylüye: | Paksada tahsis edebilmeli ro, 23: Radyo örkestram, 23.45; Vagmer tane tayyaresi olan Habeşlilere kar- şı kâfi gelmemişse İtalyan havacı- BUDAPEŞTE hığının blöflerine artık kim inanır? 18: Çingene müziği, 19.15: Piyano -| Bu, 250 tayyare daha başka (!) se « konseri: n di. Eğer | geniştir. Bunu İtalyanların da bilmemesi 17.15: Akordeon - klarnet konseri, 18:| PU maksatla Habeşistana gönderi -| ,, imkân yoktur. Fakat me yapsınlar ki ter |Baditza orkestrası, 19.15: Caz, 21: Tiyat-|len 250 kadar tayyare topu topu beş | selliye muhtaç vaziyettedirler. bir Haboş ordusu mevcut kaldıkça İtal * — yanın harbi filen kazanmasına imkân yok < — | tur. Becerebiliyorsa o orduyu ortadan kak dırmağa çalışmak, oşu kadar kilometre — murabba: yer işgal ettim» demekten hayır- — hdır. Bundan başka Habeş ülkesi, böyle aylarca mücadeleden sonra işgal edilebilen — şu kadar kilometre murabbaı sahanın el * — | den çıkmasile istilâ edilemiyecek kadar da — 4 4 C.D il Cephelerden dün gelen haberler *"V Londra, 22 (A. A.) — Röyter a: — şarkı, 20.30: Radyo piyesi, 22.35: Askeri | beplerden bu en mühim vazifeyi ye- | Jansının harp mubabirlerinden: | “Cemile bir-mektup göstermişti. oluyor; kırk yıllık ahpaplar bile artık

© günden itibaren Cemilin aşk ta- |bizden yüz çeviriyor. Dün, ilk defa ta- rihinde ikinci — bir fasıl açılmıştı. Ve|lime çıktı. Takımının başında — âdeta Cemil, aşkının en saf ve bâkir tahassü-| mahçup bir kız gibi idi. Fakat talime satını, bu ince ruhlu kızdan tatmıştı. |başlar başlamaz, iş değişti. Mübarek k Fazile, ilk aşklarma sadık — kalan |(çocuk sanki kırk yıllık, pişkin ve gür- — bütün hassas genç kızlar gibi, Cemile|leyen bir alay kumandanı kesildi. Artık — karşı candan bir vefa ve sadakat gös-|talimi seyretmeğe gelen — kadınları, “ termişti. Fakat artık gönül işlerinden | £ens kızları görme. Talim — bitinceye zevk duyan Cemil, önünde açılan renk | Kadar başbaşa verip fıkırdaşmaktan ğ İ çerli biribirlerine girdiler. Talimden — sonra A G ceomr Sreranlerma, da, mülâzım Cemilin takımının peşin- de, kışlaya kadar geldiler... Bu arka- daş, müthiş surette kârımıza — kesad werdi. Yandık, birader, yandık...) Bereket versin ki, daâima Manastır- da bulunmuyordu. Sık sık takibe çıkı- yordu. Bazan iki ay, üç ay Balkanlar- da, dağ başlarında kalıyordu... O za- — kendini kapıp koyuvermişti. Cemil, güzeldi. Cemil, şirindi. Cemil, cazipti. ç Cermil, ilk (merhabat..) — dediği — —erkek ve kadın— her şahsin bir an- — da kalbine girecek ve o kalbin etra- — recek kadar cinsi cazibeye malikti. Komşularından bir kaptanın genç karısı, onun için deli divane - oluyor- — du. Bir mahkeme kâtibinin —daha kırk beşlik bir kadın olmakla beraber gençlik hararet ve cazibesinden — hiç cesi; bütün — mektepli olan— Cemilin uğruna feda etmeğe hazır bulunduğunu söylüyor- du. ndaki kı | BUradi (übar sanllal el |ki mülâzım Comil burada aşkszz mı ka- — zengin bir Mısırlının —aşağı yukarı, hyordu?. Erkek gurur ve egoisliğinden ziya- | — finda da çarçabuk bir muhabbet ağı ö-|man öteki arkadaşları, bu korkunç ra- kiplerinden muvakkaten olsun kurtu- luyorlar; geniş birer nefea alarak (a- pıkdaşlık) edecek birer dilber “yosma bualbiliyorlardı. Balkanlar.. Ve, dağ başları... San- Hayır... Köy daskaliçeleri, papaz kızları, ih- bir şey kaybetmemiş olan— dul zev-|tiyar muhtarların genç karıları bir iki servetini —daha henüz ' saat zarfında onun cazibesine tutulu- veriyorlar; onunla bir saat olsun baş- başa yaşayabilmek için kiliselere mum- lar adıyorlardı. Mülâzım Cemilin bu cinsi cazibesi, — de bir genç kadın uyaallığı ve yumu- gün geçtikçe başka kiymet ve inezi- şaklığı gösteren Cemil, —o kapalı ve|yetlerle de süsleniyor; müsademeler- sıkılgan devirde— adedi — kendisince de yağmur gibi yağan Bulgar kurşun- de malüm olmayan bâkir aşkların ya- larına karşı pervasızca atılan Cemilin yattığı heyecan dalgaları arasında çal- hayali kalplerde, maceraları da diller- kanıp duruyordu. İde geziyordu . g Cemil, temiz hislere ve hiç bir Mülâzım Cemili saran bu aşklar, — menfaat istihdaf etmeyen bütün — bu kocaları kadar komiteci olan bu köylü — saf sevgilere karşı ruhunda çok büyük | kadın ve kızlara, milli vazifelerini u- bir zevk ve lezzet duymakla beraber; nutturuyordu. Meşhur şaki ve komite- — ©, kalbinin en kudretli sevgi hislerini ci Plâjenin karısı bir gün onun boynu- —— tamamen anacığına hasrediyor; ınn-lnı sarılmış: — cığına olan sevgisini, bir ibadet gibi te-| — Sakın Kırçova yoluna gitme. O- © İâkki ediyordu. rada sana pusu kurdular. Kıyamam, —— Zabit çıkıp ta üçüncü orduya gider-|seni öldürsünler. ” ken, arkasında seller gibi göz yaşı bi- Demişti. Ve onun bu (âşıka ve sâ-| müzik, 24: Caz. i ü Â Habe Dün cepheden gelen tolgraflar, İtalyan —| visü. gefiremenleların aa Küstenlay eeei drere bi eai Greage MOSKOVA seferi gibi bir teşebbüs için lüzumlu kâli ilerliyerek münbit Bula ovasınsi — © 20: Kızılorduya konser, 22: Yabancı dil-|olacak tayyare kuvvetini takdir et- i ve bu bölgenin en mühim wehir lerle konferanslar. mekte İtalyan baş kumandanlığının İlerinden biri olan Mailmesiç nehri vadi * VARŞOVA acz göstermiş bulunduğu meydana | sine hâkim yeni mevziler işgal ettiklerini — 17.15: Plâk, 17.45: Şarkılar, — 18.20: | çıkmaz rm? Hülâsa işe hangi cep -|göstermektedir. Hattâ, dönen — şayinlari — Dans, 19.25: Tiyatro, 20: Mühtelif, 21:|heden bakarsak bakalım Ha - |&öre, İtalyan ileri müfrezeleri Amba Ala * Piyano konseri (şarkılı), 21.45: Konuş *İheş . İtalyan — harbi, — İtalyan| ** sok yakm bir yerde bulunmaktadır. - malar, 22: Şen yayım, muhtelif, 23: As « beraodki hakiki ee lar. İtalyanların şimdi işgal etmekte oldu * keri bando, 23.30: Dans ve hafif müzik. AA muharebe (30 Aderat Makallenin 35 kilometre kada! PRAG ıl:ıynıe!uu o:]lıî: ::yııuıhır Bu ııııııbı ndadır. 16 Bküleepemadünar Vezirokk. de-| PAXpten gevel Bir sol, konelarmoei,. Ha$'teükek Bi oeit / BAn e N zoubadoura operaamın “birinci ve ikinci | Ye*n kuvvetli " Avrupa devletlerine|nından s0ara başlamış ve tayyareleri te V perdesi, 18.50: Almanca naşriyat, 18.50: Hafif müzik, 20.05: Şen şarkılar, 20.40: Askeri konser, 21.20: Brüno radyo orkest- rası, 22.20: Estonya müziği, 23.35: Gece müziği, HAMBURG 18.25: Barselondan — nakil Almanya - Ispanya futbol maçı (ikinci haftayın), 19. 10: Halk şarkılan, 20.102 Karışık stıal « sund eğlenceleri, 21: Şen müzik, 23; Ha- berler, 23,30: Dans ve kafif müzik, VİYANA 17.30: Şarkın ramazanı (plâk ve söz. lü), 18.25: Robert Mihel kendi eserlerin. den çalıyor, 18.55: Grete Holm'un iştira- «|kile şarkılı orkestra konseri, 20: Haberler, 20.40: Spor reportajı, 21.20: Radyo pi - yesi, 23.20: Kadın korosu, 24,15: Oda müziği. BERLİN 17: Şarkılar, 19: Konser nakli, 20: Pi- yano - keman konseri, 21: Şen kanışık konser, 23; Haberler, 23.30: Dans, 24 Şubat Pazartesi İSTANBUL 12.30: Muhtelif plüklar, 18: Dans mu- sikisi 19: Haberler 19.15: Hafif musiki ve retranamission, 20.30: Stüdyo orkestra - Tarı, 21: Eminönü Halkevi gösterit kolu (Himmetin oğlu), 21.,45: Son haberler Sast 22 den sonra Anadolu — ajansının gazetelere mahsus havadiz servisi verile - cektir. Bigada bir çocuk yandı Biga (Özel) — Sakarya mahalle- sinden Kireççi Ahmedin kızı beş ya- yan bir ateşle muhtelif — yerlerinden yanmış, iki gün sonra ölmüştür. bile göz dağı vermiş olan İtalyan | kip eden İtalyan kolları M“*_ havacılığı bizce şimdi sönük bir ba-| Mukavemete tesadüf etmeksisin — erişmlş SÖĞ londur: Çünkü her varlık, meydana Bı. üretle 10 şubattanberi İtalyanlar koyduğu eserile ölçülür ve bu ese -| Makallenin conubunda — 1850 - kilemetre — rin kıymeti derecesinde not alır. — |murabba: yeni arazi işgal etmiş oluyorlar. — nahını teşkil eden Ras Mulugetta ordusunun lüler ve yaralılarla dolu olduğunu gördük * — | son Enderta muharebesi esnasında — geriye | İerini söylüyorlar. çekilmesi sırasında vaki — olmuştur. Hava kuvvetlerinin en mübim vazifelerinden bi - Habeş kaynağından alınan — haberleri —| göre, Ras Mulugetta, bir müddettenberi — risi de geri çekikmekte olan düşman kıt'ala-| (AİYanların gece gündüz. kendi — katantf C rının başına, vahşi kartallar gibi üşüşüp bu kıt'aların intizamını bozmak ve onları bir ordu halinden, dağılmış bir sürü haline kal- betmektir. Tayyareciliğin benüz bu kadar esmi İtalyan tebliği: “R tekemmül etmediği büyük harp esnasında | Mareşal Badoglionun, bildirdiğine İngilizlerin bizim Filistin cephemizdeki Röre, canubi Tembien bölgesinde bif ric'atte mühim bir rol oynadığı nazarı dik- Sok karakol müsademeleri olmuştur. kate alınmağa değer. Böyle olunca bekle -| — Eritre cephesinin diğer kısımların Mümı—%uy_."dıuhnllu»—hhhth_ bombardıman ettiklerini bildiriyor. Te İtalyan tebliği Roma, 22 (A.A.) — 133 — numarali İtalyaya dönen mareşal Balbo kumandasın- | bir şey yoktur. daki meşhur İtalyan hava filosunun © za - Sabaha karşı gelen haberler — | Adisababa, 22 (A.A.) — Ras Mu * sahasında da gösterilsin. Habeş dağlarının lugetta Makallenin cenubunda ve An * — hava şartları fena ise Okyanus üzerinde iyi- |tolonun şarkında evvelden hazırlanm? — midir?. Eğer fena hava şartları altında en mevzilere çekilmiştir. " esatlı vazifelerini görmekten âciz iseler İtal. | Çekilme hareketi bitmiştir.. Re* yan tayyarelerinin geçen sene zarfındaki Mulugettaya takviye kıtaatı j büyük ve müşkül seyahatinin sebebi ve|mektedir. Mulugetta ordusunun me”” maksadı ne idi? cudu şimdi 80 bin kişidir. : Şu üşikârdır ki İtalyan — havacılığı son| — Ras Destaya da takviye kıtaatı gÖt” —| muharebede Ras Mulugettanın geri çekil. | derilmektedir. Bugün en modern — bf — | merinl bir herimete'kalbedememekle ilde İçeklide'techiz ödilmiş baş iin HS ci defa olarak kıymetinin hakiki derece- bir kuvvet Bali vilâyetine sini göstermiş bulunuyor. tir. Bu kurvetin omrinde tayyarel'” Şimdi Mulugetla ordusunun mevzilerine | ve tanklara karşı toplar da vardır. | bombardıman etmekle bu ordunun mü -| — İtalyan kuvvetlerinin muvasale ve 4” — dafaa mükavömetini larmağa çelıştığı an> pmwılddıyıw’*s'l laşılan İtalyan tayyarelerinin bu işte de mu- İnubundaa epeyce geri çekildikleri bil “ vaffak olamıyacağına önceden bükme -|dirilmektedir. j ü —- TE3REİL'ç i;? ğıı F $ oA L oŞ EÜĞSELEİİEEEPREİ, $ soross. —Tlİ bPEfFEZ » lrflff:frflfzflfrfff!;' '!'l/i!f[?[!

Aynı gün çıkan diğer gazeteler