23 Şubat 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

23 Şubat 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> Şubat atbuat müdürlüğünün ... .. .. hatalı antolojisi (Baş tarafı 1 inci yüzde) Vaziyet karşısında biz, bir taraf- Kw Türk münevverine müracaat © & böyle bir antolojiye kimlerin #rip kimlerin giremiyeceklerini 80 - rm diğer taraftan antolojide isim - ik &eçmiyen üstatların da mütalca - ŞİM öğrenmek istedik. o Aşağıda bu Memur ettiğimiz arkadaşımızın ilk Yazısını okuyacaksınız. Hüseyin Cahitle Mülükat a ni çalışma odasına aldılar. Biraz #hra Servetifünunun kiymetli edibi- * karşı karşıya idik. 7> Matbuat Müdüriyetinin bazır - ğı antoloji Kakkında ne düşünü - sunuz? iye sordum. Güzel bir gülüşle: — Ben artık kavga etmek rum, istemi » başla- 4 Dedi, israr ettim. Anlatmağı iz > Ariolöjidir dışarda Kalan yazı” al Kuinmasaydmi, daha kül, surette düşüncelerimi söyleye - iz dim, Fakat sizi temin ederim ki, | m şahsen hiç müteessir olmuş t Antolojiye (o girip girmemekle o et ne artar, ne eksilir. dep olojiden dışarıda kalanların De- iğ dolayı unutulduğu hakkında bir talen yürütebilmek için antolojiyi takip ettikleri prensibi bik bi lâzımdır. Burasi meçhul kalınca » #2 makamında söylenecek sözler gelişi güzel teessür mahiyetini edebilir, | Halit Ziyasız, Fikret ve İmüessesesinden çok daha isabetli bir! intihap yapmıştır! Size bu esere alınmış imza sahiple - İrini orada yazıldığı gibi sayayım: Abdülhakhamit, Sami Paşa zade Sezai, Hüseyin Rahmi, Üşaki. zade İHalit Ziya, Tevfik Fikret, Ahmet Ra- İsim, Ahmet Hikmet, Cenap Şababod- din, Süleyman Nazif, Hüseyin Cahit, pi Rauf, Ahmet Refik, Ömer Seyfeddin, Halide Edip, Akagündüz. | Fazıl Ahmet, Hamdullah Suphi, Er- cüment Ekrem, Refik Halit, Yakup Kadri, Ahmet Haşim, | Yumuf Ziya,| Değirmenci oğlu, Abdülhak © Şinasi, Köprülü zade Mehmet Fuat, Re «| Nuri, Ruşen Eşref, Falih Rıfkı, Mab-! ini Senar! Peyekni Safa Nâzım! Lik met, Necip Fazıl ve hüsnü hatime ma- kamında Atatürk.. Zamanımıza kadar Türk muharrir- lerinden ve şairlerinden ecnebilei "bir antoloji yapılırken hiç edebiyatı cedide devrine kadar mak iktıza ederdi. olmazsa çık - ÇE İbir Türk edebiyatı antolojisi çok de-| rin bir unutkanlık damgası taşır. Birdenbire bir antolojinin ilk cildin- eğilim. Bm Kel varsa (de hangi şairler, nâsirlerin yer alması icap edeceğini tayin edip size tesbit İedemem. Çünkü acele ile benim de ay- ni hataya düşmem pek mümkündür . Fakat acele bizler için muhaffef bir sebep olabilirse de böyle bir eser neş- rini düşünmüş ve hazırlamış olan bir) heyet veya makam için acele mülâha- Her halde bu noksanı bir dalgınlık- tan ileri gelmiş diye tefsir etmek iste- rim, Şahsi zevkin, ülfetin bunda mü » sym, heyeti mecmuası itiba -İemsir olabilmesi ihtimali çok feci ole- bir mütalea dermeyan etmek İ- İcağı için böyle bir şeye hükmetme - dere bu eserin Türk edebiyatı den evvel kâfi derecede tenevvür et - ında iyi bir örnek teşkil etmediği Geçenlerde memleketimizde ya - bir Fransızın: rn Tures Comtem poraims| Ya, Meyrettiği bir antolojiyi hatırlı | na, . Tek bir ecnebi koca bir Türk'dü.. mek daha münasip olur.» Mülâkat bitti: — Gene kavga ettiniz dim. — Öyle mi efendim?. Diye tekrar sevimli bir gülüşle gül. Muazzez Faik üstat, de- Fransız - Sovyet paktı p,, (Baş tarafı 1 inci yüzde) Tansa bu paktı Almanyanın tanr - aç rimnlerini azami derecede teh - İz bir hale getirmiş olmak ve Lo-! onun kendisine verdiği eraniyeti| Bp vlamak için imzalamıştı. ak pakt filhakika Lokarnoyu boza- Mugen Fransa Rusyayı kazanmak ana ilinde İngiltere ve İtalyayı, bil - İngiltereyi kaybetmiş olacaktır. duz, yanya, paktın Lokarnoyu boz - mu, değil mi? Almanlar, paktın Lokarnoya uy - gunsuz olduğuna kanidirler. Selâhi - yetli Alman mahafili, Milletler Cemi- yetinin Fransaya böyle bir tavsiyede bulunmadığını, Milletler Cemiyetinin | tavsiyesi olmadan Fransanın böyle| bir pakt yapamıyacağını, Lokarnonun | imza protokolunda bu noktaların sa - rih olduğunu, onun için bu pakt ile Lokarnoyu uzlaştırmağa imkân bu - Sunu iddia ederek gayri askeri bir lunmadığını söylüyorlar.Almanya Mil kayla olan Ren havzasını tahkime Ban k niyetindedir. e karşı İngiltere, Frasaya, müza- NE edeceğini söylüyor. Fakat İtal - Kileyg ta ganimet bilerek zecri ted - İş yin kaldırılmasını, aksi takdirde Yı mıyacağmı, yani Lokarnonun Sini gitmesine ehemmiyet vermiye- i bildiriyor. Ma gta dün gelen haberler > z ... Sy 22 (Hususi) — Fransa ile abiz € Rusyanın imzaladıkları müte-' ilg Yârdim paktının Fransız mecli il © müzakeresi ortaya bütün Avru-, Si alâka ile karşılanan mühim bir he attı. Bu mesele şudur: Fransa- —* paktı, Loka İstanbul Belediyas3i | amma ol Keşf bedeli 6750 lira o'an Beşiktaş Yıldız şosesi İçin lâzım AN 1500 metro mik'ab kırmataş kapalı z'rfla eks tmeye konul Muştur. Şatn:meci levazım müdürlüğünden alınır. Eksiltme 24 tına uygun ceğini söylemiştir n YE Gel KİKİ, lap letler Cemiyeti azası — olmadığı için doğrudan doğruya pakt ile Lokarno - yu mevzuu bahsetmekte ve o noktai nazarını muhafaza ettiğini bildirmek- tedir. Almanların bu yüzden Rendeki gayri askeri mıntakayı tahkime giriş- meleri bekleniyor. (O Deyli Telegraf muhabiri Almanların gayri askeri mıntakayı tahkime hazırlandıklarını, kışlaları tamir ettiklerini, hava üsleri

yaptıklarını, Ren ve Sar havzalarını askerleriyle işgal için bahane bekle - diklerini haber veriyor. Eden bir kaç gün önce, Almanya tarafından Ren vadisinin o vaziyetine bir tecavüz vuku bulduğu takdirde İngilterenin Fransaya müzaheret ede. İlânları | KANZUK MEYVA TUZU 5 iza 1 Tabii meyva wsarelerile hazırlan - muş yegâne meyva tuzudur. Mide, barsak, kara ciğer, böbrek hastalıklarında fevkalâde faydalıdır. Hazmi kolaylaştırır inkibazı izale eder. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - İstanbul vr A, KATIEL (a K UT'EL) Karaköy Topçular caddesi No. 33 yakar 3 mamarslu teritemizi işte ler yapılacaktır. | Sovyet ordusu Sovyet birliğinin sulh politikası için kuvvetli bir silâh o- emek mütemadiyen tekâmül etmekte « İdir. Sovyet ordusunun sulhu devam et. tirmek için çalıştığının en büyük delili |riyor, — —— Sayfa 11 18 y aşında ” n Li © Sovyet Rusyada bugün Kızılordu -İde bayrakları üzerine yazılmış olan şu nun İS inci yıldönümü kutlulanmak- tadır. Bu münasebetle büyük genlik -| İ cümledir: | «Biz başkalarının bir parmak kadar İri toprağını istemiyoruz. Kendimi - ze ait olan topraklardan da bir karış bile terkedemeyiz.» Resmimiz askeri tayyarecilik işlerin- de çalışan bir genç kızı yeni bir tay « yare “modelini tetkik ederken göste » erlin olimpiyatlarına — iştirak etmemeliyiz! (Baş tarahı 1 inci yüzde) Fakat bu beynelmilel oluş, sonun- jcu gelmek pahasına imiş. Memleke - tin şerefli bayrağına, bundan nakısa gelirmiş. Orasını pek düşünen yok. * Resmi teşkilâtta sıfat sahibi bir zat, sabah arkadaşlarımızdan birinde, dün, bu olimpiyat seyahati meselesini gözden geçirirken bu husustaki fikir- lerini şu müphem cümle ile hülâsa e- diyor: «.... İyi çalışmak şartiyle, temsili kudreti haiz olan spor şubelerimizi beynelmilel | müsabakalara gönder. mek taraftarıyım. b» Bu mütaleayı ileri süren zat, güreş federasyonu umumi kâtibi Seyfi Ce- jnaptır. Ve müsaadeleriyle şunu söy - leyelim ki bu sözden bir mâna çıkar- mak ta pek mümkün değildir. «Temsili kudreti haiz...» Bu, ne de- mektir? Eğer, Seyfi Cenap, bu tabir ile, girilecek olimpiyat müsabakaların- da derece almak ihtimali olan ve bu hususta iyi çalışılmış olduğu sabit bu- lunan şubeyi mürat ediyorsa, bunu, böylece ve açık olarak kaydetmesi 18- zımdır. Bir dilen Maamafih, Seyfi Cenap da pekâlâ bilir ki, güreş, futbol, eskrim, atle « Jtizm, boks, bisiklet, yüzme... gibi sporlardan belki güreş müstesna, di « ğerlerinden hiç birinde derece alma « mız ihtimali yoktur. Güreş için de «belki» diyoruz. Çün- kü Finlandiya gibi, Almanya gibi, hattâ İsveç ve Norveç gibi bize nisbetle (o Grekorumen güreşte bir hayli tecrübeli ve eski o memeleket - lerin o karşısında, Çoban Mehmetle Mustafa hariç, ekibimizin vaziyetini pek sağlam görmiyoruz. Bunun böyle olduğunu, gelecek ya- zılarımızda, derecelerimizle dünya de- suretiyle recelerini mukayese etmek jisbat edeceğiz. O vakit görülecektir ki hiç bir de « recemiz, bizim, şimdilik, böyle bir id- dia meydanına atılmamıza müsait des dia meydanına atılmmaza müsait de- ğildir. Şu halde, olimpiyatlara mü - sabıklarla değil müşahitlerle gidebili - riz. O da, tenezzüh edip eğlenecek mü- şahit değil, görüp, öğrenecek ve gör- düklerinden istifade edecek müşahit - lerle. Bilmem, düşünüşümüzde yanılıyor muyuz? inin 1500 lirasını çalmışlar! (Baş tarafı 1 inci yüzde) Bu kadın 85 yaşındadır. Ve dilenci- lik mesleğine (1) o mensuptur. Darı dünyada hiç kimsesi de yoktur. Bundan yirmi iki gün evvel, bu fa- kir kadıncağızın parası çalınmış. Hem de az buz değil; ayak teriyle (1) ka - zanılmış tam (1500) lira. Sirkat zabıtaya aksetmiş, ve tah - kikatın başlaması üzerine resmiyete dökülen iş, Beyoğlu dördüncü sulh hukuk hâkimliğine intikal etmiş. Kadında görülen haller, akli bir muayeneye sevkini icap ettirmiş: Ve tubbiâdliye sevkolunan servet — sahibi dilencinin bunadığı anlaşılmış. Buna- dığı anlaşılınca da mahcuriyeti kanu- niye altına alınmış. Dün, sulh hukuk hâkimi refakatin- | Bunların arasında (2000) de kâ. İğit para varmış. Fakat bunlar, tedavülden kaldırı « lan eski paralardanmış. Anlaşılan kadıncağız vaktinden ev- 'wel bunadığı için, vakit bulup da bu İparaları yenileriyle değiştirememiş. | Kendisini bilenlerin iddialarına gö- re insanların merhamet O madenlerini İgayet ustalıkla işlettiği söylenilen bu İkurt dilencinin evinde gizlenmiş daha İbir çok (o kiymetli şeyler vardır. İ Eşyalarından bir kısmi ile satılmış, ve yetmiş beş lira tutmuş: tur Kendisine ait olan ev de, son firti - İnada hayli zedelendiğinden, ikamete müsait görülmemiş ve belediyece mü- müzayede hürlenmiştir. ancümende yapılacaktır. Şimdide, kadına, İstanbul barosu lk Mi İavukatlarmdan bay Keork, vasi tayin i HASTALIKLARINA KARŞ Ekağı 936 Pazarteri günü saat 16da daimi a z itmeye girmek isteyenler 2490 N. lı arttırma ve iltme ka- yirunda bini vesika ve 506 lira 25 kuruş'uk muvakkat teminat aakbüz veya mektubile teklif mektuplarını yukarda yazılan günde Mat 15'e kadar kapalı zarf'arını daimi DX ve de bir heyet, kadının evinde bir araş - tırma yapmış. Ve bu araştırma neticesinde, tam olunmuş! : ; (20) büyük konserve kutusu bozuk | Dilencilere hâlâ acıyan biçarelerin para bulunmuş. "kulakları çınlasın!

Aynı gün çıkan diğer gazeteler