23 Şubat 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

23 Şubat 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İT a | diz İngiliz Tasavvuru, Migar Tahrikâtına ir Nümune Daha N MR on zamanda göze çarpar bazı hâ- © Miselerden anlaşılıyor ki, İngiltere, RT - İtalyan harbinde daha fanl bir rol va emelindedir. İngiltereyi bu kara- ii eden âmil, iaşe ve harp malzemesi ından Habeş ordusunu techiz etmek ida Habeşlilerin çektikleri müş « Kb. İngiltere, Habeşistanı bu zorluk - kitarmak için, Cemiyeti Akvam na & Habeş ordusuna yardım etmeyi dü- sekte, bunun için, Cenevrede yeni bir lamaktadır. İtalyanın böyle bir karşısında nasıl bir vaziyet alara- İyetle kestirilemezse de, bunu, her © dostane bir hareket telâkki etmiye- Muhakkaktır. Hattâ, petrol ambar - © Weavvurlarının hâsıl (estiği şiddetli bu yeni tasavvurun, r aksi tesir hâsıl etmesini bekli- Hele bu maksatla İngilterenin 9 vukubulacak olan Cemiyeti Akvam HİR simi biraz daha ta'cil ettirip 2 mar- m » mak istemesi, bir hayli gürültüye se- ği olacağa benziyor. lı > İNİ üdise yeni değildir. Biz, ötedenberi 5 aleyhimizde yapılan Bulgar propa- &, Yindan şikâyetciyiz. Bulgarlar, bunun ki kida ederler. Bugün, eski nazır - | 1 Burof Atanas imzasile Mir gazete- İk, Mladığımız şu yazı, bu tabrikâtın ra ve kurnazca tertip edilmiş şek: SİRİ Büzel bir misaldir. Enine boyuna mü: o i etmeden, ben, bu yazıyı aynen “ii. iktifa ediyorum: lerce iş, Ona bakarsak, Bkü evvel Cenevrede o zamanki hariciye vekili Austen Cbamberlain *dön bir gün öğle yemeğine davet vi, bulunuyordum. Genel konular çi 8 sasimi o hasbihellerde bulunu - © Chambexlain bir aralık buna şun- Myledi; Biliyor Musunuz ki ben sizin memle- Si Gördüm ve Sofyada bulundum. er Hkiye ile muharebeye başlamak üze- hi, muyordunuz. Şarki Avrupayı dolaşı- Böylelikle Sofyadaki elçiliğimizde Bün misafir kalmıştım. Londraya nd bir kaç gün sonrü ile herbe başladınız. Oza- azası bulunduğum » Klüpteki umu- ye ig i : » sizin mağlup olacağınız mer - Gila, © idi. Klüp azan meyanında eski iz » €ski generaller ve eski diple - Mast vardı. Bunlardan her biri kendi ğ ei bilgilerine göre inhizamı « yi fa, nda kehanette bulunuyorlardı. sizin deniz fololarınızın olma- Zeneraller Türkiyenin bitmez tü - İş,” ihtiyat kuvvetler teşkil Geden 3 e malik bulunduğunu ve sebat - e, else olduğunu; diploratlar'da jİNİŞİN plomasinin iktidarını ileri sürüyor- ada susuyor ve dinliyordom Vi de söyledim, Ve bu fikirlerin iddi ettim. istan galebe edecektir, dedim. İN lidereli veremektar. urkadaşlar NM , bodgömca karşıladılar ve ben - dedim ki: o SON. POST. İtalya, İngiltereye sulh teklifinde Cenevrede İtalyaya bulunmuş karşı petrol, demir, çelik ambargoları konuşulacak Cenevre 22 (Hususi) — Zecri tedbirler komitesi reisi komiteyi 2 Martta toplanmıya davet et- miştir. Martın ikisinde toplana- cak 18 ler komitesi İtalyaya gön- derilecek (petrol, yağ, kömür, demir ve çelik üzerine konacak ambargo meselesini tetkik ede- cektir. Kararlaştırılan zecri ted- birlerin tatbikini kontrol eden komitenin raporu da telkik olu- nacaktır. İngiltere Dış Bakan Mister Eden Cenevreye gelmiye karar verdiği takdirde Fransa Dış Bakanı M. Flanden de lecektir. Aksi takdirde yalnız Pol Bonkur'un Fransayı temsil etmesi bekleniyor. Londra, 22 — Bu sabahki İngiltere gazeteleri zecri todbir- ler dolayısile yazılar yazmakta- dırlar. “Deyli Telgraf,, Italya zecri tedbirleri kaldırtmak için elinden ne gelebilirse yapacaktır. işleri De Sarpa Sarıyor Londra 22 (Hnsusi) — Deniz konferansının işleri yeni zorluk- lara uğramıştır. Sebebi Avrupaya alt siyasi İşlerin konferans İşle- rine karışmasıdır. Japonya, Al- manya, Rusya gibi devletlerin döniz muahedesine ait protokolu İmzalamaları bir mesele teşkil etmektedir. Fransa, bir hava anlaşmasının müzakeresini ve Stresa cephesi- nin ihyasına ait bir formülün de muahedeye ilâvesini istiyor. Italyanlara gelince zecrt ted- birlerin kaldırılması meselesinin diplomasi kanalile görüşülmesini temin edecek bir formülün ayni muahedeye ilâvesine tabidirler. Amerikalılar da yalnız mua bedenin imzasını İstemektedirler. Deniz konferansındaki Ame- rikan Delegasyonu büyük zırhlı ların en az 35 bin ton olması talebinde ısrar etmektedir. Aero ekspres tesisatı alındı Ankara 23 — Aero Ekspres hava şirketi tesisatının ve gayri menkul- delillerle ikbat etmekliğimi |/erinin hükümet tarafından 200 bin liraya satın alınmasına dair mu - A e Blirad, buna dair hiç bir delil yok-İ kavele Nafia Bakanlığında imza e- İğ, daha geçen gün Sofyada idim. İdildi. Sİ, Pazarında saatlerce dolaştım.İ..L.— iğ *ert, konuşmayan, anut, ciddi ve) 4, kendisine olan inanın ve güvenini boz- Bulgar köylülerin tetkik | madı. a İni adamlardar. öünların harbi kazanacağla ar, Fakat, çok geçmeden Gm inmiş değilim.» derin takassüsü anlattıktan son- © Yazmaktadır: Nysda bu gün de ayni millet var İrketimizi bir baştan. bir başa Bye demagojiler ve yaşadığı « RM re milletimizin yük - MİS 0, Çini değistirmekten öciz kal ray Salar milleti) bugün de yine veri, katı, ciddi insandır. Bu görüyoruz ki, serbest çalış - Mak, da nasl anudane bir surette Ve mevcut iktşandi felâketlerle ek bütün dünyayı kavuran ik krizleri karşısında tedrici, ei surette galip çıkmaktadır. Mi en tahripkâr partizanlık, onu, iyi, ge İmal ineği vaziyetinde telâk- Sakat bütün bunlar karpanda! ar bu sözlerimi istihfafla kar *| tediği magojilerle aldatmak ve onu, herkesin is şekle sokmak için yapılmış bir par- sizin par-| tizanlık hamuru telâkki etmek cinayettir. e <3 sit haberler gelneğe baş-| Onun hükümet idaresinden uzakta tutul. | anlardan birine ait olması ve yahut milletiniz hakkındaki ka -İması, büyük bir hatadır. Ve susan, sus « Buna dair gittikçe çoğalan alâ- metler var. İtalya zecri tedbirler meselesi konuşuldukça Ren me- selesi İçin açılacak müzakerelere yahut Lokarno müzakerelerine iştirak etmiyecektir,, diyor. Diğer o taraftan (o İtalyanın Stresa cephesini mümkün mertebe sür'atle ihyaya (taraftar olduğu bildirilmektedir. Siyasi mahafil, İtalyanın harp sahnesindeki son muvaffakiyetlerinden sonra Duçe- nin yeni bir barış teklifine mu- halefet etmiyeceğine kanidir. İtalya Sulh Teklifinde Bulunmuş Diğer taraftan Berlinden gelen ve henüz teeyyüt etmiyen haberlere göre İtalya yeniden sulh müzakere- lerine başlamak için tekliflerde bu- lunmuştur. Ayni haberlere göre İn- gilterenin bu teklifleri reddettiği bildirilmektedir. . iDeniz Konferansı|Belgrat Görüşmeleri Müsaitbir safhada Belgrat 22 (Hususi) — Tuna devletleri arasında esaslı bir an- laşmanın temellerini kurmak için Pariste (o başlayan (konuşmaları

neticelendirmek ve Tuna havza- sının ekonomik teşkilâtı işini ta- mamlamak Üzere seyahat ettiği anlaşılan Çekoslovakya Başbakanı Hodza bugün Istadyonoviç ile güşmüş, daha sonra Nalp Prens Pol tarafından kabul edilerek öğle yemeğine ( alıkonulmuştur. Bay Hodza tarafından izah edi- len plânların müsait bir surette karşılandığı anlaşılıyor. Bu plân- ların hedefi Avusturya ve Maca- ristan ile Küçük Itilâf devletleri arasındaki gerginlikleri bertaraf elmek ve mlişterek bir çalışma zemini bulmaktır, İnsan kılığında bir canavar Schwerin, 22 (A.A.) — 1934 ve 1935 senelerinde on iki genç çocuğu öldürmekle suçlu olup “Meklenburg canavarı,, diye şöh- ret bulmuş olan Adolf Seefeld idama mahküm olmuştur, Sabah köprüde bir ceset bulundu Bu sabah saat sekize doğru köp- hâsl olan| Bu millete karşı hepimiz sevsi, saygı ve|rünün Ada iskelesi ile Üsküdar is - mi MET“ İ inan sunmağa metburuz. Du milleti de - kelesi arasında denizden hüviyeti meçhul bir erkek cesedi çıkarılmış - tır. Cesedin'son fırtınalarda boğu - bir kazaya kurban gitmesi muhte - mayı seven bu millete artık 457 hakkı ver. meldir. Müddeiumumilik tahkikata — Hasan Beyciğim! Bizim amcaya bir hal oldu.. Şaş Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: in Burof bu sözler karşsındalınek zamanı gelmistir.» — Selim Ragıp | başlamıştır. tersem mi? - ürükelterinin” ölçüsünü kaybetti.. Acaba hekime gös- | ma kakrsa ölçü seristmalini |ima açık ve memurlarını emirlerine İngilizler Habeşlere Para Veriyorlar Londra, 22 (A. A.) — Haber ve - rildiğine göre bir İngiliz finans grupa, halen Habeş imparatoriyle, 6.000.000 isterling liralık bir istikraz müzakeresi- ne girişmiştir. Bu mebliğin yarn Adisababa'da, yarısı da harp levazım bedelinin ödenmesi için Londra'da tesviye olunacaktır. Zecri tedbir taraftarı mahafi, Ha - beşistan'a finansal ve ekonomik yar - dımda bulunulmasına, dış bakanlığı || eksperlerinin o mühalefetine © rağmen, var kuvvetleriyle çalışmaktadırlar. Ayni mahafil, Milletler Cemiyetinin haysiyetini korumak matlup ise, pet - rol ambargosundan filen vaz geçilmiş olmasına karşılık, hiç değilse Habeşis- tans ekonomik bakımdan yardım edil. mesi lâzım geleceği fikrindedirler. Parlâmanter o mahafil, (kabinenin, hattı hareketini, pazartesi günü Avam kamarasında tezahür edecek efkâra göre taayyün edeceği zannında bulu - nuyorlar. Bir haftada yakalanan kaçak ve kaçakçılar Ankara, 22 (A.A.) — Geçen Habeşlerin Duası ütün dünyamın gözleri Habeş dağ: larına çevrili: İtalyanlar mı kazana» cak, Habeşler mi? Bu heyecanlı ve kank maçın neticesi merakla bekleniyor. Daha pek neticeye işaret eden bir hareket yok amma son günlerde İtalyanların kazam dıkları bir zafer bazı taraflarda hayli © hemmiyetli sayıldı, bazı taraflarda da de- ğeri azımsandı. Habeşlerin mağlübiyetini bildiren tel- grafların gazetelerde çıktığı gün bir dos — Onlar geçenlerde kiliselerde topla- narak muzefferiyet için büyük bir duada bulunmuşlardı; allah dünyı kabul etti arm- ma galiba ters tarafından... Dedi. Böyle ters tarafından kabul edil. miş nusret ve muzalferiyet dualarına bi- zim tarihimizde de tümen tümen rastgeli- Bir, Osman oğullarının saltanat sürdükleri sağda devlet, komşularından birine harp ilân ettiği, yahut bunlardan biri tarafın dan tecavüze uğradığı, hulâsa bir suretle barbe tutuştuğu zaman camilerde ordunun İmuvaffakiyet ve muzafferiyeti için dua e- dilirdi; büyük camilerde hafızlar tarafın. dan devamlı olarak hergün kur'anı kerim- den «Fetih suresi okutturulusdu. Üçüncü Sultan Selimin padişahlığı sıra hafta içinde gümrük muhafaza örgüdü, altmış yedi kaçakçı 3893 kilo gümrük kaçağı, 68 kilo i- hisar kaçağı, iki dikiş makinesi, on bir altın lira, 229 gümüş me- cildiye, beş tüfek, 38 mermi, 2256 dofter sigara kâğıdı ile kırk beş kaçakçı kivi ele geçirmiştir. Mısırda tayyare manevraları Kahire, 22 (A, A.) — Ingiliz ordusu dün, İskenderiyede geniş hava ekzersisleri yapmıştır. Ek- pere dn müddetince şehir anlıktı irakılmış münakalât İcesilmiştir. , Ci İtalyada yüksek askeri şüra toplanıyor Rome, 22 (A, A) — Yüksek askeri şüra pazartesi günü tekrar Venedik sarayında toplanacaktır, İtalya asker terhis etmiyor Roma, 22 (A.A) — Avrupa vaziyetinin o düzelmesi (Üzerine alyanın 500 bin askeri terhis etmiş olduğuna dair çıkan ha- berler resmen tekzip olunmak- tadır, Yunan meclisi 4 martta toplanacak Atina, 22 (A.A.) — Gazeteler, saYlavlar kurulunun 4 Martta toPanacağımı bildiriyorlar, Bir petrol gemisi yanıyor Nevyork, 22 (A.A.) — Albert Hull adındaki Amer.kan petrol gemisi cenubi Karolin sahilierin- den 200 mil açıkta br iştial İneticesinde ateş a'mışlır. Mürttebat ateşi sö dürmek için uğraşmakta dırlar. Vapurlar imdadına koş- muşlardır. mm 2.7 Hasan Bey — Hayır! Ba- tetkik eden müfettişlere gös - teri sında hieri 1201 seferinde yine camilerde suvei fetih okutturuluyordu; fakat muha- rebe uzamış, bir türlü muzafferiyet kaza- nulamamışt. Ğ Sure kıraatine devam edilmesi için de ulemaya ücret verilmekte devam olunma m lâzımdı. Bu iş için yeniden tahsisat kabul O- lunması zımnında bir telhis yazılarak hün- kâra arzedildi. Üçüncü Selimin bu tezke renin kenarına kendi el yazısıyla yazdığı mütalen ve cevap pek enteresandır. Aynen naklediyorum: «Bilmem hulüs ile mi kıraat olunmuyor; yoksa erbabına mı tesadüf olunmuyor ki bir semere müşahede olunamıyor. Hoş im- di yine altı mah kıraat olunsun, o ökçesi darphaneden verilsin. Akçe ile olan dun böyle olur!» Habeşlerin duaları da bizim eski dua lar gibi para ile imi okutuluyor, bilmiyo. rum; fakat medeni İtalyanların tankları, tayyareleri okarşsında o geri Afrikalıların yurt sevgisiyle zarklanmış göğüsleri kolay kolay delinip o parçalanmayacak, sırtları pek çabuk yere gelmeyecek gibi görünü. yor. İngiltere yeniden hazırlanıyor Hükümet 217 milyon liralık tahsisat istedi Londra 23 (A.A.) — Hükümet yeniden 217 milyon sterlinğlik mun. zam tahsisat istemiştir. Bunun bir kısmı Habeş harbi dolayısile Ken - ya, İngiliz Somalisi, Aden ve Mel . tada alınmasına lüzum görülen ted- birler içindir. Benes Kral Karolu ziyaret edecek Bükreş, 22 (A.A.)— B. Bene- sin, ağlebi ihtimal gelecek Me- yısta, Kral Karolu ziyaret edeceği teoyyüd eder gibi görünmektedir. Benese, Başbakan Hodza refa- kat edecektir. | Anadolu Sigorta Şirketi Anadolu Sigorta Şirketi, teşkilâk * nı genişleterek bürolarını en asri bir şekilde İstanbulda Yeni Postane karşı- sında Büyük Kınaciyan hanına nak - İletmiştir. Sigortacılığın bilümum eş- İkâli hakkında malümat ve izahat al mak ve en müsait ve yeni (şerait dahilinde sigorta akdetmek ve bu vas dide bütün müşküllerini hallettirmek isteyen sayın halkımıza gişelerini da- amade bulundurmaktadır. Telefon: 24293 e

Aynı gün çıkan diğer gazeteler