23 Şubat 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

23 Şubat 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir Ceset Mezardan Çıkarıldı Üç kişiden hangisinin bıçağile öldüğü tesbit edilecek Beş gün evvel Tophanede Hü - seyin, Arif, Ali a- dında 3 kişi İsma- il adında bir ada « mı öldürmüşler - di. Cesedi mezardan — münü bunlardan çıkarılan Hüseyin hangisi — tara- fından vurulan — bıçakla vukua — gel - diğini — tesbit için — cesedin. me- zardan çıkarılmasına lüzum görülmüş, ceset morga nakledilmiştir. lora memurlarına verilecek harcırah lera memurlarının hacze gittikleri za- man aldıkları harcırahlar hakkında bir karar verilmiş ve bu kararın tatbikine Şimdiye kadar boçlular hakkında bir haciz kararı tatbik edileceği za - man alacaklı tarafından bilâhare borç- ludan alınmak üzere icra memuruna » kanunun tayin ettiği bir harcırah ve- rilirdi. İcra dairelerinde tetkikat yapan müfettişler bu usulün kanuna uyma - dığını görmüşlerdir. Bunun üzerine divanı muhasebat bu usulün kaldırılmasına ve memurla- ra verilecek masrafın da icra vezne -| lerine yatırılmasına karar vermiştir. Verilecek para saat başına 50 ku - ruştur. Bir memur haciz işini en çok 4 saatte bitirmeğe mecburdur. İş dört saatten fazla bile devam etse memur ancak dört saatlik ücret alacaktır. Camide hırsızlık yapan adam Beyazıt camiinden şapka ve şemsi- ye çalmaktan suçlu Muammer adlı yaşlı bir adam dün tevkif edilmiştir. Muammer: — Ben şapkamla çantamı buraya koymuştum. Benimkileri - çalmışlar. ben de yanlışlıkla bunları aldım, de- miştir. Fakat müezzin Mustafa, Mu - ammerin camie şapkasız ve şemsiye- siz geldiğini söylemiştir.. Muammer mi jumumilikte sorguya çekilince de: — Bende akıl hastalığı vardır. Ti- marhanede bir müddet kaldım. O işi yaptığım da aklım başımda değildi. cevabını vermiştir. Muammerin — bir kaç sabıkası olduğu da anlaşılmıştır Muammer müşahede ıhı - mak üzere tıbbıâdliye gönderilmiştir. Bir yaralama vak'asının duruşması Bundan bir müddet evvel Samatya- 'da Davutpaşa caddesinde berber Meh- medin dükkânında Hakkı ve Nihat adlarında iki delikanlı otururlarken dükkâna arkadaşlarından — Haydar a- dında bir genç sarhoş olarak - girmiş, Nihadi iki kurşunla yaralamıştı. Bu vak'anın ilk duruşması dün ü - çüncü cezada görülmüştür. Davacı mevkiinde bulunan Nihat hâdisenin kazaen vuku bulduğunu söylemiş, suçlu Haydar da: — Sarhoştum, duvara - çarpmışım, tabancam patlamış, kasten yapma - dım! iddiasında bulunmuştur. Fakat suçlunun ilk tahkikattaki ve sulh mahkemesindeki ifadeleri başka we cürmünü itiraf eder mahiyettedir. Suçlu buna karşı da: N — Bana, böyle söylersen kurtulur- iler, demiştir. Duruşma - (2) |tahrir müdürlüğü ihdas edilmiştir. Bu | ÖE LA * v şube direktör muavinliğine Suat — ta - l mayısa kalmıştır . 4 İsmailin ölü-| Siz De Böyle Düşünmüyor Musunuz? Maaş Cüzdanlarının Muayenesi Meselesi.. Altı, bir çok kadın, ve erkek imzası ile dolu bir mektup aldık. Diyorlar ki: «Gazetenizde vilâyet muhasebecili - | || üzere mensup oldukları mal müdürlük - lerine müracaat etmeye davet ediyordu. Biz Beyoğlu mal müdürlüğüne —men - suptuk. Toplanarak gittik. Bir kâtip & limizdem maaş cüzdanlarını aldı ve mu- kabilinde birer mumara vererek: — Martın birinci günü — gelirsiniz! dedi. Halbuki sonra anladık: Martın biri pazara tesadüf ediyormuş. Bundan baş- ka Fatih ve Eminönü mal müdürlükle - rinde cüzdanlarını yatıranlara — bunları geri almaları için şubatın 26 ve 27 inci günleri gelmeleri söylenmiş. Düşündük ki, Eminönü ve Fatih mal müdürlüklerine mensup olan maaş sa - hiplerinin sayısı her halde Beyoğluna mensup olanlarınkinden eksik değildir, buna rağmen bu iki daire işi daha ça - buk bitirmektedir. Canımız sıkıldı ve size müracaata karar verdik.» * Maaş sahiplerine martın birinci günü gelmelerini tenbih eden kâtip tarihte şaşırmış olabilir. Nitekim maaş sahiple- vi de bu tarihi işittikleri zaman yanlış - hi anlamışlardır. Müracaat edilecek ta- tih 2 mart olacaktır. Kontrolün daha kı- sa bir zaman içinde yapılmasına gelince Beyoğlu mal müdürlüğünün bu sahada işi az olmasına mukabil umumi vazifesi itibarile Fatih ve Eminönü mal müdür- lüklerinden daha yüklü olacağını sanı - yoruz. Bununla beraber bu gibi maaş sahiplerine azami kolaylığın gösteril- mesi icap ettiği muhakkaktır. Düşü * mülmeli ki, bugün bu müteksitlerin mu- amelelerini yapmakta — olanlar — yarın onların yerine geçecek olanlardır. ve görecekleri muamele de elbette bugün yaptıklarının ayni olacaktır. Biz bu fi- kirdeyiz. Siz De Böyle Düşünmüyor Musunuz? Yolcu Gemilerine Kolaylık Hudut ve sahiller sıhhat umum neleri için lüzumsuz yere bekleme - melerini temin maksadiyle alâkadar dairelere bir tamim göndermiştir. Bu tamime göre İimanlarımıza geceleri gelen muntazam posta gemilerimiz sıhhi — vaziyetlerinin iyi olduğunu beynelmilel işaretle sahil sıhhiye mer- kezlerine bildirecekler ve ayni şekilde xılıı:ıkl.ın bir izinden sonra kara ile ihti |lât edebileceklerdir. Bundan sonra gemi doktoru gemi- nin sıhhi vaziyeti, hasta, ölü olup ol- madığı hakkında bir rapor hazırlıya - caktır. Gece pratikasına mahsus olan kolaylık, ecnebi Himanlarına uğra - |maksızın yalnız sahillerimize kabo - taj seferleri yapan muntazam — posta wapurlarımıza ait bulunacaktır. Gün - düz gelen gemilerin pratika muamele- sinde bir değişiklik yapılmamıştır. Ye- ni usule bir marttan ilibaren başlana - caktır. Başbykan Sipahi Ocağına gitti Şehrimizde bulunan başvekil gene- ral İsmet İnönü dün öğleye kadar Pe- rapaâlasta istirahat etmiş ve öğleden sonra Sipahi ocağına giderek manej yapmıştır . Arazi tahrir müdürlüğü 1936 malt yılı başında yapılacak o- lan arazinin acele tahriri işlerinde meş- gul olmak üzere Ankarada bir arazi 'yin edilmiştir. * müdürlüğü gemilerin sıhhi muaye -l Altmışından Sonra Evlenen Denizciler ! Çocuklarına eytam maaşı verilmiyecek Deniz müesseseleri — memurlarının yüzde 30 dan başlıyan tekaüt — maaş- ları otuz beşe çıkarılmıştır. Otuz se - İneden fazla çalışanların tekaüt maaş- ları da derece derece arttırılacaktır. Çok yıprandıkları için deniaciletin ıbiı senelik mesaileri — tekaütlüklerinde 14 ay olarak hesap edilecek ve ayrıca ikramiye verilecektir. Fakat altmış yaşını doldurduktan veya tekaüt edil- dikten sonra evlenenlerin ailelerine ve çocuklarına eytam maaşı verilmi - yecektir. ulçü ve tartı yolsuzluğu 'akikatı Ölçü ve tartı yolsuzluğu tahkika - tının ikinci safhasına dün başlanmış - tır. Dün son defa olarak fabrikatör Benbasat ile ölçüler baş müfettişliği teşkilâtında çalışan bazı memurların

malümatına müracaat edilmiştir. | Tahkikatın ikinci safhasının ay so- nuna kadar bitirilmesine çalışılacak - tır. Yeni ölçüler baş müfettişi Mahmut bir kaç gün şehrimizde kalacak, tek - rar Ankaraya dönecektir. Baş mü - fettişin vekâletten bazı direktifler al- dıktan sonra tekrar şehrimize dönece- ği anlaşılmaktadır. Beykozda yeni bir telgraf merkezi açılacak Beykoz telgrafhanesi her gün saat on dokuzda kapanmaktadır. Posta ve telgraf umum müdürlüğü Beykozun son zamanda açılan fabrikalarla aldı - ği ehemmiyeti göz önüne alarak ge- celeri de çalışan bir telgraf merkezi açmıya karar vermiştir. Bir mektep kooperatifinden şikâyet Haydarpaşa lisesinde okuyan tale- be velilerinden bazıları kültür - direk- törlüğüne, mektepte talebenin ver - diği para ile kurulan kooperatifte fena gıdalar satıldığından şikâyet etmişler- dir. Kültür müfettişleri bu kooperati - fin — işini ve çocuklara sattığı gıda maddelerini tetkik edeceklerdir. Tapu ve kadastro mektebi Ankaraya nakli kararlaştırılan tapu İve kadastro mektebi için Ankara jan- İdarma mektebi binası kiralanmıştır . Yatakhane için de eski bahriye vekâ- Teti binası tutulmuştur. Yatakhane 72 yataklıdır. Mektebin mevcudu 120 kişidir. Z Nöbetçi Eczaneler Bu geceki nöbetçi eczaneler şun - lardır: $ Eminönü: Beşir Kemal). Küçükpa - zar: (Necati). Alemdar: (Ali Rıza). Beyazıt: — (Asador). — Şehzadebaşı: (Üniversite). Fener: (Arif). Kara - gümrük: (A Kemal). Şehremini : (Nâzım). Aksarayı ( (Erefilos). Beşiktaş: ( Ba » kırköy: (Hilâl). Sarıyer: (Nuri). Has- köy: (Halk). Kasımpaşa: (Merkez). Galata: (Hilâl). Beyoğlu: (Galata - saray, Vinkopulo). Şişli: (Asım). Üs- küdar: (Merkez). Kadıköy: (Çubuk- cıyan, Hulüsi). Büyükada: (Merkez), Heybeli: (Yusuf). Bugün TÜRK sinemasında dünyada tan başa rake, Çardaş, Zigan, Samatya: İ JOHANN STRAUSS'un oparetinden Mevsimin en güzel Hransızca opereti, Tuna enbhillerinde, Macar ovalarında en güzel Macur ve Zigan müziği. Baş- NMacar müziği. Görülen vaziyet vapur kaptanıâırmdialannın aksif | 'fİnebolu vapurunun ank battığı yerden 300 me uzakta bulundu | -. ) p | meydana çıkarıyor, iş henüz mahkemeye aksetmt”| vapurun anbarından bir genç kız cesedi çıkarıld | (Baş tarafı 1 inci yüzde) İnebolu vapuru 26 kulaç suda bat - mıştır. Dalgaların vapurun yerini de- ğiştirdiği sanılmaktadır. Çünkü — va - İ yaklarını balıkların yediği görül? tür. ! Vapurun enkazını tamamen MÜÇ dana çıkarmak mevzuu bahis purun battığı yerle sahil arasında bir | Çünkü enkaz, tahlis masrafını kt* buçuk millik bir mesafe vardır. Vapur yamıyacak bir durumdadır. kıç üstü oturmuştur ve sancağa doğ- ru yaszlanmıştır. YğP[hn araştırmada geminin payı-'deleri tamamlanmıştır. Ancak k."'î" ile bazı halatlar, cankurtaran |hâkimliği evrakı şimdilik esas mü simitleri bir tahlisiye filikası çıkarıl -'aya vermiyecektir. Buna sebep, mıştır. Filika ve diğer eşyalar limanı-İrun batma vaziyetinin ve ü miza getirilmiştir. Vapur enkazının bulunmasiyle or - taya bazı hakikatler çıkmaktadır: 1 — Vapurdan çıkarılan — filikanın içinde yüzlerce tahlisiye gömleği bu - lunmuştur. Vapur süvarisi Mehmet Ali kaptan, hâdise esnasında can kur- taran simitlerinin denize atıldığını söylemişti. Bulunan tahlisiye simitleri bu iddiayı çürütmektedir. 2 — Denizyolları işletme — idaresi, İzmir Ticaret mahkemesinden «Prova di Furtunap raporu istediği zaman Mehmet Ali kaptan mahkeme huzu - runda. — * — «İnebolu» nun fena vaziyette seyrettiğini gören «İstikbabp — vapuru imdadımıza koştu. Halat attı. Tuta - madık. Buna yolcular mâni oluyordu. Bu sırada İstikbal vapuru «İnebolu» - ya Çarc yaptı Bu yüzden batmamız , €en az on dakika evvel oldu. İstikbal vapuru üzerimize bindirmeseydi da - ha on dakika kazanır, yolcuları kurta- rırdık» demişti. Dalgıçların şimdiye kadar yaptık - ları araştırmalar, İneboluda bir çarpıl- ma eseri meydana çıkarmamıştır. İncelemeler devam edecek, bu nok- ta da aydınlanacaktır. İddiaya göre, batmayı on dakika tacil edecek bir çarpmanın her halde izleri bulunması icap etmektedir. Bugün İnebolu vapurunun ambarı na girilmiş, ambar içindeki parmaklık- lar arasında bir genç kız cesedi — bu - lunmuştur. Bu cesed dışarıya çıkarıl - mış, bir motörle Kilizmana götürül - müştür. Cesedin gözlerini, göğsünü ve a-. çe Yeni çıktı Bahar Çiçeği Muazzez Tahsin Senenin en güzel edebi romanı | tanınmış meşhur saat 11 de tenzilâtlı matine Bugün, en Tfazla — beğendiğiniz SİMONE SİMON ve JEAN PİERRE AUMONT 'u Gençliğe ittihaf edilen hisal ve pek mazik KADINLAR GÖLÜ Şayanı hayret filminde görmek üzere muhakkak 1 SÜMER SiNEMASINÂA iniz. Müdüriyet: Bu filmi, sayın müdavimlerine hassaton tavsiy* n Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 49651 Bugün #ssat il de uıxildı matine —-a ÇİNGENE BAR Oyoıyanlar: ADOLF WOHOLBRUCK - GABRIO - JOSE NOGUERO - JA FRANCELL - DANIEL Birinci sorgu hâkimliğinece “ li be suretiyle alınmakta olan şahit ” möp noktaların tesbitidir. Bu işin © meye intikali için en az daha bif geçmesi ica pedecektir. Mütehassış — denizciler $ başına çağrılıyorlar Uzun yıllar deniz işlerinde rak tecrübe sahibi olmuş müte denizcilerin Denizyollar — idaresit İnmak suretiyle idare kadrost l takviyesi kararlaştırılmıştır. Müt€ sıs denizciler idarenin teknik 487 | idare edeceklerdir. Bir adam delirdi Şişlide Çifteservilerde 21 sayıl! de oturan Nevşehirli Yorgi cin! seri göstererek ev içinde karısınâ kızlarına saldırmağa başlamış, v narak hastanaye kaldırılmıştır. srneminii emintlşğ h . Tepebaşı $ İstonbul Beledi dü Schir'l'ıl;aî'::ı 'n"gı:!“"ı:;l # gündüz sant O? Türkçeye çev" Reşat Nuri M Hodür saat Üğg M aA ga MIRNA , Yazan: Alif Obay Besteleyen: A- ” / aamenecan ea seemeşanemare ” Şehzadebaşı ) TURAN tiyatrosu ' Naşit - Halide | Bugün 14,30 du talebeye || Hülleci Ua i FERAH SİNEMA Sekoya - Kaplan barikalar filmi — göstermektedir. İlâveten: dünya havadisleri Kız KİBAR HIURSIZ, / ___./ J | aa ; PARO! SS e ah r l5 süzdn Ves d İ edaş VRZ gP ĞALA S-0i f-, eyler r,'

Aynı gün çıkan diğer gazeteler