24 Şubat 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

24 Şubat 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA Ç : Şubat 23 3 Dİ Li > A5 i /7& MMA z A N X 2 ; ra l 0 Menaşe Kanza han N.5i Tahtakale Satış deposu: JAK DEKALO ve Şlürekâsi İstanbul, < <c < .. | . . GÖRECEKSİNİZ DIKKAT! Meşhur çocuk eşyası mağazası BAZAR DE BEBE Boyoğin - İstikiâi Caddesi, No. 427 yeni ve zenyin çeşit mallarla tekrar açılmıştır. ........ ANNELER | Socukişrınizn eneetı ein mağazamız! a Tarsus Şarbaylığından: ( j «500 lira keşif bedelli, üç muhte lif mevkide yapılacak elektrik #08” tral ile şehir şebekesi plân ve projeleri 2490 sayılı arttırma ve eksilti , me kanununun hükümleri dairesinde 20 gün müddetle açık enes konulmuştur. İhalesi 936 senesi martının ikinci pazartesi günü #82 15 te Encümen önünde yapılacaktır. Şartname örneklerinin parani olarak Belediyemizden aranılması ilân olunur. «930» TURK ANTRAITI go LES! EJ Türk Hava kurumu BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 5. Inci Keşide 11 Mart 936 dadır. Büyük ikramiya: 3 5 ö Oo O o Liradır. Ayrıcat 15.000, 12.000, 10.090 liralık ikramiyelerle

(20.000) liralık bir mükâfat vardır. ır Kumbara Sahiplerine: pay Pİ, Her sene kumbara sahiplerine 20,000 lira ikramiye tevzi eden İş Bankasının ikinci tertip 10,000 lira mükâfatlı 936 kumbara keşidele- rinin birincisi 1 nisan 936da ANKARA da noter huzurunda çekilecektir. Bu kur'aya ğ BİR iştirak edebilmek için kumbara sahiplerinin FABRİKANIN 1 mart 936 tarihine, yani şubat sonuna kadar aa A Bankaya en aşağı 25 lira yatırmış olmaları ŞLEMESİLE Sebile, Mİİ k : MAZ Lif Ahenk » Mandolin ii , . galgı ve diğer musiki ihti. b z MZ yaçlarınış İçin omüracamt ediniz. GELİRİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN Eskişehir : Ahenk çıkaran 8. Suat PARANIZI BANKAYA YATIRINIZ' Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 4 — İşletmemizin Kadıköy İskelesi üstündeki Gazino bir sene için açık arttırmaya konulmuştur. j 2 — Arttırma 24/Şubat/938 Parertesi günü saat 15 te İdare Mer- E kezinde şefler encümeninde yapılacaktır. OSMANLI BANKASI v 3 — Artırmaya girecekler ilk teklif edilecek bedel üzerinden b e DEER İran. rü CRE - Ni yüzde 7,5 nisbetinde muvakkat teminat verecekler ve arttırmada |... Nİ a 129 OLANKE DANKUNİ ağ z inde yapılacak itfa çekimi üzerine ba- NX yapılacak son teklife göre bu teminat yüzde on beş nisbetinde | ,, baş ödenmesi ki İseyi kli KARAKÖY PALAS— ALALEMCİ HAN in çıkarılacaktır. Bankasi Galata merkezi ile Yenicami ve m a — —— —a | b 4 — Ihale, Idare hakkında ancak İkisat Vekâletinin tasdikiyle || Beyoğlu şubeleri tarafından pek iyi gart - Sabık Kâbil Verem Sanatoryomu Baştabibi | Paris Fakültesinden Diplomalı Doktor Ferhan Yücer | Istanbul: Ayasofya Yerebatan Caddesi No. 43. Tek 23035 hüküm ifade edecektir. larla sizortn edileceği, merkür tahviller 5 — Bu Gazinonun orttırmaya konulması, ihale kesbi kat'iyet ee haberi olmak üzere ilân olu - etmeden mevcüt icar akdisin şimdiden feshi manasını tazammum ii Ni meetekir. Son Posta Matbaaaı MN 6 — Şartname ve mütemmim malümat için levazım şefliğine Neşriyat Müdürün Selim he? müracaat edilmesi, (| “B83I,, Sahipleri: A. Ekrem, 3. Ragıp, H. Lükfü Kİ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler