27 Mart 1936 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 1

27 Mart 1936 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Eden “Biz ne Fransa, lehinde, nede Almanya aleyhindeyiz !,, Diyor Avam kamarasının dünkü celsesinden çıkan netice şu: İngilizler iki şey iste- miyorlar: 1 - Harp 2 - Askeri ittifaklar Eden nutkunda "'A[manyıı Fransaya biraz daha teminat vermeli ! Müzakere bundan sonra başlayabilir!,, Dedi Londra 26 (Son Posta) — Avam Ka- Marasında bugün harici siyaset hakkında bütün Avrupada alâka ile beklenen ko - Büşmalar yapıldı. Kamara yalnız müstesna günlerde görülebilecek kadar kalabalıktı. Dinleyiciler locaları baştan başa dolu idi. Londradaki elçiler ve — diplomatların hepsi müzakereleri takip için gelmişlerdi. Celse açılınca hariciye nazırı Mister Eden kürsüye gelerek İngiltere hükümetinin Av- kupa siyaseti hakkındaki düşüncelerini an- hat Mister Edenin nutku Mister Eden nütkuna — İngiltere — efkârı kmumiyesinin pek müşkül, pek endişeli günlerde gösterdiği metaneti methetmek- le başladı ve «her yerde halk ayni hürriyeti haz olsaydı, Avrupanın karşılaştığı mese- Aeleri halletmek çoak kolaylaşırdı» — diyerek Ren meselesine geçti ve meseleyi anlattı. Mister Edenin izahatına — göre, Fransa büyük harpten sonra Ren havzasını ÂAl - Manyadan ayırmak ve bu suretle hududun- dan eEmin olmak istemişti. Fransa, Ren (Devami V1 inci yüzde) Bir Deli Karısını Ekmek | Bıçağile Öldürdü Facia Zeytinburnunda Oldu, Genğ Kadının Vücudünde 20 Yara Var, Katil Kaçtı Yazan : Osman Cemal Mevzulu Edebi Roman bir görüşleri. Aygır Fatma bir kelim& İle - edebiyat hayatımızda teşkil edecek tam bir memleket ve — halk romanıdır. Fıkrını Bizde Şimdiye Kadar Eşi Görülmemiş, Yepyeni Aygır Fatma son senelerin en güzel eserlerinden biri olacaktır. Onda şimdiye kadar okuduğunuz romanlardan büsbütün başka manzaralar, ap- Üyrr hususiyotler. göreceköiniz .: Ongür her şeyi yerlidir. Tipleri; vak'alerı, hâdise * - Ikinci İnönü Zaferinin 15 inci yıldönümü Buagün ikinci İnönü zaferinin on beşinci yıddönümüdür. Bugün için- de yaşadığımız nurla inkılâbın - te- meli bundan tam on beş sene evvel kurulmağa — başlanmıştı. — Birinci ve ikinci İnönü muharebeleri, bu temeli yıkmak ve mevcudiyetimizi ortadan kaldırmak üzere — saldıran garp emperyalizminin iki zalim hamlesi neticesinde meydana gel- mişlerdir. (Türk istiklâli) © zaman ancak göğründe iman - taşıyanların inandığı ve (Atatürk) ün milletin bütün varlığını teocih ettiği bir mef- humdu. Buna mukabil bütün — bir körlük gösteren saray (Türk) ü e- bediyen esir yapmağa azmetmiş gö- rünüyorlardı... (Atatürk) ün yenilmez iradesi; (İsmet İnönü) nün cesur, soğuk kanlı ve bilgili idaresi altında (İn- önü) nde dövüşen kahraman Türk ordasu bütün bir husumet âleminin ve sarayın tasallüt ve zulüm vasta- verı yere serdi. Bu yere veriştir ki yeni bir Türk devletinin, (Türkiye Cümhuriyeti)- min tarihe şeref vererek doğuşuna imkân hazırladı.

İşte, birinci ve ikinci (İnönü) mu- Aarebelerinin kıymeti ve mânası bu- dur. iki Analı Çocuk —CUMA—l7 MART 1936 Açıkça mese |dınlı erkekli binlerce kişi vardı. Trenden İdare ı'l.ı wlıfıınıı m Fıyııı 5 kuruş Söyledi Başbakanın Seyahatı Afyonda, Bütün İsmet İnörânün Varlığını Memleket İşlerine Nasıl Bağladığını Gösteren Bir Hasbıhal ; DA hsmet İnönünün Afyonda vaziyetleri ile yakından alâkadar olduğu küçük - mektepliler arasında alınmış bir resmi Eskişehir, 26 (Hususi Muhabirimiz -|inen Başbakan ve Maliye Bakanı ekin, den) — Başbakan ve davetlileri hâmil o-|maarif ce sıhhat işleri hakkında hasbıhal - lan tren İsparta dönüşünde Afyondan ge-|lerde bulundular. İsmet İnönü mektepliler- iserken anmimi tezahürat yapıldı. İstas -İle konuştu. İmtihanlar hakkında malâmat yonda mektepliler, izciler, heyetler ve kas)aldı. Bu sıradar küçük bir kıza sordu: (Devamı 11 inci yüzde) Türk İnsanlıgı Küçük Nermin Dün İngiliz “Generalı Hamilton'un Habeşistandaki Ortadan Kayboldu Mehmet Ali, Zevcesi Ve Nermin İle Beraber Meçhul Bir Semte Hareket Etti Mehmet Ali ve küçük Nermin — Bu çocuk hangi ananın? — Sualinin cevabını bulabilmek için günlerden beri yaptığımız tahkikatın safhaları malüâmdur. Son olarak çocuğa sahip çıkan analar - dan Fatmanın gösterdiği şahitlerin delil - lerini yazmıştık. Dün, bir muharririmiz, ham tatlıcı Meh- met Aliyi, bem de zevcesi Nezahati ara - mıştır. (Devamı 8 inci yüzde) YAKINDA en En meraklı Bir Roman Kadar bunu bir çok defalar ispat etti. Dünyanın en büyük deniz harpleri burada oldu. Tefrikamızda o harplerin en büyük ve en heyecanlısını okuyacaksı- nız.. «ÂAkdeniz Kimin?» Bombardımanlar Münasebetile Yazdığı Bir Makale ——LEİE——”: » » x- «Çanakkalede İngiliz Salibiahmeri Türk toplarının âdeta ağzında Fakat hastaneye bir tek defa, bir tek Türk mermisi düşmedi.» İtalyan tayyarelerinin Habeşis - tandaki Kızılhaç hastanelerini bom- |bardıman etmeleri üzerine Londra | |Büyük harp sırasında Çanakkaleye gönderilen itilâf orduları kumanda- nı general İan Hamilton bu müna - sebetle neşrettiği bir makalede har- bin bütün acı hatıralarını unutma - niın mümkün olduğunu, bütün bun- ların zamanla hafızalardan silin - diğini, yalnız insanlık kaidelerine uygun olmiyan hareketlerin unutul- madığını söyledikten sonra şu söz - leri ilâve etmiştir: «Çanakkale muharebeleri sıra - sında İngiliz salibi ahmeri, Türk toplarının adeta ağzında duruyor - du. Fakat bir tek defa bir Türk mer- misi, İngiliz salibi ahmerine yakın| bir yerde patlamadı.» General Hamilton (sağda) Çanakka- leye hücum eden itilâf devletleri do- nanmasının kumandanı — amiral Robek ile beraber Yazan: Kadircan Kaflı Heyecanlı, En Bitaraf Bir Tarih Kadar Doğru Bir Eser «ÂAkdenize hâkim olan dünyaya hâkimdir.» sözü çok yerindedir. Tarih hem bir roman, hem de bir tarihtir.. Dünyanın büyük deniz savaşını bütün dehşetiyle anlatacaktır.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler