28 Mart 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 14

28 Mart 1936 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1M Sayfa OLUMMANGASI 387 "Son Posta,, nın Tefrikası: Bu araştırma, yarım saat kadar de- vam etmişti... Ellerindeki bir kaç mektupla bir takım vergi makbuzların- dan başka bir şey bulamayan yaverler ve memurlar aşağıya inmişler: — Taharriyat bitti, paşa hazretleri. Bunlardan başka bir şey bulamadık. Demişlerdi. O zaman Mehmet paşa: — Efendiyi alın, götürüp. Elbisesi- ni giysin... Köşkün etrafına da nöbet- çiler dikin. Yarın, gündüz gözüyle bah- çede de taharriyat yapılacak. Diye emir vermişti. x» Tam, kırk sekiz saatten beri, Yıl- dızda (Çadır köşkü) nün bir adasında mahpus bulunan Cemilin oda kapısı açılmış; kapmın önünde görünen iki sivil tüfekçiden biri: — Buyurunuz. Bizimle geliniz. Demişti. Kumlu yollardan geçmişler; kapi- nin önünden kapalı bir saray arabasına binmişler. Hamidiye camisinin — karşı- sında bulunan (Sergi dairesi) ne gel- yalşbadi. Daire ile cadde üzerindek! duvar a- rasında büyük bir bostan kuyusunu an dıran geniş bir çukur görünüyordu. Çukurun etrafında da silâhli nöbetçi- ler bekliyordu. Cemil arabadan inerken, etrafımı derhal bir kalabalık ihata etmişti. Bun- lar Cemili almışlar; kapısında dört süngülü asker bekleyen bir odaya gö- türmüşlerdi. Odanın nihayetinde yeşil çuha örtülü bir bulunuyordu. Bu masada arkasını pencerelere çevir- miş olan siyah ve sivri sakallı bir adam masa oturuyordu. Ju adam, Cemil içeri girer girmez; ona tepeden tırnağa kadar göz gezdir- $; eliyle masaya yaklaşmasını işaret €etmiş; sonra, oturması için karşısında- ki sandalyayı göstermişti. Bütün bunlar Cemile uzun bir rüya gibi geliyordu. Her şeyi derin ve ken- dinden uzak görüyordu. Adeta, bütün benliğinden uzaklaşmış gibiydi. Evinin, nız kaldığını, annesinin döndü- an evi o halde görünce ne bhal ını düşündükçe çıldırmak dere- telerine geliyordu. Bir aralık isyan etmeyi; etrafında ysa, her şeyi kırıp geçirmeyi dü- Tni tü. Fakat bunun vaziyetini büs- külleştirmekten başka hiç mıyacağını hatırlayarak vaz süküânetle neticeyi beklemeğe mü karar vermişti. O, en ziyade; nasıl bir iftir kurban olduğunu anlamak iz- ir an evvel kendisinden bir şey Onun şimdi o yeşil örtülü masanın önündeki sandalyeye otururken kalhinde büyük bir memnuniyet duyuyordu. O siyah ve sivri sakallı adam, dir- seklerini oturduğu yaldızlı. koltuğun kenarlarına dayamiış, gayet bariz — bir Arap şivesiyle sormağa başlamıştı: — Yâveranı hazreti — şehriyâriden mülâzım Cemil efendi, sizsiniz, değil mi?.. — Evet efendim. — Size soracağım sualler, tiyor; sorulmasını bekliyordu. için doğru- 'dan doğruya, zatı şahane efendimizin nefei hümayunlarına aiddir. “Bunlara Hdoğruca cevap verirseniz, hakkınızda çok hayırlı olur. Fakat, hakikatı sak- larsanız, kendi vaziyetinizi — kendiniz müşkülâta sevketmiş olursunuz. Bu tehdit, Cemilin gururuna do kunmuştu... Gayet acı bir cevap mukabele etmek istemişti. Fakat; ken- di vaziyetinden ziyade kendine merbut olanların çekecekleri istirabı düşüne- rek sükünetle harekete karar vermişti. — Efendim!... Ben askerim. Öm- ile ve ne de bir hakikatı başka bir şekle sokmayı aklımdan geçirmedim. Ne so- rarsanız, doğruca cevap alacağınıza e- min olabilirsiniz. Cemile bu sualleri soran adam; asıl vazifesi (nafia nezareti müsteşarı) ol- duğu halde şu anda kendisine (komis- yonu mahsus reisi) Üünvanı verilen (rütbei balâ) ricalinden, Suriyeli Ne- cip Melhame Beydi. Necip Melhame Bey, önündeki üç| dört kâğıttan mürekkep dosyayı karış- tırdıktan sonra suallerine devam etti: — Ermenilerden çok dostunuz var mıidir?.. — Ne münasebet efendim. Çok de- gil, bir tane dahi dostum yoktur. — Bunlardan hiç kimse ile samimi bir surette görüşmez misiniz?.. — Kat'iyyen. — Fakat elimizde bulunan raporla- ra nazaran bunun aksi sabit oluyor. — Raporlarınızın nelerden — ibaret olduğunu bilmiyorum. — İddia edilen şeyi söyleyiniz; ben de aksini ispat e- deyim. —— Yemeklerinizi nerede yersiniz? —0 450 kilo Göz taşı 2 Ton Arap sabunu 2 » Soda. Yukarıda cins ve mıktarları ya: ce pazarlıkla satın alımacaktır. Vermek isteyenlerin & 7,5 güven- l İnhisarlar U. Müdürlüğünden l SON POSTA Mekufen Necip Melhamenin Huzuruna Çıkarılan Cıem.îl, Kısa Bir İsticvaptan Sonra Tevkifhaneye Gönderilmişti — Evimde yerim. Haricte yemek yediğiniz olur m?. — Pek az. — Meselâ, haftada kaç gün?. — Belli olmaz - ki efendim... Ben | Cadde bostanında oturuyorum. İstan-| bula indiğim günler, bazan İstanbulda yemek yerim, — Hangi lokantalarda yemek yer- siniz?.. | Cemil, az kalsın: — Efendim!.. Bunlar, ne saçma su- aller. Maksadınız neyse, onu sorsanı- za, Zevkimin, keyfimin, — midemin kâhyası mısınız?.. Canım nerede ister- se orada yemek yerim. Diye bağıracaktı. Fakat böyle bir hareketin intaç edeceği âkibeti nazarı dikkate alarak, tekrar yumuşadı. vaki — Efendim, gelişi güzel... Nerede karnım açıkırsa, orada etrafa şöylece bir göz gezdirir, ilk gördüğüm lokan- taya dalıveririm. — Meselâ, Galata tarafında karnı- nız acıkırsa, (Arkası var) zılı malzeme şartaamesi mucibin- me paralarile birlikte 9V/IV/936 Perşenbe günü saat 15 de Kaba- taşta levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonuna müra- İŞÜE İ - Gıcer —— ——— LİRALIK İKRAMİYE İş Bankası Kumbarası - sahipleri arasında İ Nisanda Ankarada no- ter huzurunda çekilecek kur'ada: Birinci ikramiye ikinci i 10 kişiye 100 erden 1000 50 şerden 1000 10ardan 1750 20 9 ” ” 1000 Lira 250 ” ” ” ” kl cem'an 207 kumbara sahibine 5000 llra ikramiye tevzi edilecektir. Denizyolları İŞLETMESİ Acenteleri: — Karaköy — Köprübaşı Tel. 423682 - Sirkeci - Mühürdarzade Han Tel, 22740 KP CENETLLESA - «| Trabzon Postaları Pazar 12 de, Salı, Per- şembe 18 de izmir sür'at postaları Cumartesi 15 de Mersin postaları Salı, Perşembe 10 da kalkarlar. Diğer postalar Bartın — Cumartesi, çar - şamba 18 de — Pazar, salı, per- şembe, 9,30 da — Pağar, salı, per- şerabe, cuma © da - Pazartesi, salı, çarşamba, per- şembe cumar - tesi 21 de Karabiga — Salı, cuma 19 da İmroz — Pazar 15 de Ayvalık — — Salı, cuma 19 da 'Trabzon ve Mersin postaları - na kalkış günleri yük alınmaz. (1636) D A, KATIEL (A KUTİLEL) İzmit cuma Mudanya Bandırma yılmak VENÜS RiMELi ile tuvalet gören kirpikler kalblere oK gibi saplanır. h efzt VENÜS RUJU Gayet cazib renklerile kullananları, hayretlere düşürür. 2t sent dudakli | sabit kalır, bozüulmaz ve yakmaz. VENÜS PUDRAÂSI Terkibe Venüs Gold kremi karıştı" sinde nâarin ve nazik cildleri teshir öden her töne uygull renklerde yüksek evsaflı eşsiz - bif pudradır. VENÜS KREMİI Terkibindeki husus! maddet h: yatiye dolayisile manm şayanı hayret bir surette gençleştirir. - güzelleştirir | ve lemi gibi bir Ventis yapar ve hay" | setlere düşürür. Evliya Zade Nureddin Eren Bezal kimyeviye ve ıtriyat deposü, Istanbul. çe aai Ş geet işeame l Bir tertip FAZIL ÇİL İLÂCI Sizi çil, leke ve siyilcelerden kurtarır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: