7 Mayıs 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

7 Mayıs 1936 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA Bartın Halk Evinin seyahati Bartın (Özel) — Halkevi, Zongul- dağa kadar uzayacak olan bir seyahat hatırlımıştır. Bu seyahatin hedefi, Bartınlıların Zonguldak Halkevlilerile daha yakından tanışmasıdır. Yolculuk denizden yapılacaktır. K Kafileye Bartın sporcuları da iştirak | edeceklerdir. Bartınlılar Zanguldak Halkevinin misafiri olarak şehirde iki gün kalacaklardır. Bu ziyaret vesilesile Halkeyinde iki müsamere ve temsil verilecektir. Zonguldak Evinin temsil şübesi de buna mükabele edecektir. Kafile ile beraber gelecek olan Bar- tın sporcuları da, geçen defa kendi sa- halarında 4 - 1 yenildikleri Zonguldak Kütahyada durmadan | mektep yaptırılıyor ö ü erleri Svlüler icin kurslar açılıyor, köy münevv' K;ztll:]tîılı;î: her köyde yatıh mektep yaptırılıyor müş: Kütahya parkı 6 yerde yatılı ilk okul yaptırıl - gee _U'ıkveTupmlıh—lınn- Kütahyadan bir görü Kütahya (Özel) — Yeni vali Sedat E- Tim bilhassa maarif işlerine tur. ktep yaptırılmıştır. Şimdi de yeni 4 kö, ıeî:luıllnxınm inşasına başlan -| —Bu yıl Kütahyada tam 75 millet nahiyesinde — Ye-| , ektebi açılmış, buralarda 6 !ıln yürt- . Yar Ş.:: hı::hvbm' temeli & “İJaş okuyup yazma öğrenmiştir. Bun - tılmıştır. Mayısın o1 inde a aza me j da, 17 sinde de Kütahyada birer yatı-| |A yz v münevverleri yetiştirmek i- h mektebin temelleri atıla mılı ” İçin on beşer günlük kurslar açılmış, hane nahiyesinde açılacak olan köylülere okuma yazma, kây k.ınuı'ıu tep de yatılı ı;lncakh;. a ada ? tatbik şekilleri, üı:rııumkd: bilgisi n::r:ıll:;:: Kütahyadaki temel a! lanılmıştir. rinden sonra Uşak'ın Bozkuş ve O:; 9200 den fazla köylü ehliyet vesikası lak köylerinin ilk okullarının :çl; aka lalmıştır. Yeni bir kaza | Bir kadın uğruna merkezi KECEL birnbirlerini n erkek biribirlerin Kızıltepe kasabasına Sü yaraladılar . ee *aç dikiliyor j Ç getiriliyor ve ağâç darrayor | A D adın < yüzünden bir vak'a olmuştur. İsmeti- Ba ' mer * llesinde oturan Timur kızı e wî' kbıâ.:u";;.w,.—d;a.h Ka L YA Bele l isminde bir dostu ezi olan E) mektedir. ğ Kızıltepe, tarihi bi el raber maatteessüf susuzluk yüzünden çıplak, kurak ve ağaçsızdı. Bunun için ilk iş olarak Mardin K mune fidanlığından bir çok ağaçlar ge| — Bir tirilmiş ve muhtelif yerlere .:_ tir. Bundan başka köylülere de 836 | niştir. dağıtılmıştır. Kasabaya temiz ö tirmek ve halkı - csasan yaz minde kuruyan - kuyu tarmak için faaliyete geç Tam vıkunü:;;';;a SevlennlE musallat olan ve |V" e hücu « herkesi korkütan, müthiş fare Ş mu da, devamlı bir mücadele ne sinde bertaraf edilmiştir. Malatya (Özel) — A eki mahsulâtın N a Bunun için, ba D a galde çe ate aa aa e A ektedir. gayet bol olacağı ümit edilim Ekinler çok iyi yetişme! ci —— ş « |mıştır. Karamanla Ermenak arasındaki yo- - lâde bereket olacağı yo- llahtyllhbdmy' h.r"w i B'";:u':::d::'gün& vî Petürgede |lun inşaatına süratle devam olunmuak- umul B bereketli görülmekte - tadır. Yolun inşaatı sonbahara kadar tamamlanmış olacaktır. ve ta- İdir. - ——— Pazar Ola Hasan B. Diyor futbol takımile karşılaşacaklardır. Resimde Bartın Halkevi temsil ko- lu azaları görülmektedir. öğütte cinayet Dudaş köyünde bir adam komşusunu öldürdü bir. cinayet olmuş, tarlaya hayvan girme meselesinden bir adam komşu- sunu öldürmüştür. Öldürülen Dudaş köyünden İsmail oğlu Hasandır. Kara - |Hüseyinin eseği köyden İsmail oğlu Hasanın tarlasına girimiş, bu yüzden i- ki komşu arasında kavga — çıkmıştır. Bu kavgada Hasan elinde bulunan bı- çakla Kara Hüseyini vurmuş, bu vu- ruşta sağ kolunun damarlarını kesmiş- tir. Hüseyin de sol eli ile belinden ta- du gençleri büyük bir faaliyetle çalış- maktadırlar. Her hafta muntazaman Bu sene bu ha-| futbol, — voleybol, atletizm — şubeleri lar yağ -|maçlar yapmakta temsil kolu müsa - yesi bu sene büyük bir fa termektedir, Bilhassa yol inşast miri gitgide ilerlemektedir. —— | ilan” Bir müddettenberi "f""'"n her iki mış olan cami önündeki ydu taraf kaldırımları ikmal $ ralara ağaçlar dikilerek, mn.n ga mir parmaklıklarla Çe""îhnwn" d Hamik oğlu hanından Mücelye dar giden yolun tamirine de tır. Şehrin büyük bir ebemm Sivasta köy seyah_aılanwı Sivas (Özel) — Halkevi kgc şiz Kolu tarafından her hafta bir y er Yahat yapılması knrarhşhnlmığ; : dolaşmalarda köylülere sade e. rans verilmekle kalınmıyacak, e SS A Elüz (d saselayeliklik Üyera de tenviralına Ve temizliğin iyee yeşikmeksdir — Dikkat ettin mi bilmem, Hazan Stresa — gibi Bey? G"__.._,Mıueaa İ andlaşmalar hep suya düşüyor. Fakat Lokarno., Cenevre, ı Versaya ne oldu? Söğüt (Özel) — Dudaş köyünde | , Jarsalar üzerine Halkevi için yeni bina- Jlar yaptırılmakta, bir de yeni belediye “İçehresi tamamiyle değişmiş Çeşme, ihmal ve alâka- sızlığa kurban olmuştur Belediye bu güzel kas;iııiyı bir su ve yaz eğlencesi sehri yapmak üzere harekete — geçecek — O z — K das —a — Çeşme plâjlarından bir görünüş Çeşme (Özel) — Tabit güzellik vc[ukıllurı nefaset itibarile rekabet ka- bereket itibarile Çeşme eşi bulunmaz 'bul etmez bir şöhrete maliktir. bir şehirdir. Umumi harpten evvel Çeş-| — Meyvalardan incir, üzüm, nar, muz, meye her yıl yüz bindenm fazla ecnebi |bergamot, ağaç kavunu, sakız, diğer gelir ve burada bir mevsim geçirir -| mahsulâttan zeytin, buğday, arpa peli lerdi. Hattâ burada bir çok ecnebiler | mebzul olarak istihsal edilmektedir. evler de yaptırmışlardı. Çeşme plâj -| Çeşme dalyanlarında tutulan Ton Tarı büyük sermayelerle işletilirdi. Bu-|balığı bütün Türkiyenin — istihlâkinl gün burası aşağı yukarı ölü bir vazi-|karşıladıktan sonra bir o kadar da ih: yettedir. İzmirliler de olmasa Çeşme|racat yapılabilecek kadar çoktur. plâjlarını hemen hemen ziyaret edecek| — Fakat na yazık ki alâkasızlık, reklâm kimse kalmıyacak gibidir. yapmamak ve teşebbüslere girişme - Çeşmede bilhassa hayvanlarda do-|mek her gün biraz daha inkişaf etme- ğuruş bereketi vardır. Bütün hayvanatı |si icap eden Çeşmeyi aksine her gün ganemiye bir defada 6 - 7 yavru yap-|biraz daha geri götürmektedir. lmıkııdıılıı, En azı iki yavru doğuran| Çeşme umumi harpten evvelki va- hayvan âdeta kısır telâkki edilmekte. İziyetini bile ele alsa inkişaf yolunda dir. Halbuki bu hal bir çok memleket-|mühim bir adım atılmış telâkki edile- lerde gayri tabit addedilmektedir. Bu-|cektir. Çeşmede bir çok asrf oteller va rada hayvanatımı her cinsi islâh edil -|banyo tesisatı vardır. Bötün Bunlar miştir. şimdi âdeta metruk bir vaziyettedir. Mahsul itibarile de Çeşme bir çok |Belediye Çeşme'yi bir su ve yaz eğ a topraklarımıza nisbetle çok bereketli-|lencesi şehri yapmak için harekete dir. Çeşme anasonları bütün dünya -|geçmeğe karar vermiştir. Kasabadaki 'da İspanya anasonlarından daha üs -|sular tahlil ettirilmiştir, yakında leççlı tün bir söhret kazanmıştır. Çeşme tü- | büslere başlanacak ve faaliyete geçile, tünleri, çeşme —mandalina ve por -j)cektir. Muşta Bayındırlık | Yalvaç esnafı Yeni bir Belediye dairesi | Bütün esnaf aynirenk ve ile bir çok binalar biçimde elbise giyecek yaphn]ıyor Yalvaç (Hususi) — Yalvaç beledi- KaTal yesi, marangoz, dülger, sıvacı, ve du- Muş (Özel) — Bu yıl şehrimizde | varcı ustalarının ayni şekilde giyinme- fevkalâde bir imar faaliyeti göze çarp-|leri için bir tamim neştetmiştir, Ayn! maktadır. Şimendifer hattının Altıno- | renk ve biçimden elbise giyen uı—hıııv vadan geçeceğini haber alan halkladedi günden güne fazlalaşmaktadır. memleketin büyük bir inkişafa kavu -|Diğer san'atkârlar da muhtelif renkler; şacağını haber almış, yeni inşaata baş- |de fakat ayni biçimde elbise yaptıra- lamıştır. caklardır. Hükümet konağına bir ikinci kat ilâ- edilmektedir. Halkevine - bitişik ve dairesi inşa ettirilmektedir. Ayrıca hususi olarak modern — mi - mariye uygun gazinolar ve mağazalar yaptırılmaktadır. Yakında Muşun olacak- Köye kapmaca: Bir Fransız oyunudur. Son günlerde Fransada yemiden moda olmuştur, ... tur , Misafirlik: Balkan memleketlerinde sık #ık oyi — nanır; oyunların en güzelidir. Oyun « cular arasında mızıkçılık, gürükü, pa: | tırtı çıktığı görülmemiştir. Sivas müzesi açılıyor Sivas (Özel) — Gök medrese müze- sinin daha verimli bir. hale konması kararlaştınlmış ve bunun — etrafında ... çalışmalara başlanılmıştır. Müze 15 Kurtla kuzu: ği mayısta törenle açılacaktır, Habeyşistanda oynanan bir oyundur. ... Kl: EI el üÜstünde kimin eli var: Orta Avrupakların oynumaya baş » — lamak üzere oldukları oyundur. Dayakhı — kötekli bir oyun olduğu için çocuk bas Ş “baları çocuklarının bu oyunu —öynas — malarını hiç istemezler. Kaptı kaçtı: ğ ... Rendeki Alman çocuklarının öyu « nudur. El bende: Tana gölü kemarındakilerin oyna « | dıkları oyundur, tehlikesi çoktur. ... 3 Boi Kör ebet Hasan Bey — Ne olacak? Orada da Büyüklerin siyaset dedikleri — oyuna — dünyanın en meşbur v çocuklar ba adı vermişlerdir. , var| j fiskiyeli — havuzu ı

Bu sayıdan diğer sayfalar: