11 Mayıs 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

11 Mayıs 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ua N Z Bon Post HALKIN DiİiL Y A İTALYA İRMAK KARARINI CENEVREYE - BİLDİRDİ. Albizi, Habeş Murahhasının İtalya asıl şimdi. Habeşistanda büyük çekilmeSlnl__LStlYîcekmış zorluklarla karşılaşacak ıngilizmu rahhasıda İtaıyanın hareketini Şimdiye kadar Negüs'ün bile tahakkümünü kabul etmiyen bazı aşiretler İtlyanlara karşı gelecek Asmara: 10 (A.A.) — Alman haber vi kat’î surette prOtCStO edecektil' alma Bürosunun husust muhabirinden 1 , ü -— Bene 6 — No.-2073 Yazı işleri Habeşistanın en mühim — noktalarının liszaline henüz bitmiş gözüyle bakılabilir. ı Fransa ı'lhak İtalyanlar şimdi memleketin siyasi teşkilâr | < fına ve bir sistem dahilinde nüfuza başla« Karar"" |mışlardır. Bu müstemlekeleştirmek vazife- | Prolesto etti ler vardır ki, Negüsün tahakkümünü ka- | bul etmemişlerdir. Ve başka bir tahakküm — si büyük zorluklarla — kargılaşabilecektir. Fransız gazeteleri Sudanın de kabul etmiyeceklerdir. Zira Habeş imparatorluğunda öyle aşiret- | ve Fransanın Afrikadaki Adisababa'da hayat normal mecerası- müstemlekelerinin — tohdit ni tekrar almağa başlamıştır. edileceğinden endişe Habeşistanda Yeni Rojim ediyorlar . Roma, 10 ÇALA.) — Roma siyasi ma- Paris, 10 (A.A.) — Hükümet, dün ||hafili, Habeşistanda dünkü kararnameler. akşam İtalya hükümetine yaptığı teb- || !e tesis edilmiş olan şimdiki rejimin —mu- ligatta Habeşistanın ilhakı hakkında ih- || vakkat olduğunu beyan etmektedir. Bu re-« tirazi kayitler bildirmiştir. jim meselesi nihal surette halledildiği za- < Paris, 10 (A.A.) — İtalya Kralının||man. merkezde Amhara mintakasında kâ- | Habeş imparatoru ilânı Fransız mat- ||in bulunan eyaletlerle, budut — mıntakala- Konsey toplantı halinde Ve İ , * . Mf murahhası Ouolde Mıxiıım'nııı. çekil - (Devamı 8 inci sayfada) d.kıı _î:;::_ı ;;:ı?::ıtıu başkalığı Ş Yedl bltal'a mesini talep etmesi m“h'e?'e_“:âd'î:"' b Te rurn ””" | — Ayni mabafil, İtulyanın — Habeşistana seyin İtalyanların taleplerini e- B ogazların karyşı ileri sürmüş olduğu metalibin her za- — H beşistanınlyeni Kral Nafbi Martşal Bedopli (Devamı 11 inci sayfamızda) İtalya Kralıyla bir arada devıeün kamı ceği muhakkaktır. Bi[l':ım İngiltere İtalyanın hareketini kat'i surette pro- İtösto edecektir. Diğer devletlerin ise, Fransa da dahil olduğu halde daha ih- Tahkimi M. Flânden kabine top- Selânikteki hâdiseler Cenevre, 10 (Son Posta) — !ıdya- din Habeşistanı ilhak hakkındaki kara- ti bugün İtalya hükümetinin â"'î:i tiyatkârane bir hattı hareket kabul et- delegesi illetler Cemiyeti i ihtimal dahilindedir. : - mîsr:!";::::;:;?“M:;mn bildiril - D rrili Cenevrede Sopı;".. 10 asa ıyet uyan ır l Müştir. Yarın sebah toplanacak olan| — Ceneyre, T0 (AA.) —M. Eden.| Çöep Ponni » B n HEEL konseyde hararetli müzakereler ola -| p, . Tevfik Rüştü Aras, Rone Mas-| O RoLEE De Papa Anastasyu, grevcilere ateş eden polisleri itham lmişler - bi geimk ÇN sinde Fransa « nin diş siyase - ti hakkında u * zun izahat ver- 5 miştir. M. Flanden izahatı arasın - da — Boğazlar meselesine de temas etmiş ve Boğazların tah- gağı ileri ıürülmeluedîhı Güzde kan sigli Milletler Cemiyeti mahafilinde kon-| . ileğll Seyin yarınki içtimamda ©n mühim Negüs Cenevreye Mi :ı;,,..ı..',em- Meselelerin yâni Habeşistan meselesi | — kudüs, 10 (ALA.) — Necbim ee Ren meselesinin müzakerelerinin |( 43 bulunanlar Fişiş &'w:ıı::..a Ce Böhir edileceği hakkındaki tahminlere | , yasını müdafaa etmek 'ılî:e"ın Üü Muhalif olarak konseyin bu iki mesele | evreye hareket SeSSERİ D

ile meşgul olacağı söylenmektedir. dirler. ü gul olacağı çiş Devletin Kararı İtalya Habeş murahhasının çekilmesini ci """fâ (AA.) — «Bitarafı dev- isteyecek a akhasları, dün saat 15 den 19'a Alloisi'nin Habeş imparatorlu; (Devamı 8 inci sayfada) tadan kalkmış olmasına binaen Habes ve bir hükümet buhranı ihtimalinden bahsediyor Atina, 10 (Hususi) — Tütün ame-|mak — isteyenler — kahredileceklerdir. lesinin patronlarile uzlaşması kabil o-|Demiştir, lamıyacağı anlaşılması üzerine gazete- Atinada tedbirler lere beyanatta bulunan Başbakan Me-| — Atina, 10 (Hususi) — Dün gece taksas demiştir ki: başbakan Metaksas Atina kol ordusu — Hükümetin intizamı yerine ge-|kumandanı ile polis ve jandarma di - |tireceği muhakkaktır. Şimden sonra|rektörlerini çağırarak grevin Pire ve | grevi ancak müstahak olacaklar yapa-| Atinaya sirayet etmesi ihtimaline meb- bileceklerdir. İntizam ve asayişi boz- (Devamı 11 inci sayfamızda) ğu or-|letler mut . G0 a kimi hakkın - .. . .. . SINİIN | daki Türk ta - Dünkü Fenerbahç - Güneş maçı Yeni Fransız Kabmek? BERİ enerbakeeü programı nefolaca z bele ae B PU (aa Ğ —— cosvalistlerin milli kongresinde | zına sevk etmiş ir B K? Blum dün DasYORALE A oğramını anlattı — İ gez ümim nn — ,;_,P;;*_')ij,ğj,(ğîîi_îğjf"ğo;,:î'ıfî'î . Negüs Milletler Cemiyetinden Şifa bekliyor Kudüs, 10 (A.A.) — Negüs mat - buata yaptığı beyanatta, teessürle ol- makla beraber, müsavi olmıyan bir mü-| — © ç cadelede devam etmemeye ve memle- gi ç “ v 3 ketin menfaatlerini Cenevrede müda- î z ; j faa etmeye karar vermiş olduğunu i - zahtan sonra demiştir ki: k Fenerbahçe - Güneş maçından heyecanlı bir sahne «Milletler - Cemiyeti — prensiplerine| — p, de lik maçlarına Fenerbahçe ve| takatlanarak sahaya” terketmişlerdir.” Gül P |sadık bir surette miıol:_bır Ülüs mü y La stadlarında devam edilmiştir. Fe- | Tetin dünkü güzel oyununt mukabil — Fe- ü Melen bnînn 'V .:;: ırzuııırıle ner stadında yapılan Güneş - Fenerbahçe | "**bahçe ancak son dakikalarda hfnhdın silinemez ve nmemeli - laci Çök böygennli ver dddi dllrie, düzeltebilmiştir. dniî,,üı'ı“m beyanatı, hâkkaniyet za - | Peklenen neticelerin hilâfına Fener Güneşi yıf ulusların kuvvıîllilne huç hima «|*rcak 2 '_l. meğlüp edebilmiştir.. Dünkü: Bu maçı Galatasaray gol yemeden 5 sa- yesi yolunda bir hitabe ile bitmekte -| maçta her iki taraf oyuncuları çok sert oy- | 4, ile kazanmıştır. Her iki maçın — tafsilktı dir. namışlar, muhtelif zamanlarda oyuncular İ(11) inci sayfada bulacaksınız. toplanmıştır. Kongre hararetli olmuş, sonra da müzakerelere devam © tir, : Partinin umumi sekreteri my'ı!ııîlv lerin hükümete iştirak etmeleri için «Halkçılar cephesi” nin dğer azalaıuıl: Yapmış oldukları teklife kanşı alacakl Ti cevap ne olursa olsun îkıuhıAr meev .-ı kiinin mesuliyetlerİni ümımne_l ı_h | caklarını beyan etmiştir. Mumai'ey ") soayalist partisinin halkçıların prog - | | | öğleden dilmiş- ramlarına sadık kalacağını beyan €t - öY Miştir. Öğleden & M. Bulum söz almı! nutuk söylemiştir. M 1 da takip edeceği harici ve 4 set hakkında uzun ıtll"lı üe onra yapıları luplınhd.ı iş ve gayel UZUn bir| , Bulum nutkun-| dahili siya- Taksim stadında yapılan Galatasaray- Beykoz maçı da çok heyecanlı olmuştur. M.Blum

Aynı gün çıkan diğer gazeteler