6 Haziran 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

6 Haziran 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ_?esı'mğıı Hikâye : HAVADAN DÜŞEN SEPET Tatilin ilk güngiydü. Ömer ile Şadiye âki arkadaş, kırlara çıkmışlardı.. Dolaşa dolaşa yorulmuşlardı.. Sahildeki motö- TÜ görünce «haydi şu mötürcüye söyliye- Km. Belki bizi karşı sahile bırakır..» de- Demesine kalmadan kocaman bir şey bavadan üstlerine inmeğe başladı. Ve motörün içine düştü. Motörcü gayet iyi bir adamdı. He - men razı öldü. «Buyurun, atlayın» diye- rek çocukları davet etti. Ellerinden tu - tarak motöre binmelerine yardım i. Motörcü eskiden gemici olduğu için geçen bir arabadan yere yuvarlandığını anladılar, Üstünde bir etiket, etiketin üstünde pek çok hikâye bilirdi. Yolda bunları anlatmağa başladı. Hele — bir defasında tam karaanların definesini yakalamak ü- zere iken, başıma gülleler yağmağa başı hadı. de adres yazılıydı. İki kardeş sepeti Mo- hay- teşvik rine götürmeğe karar verdiler. aferin — çocuklarım, yapiverin » diye BU HAFT ANIN BiLMECESi U MAFTANIN BiLMECESİ — | Emin bir gün yalnız rda dola başına k grken b çingene bunu görüp yakaladı - lar. Kendi çadırlarına götürdüler. Emini ora- da bir irgat gibi çalış - rdı. Zavallı çocuğun canına yet - İmiştik Annesini, baba d sını di göreceği a pek gelmişti. at çinge- âdeta hap Hiç bir yyorlardı. Bir gün hepsi bir;” Igı çalıp eğlenirlerken E- ça avışti. Bir ala koşturmağa baş - rişlerdi. tarafa bırak ine atladı. Dört Çingeneler hemen haber aldılar, Elle -| | ilarla Emini vurmağa çalıştılar. | ritde Her biri gizli bir yerde pusu kurmuş. Emi- ordu. ain adamları merak ediyor - ki di sanız, resmi her tarala çevirin.. Dikkat klandıkları — yerde ye işaret edin. Resmi | Adresinizi de dini kartala söyl Emin çingenelerden nasıl kurtuldu ?.. Minimini Hikâye: Kartalla kaplumbağa ağa bir gün yerlerde sürün « herkese Kaplum n r, © da diğer » Ötekine ğa başlıyor. Fakat kimse ak Nihayet kaplur:bağa der « or ve diyor ki: beri « ine yalvarın lriş etmiyor, «— Eğer sen beni ayaklarınla yakala « kesip bize yollayın. İsmini Biz de size güzel g yıp yükseklere çıkarır ve dünyayı göste « rirsen, ben de sana bir sürü mücevherin Düşen şey, dopdolu bir sepet idi.. O saklı olduğu yeri gösteririm. Çünkü ben yerlerde sürünürken pek çok şeyler gör « dün Kartal kaplumbağanın sözünüe Onu alhıp yükseklere çıkarıyor. lumbağa artık halinden memnun, herkes gibi dünyayı gördüğ Kai bağaya 8ö: Geçen bilmecemizde Kazananlar ihli birinci ni Kap- O da ne seviniyor. Ş yor 28 haziran bilmecemizde ikramiyemiz olan bir İ N y da sözünü yaptıktan sonra kaplum- ünü yapmasını, m îj : VD İmücessem — hendese | şeklini İstanbul 15 in saklı olduğu hazineyi göstermesini söylü » yor. Fakat kaplumbağa eözünde durmu « yer. Bunun üzerine kartal da pençelerini kaplımbağanın vücudunun yumuşak 1 raflarına geçirerek onu öldürüyor ve u alıyor. | Pangaltı cad. 54 de Nimet Faik MUHTIRA DEFTERİ Çaydan sonra da evin bayanı onları kondi otomobiline bindirdi, — kırlardan, bayırlardan dolaştırarak evlerine götür. Ömerle Şadiye de artık sevinçten lar. uçuyorlardı. UU AA aa oluyor gibi geldi.. Fare gibi ses çıkarmadan yavaşcacık aşağı indici Merdiven başında karşılaştım... «Buyurun beraber bir çay içelim» di « yerek onları masanın — başına — oturttu. Konuşa konuşa çaylarını içtiler.. Güzel, nefis şeylerle iyice karınlarını doyurdu - İki kardı resi buldular. Sepet #mak pek kolay değildi.. Çocukları evin mektep 219 İhaa - Talihli anuzla İstan » YS | Geçerki bilmecemizde bir fetbal topu kaza. | zan İstasbul 49 uncu | *? 180 Feyzi idare- eş en nihayet kanter içinde ad- ne kazanmıştır. okuyun bulda bulunan kazananların hediye - ır olduğu için ta- hanımı kargıladı.. y kaveser ee AAA AAA AAA AAA tesi, per * — mekteplen leri öğleden sonra bizzat maskeli bir adamla «Sesini n almaları Kizımrmdır. Taşra oküur- HİKAYE | — Elektrikli Dolap- İhsan soluya soluya yatakhanede yata- |rasıra onunla öteberi şeyler yapıyordum n üzerine kendini atıverdi. «Aman gu merdivenler.. Bay direktör şuraya bir asan. *ör yaptırıverse ne olur» dedi.. Arkadaş -

ları çok yediği için her zaman İhsanla alay *Oh olsun, sen de o kadar çok yeme..p dediler. Fakat İhsan aldırış etmedi, Turguda «Turgut sen her zaman bir şeyler uyduru- Şu bizim merdivenlere de bir ydur da şöyle beni aşağıdan yukan- ederlerdi. Gene sırası gelmi, dönerek: venrsi y ya çıkarıversin.» İhsanın bu sözü Turguda bir çok şeyler Uyduruver dedin de aklıma bir hikâye geldi hatırlarn... Dörün size anlatayım. Pek eğlencelidir, dedi ve başladı «Babamın kuyumcu olduğunu biliyor - mi hepin sunuz değil Alt kat olunca mutfak birine . Böy- he selertası gibi üstüste bir evimiz verdi. altında idi. katta, yemek odası ikinci katin f Zavallı annemin merdivenleri inip çık - maktan canı çıkıyordu.. Tavan — arasında da benim bir elektrik motözüm vardı.. A- u. Dükkân evimizin | Annera gene böyle yorgun olduğu bir sırada «kuzum Turgut, şu motörünle bir şeyler beceriver de beni bu yorgunluktan kurtarv dedi.. Annemin haline acıdım. He- men tavan arasına çıktım... Motöre bir tel bağladım.. Merdiven başına getirdim.. O- radan iki kalın iple aşağı bir dolap bağla- dim.. Merdivenbaşı epeyce genişti. Do - labı açağı salladım.. Düğmeler filân da yaptım.. Öyle ki bir düğmeye basınca do- lap aşağı inebiliyor, yukarı çıkabiliyordu.. Annem bu işe pek sevindi. Artık mutfakla yemek odası arasında mekik dokumaktan kurtulmuştu. Yemekleri dolabın — içerisine dolduruyor, düğmeye basıyor, dolap Hp- kı asansör gibi yukarı çıkıyordu. Bir akşam yemeğe zengin bir mi için bir de fir gel mişti.. Babam tamirt etmesi gerdanbk getirmişlerdi. Annem sabah -| tan akşama kadar uğraşımıs, güzel, güzel yemekler hazırlamıştı.. Babam da tabii o gün kesenin ağzını açmıştı. Yukanda herkes — sofraya Annem yemekleri dolaba sıraladı, düğ - mesine bastı. Dolap fişek gibi havaya fır- ladı. Fırlamasile yere inmesi bir oldu, bir daha havaya fırladı.. Lâstik top gibi yere çarpıp çarpıp Sıçrıyordu.. Evin içerisinde bir gürütüdür koptu. Yemekler döküldü. tabaklar kirildi. Annema saman Turgut ça: buk yetişm diyordu. Koşa koşa tavan ara- vına gittim, Cereyanı kestim.. Dolap dur - du. Fakat tahii hiç bir şevden hayır yok- tu.. O kadar güzel şeylerden sonra oturup tekle karnımızı doyurduk.. oturmuştu. | peynir ekim | Babam bana fena halde kızmışlı. Gö - rühe görünmemek için erkenden yattım.. Sıkıntılı rüyalar arasında bir zaman sonra uyandım.. Evin içerisinde ses sada yoktu. Her taraf kapkaranlık idi.. Her halde va- kit pek geç dedim.. Tekrar uyumağa sa - vaştım.. Fakat © sırada aşağıda bir tıkırtı Bana çu gerdan- Ona r çıkarma seni öldürürüm lığın nerede nu aöyler dedi aşu dolabın içinde» diyerek bizim m yemek dolabını. gösterdim. dolabın içine girdi. Ben de usukcacık düğ- meye basıverdim. Dolap gene exkisi gibi aşağı yukarı inip çıkmağabaşladı.. Gürül- tüden herkes uyandı. Babam hemen po- lise, bekçiye haber verdi. Ve hırsız yaka - landı.. Tabil artık o gönden sonra evde üzerime toz kondurmadılar. Aramak için “PARASIZ OYUNCA Bütün modeli ince bir mukavvanın ü -| yapıştırın.. Bunları yapıştırırken yalnız şu- zerine zamkla yapıştırın. Kuruyunca etra- nt oyup her parçayı ayrı ayrı çıkarınız. ağ tarafta perdeli iki pencere resmi var üz mü?.. O perdelerin arasındaki boş yeri de kesip çıka; Filin başını gösteren iki resmi birbirine yapıştırın. Tabüi resimli tarafı dışarıda bı- rakacakamnız. Kuyruğun da — iki parçasını yapıştırın. Orada bir de Hindli buldunuz değil mi?.. Hindliyi gösteren iki resmin de altlarını zamklayıp birbislerine Si gi resmi var, lanınsızın hediyeleri posta ile günderilir.. OYUNCAK Beyoğlu Mis sokak 29 da Ayda En yan, Çoru yeletfal sokak 7 âtibi Hamza oğlu Cabir Güner DOLMA KURŞUN KALEM İstanbul 20 nci mektep 4 ten 167 Nü het Hikmet, K: a dikkat edin. gilerle ayrılmış birer parça var. İşte bura lara ne zamk sürün, ne de yapıştırın. On-|çayı da zamklayın. Sırtın or ları öyle olduğu gibi açık bırakın,. Alacakale Hisar köyü baş - muallimi bacısı Macide, Cağaloğlu Hima- de İlhan, Kayseri tapu |* İki tarafta, ikişer ayak olan bir resim daha var. Bunun ortasında noktalarla çi- |O zilmiş iki çizgi görülüyor. Ayakları orular- o1 dan aşağı doğru bükün, Sırtın alt tarafına | | boş bir kibrit kutuşu alıp zamkla yapıştırın. | Samatya Marmara cad. Sahrayicedit mektebi 3 den Marya Nazilyan, Fatih Es- ki Alipaşa mütercim Asım sokak 13 de Nuran Akınözü, Malkara Camiü atik ma - â Bahçe sokak 2 de Yavuz kızı Mu- Bahkesir Milli küvvetler cad. Bi ran sokak 8 de Müşerref, Beyoğlu Rus so- kak 20 de Mari Vardar, Sarayköy eczacısı Ali oğlu İrfan Ahçe, İstanbul 17 inci mke« tep 2/A dan 631 İhesan Bekir, Uşak Gazi Türkün, İstanbul 49 uncu mektep 35 |mektebi | de Ruhsat 44 üncü mektep 426 Nizam, (Arkası var) Bu sevimli FiLi Siz de yapabilirsiniz. HiyEy GT parçalara zamk sürüp bedene yapıstırın. Her vesimde noktalı çiz -| Kuyruğu da gene zamkla yerine yapıştırın. iliniş pâre daki işa « Hindlinin altındaki boktalarla » vetli yeri yapıştır Poneereli ve de tahtirev Ynün da bir ucunu Hindlinin tarafına, ©Ö vakit teki ucunu sol tarafa yapışt Kadli sanki bir kemer altır imiş gibi laçak. Hele bir de bayarsanız, rcık oyun« Kafanın altında noktalı çizgilerle ayrılmış | cağınız mükemmel olur.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler