5 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ HALKIN KULAĞI HALKIN Di Lİ ça -— anaamam — — zaammama — — u -— ——— — ——— ——— — e — -3 ine 7 — 2190 CUMARTESİ — 5 EYLÜL 1936 İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 8$ Kuruş e Majeste Kral Edvard - arasında dünkü samimi görüşmeler Yüksek misafirimizin ziyaretleri bütün dünyada alâka uyandırdı, bu ziyaretin siyasî ghemmiyetğıe işa(et ediliyor n B — AT D < yi . 4#? ç '—fl'ı p Tlaymetli intiba: Mejeste'kral rıbtima Çikürken Atatürk ellerini uzatarik yüksek nslsfirlerine”yardım ettiler. Muhterem misâfirimiz Atatürkle birlikte İngiliz sefarethanesİne gideflerken Majeste Kralın dünkü | Radyoların dün lİspanya sahillerinde asker ziyaret ve gezintileri — U gecokinoşriyatı | dolu İtalyan zırhlıları =hlerem misafirimiz ile Atalâürlî’ Dolmabahçe * ayında 45 dakika, Nahlin yatında bir saat konuş- || İstasyonl. ht ğ * . n * yonlar muhterem || /falya, âsilere 24 tayyare daha vermiş, Barselonada lar, Kral şehri gezdi, gece İngiliz sefaret konağinda misafirimizin ziyaretini ||bir ftalynnm knt!iniy;uşat bilerek yardımını açıktan bütün tafsilâtile açığa yapması bekleniyor Yemek yedi ve denizde yapılan eğlenceleri seyrettiler z z naklettiler Dün gece bütün dünya radyo is- tasyonları muhterem — misafirimiz Kral Sekizinci Edvard'ın muvasa- latından ve Ulu Önderimiz Atatürk ile görüşmesinden bahsediyorlardı. Londra râdyosu Kralın muva- salat ve istikbalini mufassal bir suretle nakletmiş ve Kral ile Ata- türk'ün samim! ve dostane konuş- malarını — anlatarak Atatürk'ün Nahlin yatında yüksek misafirile bir saat konuştuğunu bildirmiştir, Berlin radyosu hâdiseyi anlat- tıktan sonra şu mütaleayı ilâve et- Miştir:

«Siyasi mahafil, ziyaretin, büyük bir siyast ehemmiyeti haiz olduğu- nu söylemektedirler.» Paris radyosu da ziyaretin taf- silâtını ehemmiyetle anlalmıştır. Küçük Antant — KETTEYA aeT RTRETE Nİ Âsiler iki şehri daha aldılar, Fransız hududuna kaçan pek feci bir şekilde katliâm edildi: kadın, çoluk çocuk a u NLN eee Londra, 4 (Hususi) — Ünited Press muhabiri bildiriyor: Barselo- nada bir İtalyanın katli yüzünden İ- talyanın büyük zırhlılarından biri yıkılıyor mu? Romanyadaki hâdiselerle Hitler-Horti mülâkatı ara- sında münasebet varmış daha İspnya sularına doğru ahreket etmiştir. Zırlhlının 1500 kadar İtalk- yan askeri de taşıdığı, Romanın tazminat istiyeceği ve tazminat ala- madığı takdirde Madrid hükümeti a- Âsilerin Fastan gelirip harbe soktukları yerli askerler leyhinde teşebbüslere girişeceğini bil-|İtalyan membaının teyid ettiğine gö - Londra 4 (Hususi) — Ünited Press'-|diriyor. Bir rivayete göre bir İtalyanın | se, İspanyadaki lt.ılyn.ıı büyük elçiliği in muhabiri bildiriyor: Almanya dev- | Barselona'da katli âsilere yardım için | Madrid'den Alicante'a n&“ctmışl:lt. let şefi Her Hitler ile Macar Nâibi Sal-| bahane ittihaz edilecektir, Maamafi bu tedbirin Barcelon şehrin- (Devanu 3 üncü saylada) Roma, 4 (A.A.) — Salâhiyettar bi (Devamı 3 üncü sayfada) H m A 'i - Eellrei "Mühterem mücafirimiz Dolmabahçe - Sarayında Atatürk'ü - ziyaret “ediyor (Yazısı 8 inci saytada)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler