6 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

6 Eylül 1936 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Sayfa Gâvur Mehmedin Yeni Maceraları — Şüphesiz.. Hem yorgunsunuz. Hem de sinirlendiniz... Ben de öyle gö- Müsaade ederseniz, artık size teşek - kür edeyim de, ben de gideyim. Amorfiya, şiddetle itiraz etti: —A... Gitmek mi?.. Bu nasıl olur?, Mümkün değil, sizi koyuvermem. Bu saatte nereye gidebilirsiniz?.. Bahu - sus İstanbulun yabancısısınız. Milyoner misafir ,biraz daha gösterdi. — Fakat.. Benim sizden ricam, sa- dece karşı karşıya bir kadeh likör iç- mekten ibaretti... Teşekkür ederim, | bu ricarmı kırmadınız. Kabul - ettiniz. Bu, kâfi değil mi?.. — Hayır... Hayır... Kalkınız. Der- hal soyunmıya başlayınız. Beni öyle bir uyku bastırdi ki.. Emin olunuz, şimdi oturduğum yerde gözlerimi” ka- payıvereceğim, Hakikaten Amarfiya, fasılasız bir surette esnemekte idi... Misa elin- den tutmuş, yatak odasına sürüklemiş- ti. Arkasındaki ince muslin elbiseyi çı- karıp attıktan sonra, karyolasına u - Zzanıvermişti. Ve aradan sekiz on dakika geçmez, dalıp gitmişti. O zaman; onun yanında yatan Gâ- #ur Mehmet hafifçe gülümsedi: — Eh.. Bizim sigara, tam zamanın- da iş gördü. Dedi... Gâvur Mehmedin Amorfi- yaya verdiği sigaranın içinde esrar, | afyon ve buhurdan mürekkep bir mad- © ge bulunmakta idi... Galata batakha - — melerinde tuzağa düşürülmek istenen- — leri uyutmak için kullanılan bu mad- deyi, Mumhane - sokağında( — Mısırlı Katina) denilen ihtiyar bir ebe kadın yapar, yalnız tanıdıklarına, yarım al « tın mukabilinde satardı.. Güvur Meh- | met, bugün eskici Samuelin karısı Ro- zayı Mısılrı Katinaya göndermiş; e - peyce müşkülât ile bu maddeden bir © miktar elde etmişti. Gâvur Mehmet, Amorfiyarın iyice dalmasını bekledi. Şurasını — burasını gıdıklıyarak bir kaç tecrübeden geçir- | di. Artık bütün hislerinin uyuştuğuna | kanaat getirir getirmez, usullacık kar- |© yoladan indi. — Allah vere, tahminimde aldan - naz geçer rüyorum ki, istirahate ihtiyacınız var.' | GİBALİ ZİNDANLARI Son Posta'nın zabıta romanı: 62 Pantalonunun cebinden bir bez kese çıkardı. Bu kesede, bir halkaya geçiril miş olan, bir kaç provalı anahtar var- dı, Karyolanın karsısında duran ceviz konsola eğildi. Anahtar deliklerini muayene etti. Halkadaki anahtarlar - dan birini seçti. Bununla kilidi açmak- ta hiç bir zorluk çekmedi: Üst gözden başlıyarak en alt gö - ze kadar konsalsun içini aradı. Fakat, aradığı şeyleri bulamadı. Bu muvaffakiyetsizlik, Câvur Meh- medin canını sıkmıya başladı. Oda - nın her tarafına bir daha göz gezdir - di. Karyolanın eteğini kaldırarak al- tımı muayene etti. Kiymetli — eşyaları saklıyabilecek hiç bir şey göremedi. — Tuhaf şey... Konsolda, altına ve elmasa dair hiç bir şey yok. Pekâlâ. Bu kadının epeyce şeyleri olmak lâ- zım. Bunları nerede saklıyor. Diye söylendi. Fakat söylenirken, konsolun üstün- deki büyücek aynanın, hiç bir tarala bağlanmıyarak ve asılmıyarak iğreti bir halde durduğu.. Ve aynanın iki tarafından sık sık tutuldüğü için orala- rin yaldızlarının da bozulmuş olduğu nazarı dikkatini celbetti... Aynayı iki tarafından tutarak kaldırdı. O zaman gözlerinde neşeli bir tebessüm parla - dı. — Nihayet, buldum. Diye mırıldandı... Aynanın arka - sında, tamamile duvarın rengine bo-| yanmış demir bir dolap kapısı vardı. Gâvur Mehmet, aynayı yere bırak- tı, Elindeki provalı âanahtarları birer birer anahtar deliğine uydurmıya baş- ladı. Nihayet, sonuncu anahtarla ka - piyi açtı. Dolabın içindeki rengârenk mahfa- zaları görünce, yüzündeki neşeli te - bessüm, bir kat daha arttı: — İşte, dilber Amorfiyanın bazi - nesi... Bunlar, kim bilir hangi ahmak- ların sayesinde birikmiştir... Ve kim bilir, kaç zavallının göz yaşlarının dö- külmesine sebebiyet vermiştir. Diye mırıldandı. Gâvur Mehmet, evvelâ mehfazalara dikkatle göz gezdirdi. Bunların nasıl yerleştirilmis, ve istif edilmiş olduğu- nu zihnine iyice nakşetti. Sonra, mah- SON POSTA Eylâl 6 İttihatçılar Devrinde ' 4 4 MUHALEFET V ) Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? j —47 — Yazan: Ziya Şakir İlıEı cemiyetin birleştiği rivayetleri, böylece gazete sütunlarına aksederken; biri, Şeref sokağının hemen başında; diğeri de, sonunda olarak iki cemiyetin merkezi, harıl harıl işlemekte idi. Son Posta'nın siyast tefrikast * (Şimdiye kadar Pariste (ademi mer-|takdirde, birbirlerine muavenet eyle -| yeti. keziyet, meşrutiyet ve teşebbüsü şah- si) namı altında sarfı mesai eden ce- miyetle (Osmanlı İttihat ve Terakki) basti okluğundan, fimabat her iki:ce miyetin (Osmanlı İttihat ve Terakki cemiyeti) namı ve programı altında çalışacakları ilân olunur. | Fakat.. bu ilânın ciddiyetine hiç kim- se itimat etmemişti... Netekim, (Ta - nin) gazetesinde bu yazıların intişa- rından sonra, Ali Kemal Bey tarafın- dan Sabah gazetesinde bir makale neşredilerek (teşebbüsü şahsi ve ade- mi merkeziyet)in fayda ve faziletle- rinden uzun uzadıya bahsedildiği gibi, (İkdam) gazetesinde çıkan yazıda da: LAdemi merkeziyet usulü, vilâyeti Osmaniyenin bihakkin ışlâhimı temin için en metin bir şartı esasidir. | Denilmekte idi. İki cemiyetin birleştiği böylece gazete sütunlarına akseder - ken; biri, Şeref sokağının hemen ba- şında; diğeri de, sonunda olarak iki cemiyetin merkezi, harıl batl işlemek- te.. Taraftar kazanmak için var kuv- vetlerini sarfetmektelerdi. Münevver zümre müstesna olmak üzere; iki cemiyetin programından he- nüz hiç kimse haberdar değildi. Bu - İgün sporculuk nasıl salgın - bir hale geldi ise; o tarihte de bir cemiyete ve teşekküle intisap etmek, bir ihtiyaç balini iktisap eylemişti. Meşrutiyetin ilk gününden itiba » rivayetleri, mekti.) Dersaadet dava vekilleri cemiyeti. Osmanlı mühendis ve mimar ce - cemiyeti arasında itilâf ve ittihadı tam | miyeti, Mektebi mülkiye mezunini İttihat ve Taavun cemiyeti (bu cemiyet te, siyasi ve ilmi bir mahiyeti haiz değil- di.) Arnavut İttihat klübü (İstanbulda bulunan Arnavut beyleri ve zenginle- rinden bazıları, Galatada (Yani bi - rahanesi) nde içtima ederek bu cemi- yeti tesis etmişler; Manastırda da te- şekkül eden (Manastır Arnavut klü - bü) ile birleşmişlerdi. Etibbayi Mülkiyei Osmaniye cemi-|riyorlardı.) Direktörlüğünden: Okulumuza bu sene müsabaka imtihanile 25 talebe alınacaktır. mektep, parasız, yatılı, tahsil müddeti üç senedir. İsteklilerden aşağıda yazılı şartlar aranır : 1 — Türkiye Cumhuriyeti teb'asından olmak, 2 — Yaşı yirmiden yukarı olmamak, 3 — Sağlık durumu normal derecede yani, dil, göz, kulak v& ve noksanlık bulunmamak , dağlık yerlerde yürüyüp gezmeye, hayvana binmeye bünye teşekkülâtı müsait ve dayanıklı İyi ahlâklhı, hüsnühal sahibi ve geçmiş mahkümiyeti olmamak, Orta mektebi bitirmiş bulunmak, Bu şartları haiz olanlar, Mektep Direktörlüğüne vucudünde arıza zacakları dilekçeye : Orta Orman Mektebi Selâmeti umumiye klübü Ç(merke' zi; Divanyolunda, Firuzağa sinde, Cebeci sokağında İ numaroli hanede teşekkül eden Selâmeti umu” miye klübü, (yarı siyasi) bir mahiyt” t ihtiva etmekte idi. Ve müessisleri! mensuplarının ekseriyeti de; — İttihat ve Terakki cemiyetinin bazı rini tenkit edenlerden mw) Resmi programının hülâsası da şun * dan ibaretti: j 1 — Avam halkın terbiyei fikriye * lerini temin için konferanslar ver * mek, (Bu fikirle, gece dersleri açmı?” lardı. Meccanen muhtelif dersler ve * (Arkası var) .— —a nz TiT .. w .. arızalı ve hitaben yaz ren teşekkül eden cemiyet ve klüple - Nüfus cüzdanı asıl veya tasdikli suretini, fazaları birer birer açarak içindekileri tetkika girişti. (Arkası var) masaydım. Diye söylendi. Büklinen Haai HLA ÖB ei ——— - Boyoğlu Vakıflar - Direktörlüğü İlânları —- (Kiralık emlâk) Beyoğlu Pangaltı Elmadağı 31 No. Ev. Tophane Kılıçali Topçular 324 No. Arsa » » » 326 No. Dükkân » » » 328/2 No. Arsa Beyoğlu Hüseyinağa Sakızağacı — 55/53 No. Ev: Nısıif H. Yukarıda yazılı vakıf mallar 31 Mayıs 937 sonüna kadar kiraya veril - mek üzere açık arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin 7 Eylül 936 pazartesi günü saat 14 buçukta Beyoğlu vakıflar direktörlüğü akarat kalemine gel - meleri. — (731) — Bolu İli Orman Direktörlüğünden: | Bolu İlinin Merkez İlçesinde hudutları şartnamede yazılı Kiraz dağı ve — Korucuk yaylâsı devlet ormanından ubir yıl içinde imal ve ihraç olunmak üzere» numaralanmış ve ölçülmüş gayri mamül 2444 metre mik'âp ve 793 desimetre mik'âp denk 4684 âdet devrik çam ağacı bir ay müddetle ve ka- — pali zarf üsülile arttırmaya konulmuştur. | 2 — Arttırma 25/9/936 Cuma günü saat 15 de Bolu Orman Müdürlü- iğünde yapılacaktır. 3 — Beher gayri mamül metre mik'âbın muhammen bedeli 210 kuruştur. 4 — Muvakkat teminat 386 liradır. 5 — Şartname ve mukavele projesini görmek istiyenler bu müddet için- de her gün Boluda ve İstanbulda Orman Müdürlüklerine ve Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. — «969» Gümrük Muhafaza Genel Kamutanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan : 1 —. Gümrüt muhafaza deniz eratı için 79 takım iş elbisesinin 8/9/936 Salı günü sat 14 de pazarlığı yapılacaktır. 2 — Tasınlanan tutarı 355 lira 50 kuruştur. — Şartname ve evsafı komisyondadır görülebilir. aVi 3 — gelmeleri. «1011»|mimiyeti muhafaza etmek; icap efığı i S eiK aa. n M LA ğ İrin hıddı!vc' hesabı, sayılamıyacak de- ;; Üçüike iğlüde! Şankrmağk düraübürine Bdi G M ee d Ü YİS teşekküllü hastahanelerden veya bu hastahanelerin bulun” İrakki cemiyeti) nden maada, meşru- mıdşklıın yerlerde Hükümet doktorlarından alacaklari tiyetin ilânından sonra — ilk teşekkül tasdikli rapor (Tf_ t*.kkünü. h.ıMIM olmuyan yer” (Gayret kitaphâhesi) sahibi TCarbis lerden kabul edilecek isteklilerin kayıtları Efendi) tarafından vücuda getirilmiş; girdikten sonra yaptırılacak muayene neticesine h_dl İadina da, (Osmanlı Maarifperver esaslandırılmaz. Ve bu muayenede yazılı evsaf kendisinde Gençler klübü) denilmişti. Bu klübün bulunmıyanlar mektebe alınmaz.) programı, Türk ve gayri Türk genç - e: Çiçek aşısı vesikâsı, leri bir çatı altında birleştirerek arala- ld: Dördüncü maddedeki yazıya göre Belediye veya polif rında bir tesanlit ve muhabbet tesis et- merkezleri — tarafından tanzim ve i edilecek mek; müslüman hocalarile hıristiyan hüsnühal mazbatası, papazlarının genç ruhlara zerkettik « e: Orta mektep şahadetnamesinin asıl veya tasdikli leri cahilâne taassubu, ilim ve irfan örneği, kuvvetile izale eylemekten ibaretti. f: 6/9 Eb'adında altı fotograf ve altı kuruşluk - post/ Bundan sonra zuhur eden teşekkül- lerin belli başlı olanları - sırasile - şun- lardan ibaretti: Osmanlı tahsil görmüş gençler klü- bü. Osmanlı hukuk cemiyeti, Uhuvveti İslâmiye cemiyeti (bu ce- İmiyetin gayesi, islâm memleketleri - nin münevverlerile münasebet tesis et- mek.. Haç zamanları, Mekke ve Me - dinede propagandalara girişmek.. Bü- tün dünyada (İslâm ittihadı) na mü - sait bir zemin ihzar eylemekten iba - vetti... Fakat cemiyet kâfi derecede ta- raftar bulamadığı için faaliyete ge - çememiş; kısa bir zaman sonra mü - teşebbisleri tarafından - feshedilmişti.) Cemiyeti İttihadiyei İlmiye (bu ce- miyet, sarıklı gürühu da elde tutmak için (Kara Kemal Bey) in tavsiye ve teşebbüsü ile teşekkül etmişti.) Meşrutiyeti Osmaniye klübü (ko - miteci olmıyan Ermeniler tarafından tesis edilmiş, bazı münevver Türkler de iştirak ettirilmişti. Müessisleri; a - vukat Kirkor Zehrap, profesör Çeçiz- yan, Ermeni muharrirlerinden Sim « pat Davityan, Minevişyan Efendilerle bir takım Ermeni mütefekkirleri idi.) Mektebi Sultant mezunları, Cemi - yeti hayriyesi (cemiyet; siyasi ve il « ni bir mahiyeti haiz değildi. Maksat; Sultan? mezunları arasında, mektep sı- ralarında teessüs eden uhuvvet ve sa- pulu bağlamalı ve evraklarını (İstanbul, Büyükdere Bahçeköyünde Orman Mektebi Direktörlüğü ) adresini! göndermelidirler. Müsabaka imtihanına gireceklerin namzetlik kayıtlar 21/8/1936 tarihinden başlamak üzüre bir ay devam edecek ve 21/9/1 akşamı kapanacaktır. Taşrada olanlarla İstanbulda bulunup # yazı ile müracaat edeceklerin kayıtları gönderecekleri Üzerine yapılır; ve evraka ekliyecekleri altı kuruşluk postâ pulu ile kendilerine mektep mühürile mühürlenmiş bir imtihan vesikası gönderilir. Bu vesikayı gösteremi) imtihana kabul edilmez. bit Noksan evrak gönderenlere müracaat etmemiş nazaril* ilir. İstanbulda bulunup ta bizzat başvuracakların kayıtlari Bahçeköyündeki mektep binasında yapılır. Müracaat günleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma M saat 14-17 ye kadardır. Bugün ve saatler haricinde müracati kabul edilmez; ve noksan evrakla gelenlerin w apılmaz. mtihan, iki grup dersden, Büyükdere Bahçeköyündeki mekteP binasında aşağıda yazılı gün ve saatlerde yapılacaktır: A; 22/0/1936 — Salı günü — Riyaziye B: 23/9/19388 —Çarşanba ,, Biyoloji B İmtihanlara saat 13 de başlanır, muayyen gün ve saatte tepte bulunmıyanlar müsabaka harici bırakılır. Yukarıda yazlı şartları baiz olanlar, müsabaka imtihâif meticesinde. muvaffak - olarak” mektebe almdıkları: takilfiğiğ tahsil esnasında mektebi terkettikleri veya biürdil:ul'_” ei tayin olundukları vazifeye gitmedikleri halde mektebin mış olduğu masrafları ödeyeceklerine dair kendilerine lecek nümuneye göre Noterlikten tasdikli bir taahhüt sen” vereceklerdir. Bu senedi getirmiyenlerin mektebe dovın“". ç müsaade edilmez.

Bu sayıdan diğer sayfalar: