7 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

7 Eylül 1936 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ İHALKIN KULAĞI kHALKIN Dekkri Sene 7 - -— E8on Posta PAZARTF_S! — 7 EYLÜL 1936 Fiski &v Kirüği 2192 İdare işleri telefomü'z Yazı işleri telefonu : paanz DRE Kral, Atatürkü H e e Jluîâ% <Bi ; .—.M Atatürk yatında krali karşılıyor Sekizinci Edvard Londraya davet etti Sekizinci Edvard Modada İru'lıı kolonisi ırııındı 9|tt| Yugoslavya ordusu dün Majeste hareketinden evvel Pelgradda büyük bir Ataturkle 3 saat görüştü Gece yarısına doğru İstanbuldan ayrılan Kral dün Atatürkle-beraber deniz yarış_larını seyreitiler Majeste Kral Istanbuldan ayrılırken Muhterem misafirimiz garda A tatürkle samimi bir surette vedalaştı Tren şiddetli alkışlar arasında hareket ederken Majeste Kral vagonun penceresinden Atatürkü, Vekilleri ve halkı durmadan selâmlıyordu Muhterem misafirimiz Majeste Sekizinci Edvard hazretleri dün ge- - ©e şehrimizden ayrıldılar; Viyanaya Bittiler. Majeste Kralın şehrimizden ayrı- lacağını öğrenen halk erkenden Sir- €ci istasyonu ve civarını, caddeleri | doldurmuş, muhterem misafiri bek- liyorlardı: Saat sekize doğru bu ka- labalık daha fazlalaştı ve Sirkeci ie- Majeste Kral Moda DııhKWıdeuq&ı:hıı tasyonu civarındaki yaya kaldırım- ları geçilmez bir hale geldi. İstasyonun deniz tarafındaki ka- pısından trene kadar halı ile döşen- miş, bir çok İngiliz Türk bayrakları karşılıklı olarak asılmıştı. Atatürk Geliyor Sirkeci garı yavaş yavaş yerli ya- bancı- gazeteciler ve hükümet me- (Devamı 7 inci sayfada) 'Moda koyunda emsalsiz birgün Majeste kral hareketinden evvel adalar açıklarında ge- zindi, Yorgolu plâjını şeref- lendirdi, Modada İngiliz ko- lonisiyle görüştü, Filoryada Atatürk - tarafından verilen koktey partide bulundu Muhterem misafirimiz, İngiliz Kra- h Sekizinci Edvard İstanbulda bulun- duğunun üçüncü gününü — de husust gezmelerine hasretmiş ve öğleden son- ra Moda kayık yarışlarına şeref ver- mişlerdir. Majeste sabahleyin kendilerini şeh. rimize getiren Nahlin yatile Marmara- (Devımı 7 inci sayfada) İspanya İşine Fas Sultanıda karışıyor Hükümet kuvvetleri mu- kabil taarruza geçtiler, Bir tren berhava edildi (Yazısı 3 üncü sayfada) Süveyş kanalı Mıiısırın Malımı olacak? Londra, 6 (Husust) — Bazı İngiliz gazetelerinin verdikleri malümata gö- re yeni İngiliz-Misır muahedesi üzeri- ne istikbalde Süveyş kanalının kira « “ |lanması Mmeselesi ortaya - çıkmıştır. (Devamı 7 inci sayfada) | geçid resmi yaptı Majeste Piyerin yıldönümü parlak bir surette kutlulandı. Geçid resmine büyük mikyasta motörlü kıtnt ve 91 tayyue ıştırak etti ASA »MJF;" p Yugoslavya ordnnına &it bir intiba Belgrad, 7 (Sureti mahsausada gi- den arkadaşımızdan) — Dost Yugos« |iştirâk ettik. lJav milleti bugün en coşkun, en se- Yugoslavya ordusu çok muntazam vinçli günlerinden birini yaşadı. Dost|geçti. Bu geçit resmine ilk defa olarak milletin kralı Majeste Piyerin doğum |büyük mikyasta motörlü kıtaat da iş- günlerini bütün Yugoslavya — candan|tirâk etmiş bulunuyordu. Ve tayyare kutluladı. Bu münasebetle Belgradda | mahir uçuşlarla resmigeçide iştirâk et« muazzam bir geçit resmi yapılmıştır. |ti. Davetlilere ve devlet büyüklerine Biz Türkiye matbuat — müessilleri|mahsus tribünün önünde kral naibi tribünde bize tahsis edilen mevkide (Devamı 7 inci sayfada) büyük dostlarımızın sevincine candan Dün İngiltere Kralı ve Atatürk huzurlarında yapılan deniz yarışları çok ıuıqloh:nııkur Yuhndıyımı'mıkedenı-ıçkıa:mfumı.qqıdıdı yarıştan diğer bir intıba görülmekt! (Yarış yazısı 8 inci sayfamızdadır)

Bu sayıdan diğer sayfalar: