10 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

10 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ HALKIN KULAĞI ğ / HALKIN D İLIİI " _4 0 E__îîfg_s—_ 'Yan et ıeı,(nîıı. 20203 ş PERŞEMBE — 10 EYLÜL 1936 — T çlire iğleri telefönü < ZOMNN Fiatı 5 Kum' : Almanya bütün Azırupayı velveleye verecek yeni bir mesele çıkartıyor I Hitler dün “Eski müstemlekelerimizi istiyoruz, bunlara muhtacız, muhakkak alacağız!,, dedi Alman devlet reisinin nutkundan parçalar XMH K L aa $ Türk Angiliz Dost!uğunım İnkişafı Karşısında Bolşevik taarruzuna) piriler için ölü Tee ço İngiltere ile yeni bir karşı koymak için hiçbir. raporu veren | muahede yapacağımız şeydençekinmiyeceğiz!,, Bir doktor daha P AŞ ea haber veriliyor “Almanlığın yaşama hakkı diğer millet- tevkif edildi Yunan gazeteleri İsmet İnönünün Londraya yapacağı seyahatin ehemmiyetine işaret ediyorlar Atatürk ile Kral Edvardın teati e ettikleri telgraflar Atina, 9 (Husust) — İngiltere | Gazeteler, kralın daveti üzerine kralının İstanbulu ziyaretinden son- | Başvekil İsmet İnönü'nün yapaca - ra daha ziyade kuvvetlenen Türk - | ğı seyahatın ehemmiyetine bilhas - İngiliz dostluğu bura gazeteleri ta » | sa işaret etmektedirler. rafından sevinçle kaydedilmektedir. Devamı 8 inci sayfada) lerın yaşama hakkı kadar buy ktur. »» |Şebekenin yeni bir marifeti: Alman ordusu Umümt Harptenb Harptenberi eşi görülmemiş Uydurma varisler de büyük manevralar yapmaya hazırlanıyor yaratmışla.r Yaşıyan sigor:alıları ölü göstererek | sigorta bedellerini alan şebeke hakkın- daki tahkikata devam edilmektedir. (Devunı 8 inci ııılııdı) Mitat Alam'ın Sıhhi vazlyeil W Kazazede saylav bâlâ İzmit fabrikası gazte kâğı- baygın yatıyor, Adlı yalahkikata başladı | di yapmaktan vazgeçti Fabrikanın açılma törenini Başbakan Londraya gıderse Celâl Bayar yapacak ı Mitat Alam ile re« fikası Naime A « lamım geçirdikle « Ti müessif otomo: bil kazasını dün - , kü nüshamızda ©3 teessürle — haber vermiştik. Ka » - zazedelerin dost «

ları ve akrabaları İ bu müessi y ğ duy:ı:uı:î:îı Kazada mesuliyeti ” görülen hastaneye — koş » Şoför Emin muşlar ve Mitat Alamla refikasını zi- yaret etmişlerdir. Bu meyanda vali ve parti başkanı Muhiddin Üstündağ ile (Devamı 8 inci sayfada) Alman devlet reisi M. Hit- lerin meşhur nutukların- dan birini söylerken alın- aroccrrR SŞ ŞERÜĞEENNNS ö mıiş bir resmi ile eski Al- man müstemlekelerinden — | < . . . İzmit 10 (Hususi) — İzmit kâğıt fab-|gazete kâğıdı yapmakâan vazgeçilmesi-i Afrikada bulunanlar ı ' 4 Muhlddln Blrgen İrikası uzun ve ince besaplardan sonra|ne sebep olmuştur. Maliyet fiatını bu ( Bu müstemlekeler ha- gazete kâğıdı yapmaktan muvakkaten yüksekliğinin sebebi ise sadece sarfi- rFitada siyah venkle gös- “ p . vazgeçmiye karar vermiştir. Bunun se- yatın azlığından ibarettir. terilmiştir ) I ! — Son Posta,., gazı ıllesıne bebi gazete kâğıdının bir kilosunun 22/ Buna mukabil fabrika sarfiyatı çok T dahil oldu kuruştan aşağıya mal edilemiyecek ol-|olan her nevi kâğıdı ucuza mal etmekte Berlin, 9 (Hususi) — Nasyonallren, Reni Ana vatana ilhak eden Hit-| — .xi Tanin ge- aN masının anlaşılmasıdır. Halbuki Avru-|ve çıkardığı mal rağbet görmektedir. yalist fırkasının sekizinci kongresi|lere Alman milletinin ve nazi fırkasi -| ,etesinin — ba: padan gelen gazete kâğıdının bir kilo-|Bu meyanda ambalâj küğıdının Avru> a $ sunun fiatı İstanbula teslim 5,5 kuruş-|padan geleni 27 kuruş olduğu halda gün Nuremberg'de 15 bin murahha-|nın teşekkürlerini bildirmiş, bolşe -| muharriri ve cs- Tit iştirakile toplanmıştır. Fırka er -| vizme ve yahudilere karşı şiddetli hü -| ki Çorum Sayla- nından Adolf Vagner kongreyi aça-| cumlarda bulunmuştur. vı — arkadaşımız tur, Bunun üzerinden iki misli olarak | bizimkinin fiatı 23 kuruştur. V1 kurüş gümrük resmi alındığı halde| Fabrika henüz resmen açılmamış ol- masına rağmen tam bir faaliyet halin- ftak Almanyaya yeniden bir ordu ve - (Devamı 8 inci sayfada) Muhiddin — Bir- Ti k # — , İlpiyasaya mal oluş fiatı ancak 16,5 ku- k b gen Son ” Posta- " A P İlrusu bulmaktadır. Bu Hat ile İzmit tab- | Gdt Ve stok mal yapmaktâdır. Res- men açılma töreni gelecek hafta s0- E Kı AI ça î I k ı B Ş nın yazı ailesine rikasının 22 kuruşluk fiatı arasında yi-| / y 4A Başbakanın uğurlu elile yapıla- $ man müSlemlekeleri Nangi ps-rs betinu ne 5,5 kuruş fark vardır ve gazetelerin |caktır. Başbakan cğer 0 vakte ” kadar yor Sık sık siya- | bu fiat farkını vermeye maddeten im- Londraya gitmişşolursa töreni Celâl , AŞ BZ j 9 Di KUMAL v e- kân bulamayacaklarının —düşünülmesi İBayar yapacaktır. HB S ö Kt MAf Buğ gördüklerini an- mabattiri” 've ekf latacı Almanyanın bunları kolaylıkla yenıden ieseteleri e- alahlddin Tirgen Gazı KOpl'llSll ınşaatı ele geçirmesi kabil olacak mı? — | çe vi Tei | muvakkaten durduruldu Alman Devlet Reisi Adolf Hitle-|mektir. Bu mesele arazi noktasından, || Fuyacaksınız. San Posta yazı ailesi î:'nılk defa olarak Nasyonal Sosyalist |birinci derecede İhgiltereyi alâkadar|| Müuhiddin Birgen'i âzası arasında (| Köprünün iki başına çakilan temel kazıklarının kırılması örmekle haklı bir sevinç duymak- : : : : : Bresi gibi resmi bir içtimada eski|etmekle beraber Almanyanın beynel- Şadır. l purüble oku_xîıc farının || veişe yaramıyaak bir hale gelmesı fııalıyehn devamıni Alman mi üstemlekelerinin iadesini is- milel âlemde bu müstemlekelerle ye- A . ğ x » oHA İtmesi, bütün Avrupayı velveleye ve- İniden elde edeceği mevki — yakından|| da iştirâk edeceklerinden emindir. imkân bırakmadı. Projede tadilât yapılacak Tecek yeni bir mesele çıkması, de- (Devamı 8 inci sayfada) (Yazısı 8 inci sayfada) tandilür a e Ü AkL aa

Aynı gün çıkan diğer gazeteler