11 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

11 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ AW HALKIN GÖZÜ İ HALKIN KULAĞI '*k HALKIN Di Li iş son Po :înev—'rîzıgs'-” Si Vözi ielatilie 0203 — BK A | CÜMA—HEYLULlsSS sta 20203 Fiatı İdıre ışlen kclelonu $ 5 Kuruı İtalyada Musolınıyı devirmek isteyen bir komünist şebekesi yakalandı Romadan İngllız gazetelerine haber veriliyor: ŞEBEKEDE FAŞİST ERKÂNI DA VARI Şebeke âzaları her yerde teşkilât yapmışlar Yüzlerce kişi tevkif edildi, muha- kemelerine pek yakında başlanacak Paris, 10 (Radyo) Londrada intişar eden İngilizce gaze - aaeyididi İ j 1 İ — Bu akşam teler şu heyecanlı haberi vermişlerdir: Merkezi, Romanın San Ciovani ma- İlesinde bulunan ve Livorno ile baş- ka şehirlerde de şubeleri olan geniş Mikyasta bir komünist şebekesi mey - dana çıkarılmıştır. Şebekenin Musoli: hiyi devirmek için hazırlıklarda bu « klanduğu anlaşılmıştır. Şebekeyi idare c t arasında İ « talyan faşist partisinin ülerti gelen bazı fzalarından başka, bir çok ta amele bu- lunmaktadır. Sovyet askeri Maraş Saylavı Mithat dün gece 1 de vefat etti Doktorlarımızın bütün gay- retlerine rağmen kıymetli saylavı kurtarmak kabil olamadı Bütün bunlar tevkif edilmişlerdir. uhakemeleri yakında başlıyacaktır. İngılızcc gazetelerin bu haberi, he- hüz, başka hiç bir membadan teyid e dilmemı—_—nr. Müsolininin son resmi: İtalyan Başvekili son manaevralarda Amerika İzmirden on milyon kilo tütün alacak! Akhisar bankası rencbere y: yanm mılyon liradan fazla para dağıttı, mahsul çok iyi İzmir, (Son Posta) — 936 - 987)nm eksperlerile kumpanyaların umu- tütün mevsimine girdiğimiz bu haftalmi merkezlerinden gelen ziraat mü - İÇinde tütün Selen bir faaliyete başlamıştır. İzmir -|tarla dolaşarak mahsulü gözden geçi- deki bütün Amerikan — kumpanyaları riyorlar. (Devuıı 8 inci sayfada) —a mıntakalarında gözleri|hendisleri tütün mıntakalarında tarla nnnanmamız Maltayı zıyaret edecek Merhum Mithat (Yazısı 8 inci saylfada) Bursanın Kurtuluş günü Buğün Bursanin kurtuluşunun

an beşinci yıldönümüdür. Muzaffer ordumuzun bu güzel şehrimizi düş- man çizmelerinden — kurtarmasile istiklâl mücadelesi nihayete ermiş, Yeşil Bursa, kara günlerden sonra albayrağına kavuşmuştu. Donanmamız ve Malta adasından bir manzara [_)on.ınmnmızi v.ııku bulan davet ü-| Donanmamız Maltadan — avdette, K5 B“ırıı!s;emulîul:îıîluînehîıî::î:llaîğî a'lî: lrşrı..uiuıarlııııııı s,î,_" ':' haftasında | 44 Yunan donanmasına da Zzyaretini bliş:';k tezahüratla tes'it edecekler- ya giderek İngiliz donanmasına|. , , ö İ ziyaret edecektir . ALMAN NAZIRI GÖBELS’IN DÜNKU SÖZLERİ: — “Bolşevikl kaldırmaya a azmettık.,, .e iği ortadan Hitlerin nutku fırtına kopardı Fransızlar diyorlar ki; «Hitler İkinci Vilhelm'in siyasetine rTücU etmiş oluyor. Biz İngiltereden ayrılmıyacağız» İngilizler diyorlar ki: «Almanyaya karşı yeni fedakârlık. lar yapmak, onu yarın yeni talep « lerde bulunmaya — davet — olur, Hayır!» Sovyetler diyorlar ki: «Harbi bazırlayan bolşevizm değil, fasizmdir. Nutkun taarruz plânları » nt ihtiva eden kısmı en iyi söylenes kısmıdır» (Yazısı 9 uncu sayfada) Alman askeri | Arabistanda italyan korkusu İtalya şimdide Arabistanı istilâya hazırlanıyormuş İmam Yahyanın Nazırları bile endişelerini saklamıyorlar, memleketin her köşesinde butehlikeden bahsediliyor Tinlyatların Arebistanda sarfettilde- tokülsülüdün belöödilmektedir. BarA vi fanliyetler strafında mülüta Tişeatir | hönk *A abllatin ” Bnuba. eli bulunan İngilizce Daily Sketch gaze-|ve Kızıldeniz sahillerinde — yaşıyanlar bu endişelerini âztık gizlememektedim ler. Borulüktüü bir İsltyan tesinin Arabistana gönderdiği muha - biri şu malümatı vermektedir: «Arabistan büyük bir endişe için - dcdxr Her hruf'a bir İtalyan — istilâsı istilâsına mâröz kalacağı kulaktan kulağa söy - (Devamı 8 inci sayfada) Cim Londos geliyor mu? lınmı-lm—dir Yunan pehlivanı îş,' ayın yirmisinde | , maç yapacakmış Belediyenin Atinaya yolladığı mümessil dün akşam döndü Telgrafla hareket edeceği günü bile bildirdiği halde, İstanbula gelmeyen Cim Londosla temas etmek üzere, A- sım Ridvanın, belediye tarafından A- tinaya gönderildiğini yazmıştık. Bay| | Asım, dün akşam, İstanbula dönmüş, ve bir muharririmizle — görüşmüştür. Bay Asım: — Ben, diyor, Cim Londosu Atina- (Devamı 8 inci sayfada)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler