27 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

27 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ l HALKIN KULAĞI ' HALKIN Di Li ( '"';'ı' s a Sene 7—N<; 2212 v Ym ıılen teldfonu * PAZARZI—EY'LÜL 1936 İdare işleri telefonu : 20: ş Fııu S Kuruş Türk parasının kıymeti duşurulmıyecek FRANGIN nüşüRüLMEsl KARARINDAN SONRA | ç Türkce konuşalım W.” Fransa bütün dünyava Sinagoklarda Türkce bir beyanname neşretti lehine tezahürat yapıldı Fransa kontenjanları da kaldıracak | * *esaia bir Pansızn baska bir isanla konuş. ması ne kadar gülünç ise, Türkiyede bir Musevinin Türkceden başka bir lisan kullanması o kadar 'Yeni para esaslarının|Hükümerimiz : KARARINI garıp ve o derece ayıptır ,, kuruımasına dogru VERDİ Dün Musevi vatandaşların büyük | Musevi hastanesi idarehanesinde, Fran ) oruç bayramı olduğu için bütün sina-|sız tiyatrosunda ve daha başka büyük 'Türk lirasının dığer dövizlere iaxaran kıymet nisbet- Başuekâ!ct dün bi goklarda dini âyin yapılmıştır. mahallerde de âyin yapılmıştır. Galata ve Beyoğlu taraflarında otu-| — Bu arada Keneset İsrael sinagokun- lerini Merkez Ban i it ilâ j 7 i kası vakit vakit ilân edecektir l.bhğ neşretti ran 17 bin musevi vatandaşı istiap e-İda Galata Musevi cemaati Reisi Mar« Aşağıda okunacak Ankara, 26 (AA.) — Ba: let- |ldecek büyüklükte bir sinagok olmadı-|sel Franko ırkdaşlarına her yerde mu- telgraf haberlerin - ten 26/9/1936 tarihile vebliğ edil- || ğından vılmı: in müsaadesi ınlıııı-dn (Dı-ıamı 7 inci sayfada) miştir ; - dılp : B SAD S Z fi Zoüguldakta muthlş bir facia *İ| Maden ocaklarında bir tünel çöktü,9 amele bir anda kömür haline geldi bi ea | ınrrıı—ı.ı_ yeni taha' sa pazartesi günü bu | Şi m lederek salı günü neticeyi ilân e- (Duımı 8 inci sayfada) Romanyaıı bugün

Adlıye sarayı vılayetın Yorgos iıîe karşısında yapılmıyor —| meta SA sporu sevenler arasında çok iyi tesir Yeni adliye sarayının Sultanahmette, hapishanenin bırakan Rumen boksörü Teodoresku bugün üçüncü maçını — saat (15) de yerine yapılmasına karar verildi. Hapishane ile Taksim stadyomunda kıymetli - Rum tevkifhane birleşiyor boksörlerinden Yorgos ile yapacaktır. (Devamı 8 inci sayfada) Zonguldakta bir kömür ocağı (Yazısı 3 üncü sayfada) Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrünün | değil, Sultanahmetteki umumi —haple- Istanbulda yaptığı tetkikat neticesinde | hanenin bulunduğu yerde yapılmasın Rüo ea ü 'Tindi saytada) n | SON POSTA'nın Atinada spor anketi İstanbul Adliye sarayının Babiâlide (Devamı 7 inci sayfada) Kafile reisi isi Vildan Aşır “Takımımız en iyi formdadır. ,, diyor Meçhul asker mezarına çelenk koyan milletler arasında en çok Türkler alkışlandı a n Muharririmiz, diğer milletlerin Dün Halkevinde ba yrama iştirak edenler antrenörleriyle konuşmuştur. Hep- n si iyi netice alacaklarından emin- dırler bııım antrenörümüzde va- n j ÇAT i Dil Bayramı her tarafta n |örlen ökçandı KBA e yi 100 Metrede finala kalacağı- DA Ş Ü e mızı 800, — 10,000 metrelerde teza uratıa kutlulandı ü ikincilik veya üçüncülük ala- z cağımızı 4X400 de üçüncü olma- € miz ihtimali mevcut oldugunu Türklüğün yeni varlığına kültürden bir temel kurmak istiyen büyük İ| — | z Ğ ;ıoyh!yor ılrf;nl ile Feth-kftuğ:'y_ı h) ö üzeri: y enüz gelmediler merakla - kurtarıcı bundan dört yıl önce dil üzerinde çalışma yollarını açmıştı K ğ lunıyoıl,ızı Son Posta, müsa- e İ bakaları günü gününe ve en ufak nin açıl-|yük tezahüratla kutlulanmıştır. Türk| " M | yeferruatına kadar okuyucularına idi. Buldili kurultayı azaları, Halkevleri, ğ Y Tadı e SAA kültür günü yurdun her köşesinde bü-| (De:,ıınu 7 iııcıi sayilıdı) N Haydar yüksek atlıyor bildirecektir. (Yazısı öci sayfada! Veysi gülle atıyor

Aynı gün çıkan diğer gazeteler