October 21, 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

October 21, 1936 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kocaman bir masa, başında futbol s- janı Zeki Rıza, iki tarafta klüp mu - rahhasları, nihayete doğru da oldukça! büyük bir kalabalık. 12 klüp arasında milli küme fikstü- 89 rü çekilecek, fakat bu çarei hal de bir takım gayri memnunlar peyda etmiş. Ajan (Kura çekmeğe başlıyalım) de - bir protestodur başlıyor. Altın - ordu murahhası çok ateşli bir delikan-| lı, mütemadiyen itiraz ediyor : Maçlar başka başka sahalarda ya- usun, onun münakaşa eğildir. Sonra konuşuruz. bu Bektaşi sırrını da geşti. — Susun diyorum, söz vermedim ki, Mirazlar varsa mafevk makama yapın. — Elbette yapacağız. Hem susun ne demek? Biz murahhasız. Söylemek i - çin geldik. Haberiniz olsun, bu işleri Size bu kadar bedavaya bırakırlar ma, sanıyorsunuz ? Ajan yanında oturana : — Yahu buranın asayişini kim temin Yöeçek buluver, dedi. Bu zat salondan fırtına gibi çikti. Yahu sonra konuşuruz ne demek | Futbol klüpleri arasında | dünkü fırtınalı toplantı (İng * Milli küme maçları için kur'a çekilirken bir protesto yağmurudur, başladı. Bir murahhas ajana bağı menfaatleri müdafaaya gelmişsiniz, rıyordu: « Siz buraya bir takım bizi göstermelik mi çağırdınız? ,, rayı da ona verdiler, Fikstür tam oldu. Ben yorgan gidince, dava da bitecek zannediyordum. Fakat yirmi iki klüp- ten dördü beşi müstesna diğerleri hep ıyri memnundular. 22 klüplük bir lik teşkilâtının bir iş görebilmesi için hepsinin kur'aya işti- 'raki Jâzımdı. Bu olmuştu. İçlerinden bir tanesi müstesna, cümlesi reylerini Jstimal etmişlerdi. O halde, sonfaki gürültüye sebep ne İ mi, diyorsunuz? Ona ben de şaştım, siz de şaşin. Bu haftadan itibaren karşılaşacak takım- ların sırasını aşağıya Yazıyorum. Han» gi maçın hangi statta yapılacağı da A- janlık tarafından ayrıca ilân edilecek. K. Tahir Birinci Hafta: Kili - Güneş, Beşiktaş - Süleymaniye, İstanbul Spor - Topkayı, Beykox - Oalata- saray, Fener - Vefa, Eyüp - Anadolu, İkinci Hafta; Beşiktaş , Galatasaray, İstanbul Spor - Ve- 1a, Beykoz - Anadolu, Fener - Ryüp. Üçüncü Hafta: ray, Güneş - Vefa, Beşiktaş - Anadolu, İs- urahhas hâlâ söylüyor : — Elimizde nizamnamenin 3! inci ti Var, Biz kabul etmezsek bu iç- Yapılmaz. — Rica ederim, hr falan bilmiyorum. Siz bura- ilşrini, “sa Mendatleri müdafaaya gel — Dai bizi göstermelik mi çağırdı- maz <Vüp Telsiniz burada, size söz düş — Söz düşmez ne demek? Ben bura- U yprahhas olarak gelmişim, söz hak- bulur ve tecziye eder. Ajanın yanındakilerden biri * yok Rica ederim baylar, başlayalım, in bu iş yarı geceye kadar sürer. ir ses; z Reisim İsterse beni sonra kabahatli tanbul Spor - Eyüp, Beykoz - Fener. Dördüncü Hafta: Hilâl - Galatasaray, Topkapı - Vefa, Sü- Allâl - Süleymaniye, Güneş » Topkapı, | HUâl - Topkapı, Süleymaniye - Galatasa- | başına çağırılıyor Yarınki Sayımızda iliz spor ruhu Yazan : İrfan Şahinbaş Londra muhabirimiz, Türkiye gül | le atma rekordmeni İrfan Şahin - baş ilk yazısını Londradan gönder- miştir. «İngiliz spor ruhü> nu lil eden bu güzel yazıyı yar nüshamızda bulacaksınız. Eski futbolcüler İŞ Futbol federasyonu hakem komitesi leymaniye « Anadolu, Güneş - Ryüp, Beşik- dün ilk toplantısını Federasyonlar bü- taş « Fener, İstanbul Spor - Beykoz. Beşinci Hafta: Hilâl - Vefa, Galatasaray - Anadolu, Top- kapı « Eyüp, Süleymaniye - Fener, Güneş - Beykoz, Beşiktaş - İstanbul Spor, Altıncı Hafta: Hilâl - Anadolu, Vefa - Eyüp, Galatasar ray - Fener, Topkapı - Beykoz, Süleymani” ye - İstanbul Spor, Güneş - Beşiktaş. Yedinci Hafta: pi - Beşiktaş, Süleymaniye - Güneğ. Sekizinci Hafta: Hâl - Fener, Eyüp - Beykoz, Anadolu - Bilâl - Eyüp, Anadolu - Fener, Vefa ” Beykoz, Galatasaray - İstanbul Spor, Topka- rosunda yapmıştır. Futbol maçlarının kazandığı büyük ehemmiyeti nazarı dikkate alan hakem “komitesi hakemlik işlerine ciddi bir e- hemmiyet vermektedir. Memlekette ta nınmış futbolcüleri bir araya toplaya- bilmek suretile hakem işlerini islaha karar veren komite isimlerini hürmet- le yadedeceğimiz eski futbolcülerden Nihat, Edip, Müfit, Sabit, Hasan Kâm:l Nedim, Bedri, Sabih, Cafer, Kadri, Rüş tü, Sadri, Arif, Zeki, Ekrem gibi tanın- mış sporcuları hakem kursuna davet etmeğe karar vermiştir. Eski futbolcülerin yardımile idare e- > kaç yakın dost bana uzun uzadı-İmutlaka birinci sınıf futbolcu olması Hakemler toplantısı münasebetile Kırkından sonra saz çalmıya yeni ve güzel bir misal: Futbol hakemlerine atletik spor yaptırılacak M.N Bu işlerde bir defa da sahadan yetişenlere yer versek, bir de bunu tecrübe etsek, acaba bugünden daha fazla mı zarar ederiz? |, Yazan: Ömer Besim i Spor işlerimizde karşılaştığımız hâ-| yan hakemlerin bu rejime nasıl gire“ diseler hergün yeni bir derdi, yeni bir |ceklerini doğrusu meraka başladım. yarayı ortaya koyup duruyor. Bugün İşte işlerimizdeki burada de onlardan birinden bahsedeceğim: |dır. e e Gene kim bilir kaç arkadaş gücene- Bir insanın iyi hakem olması için ya sitem edecektir; fakat hakikatın or- (lâzım gelmezmişi İn çıkardığı acılara karşılıklı taham- Sakat nazariyelerden biri de bu- mül etmeden başka çare yoktur. dur. Hiç spor yapmamış olanlar iyi Evvelki gün Futbol Federasyonu | hakemlik yaparlar da, iyi futbol oyna- tarafından açılan hakem kursu toplan-|mış olanlar neden hakemlik yapamaz tısında bulundum. larmış. Sağa baktım, sola baktım; İstanbul! O Bugün İstanbulun belli başlı ha- İ futbolünü ve sırasında memleketin ya- kemlerinin başında gelenlerden Gala- pacağı muhtelif maçleri idare eden|tasaraylı Sadi ve Suphi, Fenerbahçe- arkadaşları gözden geçirdim. den Cafer, Kadri, ve Sabih isimleri ete

Ne yalan söylemeli orada toplanan | rafında şöhret yapmış o hakemlerimiz kadro beni tatmin etmedi. deği müdir? Hakem kursunun bütün yükünü| (Büyük bir müsabak heyecanını tat- üzerine almiş olan Futbol Antrenö-İmamış, doksan dakika süren ve bas rü Mister Booth Kurumun omesâisi'zan yarım saat daha uzayan bir dev- hakkında bir kaç söz söyledi. re için efor sarfetmemiş, sporun ruh Antrenörün verdiği izahattan an- eki tesirlerinden uzak kalmış laşılacağı üzere işe evvelâ hakemlerilbir insanın yalnız kitabın işaret etti yetiştirmekten başlanacak, ği kaidelere güvenerek bu büyük yü- Bu ne garip iş diyeceksiniz. Ha-|kü üzerine almasını ben üzerinde yü- kemlerimiz, futbolculardan evvel is-|rüdüğümüz bir işin selâmeti namına lâh edilecek, hakemler anform olacak, |hiç iyi görmüyorum. 4 hulüsa hakemlerimiz tekemmül ede- Hakemlerde aranan büyük otorite bilmek için beden terbiyesi ile başla- onların vaktiyle sahada yapabildikle- yıp atletik spor yapacaklar. ri, kazandıkları muvaffakiyetlerin des Hakikatte futbolcudan evvel ha-İrecesine bağlıdır. kem yetiştirmek, hiç de fena bir iş sa- Ringde meşhur Cak Dempise yi yılamaz. Sayılamaz amma ömründe | gören boksör,' minderde Vester Lund futbol oynamamış, da tali-İile gözgöze gelen güreşçi, çayırda her İstanbul Spor, Vefa - Beşiktaş, Galatasi, ray » Güneş, Topkapı - Süleymaniye, Dokuruncu Hafta: Hilâl - Beykoz, Fener - İstanbul Spor, Eyüp » Beşiktaş, Anadolu » Güneş, Vefa - Süleymaniye, Galatararay - Topkapı, Onuncu Hafta: — Tabit sürecek, ne zannediyorsu - Sunuz? Münazünfih meseleler halledil- Medikçe elbette kura çekilemez. » Biri yaklaşıyor ve izah ediyor : — Meselâ bizim vaziyetimiz ne ola- mi Biz ikinci küme birincisiyiz. Ya- he ikinci kümenin tam mânasile ma- by > . Hilâl - İstanbul , Beykoz - Beşiktaş, m İimitglkiresez yap layan, Ame lık. Malâm ya, birinci kü -İsyu yp ye ile karşılaşmamız lâ - Se aa EMER; zundı. Bir başka ses ? Hill - Beşiktaş, Galatasaray, - Güneş, Beykoz - Süleymaniye, Fnere, Topkapı, K- — Hem saha meselesi başta gelir. Ön İyüp - İstanbul Spor, Anadolu » Vefa, ce o halledilmelidir. Meselâ biz, geçen sene Beşiktaşı, Beşiktaş sahasında 5-0| Dili m Yeniyorduk halk sahayı istilâ etti. dıkları günlerden Giz yü yani ni Biz hakkımızı hâlâ arıyoruz. da çöle ay pönii kez Ajan çok soğukkanlı, nihayet karar| rplaştcaklar- veriyor: İkinci küme maçları da şu sira i — Dinleyin! 2 klüp arasındaki sıra | pıtacaktır. - zi okunuyor. Birinci Hafta: Beylerbeyi - Kasımpaşa, Ortaköy - P. Yıl. maz, Doğan - Davutpaşa, Altınordu - Kara- gümrük, Anadoluhisar » Galata Gençlerbir- Evvelâ numaralar okundu. Sonra kur'a çekildi: Evvelâ, Fenerbahçe, son- ra Galatasaray, arkasından Güneş, da- 'dilecek futbol maçlarının büyük bir|hin garip cilvesi olarak fazla inkişafdakika Aleksi Ceymise görü ilişen ciddiyet ve alâka ile takip edileceğin-| ed, yeni baştan | futbolcu, pistin virajı la © Nürmi e 5 ne güphe yoktur. spor yaptırmak kolay mı? karşılaşan her alet elbette kendisin” — de nedir? len ba bakman Ta A ER 1: İngilterede hakemler haftada iki|yan gözle istihfafla bakamaz.. : yeni bir spor şubesi ğ â Zaten oraya kadar yükselmiş olan ha-İrite temin edilebilir mi? Haber alındığına göre Beykoz klü-emler herhalde tekemmül etmiş de-| © Spor sahalarımızın her işinde bir besi açarak istidatlı gençleri yetiştir. i z i p k. ü tie Biz bu işe yeni başlıyoruz, Genç-İsek, bir de bunu tecrübe etse! mek üzere çalıştırncaklır. Deniz ve ka-| ayinde spor ve yaşlılıklarında da). Acsba bugünden deha fazla mı zar koza bu şubede de muvaffakiyetler di- Ömer leriz, doluhisar, Kasmıpaşa - Altınordu, Orta- köy - Doğan. Beylerbeyi - Galata Gençlerbirliği, Kara- gümrük - Anadoluhisar, Davutpaşa - Altin- klübü Bu kırkından sonra saz çalmak de-İden çok daha mükemmel bir sporcu Beykoz klübünde iu g gün açık havada idman yaparlarmış.| © Her harekete düdük çalmakla oto- tit serişden ire Sir güreş gur İmektirler, defa da sahadan yetişenlere yer ver» ön salta bul e nan Bey-| hatleri için beden terbiyesi yapamı-İrar ederiz? Şamama Beşinci Hafta: ha sonra da Beşiktaş v.s. Murahhaslar |Uği hem kur'aları çektiler, hem de itiraz- ları olduğunu beyan ettiler, İkinci kü- me kur'ası daha beyecanlı oldu. İlk fer yat şöyle yükseldi : — Durun, ne yapıyorsunuz! Biz da- ha kaydelmeğe başlayamadık. Hem ku Zum neden, birinci kümeyi tek tek oku dunu> da bizi gürültüye getiriyorsu - nuz? — Gürültüye getiren yok. İşte oku: Yorüz, Oludular. Kur'a çekildi. Sade bir “klüp kur'adan istinkâf etti. Son numa- İkinel Hafta: Beylerbeyi - Feneryilmaz, Kasımpaşa - Davutpaşa, Ortaköy - Karagümrük, Do- ğan - Galata Gençlerbirliği, Altınordu - A- nadoluhlsar. Üçüncü Hatta: Beylerbeyi . Davutpaşa, Feneryılmaz - Karagümrük, Kasımpaşa - Galata Gençler birliği, Ortaköy - Anadoluhisar, Doğan - Al- tinordu. Dördüncü Halta: Beylerbeyi » Karagümrük, Davutpaşa - Galsta Gençlerbirliği, Feneryilmaz - Ana- ordu, Feneryılmas - Doğan, Kasımpaşa - , pimi “Antep, mahkümları yaptı ki son üç sene içinde tek b Altıncı < “ hâdise bile Bunun neticesi LAR İmralı, nınkilerden PİS yanının hükmüne göre ser Baş e Me Daha uslu.. best çalışmaklığımıza Sig ği lerbirliği - Al iu, - Karagümrük - Do- Şimdi «Antep» ceza evinde sil bn a Sana gen a İğan, Davutpaşa - Ortaköy, Feneryılmaz - Kasımpaşa. Yedinci Hafta: Beylerbeyi - Doğan, Altınordu - Ortaköy, Anadoluhisar » Kasımpaşa, Galata Gençler birliği - Feneryilmaz, Karagümrük - Davut» Sekizinci Hafta: Beylerbeyi - Ortaköy, Kasımpaşa - Do- ğan, Feneryimaz - Altınordu, Ahadolühi, sar - Davutpaşa, Galata Gençlerbirliği - Ka- ragümrük. gün doldurmakta olan bir mahküm «İmralis adası hakkında yazılan yazıları görmüş, arkadaşlarına da okumuş, bize yolladığı bir meletup- ta: — Memnun değil, müteessir ol - duk, diyor. Bu teessürün sebebini de anlatıyor: N — Antep ceza evinde eskiden sik sik hâdise çıkardı. Fakat yapılan muamele, ibzal edilen nasihat, ve- rilen ders o kadar büyük bir. tesir kıyor, kilometrelerce öteye gidiyor ve bir mektep çocuğu gibi uslu us- lu dönüyoruz. İmrali dört tarafı su İle çevreli bir yerdir, Bizde iki jandarma var, orada hiç olmaması lâzımdı. Bize mektup yazan zatın temen- nisi: Bu usluluklarının, bu salih bulmuş olmalarının gene kanuna gö re gözönüne alınarak; cezalarının eksiltilmesinde âmil olmasıdır. ledi ala eke it

Bu sayıdan diğer sayfalar: