14 Kasım 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

14 Kasım 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ HALKIN KULAĞI HALKIN Di Li aa Sene 7 — No. 2260 Yazı fişlezi telefoslu : 20203 / Bugün 16 sayfa / S$on P CÜMARTFŞI 14 — İKİNCİTEŞRİN 1936 osfa İdare işleri telefonu : Fiati 5 Kuruş Fransâanın notamıza cevabı. Cevap Ankaraya geldi. ' Fransa Sancak meselesini müzakere için yeni Suriye hükümetinin teşekkülünü bekliyor Fransa hükümetinin cevabi notası hakkında dün gece Paristen telefonla aldığımız malümat Heyeti Vekile dün Fransanın Sevabını görüştü Ankara 13 (Hususi) — Aldığımız KE Umata göre Fransız hükümeti An- Kşy* ve İskenderun meselesi hakkın- İ cevabi notasını evvelki gün Paria tobirimize tevdi etmiştir. Sefirimiz no- ' Muhteviyatını hükümetimize bildir- Miştir. Muhteviyat hakkında ketumiyet Mühafaza olunmaktadır. Hey'eti Ve- kile bugün meclis toplantısından son- TA bir içtima akdetmiştir. Ve bu top- h_lıuda Fransız hükümetinin Antakya Ttselesi hakkında — notamıza verdiği €vabın tetkik edilmiş olduğu tahmin - Bu mesele hakkında ya- Hııd: Ankarada — müzakerelere başla- Dacağı anlaşılmaktadır. z Fransız - Lübnan muahedesi de ğ imzalandı ni Detut, 13 (A.A.) — Fransız - Lüb- 'N muahedesi mahalli manda otorite- tihin huzurunda saat 9 da imzalan - Tulştir. — Resmi bayraklarla binalar d'“'*î“mışnı. Si Madrid ateşler j —ı;çinde Asiler 100 kadın, 1400 erkeği kurşuna dizdiler Hükümet kuvvetlerinin mukabil taarruzları. mu- vaffakıyetle devam ediyor. Dün âsilerin 6 tayyaresi daha düşürüldü dan bir görünüş (Yazısı 3 üncü sayfada) Fransanın cevabi notasının meali Fransanın Sancak meselesi hakkında hükümetimize verdiği cevabi nota hakkında dün gece Pariste çıkan Maten gazetesile TELEFONLA görüştük. Maten Başmuharriri bize şu malümatı verdi: “Fransa Sancak ve Antakya meselesi hakkında dün Türkiye Cumhuriyeti hükümetine verdiği cevab? notada bu meselenin ancak Suriyenin nihat şekli idaresinin taayyün etmesinden sonra mevkit müza- kereye konulabileceğini ve ancak-o-zamdn Süriye ve Fransa hükümetlerinin Sancak ve Antakya mesele- lerini tezekkür edebileceklerini bildirmiştir. Tevfik Rüştü Aras ve Suat Davaz ile Fransız delegeleri arasında Cenevrede yapılan müzakereler sırf iptidat mahiyetten ileri geçmemiş ve bu vadide hiçbir karar verilmemiştir.., Yeni meb'us Namzetleri v ., I. İlân edildi Namzetler : Bir profesör, bir hukukçu, bir muharrir, bir de hariciyecidir Ankara, 13 (A.A.) — Boş — olan Çankırı Saylavlığına Dil, Tarih, Coğ- rafya Fakültesi- Profesörlerinden Fa» zıl Nazmi Örkün ve Maraş saylavlığı- na Uşak eski belediye reisi ve Kırklar- eli C, H. P. eski başkanı Ankara ve Paris hukukundan mezun - Alâettin Tiritoğlu ve Kütahya saylavlığına mu- (Devamı 12 inci sayfada) Karadenizde Fırtına —

Ege vapuru Giresona uğ- rıyamadı, Aksu vapuru da 12 saat rötarla geldi Köradenizde üç gündenberi şiddet li bir fırtına hüküm sürmektedir. Bu yüzden bir çok gemiler limanlara ilti- ca etmek, büyük gemiler de bir çok is- kelelere uğramadan açıktan yollarına devam etmek mecburiyetinde kalmış- lardır. Ege vapuru da Trabzondan kalk- lmıç. fakat Giresona uğrayamadan (Devamı 12 inci sayfada) Antakyadan bir görünüş Mürteci tahrikçiler Kemalpaşa kazasında kapılara yafta yapıştıranların elebaşısı bir banka müdürü imiş Yakalananlar 4 kişidir. Müddeiumumi mahallinde tahkikatla meşgul. Bursa valisi Ankaraya gitti Bursa, 13 (Husust) — Bursanın Mus-| Bankası müdürü Adil Hidayet olduğu- tafa Kemal Paşa kazasında bazı softa-|nu meydana çıkarmıştır. Suçlular dört ların evlerin kapılarına edinimizi unut- , kişidir ve dördü de tevkif edilmişler: miyalım» şeklinde yaftalar yapıştırdık- | dir. Adil Hidayetin böyle bir işe teşel» darını bir müddet evvel haber vermiş- | hüs etmesi hayret uyandırmıştır. Ye tim. O zamandan beri, bu mürteci tah-| ... vi İ ör gönderilmiştir. rikçilerin kimler olduklarını araştıran ';_l::k:îl :;—::dî::menedk. Vali zabıta nihayet failleri ele geçirmeğe |» müuvaffak c?'ı uştur. A T dün akşam Ankaraya hareket etmiştir. bi Bursa valisi bizzat işi takip etmiş ve| Müddelumumi elyevm Mustafa Kemal asıl tahrikâtçının Kemal Paşa Ziraat Paşada bulunmaktadır. ——— ea Acıklı bir cinayet davası 13 Yaşında bir yavru baba ve anasını öldüren canavar ile karşı karşıya Küçük davacı “Beni dünyada yalnız bıraktılar, bını_ bir vekil bulun,, diyince Reis Müddeiumumiyı goî—ıt'erd' ve “Kızım işte senin vekilin!,, cevabını verdi Katil hâdisesi şöyle cereyan etmişm tir: ç Maznun Ali maktul Asım ve Nefi- uriyeyi kaçırmış ve bu Dün ağır ceza mahkemesinde Ça- talcada Asım ve karısı Nefiseyi öldü- ren Ali ile şeriki cürmü İsmailin dava- ları görül senin kızları N ye Davacı mevkiinde olan 13 yaşında- İyüzden mahküm olarak hapse girmiş, ki: kızın :sözleri; herkesi fevkalâde: mü- | sapisteni çıktıktan sonra, VÂsım ve Ne tecssir etmiştir. (Devamı 10 uncu sayfada) Çimento İhtikârını tetkik İçin bir komisyon toplandı Fabrikalar, komisyon işini bitirinciye &'adar piyasayı çimentosuz bırakmamak üzere bugünden Iîtl'ba’e” istihsallerinin O/0 25 ini piyasaya verecekter iden 1705 numaralı kanuna dayi na- KK istenilen komisyonun toplanması- nt kararlaştırmıştır. | — Bu komisyon, Vilâyet Mektupçus | İçandan, Ofis müdüründen, ve bir Ti- caret Odası mümessilinden müteşek- ir. Çimento fiyat İlarında ihtikâr ya « pıkdığı hakkindas ki — neşriyatımız malümdur. Ticaret pesrel vaziyeti görerek ILıldı:. : : harekete geçmiş Bu üç kişili Yabilidiredik b İbah saat e mento işini tetkil | İkik etmek gayesile ilk toplantısını yap» edecek bir komis- odası, komisyon, dün sar da, çimento ihtikârını teb |mıştır ini ( Fakat bu komisyonun, bu mesele. yon teşkili St » îı:irıııirc' dezain: A iyı tetkik etmeye salâhiyettar olup olk Beledi i i ğının Tic kuk Mü- Belediye de, ihracat ve sanayi ma- |madığının Ticaret Odası Hul K l sile | (Devamı 12 inci sayfada) mulâtı fiyatlarının kontrolünü emre- Ticaret odası ııunık'l müşaviri Medihi Salit

Aynı gün çıkan diğer gazeteler