20 Ağustos 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

20 Ağustos 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MEMLEKE'T 5 AAA Ş !, T ga A * BdDN” POSTA /a L S LAİ Yedinci İzmir Fuarı bugün açılıyor. Yedinci İzmir Beynelmilel Fuarının umum? manzarası . Açılış töreninin programı İktısat Vekili çok mühim bir nutuk söyleyecek Celâl Bayarın nutkunda ikinci beş senelik hakkında bazı müjdeler varmesi de muhtemel görülmektedir Sanayi programımız 937 Fuarı .,r. * . e Yeni bir iddia ile Ortaya çıkıyor Geçen sene sayın Başvekilimiz al- tıncı İzmir Fuarının açım törenin' ya- parlarken, fuarların münferit bir kaç köşe olmaktan ziyade kül halinde mü- ftalcası icap ettiğini, gözleri doldurma- sının çok mühim olduğunu, bu nokta- ya gelecek senelerde dikkat edilmesi icsp ettiğini ifade buyurmuşlardı. Şunu memnuniyetle müşahöde et- mek mümkündür ki, İzmir Enternas- yonal Fuarının plânlarıı moydana getiren mühendisler heyeti Başvekilin yüksek Işaretlerini yerine getirirken İzmirde Balkanların en büyük ve mo- dern iktisadi abidesin! başarmışlardır. 923 İzmir İktısat kongresinde Bü- yük Şefin işaretleri üzerine ilk İzmiz sergisi, Karantinada San'atlar mekte- binde kurulmuş, bu sergiler iki sene devam etmişti. 927 sergisinden 932 panayırına, 932 panayırından 937 İz- mir beynelmilel fuarına geçiş bir çok tekâmüllere sebep olmuştur, 937 fua- rı, işte böyle zorlu mernelelerin 30- hunda elde edilmiş bit neticedir. Bu netice üzerinde, İzmir şehrinin oldu- £ Fuarın kapısı iştiraki vardır. ıu"mh'. 18 —. Sehaslıklımca, a *İEGe- — ı ea B K e Ş 937 fuart başlıca anlamıyla yen: bir toba, dolu olan fuar - trenleri, ©- nk Paraşut kulesı de iddia ile ortaya çıkıyor. Evvelâ Tür- S Ve kamyon servisleri mem- kiyenin de fuarcılık öleminde kendi- dört —küşesinden gelen 2i- bu sine ait olan yeri her bakımdan doldu-| y"!!ıs*llısrl şehre getiriyor. Ziyaretçi » bütün istasyonlarda fuar teşkilâtı- ı.nmensub memurlar tarafından karşı- arak kendilerine ötel, lokanla ve 4 “Yonlar gösteriliyor. Ylardanberi bir gelin edasile süsle- tu"mr bu gece uyumıyacak, son re- hi ;h“ da tamamlıyarak sabahleyin ye- “t;-r Tesile ziyaretcilerin önüne çıka- ülî“" Şehri muvatfak bir eser önün- aç Yulan gurürü pek haklı olarak "'lıındı_:u-' Türkiyenin iktısadi kalkın- Üzerine düşen vazifeyi yaptığı P ni bulunmaktadır. '&h:"d' dekorasyon - işleri daha sa- 'Yin tamamlanmış, paviyonlar tan- İya 'Lî'—lmş kapıları kapanmıştır. İtfa- ıq;“ lâ—kçl' uîîodı,ve zabıtası, emniyet h__&“ * Ve gürarük memurları fuar sa- an(; hummalı bir faaliyet göster- iş r"- $ udakikada uzaktan, gece h Ş Uar gahasını gözden geçirenler 'a Ve şehrin nurdan bir gece içinde 1ğını görmektedir. Bbak, N saat on sekizde Türkiyenin her & 'îü?:l? muvaffakiyetini belirlen fu- İi irken, Türkiyenin büyük iktısat Devamı 11 inci sayfada) B ün açılıyor HLA İzmir paraşilt kulesi (Yazısı 11 inci sayfada) racak vaziyette olduğunu Ispat ede- cektir. Türkiyenin büyük komşuları nın yüksek müzaheret ve alâkalariy- le, başta dost Sovyetler hükümeti ol- duğu halde Türkiye iktisadiyatına büyük bir yakınlık gösteren Büyük Britanya hükümeti, Balkan Antantı- nn çok kıymetli elemanları olan Yu- nanistan ve Yugoslavya hükümetleri, iktisadi hareketlerimize iştirak kara- rını veren kardeş Suriyeliler bu işte İzmirin hazırladığı harekete müzahir olmuşlardır. Bu devletlez, pavyonla- rında memleketlerinin çehrelerin! çok güzel bir şekilde aksetlirmiş bulunu- yorlar, Birçok hususiyetleriyle hakikaten beynelmilel bir renk taşıyan İzmir Fuarının bugün mazhar olduğu tekâ- mülde belediye ve Fuar komitesi faal başkanı Dr. Behçet Uzun hissesinin pok büyük olduğunu da tebarüz ettir- mek gerektir. 937 fuarı, Türkiyede yetişen bütün maddeler hakkında gi bir fikir verebilecektir. bakımından da kıymet ifade ediyor. AÂdnan Bilget gu kadar bütün Türkiye halkının de | oı, meydanz getir - İzmir, 19 — Ka « — pısında beş ecnebi © devletin bayrağı yük selen İzmir fuarın « © dan içeri girince sa « Bimızda ve solumuz- da, büyük bir itina ile hazırlanmış ge - niş bahçeler önü « müze çıkar. Üzerin » den geçeceğimiz yol betondan yapılmış «? tır. Sağda müstatil şeklinde, gölü andı « © ran büyük bir havuz geceleyin gizli ışık « larla fuarda bir hu « susiyet meydana ge- tirecektir. Bu kısım- | da devlet paviyonla « rı, Sıhhat Vekületi « diği Sıhhat müzeti, 344 Amerikalı fir « manın husus! suret « te meydana getirdik. leri büyük bir paviyon, $8 kadar datmi paviyon mevcuttur. Bu yolu takiben 300 metre kadar gi- derseniz sağınıza Sümer Bankın mey- dana getirdiği, bir kale duvarını andı- ran Sümer Bank paviyonuna tesadüf- edersiniz. Bu paviyonda Sümer Bank müesseselerinin meydana getirdiği her türlü sanayi maddelerini, ayrı ayrı köşelerde, nümtmelerile ve muntazam grafiklerile görebilirsiniz. Sümer Bank paviyonunun önünde, Türk işcisinin iş hayatındaki hususi ehemmiyetini tem- sil eden bir heykel vardır. Bu heykel esteti bakımından da büyük bir kıymet ifade etmektedir. Ana yolun solundan ayrılan bir çok yollar hususi surette iştirak eden pa- viyonlara tahsis edilmiştir, Yerli ve ec- nebi 200 kadar firma bu sahadaki hu- |susi pav prr !k:.l.telî kumaşları ve diğer ceşya Avrupa firmalarının kumaşları ve bir çok maddelerile zı bir imtihana çık- mış gibidir. Aymı saha üzerinde İnhisarlar idare- sinin paviyonu vardır. Bu pav'yon |tal bir kule ile süslenmiş ve içinde İsun'i bir imalâthane meydana geliril- Kültür Parkta kısa bir gezinti Fuarı ziyaret edenler neler görecekler? Fuarın plânlarını yapan mühendisler balkanların en büyük ve modern iktısadi abidesini kurmuşlardır. XA Fuardan bir görünüş miştir. İnhisarlar idaresi tütün cinsle- ri, grafikleri, hazırlanma şekillerile bu« rada ortaya konmuştür. Husust sürette paviyona yerleştirilen bir makine siğa- Ta imal etmektedir. İnhisarlar idaresi- nin tuz memlâhalarında başarılan işler, elde edilen yüksek randımanlı tuzların nev'"i, istihsal ve ihraç temevvüçleri, bu paviyonda çok güzel belirtilmiştir. İnhisarlar Vekâleti paviyonundan i- leriye doğru atacağımız elli adımdan sonra geniş bir havuzla karşılaşıyorsu- nuz. Geniş bir küre şeklinde olan bu havuz bilhassa geceleri bir şâheserdir. 33 metreye kadar yükselen renkli su hskiyeleri, gecenin şfirini 'artırmakta- dır. Havuzun arkasında fuar gazinosu vardır. 2000 kişiyi istiab edecek şekil- de, müteaddid salonları ve istirahat 0- dalarile mükemmel bir eser olan bu ga- -İzino için Viyanadan celberitlen Çigan Yerli fabrikaların iyi ve orta |© &1 fuar gecelerinde ziyaretcile- i dakikalar yaşatacakt Gazinonun sağ tarafı, dev yüke selen iktisat âbidölerimizle çevrilmiş- tir. Türkiye Ticaret Odaları paviyonu buradadır. Geçen sene her Ticaret Oda- sı, nisbeten az olan tahsisatlarile mü- yakkat paviyonlar meydana getirmiş- (Devamı 11 inci sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: