23 Eylül 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

23 Eylül 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON FPOSTA Her yerde hızlı bir inşaat faalıyetı göze çarpıyor Malatya (Hususi) — Malatyada Inşa edilmekte olan dokuma fabrikasına ait evlerin inşaatı ikmal edilmek üze- redir. Fabrika şehir ile istasyon arasındanda ve geniş bir cadde üzerindedir. Yakında faaliyete başlıyacaktır. Fab- rika civarında bir de sinema binası yaptırılmaktadır. Çatısı ikmal edilmiştir. Resimde fabrikanın inşa edilmekte olduğu saha görülmektedir. Adanada Gaziantep beledıye binası tamir edildi Hayat pahalılığı F Adana (Husust) — Sebze ve meyva tları geçen yıllara göre bu yıl daha ipabalıdır. Halk pahalılıklan müşteki - Hir. Ekmeğin kilosu birinci nevi 10, i - nevi, 9,5 kuruştur. Mahrukat fi- tatları da günden güne yükselmektedir. Bundan bür hzfta önceye kadar kiosu 2 kuruştan satılan odun bugün 100 pa radan, kilosu dört kuruş olan kömür 6 6,5 kuruştan satılmaktadır. Bu flatla- rın kış günlerinde ne dereceye kadi liyacağı şimdiden tahmin edilebilir. Adanada evler muharrem ayı sayı - lJan | teşrinisanide, mağaza ve dükkân- lar da haziran bidayetlerinde kiraya verilmektedir. Ev tulmak istliyenler şimdiden kapıları çalmağa haşlamış - lardır. Kiraların kığmı âzamı senelik Ve peşindir. Kiracıların ekser:si me - mur ve taşralı kimseler bulunduğun - dan istenilen parayı def'aten vereme - mekte ve bu yüzden ev bulamamakta- dırlar. Ev kiraları ise tek kapı veya müşterek avlulu evler 40 liradan 300 liraya kadardır. Bu hal de memurları çok müşkül bir durumda bırakmakta - dır, Gaziantep (Hususi) — Bu yıla kadar | müdürü Muhittin ile köy muhtari Ha- Antep belediye binası bir iki yüz yıl->|san Çavuş köyün imarı için el ele ver- lik bir hayata malik bulunan hayli es-İmiş bir vaziyette çalışmaktadırlar. Bu ki bıı yapı idi. Her türlü terakkiye ka-|hafta köy elektriğe de kavuşmuştur. Bir çok kâaza merkezlerinde, bu mo - yanda Babaeski de bile henüz elekti nktıır Pehlivanköylüler bu mazhari- nahiye müdürlerile muhtarlarının ü çal =kanlı_kh'nn borçludurlar. Pehli - vanköy panayırı başlamıştır. Alışveriş ar güzel ve çok hararetlidir. Burdur belediyesi güzel bir plâj yaptırdı Burdur (Hususij — Antalya ile Bur- |dur arasındaki şo: Burdur hududu ahilindeki kısmı b ür. Burcur be. " he Si nıi birinci lında temelleri atılan köy odaları in- şaatı devam etmektedir. Bu odalar | ve 2 Nolı plâna güre yapılmaktadır. | anılar n *ıınulı köylerde 2 No, 1.13: n Ceyhan küyleri telefonla birbirine idür. Yalnız el bütün — ıhtiyacı r küvvetli — değildir. n da telâli edilecektir. e Burdur gölü civarında hir ptırmaş, betonarme İocalar İnşa etilrmiş, üzerini de gazino haline itrağ telefon tesisatı yapılmış, muhabere te- ctmiştir. Burdur gölünün suyu arsin k- min edilmiş, en son olarak da Sirkeli li olduğu için bir çok hastalıklara iyi ve Çakaldere köylerinin telefonları ya- . gelmektedir. pılmıştır. Yakında 16 köye daha tele-| Şimendiferin gelmesile Burdurun ik- fon kurulacaktır. Uusadi vaziyetinde göze çarpar bir selâh| kulağı köylerindeki | No.lı kây odaları Pehlivanköy elektriğe kavuştu başlamıştır. Dokuma sanayli 'nkişaf wt-|birinciteşrin ayında tamamlanmış ola- Babaeski (Hususi) — Pehlivanküöy r. Hemen her evde dokuma tez -|cağından önümüzdeki 29 birinci teşrin cumhuriyet bayramında bu köylerin bağlamıyor Ceyhan (Huşusi) — a lefonla birbirlerine Lağ'la köy bütçeletinden aşrılan pa bankada toplanmakta idi. Şimdiye ka dar köy kanunu tathik edi'er larının duvar kısımları ikmal e fakat çatı, kap: ve pencere kısımları daha henüz yapılmamıştır. Buna sebep 937 yılı hütçesindeki salma para sının Vaktitde toplanmamasıdır. Diğer köylerdeki köy odalarının duvar ve ça- ai lerin yan, kapı ve pencereleri yapılmakladır. Kırmıt, Tatlıkuyu, Mercin ve Kurt- Alpullüu - Uzunköprü tren hatlı üze-| gühı vardır. : rinde muhitin ticarel merkez! olan nü Ceyhanda köy odaları yaptırılıyor |köy odalarının açılma törenleri yapıla- Mmune köylerimizden biridir. Nahıye! Ceyhan (Hususi) — Geçen 936 yı -İcaktır. . Bt fiatlarını indirmek Hasan Bey çarelerini bulacakmış. .. Halkm ucuz ve tam gida alması imkânlarırı düşün- — Haşan Bey belediye halk lehine yeni bir korar vermiş. Müş.. resi bulunsa!.. ti kısımları bitirilmiş olduğundan ta -| ** Malatya Halkevi Malatyaya 90 küomeue.mesafede bulunan Elâzize bir işiklet gezisi tertip etmiştir. Vali İbrahim Etem sporculara müzaheret jöstermiş, muntaka başkanı Zahit Atay da gençleri nezareti altında bulun - lurmuştur. Resimde gezâye iştirak eden gençler ile mıntaka başkanı gö- cülmektedir. çarpan pehlivanlarımızdan Gerdanlı Süleyman, İsahacılıdan Paşa ve Hanl- finin oğlu Mehmet gibi güreşçilerin de iştirak edeceği muhakkaktır. Adanada spor hareketleri Afyon bölgesi liğ maçları neticelen- miştir. Sandıklı takımı maça gelmemiş- tir. 8& yıldanberi bölge şampiyonluğunu kazanan Afyonspor bu yıl da zampiyon Ilmuştur. Resimde Afyonspor takımı görülmektedir. 'Torosspor futbol takımı yakında An- Kırklarelinde bir stadyom yapılıyor karaya giderek orada Çankaya ve Ab Kırklareli (Hususi) çöL Şehrimizde tınordu klüplerile iki maç yapacaktır. Gene Torossporun (B) futbol takımı Ceyhansporun daveti üzerine Ceyha - na giderek bir maç yapacaktır. Antep - Diyarıbekir maçı Gazlantep (Hüsusi) — Diyarıbekir sporcuları Antep Halkevi — sporcuları ile bir futbol maçı yapmak leklifinde bulunmuşlardır. Anter ında çok kuvyetli oyuncular bulunduğu için Di- yarıbekir takımı ile karşılaşması bu mıntakanın calibi dikkat bir spor hâdi- sesi olacaktır. ırilmiş- Jir stadyom yapılması kararlaşt r. Yeni stadyom istasy ırazide olacak Çukurovanın en iyi güresçileri seçilecek Çukurova mıntakasının en iyi güreş- çilerini tayin etmek için mühim bir gü- reş müsabakası hazırlandığı söylen - mektedir. Bu güreşlerin teşrinievvel ayında yapılacağı kuvvetle sanılmakta- dır. Bu güreşlere bilhassa en çok göze Gâvurdağda bir tren kazası Bahçe kazasile Fevzipaşa arasındaki Gâvurdağ denilen yerde feci bir tren kazası olmuş, Bahçe kazası tahrirat kâtibi Nuri trenden düşerek yaralanmış ve ölmüştür. Kaza hakkında tahkikat yapılmaktadır. Resim kaza mahallinde alınmuştır. Bigadiçte 3 'ev vel Bir kız ocakta yedi hayvan yandı | yanarak öldü Balıkesir (Hususi) — Bigadiçin E-| Amasya (Hususi) — Amasyanın Em- mirler köyünde bir yangın çıkmış ve|ret köyünden Azizin dört yaşındaki kı- beş saat devam etmiştir. Bigadiç ilfa-|zı Ayşe, evde kimse yokken ocağa düş- iyesinin, civar köylülerin ve Jındırmı— müş, yanarak ölmüştür. nn yardımile söndürülen yangında bu DA köyden Ahmedin iki katlı ahşap bir e-| Bir adam değirmende uyurken vi, Hüseyin oğlu Mehmet ve Ali oğlu Alinin evleri, zahireleri, bu üç evde bu- üldüruldu BDS B lunan bütün eşyalar, Hüseyin oğlu| * B — MRYAYGIK İrekmedin evinda Vüluakü bir inek, bir|Yünden Hatib oğlu Nuri, köy değirme- öldürülmüş- ıdubu henüz les- at, bir merkeb, iki dana ,iki koyun ta- mamen yanmışlır. Zarar ehemmiyetli- dir. Bir adam ağaçtan düştü öldü Amasya (Hususi) — Demirci Yakub usta, bağında ceviz dökerken müvaze- Sıvaştepede bir cinayet Balıkesir (Hususi) — Sıvaştepe na- |hiyesinin S mahallesinden Musa loğlu Mehmet tabanca ile ayni mahalie- Şu kasaba o- |Hesini kaybederek ağaçtan düşmüş, ka-/ 40 Halil öğlu Hüseyin: yaralamış, Hü- lan borcu da indirmenin ça- |(fası yere çarparak beyni patlamış ve seyin kaldırıldığı memleket hastanesin- derhal ölmüştür. Lde ölmüştür.

Bu sayıdan diğer sayfalar: