11 Kasım 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

11 Kasım 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

h HALKIN GÖZÜ © HALKIN KULAĞI HALKIN DİiLİ k_ı Şene 8 — No, 2617 İspanyada iki l Roma kararını Italyan gönüllüleri kafile halinde geri çekiliyor Roma hükümeti, | Ispanyada çarpışan gönüllülerin lelerine bildirdi geri çekiIeceklerini ai Em İspanyada esir düşen İtalyanlardan bir grup ılı“nd ra 10 (Hususi) — İtalya öY kaç | tebliğle, mütareke akdi için İngiliz hü ümetinin tavassutuna müracaat et D dair çıkarılan şayiaları tekzib etmiğtir. an İtal le, ka- |Eyet kaydedilmemiştir. sareiaiisü Ölüı;;ı .. Mecliste ileri sürülen bir Mmütaleaya Vekilin cevabı —amidn ölün € f bulunduğunu söyledi canım Silbis köyün şük'ü S"lcoğlu,_ ;dl;y; siy azaltmak gayesine matu Meclisin Çine-|Zin Müuhittinin Vt Biç Mkara, 10 (Hasusi) (Devamı 6 ncı sayfada) A’:"Dı—mırc:dm köyünden Saliğ mPCd ve Salih oğlu Osmanın va Pi » izmirin Ihracatı Büyük Harbden evvelki mıkt_lqr!fh.ıl_e'neçti İstanbula gelen İzmir valisi, vilâyetinin ikti Vaziyeti ile diğer sahalardaki faaliyetini anlatıyor (Yazısı 6 ncı sayfada) Güzel İzmirden Vir manzöra Son P ÇD MÖ Yazı işleri telefonu : 20203 taraf mütareke aktediyor aa dyo J4) - Valens hükümeti bugün neşrettiği bir ana Londra r t - , p Bugün, bütün cephelerde hiç bir faa- Londra 10 (A-A.) — «Evaning Stan - » in yazdığına göre, nazırlar meclisi Lord Halifaxın Berline giderek e Lord Halifax Berline bu ayin 22 irse Löl - N Tek Berlin, gerek Romada çok müsaid bir cezaları hakkında 520547 m ceza'arını den Mahmud oğlu Kilisin Arzab köyünden sadi ve zirat osfa - aa İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 6 kuruş

PERŞEMBE 11 — İKİNCİTEŞRİN 1937 Ankara büyük bir siyasi faaliyet r merkezi oluyor Fransa Hariciye Nazırı da memleketimize geliyer İtalya Hariciye î*îııınnııır ;iy;ret—mdon vazgeçilmiş değildir, Yugoslav Başvekili de Balkan paktı içtimamda bulunmak üzere gelecek verdi ASA AMlİ veencaai ( Baş;;;illn ziy_atgıi Cumhnrreisi Atatürk ziyafeti şereflendirdiler Ankara, 10 (Hususi) — Başvekil Celâl Bayar bu akşam köşkünde me- sai arkadaşları Vekillere bir ziya- fet vermiştir. (Devamı 6 ımcı sayfada) Kont Ciano Stoyadinoviç ve cenubu şarki Avrupasına yapacağı Ge- yahate pek muhtemel olarak 10 kânupu. (Devamı 6 imcı sayfada) Delbos Paris 10 (A.A.) — Petit Parisien ga - zetesi diyor ki: «Haritiye nazırı B. Delbos, Polonyaya Alman askeri hey'eti dün Ankaraya gitti Şehrimizden ge_çen Alman kurmay subayları Cumhuriyet âbidesine çelenk koydular aamararananA SEREARERAAR AAA AALERAAAAAKE KAASAN İle müzakere Sırasıdır, diyot Londra 10 (Hususi) — Başvekil Chem- " İbarlnin'in dün belediye reisinin senelik ziyafetinde irad ettiği siyast nutuk, ge- şekilde karşılanmıştır. W Almağca Lokal Anzeiger — gazetesi, -hemberlain bu nütku He vaziyeti ıslah (Devama 6 ıncı sayfada) Menemencioğlu Halepte tezahüratla Karşılandı SH Misafirlerimiz Cumhuriyet âbidesinde (Yazısı 3 üncü sayfada) B. Menemencioğlu Ceyhan, 10 (Hususi) — Toros eks- presile Beruta g hariciye Müste - şâri Mener ve refakatindeki (Di yfada) ae eeei MİLLİ BİR MÜESSESEMİZ HARİCDE DE TAKDİR EDİLDİ 12 nci Enternasyonal Sölânik fuarında ik ve en mümtaz alâka ile karşı- için gelmişlerdi. Acaba ne yaptılar? Muvaffak oldulur mı? Bunu, yakında SA gazetemizde intişar edecek çlan: .i lanan Çapa marka Pirinçunu ve sair ço- cuk gıdalari fabrikasının —«Grand prix hors concours» mükâfatı ile taltif ve tak- dör edildiğini İktısad Vekületi Fabrikayı tabrik etmek suretile resmen bildirmiş - tir. Romanını okuduktan sonra öğreneceksiniz!

Aynı gün çıkan diğer gazeteler