13 Kasım 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

13 Kasım 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e aa e 13 İkinciteşrin “Ben bir tımarhane kaçkınıyım !, Nıha et bir Çlldırmaya karar verdim! Bugün artık dananın kuyruğu kopacaktı, erkenden sokağa fırladım ve Pangaltının yolunu tuttum Röportajı yapan: (Tercüme ve iktibes hakki mahfuzdur). — -— Cemal yüzüme Terhamtetle bakmağa Şladı. Sonra: ğ — 'Banâ müsaade, ©di İşim var. — Haydi, güle gü- e Pies ılHızlı hızlı uzaklaş- Sast 4 de Hasene Dimla buluşunca « Yü kadar Gülhane Parkına gidip mekteb Çaklarını -mr pe - Sime takmadım, or - falarına geçip şıkır kir mi oynamadım, Socuk bahçesinde mi î;'— dlanmadım, kum Yuzüunda takla mi #tmadım. Saraybur- hU gazinosunda mi « himini bebeklerle mi OYhamadım, — zavallı i"'“ 'ar bir balık ol- nn yüreğini ağ zına mı I""”?ı mı edilmedim... teken lerdi lebici man Hasene hanımı köşede furmuş buldum. Bana üç köşe katları Muş bir kâğ — A, de uzatarak: , işte muskan.. Aldım, açtım kırmızı mürekkeble ya- | ©İ Zilmiş bir şeriddi bu. Sonünda da rakam vardı: — Teşekkür ederim, dedim. — Bu muskayı bir muşambaya Tar, boynuna aşarsın. - Pek güzel... m* Sonra şeyh elendi istinareye Y işlar, sizin tamamen iyi olmanız âzım geld — Peki.. gidı öğrenmişler.. lim., taflı o göreceğimi bıl%em im. Ben deli rolü oyu: 'ermiştim. Enayi rolü değ Hiç tenk vermiyerek: €r gönderirim almaz mı? — Olur., — Haydi Allahasmarladık. iğim Kazandibi'nin parasını eden dışarı fırladım. 12,5 u v Sin de aklı başına gelsin. Tede ve nasıl Mam buna da pc—k lü. im voktıı heıııı m Bdi r verdim. arhaneyi - boylardı Fuadın dediği gibi dıim Fakat her ihtimale karşı b ydim. Nerede oturduğum y el nel Taksim kom i müsellâh olduğ im. ındaki parmak . Giren çıkanı tetki Bir aralık kamiser Naci, «Bu çocuk galiba sapıtıyrı getirmedim | kapıya çık ultanahmed meydanında futbol 'rıda olduklarının hiç farkında değilmi- OYNıyan çocuklar tarafından kargn tu - |şim gibi ay Bunların hepsini | yıldızları " teker anlatsam, emin olun gazota « —ap.ııkeı* eki tarihi tefrikaları geçer. Hepinizin #91 ağrır. Onun için buraları iskonto e- Osmana girdi-|teb 1 aka Üsküdardaki tekkeye gitme- Gideceksiniz ama bu biraz mas- Hasene hanım, dedim, Çok teşak- SÜr ederim. Fakat şimdi o kadar param k 5 uydu- ara bulur bulmaz Hoşkademle k kararım karardı. Ne yapıp Yâ“İkur gibi yal Dııı yarın çıldıracaktım. Gerçi henüz Ne“'kik etmeğe baş hapizhar Taksim merkezi-|başından SON POSTA Za azinoda Faruk Küçük Bu hafta şehrimizde çok şayanı dikkat filmler gösterilmektedir. Bu filmleri, mevzularile birlikte — okuyucularımıza sunuyoruz. Bethoven Sümer şinemasında gösterilen bu fi min baş rolünü Harry Baur yapmaktadır. 1801 senesi. Bethoven orta halli bir mu- siki muallimidir. Tertib eylediği şarkılar Viyanada büyük bir rağbet kazanıyorsa da büyük eserleri henüz rağbet bulma- mıştır. Bethövenin Jülyet Gulçilardi na- mında güzel bir talebesi var. Gitgide ta- lebesine karşı olan aşkı artmıştır. Fakat kız onu terkederek Kont Galenberg adın- da bir zengin delikanlı ile evlenmiştir. Fevkalâde bir üzüntü içinde bulunan Bet- hoven Heiliğenstadt'daki değirmene çe- kilmiştir. Günün birinde birdenbire ku- lakları artık işitmez oluyor. Jülyet'in teyzezadesi Terez kendisine cesaret vermektedir. Bu sırada Bethoven |«Symphonie pastorale» adındaki meşhur eserini tertibe muvaffak oluyor. Jülyet'in kendisine karşı yapmış olduğu fenalığa Sesle | yağmen Bethoven onu hâlâ sevmektedir. or!> cümlesi sık sık kulağıma geliyordu Onları görünce, alşa - 'a k'*lk ım.. şladım. — Bu ço ( ümlesi kulağıma ç a girecek mek- ecanla kalktım. ettim, sokağa Yıkandım. Kahvaltımı dım, ik gün gelmi in dananın k acaktım. Wakit geçirmek için tütüncüden bir gazete aldım ve yavaş yavaş yürüyerek| | Pangal geldim. Haylâyf'ın kapısın-| £ dan j Bir de ne göreyim, tesadüfen Fuadla bizim Melik Koçonyan ve foto Cemal pasta ede oturmuyorlar mı? Buna Adeta sevindim. Onları görmem üdeta| bara bir 'nu.!'e( verdi. — Eh, baba Faruk, haydi bakayım,| ! apneye, Vap numaran4 ,:ıpn_-nx*tım" şti. yruğu kopacaktı, bir sa- çin, Tengi ı-lhı:ev iyan bir genç oturmuşlar, sütlü kahve içiyorlar. Foto Cemal onlardan beş masa aş: yiyor. tarafa gittim he oturdum, arkama y yana di da dandurr Evvelâ 86 taklardan bir € latdım, vazgeçtim gene vezgeçtim.. bağdaş kuz madı; kalktım. Anlıyorsunuz a; m tmek. nazari dikkati celbetmr Orta tarafa geçtim. hilâf oalması ma belki- 10 masa değiştirdim herkes bu kılığı kıyafeti düşkün tabif adama ordu. Lâkayd bi tle gazetemi açlım, o- k rahat rahat etrafı tet- dım., esinde beş altı mas: ada şık şık rla baylar konuşuyorlar. Orta te-İtarafta birkaç askeri tıbbiye 'laınlvvaı gazete okuyor. Pencerenin önünde de iki, üç kişi var. -| dir. Bethoven de yaşlanmıştır. Artık çök- yeğe başlamıştır. Üzüntü ve sevgi onu söndürmüştür. Âşıklar yolu Melek ginemasının bu haftaki progra- mını teşkil eden bu film, Dick Powel ve Madeleine Caroll tarafından çevr Gary Blac hem muharrir, hem aktör- dür. Bir gün bir skeç oynarken orada ha- zır bulunar üç mühim şahsiyetin gücüne gidecek hareketlerde bulunuyor. Bu üç mühim şahsiyet şunlardır: Komodor: Kavavey, kızı: Mimi, nişan- hısı: Frederik Smita. Kamodor dava açmağı düşünüyor ise de işi tahkik eylemek üzere kızı Mimiyi bi- er h Mvî:ı.(ı var) Gary'a gönderiyor. Bir adam amcasını öldürdü b e susi) — Bir iki gün ev- 1 köyünden Dur|* Mimi ile Gary orlarsa da sonunda dost oluyorlar. Gary mile değiştiriyor. Fakat oyu- ih çıl- de (Hu: n Hanu unu tama nn l;:ıışk»ı ln san'atkârı Mimi'yi çok fe- na bir surette kıskandığından kaba söz- let sarfedivor. Mimi bunu Gary'dan bi liyor ve nişanlısı Smtth ile he ğün evlen- meğe karar veriyor. Dü adındaki bu san'atkâr işin esasını Mimi'ye ahlatıyor. Yaptığına nedamet eden Mimi nİtalı Receb arat kelmiş. Meh medin üştür. K;mıl tevkif edilmiş, medeı iki polisleladi!yeye veri lmiştir. Sıyh 9 HAFTANIN FİLMLERİ Meşhur Fransız komiği Milton'u “Genç kızlar mektebı,, nde Harry Baur'uda “Bethoven,, filminde gorecegız Harry Baur, Bethoven rolünde üzüntü içindedir. Bu sırada halam onu “|Eserlerini hep onu gözü önüne getirerek | kıliseden kaçırıyor ve Gary ile evlendi- tertib eyliyor. Onun hatırası için «L'ap- pasionata» yı yazıyor. Terez üstadı sevmekte ise de Bathoven riyor, Milton genç kızlar mektebinde Türk sinemasında bu hafta, sevimli Dick Powell ve Madeleine Ca roll «Âşıklar yolu> filminde |hep sevgilisini düşünmektedir. Bu sırada | Fransız komiği Milteitem güzel bir kos Jülyet kocasından ayrılmış bulunmakta- | medisi gösterilmektedir. Jorj parasız kalmış, eşyalarını icrasda- iresi satmıştır, Elbisesinden maada hiçbir şeyi yoktur. Bomboş apartımanında yal- nız kalan Jorj, rasgele telefan n d rını çeviriyor ve cevab verenlerden hali- ne derd arıyor. Muhatablarından bir genç hoş olmasını ve orduya gönüllü sını tavsiyo ediyor. Birinci nasiha hoşuna gittiğinden hemen bi telin barına gidiyor ve içme; Otelde 6 sırada bir balo verilmi Milton derhal baloya gider. O sır loda bir genç kızla dansetmek m kaya konuluyor.- Milton buna iş der ve kazanır. Gene bu sırada iş için bir tavsiye mektubu âalır. T: mektubunu veren çantasını di Jotj Miltor hemen çantayı alır. Tav mektubunu götürür ise de Karagin da bulunan bu adamı yerinde bu Kendini Karaginden tavsiye göstererek arkadaşının teyzesine Madam Fanny ismindeki bu kadın bir kız mektebi tesis etmiştir. Jorj Milton bu mektebde öğretmenler srasında bir iki gün evvel otelde birlikte dönsettiği Ko- let'i görür. Jorj'a tavsiye mex rubunu ver. miş olan Mark atkadaşının a3rını öğrenince ona bir ders vermeğe ve- rir. İsmini takındığı Karagin'in meşhur bir sabıkalı olduğunu öğrenen Jorj he- men Kolet ile birlikte kaçmak isterse de muvaffak olamaz. İş işden geçer. Jorj ha- kikaten Karagin tipinde bir adam rolünü yapar. Birçok sergüzeştler geçirir. Mek- tebe döner. Madam Fanny'ya kazanmış olduğu hasilatı verir. ar Milton Genç kızlar mektebinde

Bu sayıdan diğer sayfalar: