29 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

29 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN KULAĞI HALKIN D dE ı Sevne B— No 2750 Ispangada harb bıtmek iizere yeis ile , Hükümetçiler “Artık ümityok,, di Franko kuvvetleri diyorla hiçbir mukavemet görmeden denize doğru yıldırım gibi iniyorlar. Şehirler ateş içinde, Barselon Fransadan son defa yardım istedi İtalyanlardan Fransaya — ihtar “İspanyaya yardım için fasavvurlar mevcut olduğunu duyuyoruz, bu gardım Avrupada harb çıkarır ,, Fransada Başvekil Blum'un) İspanyaya yardımda bulun- mak üzere talimat verdiği, fakat Yüksek Askeri| Şüranın bunu kabul etmediği bildiriliyor Frunke kovwetleri Katelsnyava bu . İtalya ve Al - manya hükümetçil hine de kuvvetli bir yar - dun — yetişmediği takdirde, her şey bitmi lmalıdır, Diğer taraftan İvning Niyuz gaze - tesi de şunları yazıyor: Orta Avrupadaki Yahudilerin başları derdde! Macar ve Çek Yahudileri de hicrete başladılar' "Budapeşte, Avuüstuüry manya ol ğin — hududlarımıza kadac gelişi bizde de tesirlerini gösterme « Nasyonal taraftarla- k bir faaliyet göstermeğe, Maca « ristanın her tarafın « Ba gizli gizli beyan - fameler neşretmeğe giriştiler, Bu beyan- mnamelerde hükümet giddetle tenkim — ve Yahudilere iâlet ol - makla itham edilmek tedir. Nazilerin zaten en İspanyada son günlerin harb vaziyetini gösterir harita «Franko kuvvetlerinin nihai zafe- re varmak üzere olduklarını gören Bar (Devamı 11 inci sayfada) e Viyanada Yahudi aleyhdarlığı: Avusturya gençleri came- mühim — propaganda kânlarına (Yahudi) kelimesini yazmak için Viyana sokak. fasliyetleri için esas — larını kamyonlarla gezerek Yahudi dükkânı arıyorlar. olarak aldıkları mevzu Yahudiliktir. Bu| dır. Size bunu kısaca anlatayım: K Çnnugunu hıçakla doğrayan kadın! Yakalanınca, “ Ben yapmadıumn, kedi yedi , dedi Adana (Hususi) — Karaisalının Gölez. köyünden Fatma adında bir kadın do - ğurduğu çocuğunu bıçakla didik didik et- 4 İ7 inci saytada) » 12 yaşında yarış kazanan küçük amazonla mülâkat i»“ ' (Yazısı 9 uncu sayfadadır.) İdare işleri telefonu: 20203 'I-*Çekoslovakya hummalı bir harb hazırlığı içinde İman hududu yeniden tahkim edildi, ytayyare fabrikaları gece de çalışıyor Fiatı: 8 kuruş Çek Başvekılı dün gece bir nutuk söyliyerek €' alliyetler için yeni bir statü hazırlandığını bildirdi. İngütere Almanya ile Çekoslovakyar Londra 28 (Hususi) — Deyli Telegraf gazetesinin istihbaratına nazaran İngiliz hükümeti Almanya ile Çekoslov. rasındaki ihtilâflı meselelerin hallini kos laylaştırmak, bu hususta iki hükümet nezdinde tavassutta bulunmak üzere, Berlindeki elçilerine talimat ğer taraftan Çekoslovakyada bir se- yapmış olan İvning Standard gaze- inin muhabirine göre, memleketin her tarafında hummalı bir faaliyetle harb'ha. zırlıkları y ktadır. Çekeslovakyayı #lıyan bütün geçidler hudud boyunda yemi kışla- İmiş ve beş yeni tayyare meydanı ıde getirilmiştir. Tayyare fabrikalarına gelince, bunlar da geceli gündüzlü çalışmaktadırlar. Çek Başvekilinin nutku” / Prag 28 — Başvekil Hodza bugün rad. )mu ltalyanın Trıyeste için ırasını bulmağa çalışıyor Çek başvekili Hodza ——— endişesi devam ediyor Trıyeste limanında Avus! Avusluryaya verdıgı serbest mıntakayı Almanlara terk> yanaşmıyor. İtalyanın İngillereden :01ra Fransa ilede bilhassa Suriye hakkında anlaşacağı bildirilivor İInhisar memuru odacısını öldürdü Katil 25 yaşında bir gençtir, kendisi de yaralı! Erzurum 28 (Hususi) — Hasankale in- hisar memuru Salih, odacı İbrahimi ta - | banca ile iki yerinden vurarak öldürmüş- tür. Kendisi de kazaen yaralanmıştır. Katil, cinayetten sonra ezcümle şöyle demişti: — «Benden evvel gelen inhisar memu- ru zimmet suçile tahtı muhakemeye & - lındı. Ben kasayı saydığım zaman 150 li- ra noksan bulunuyordu. Depodan da 80 sandık mal çalınmış bulunuyordu. Oda- cıyı da bu hususta -sıkıştırdım, her şeyi itiraf etti. Ve ödiyeceğini söyledi. Fakat para yatırma günü geldiği zaman oralı bile olmadı. Bana «mes'ul sensin» dedi. Hiddetlendim ve kendisine bir tokat vür. dum. O da bilmukabele bıçağını — çekti. Masanın gözünden tabancayı çıkardım. 'Tehdid ettim, aldırmadı. Bunun üzerine &teş etmeğe mecbur kaldım. Katil 25 yaşında bir genedir. İnhisar -| lar başmüdürü Saffet, Hasankaleye git - miş, tahkikata başlamiıştır. (Yazıtı 3 üncü sayfada) Dost İran ile yeni bir anlaşma Devlet transit otobüsleri Tebrize kadar işleyecekler Bay Tahsin Uzer Erzurum 28 (Hususi) — Devlet tran- ııı otobüsleri, demiryollarından ayrıla « L ayfada ) “Son Posta ,, da yarından itibaren okuyacaksınız: Çin tarihinin esrar, şiir, ihtiras; ihtişam, aşk korku ve dehşet dolu sayfalarını bir araya topluyan çok güze! bir yazı serisi, propagandanın Macaristanda nasıl yapıl-| Naziler, Macaristanda Yahudi mesele- dığına dikkat etmek de gayet enteresan. (Devamı 11 inci sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: