13 Mayıs 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

13 Mayıs 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Başvekil Sofyada (Baş tarafı 1 inci sayfada) kili Tevfik Rüşdü Aras ve maiyetlerin- üeki zevat istikbal için bu sabah 650 de heyet Dragman hududuna gitmiştir. ette hariciye nezareti erkânı, emni- Yet umum müdürü ve protokol şefi bu- iktadırlar, Heyet hududda Celâl Bs- Yar ve Rüşdü Arası Bulgar hükümeti na- Minâ selâmlamiş ve «Hoş geldiniz» de- Mişti Müteakiben heyet Türkiye Başvekili- hususi trenine geçmiş, hep beraber Yaya hareket edilmiştir. Türkiye Başvekili Sofyada parlak me- nie karşılanmaktadır. İstasyon bina- Türk - Bulgar bayraklarile süslen : İstasyonda bir askeri kıt'a, başla! Md6 bulunmak üzere, selâm resmini ifa cektir. Türkiye Başvekili Celâl Bayı 0 tam saat 9,50 de Sofya hil olacaktır. #iisyonda Bulgar Başvekili Kösci a refikası, saray müsteşarı Gurnef, Daria; Yaveri, harbiye nazırı general lof, Sofya garnizonu kumandanı Lukaş ve Türk elçisi Şevki öne #efaret erkânı, Türk - Bulgar lik cemiyeti relsi Profesör Petka SYânof, Balkan Antantı devletleri elçi- Ve matbuat mümessilleri hazır bu nacak lardır. #kiye Başvekili trenden irer inmez Türk ve Bulgar marşlarını çala- |” Ba 8eker teftiş edilecektir. Ne vekil Celâl Bayar Bulgar başvekili Hare te istasyondan doğruca Türk se-| mesine gidecekler ve orada ,bir Müdek İstirahat edilecektir, Celâl Ba- Me Rüşdü Aras saat 1030 da saraya hususi defteri imzalıyacaklar ve Sare b, yin et deceklerdir. Köselyanof bu eşey Türkiye sefarethanesinde iade Yeli if. Bundan sonra şehirde bir ce- Yapılacaktır. üği, iye Başvekili ve Hariciye Vekili Ya , SPheğini kralın misafiri olarak Sof- Tek Mazindeki Vranya saray: Meckşi Kraliçe yemekte" hazır“bulu- mi Pereki arası Mi eyvan decek ac €releri müteakip Celâl. Bayar ve Ars akşam saat 16,20 de ayni me- e İstanbula hareket edeceklerdir. Ba Belgraddan hareket Mir Ad, 12 (Hususi) — Başvekil Ce- Dr, ç78 vö Hariciye Vekili Rüşdü Aras Kind, toyadinoviçin hususi akşam ziyafe- 2ğiş , Yunduktan sonra bu gece saat Coşkun tezahürat ve”alkışlar a- Sofyaya müteveccihen buradan t etmişler. Yi hareketinden evvel Türk ve e le halk toplanmıştı. Tür- Yadinayı vekili istasyonda Başvekil Sto- Yağ, Ba Mazırlar, Belgrad kumandanı, , pp “diye reisi, Romanya, Yunanis- ten, li, 'Baristan elçileri, resmi zevat, NE tar, kküllerine mensub yüzlerce alından çok samimi bir surette şt. tü be », * Pefak; Yy liken kiye $ geçe Başvekil Celâl Ba- #nde Yugoslavya başvekili Dr. Tevfik Rüşdü Aras. ve “sisi Haydar Aktay olduğu hal- etdi, PRE arannda istasyona gelmiş 2 Salar Bayar, Dr. Stoyadinoviç ve hari - Ge eral Mariç ile birlikte ihtiram Bayar, bundan sonra, kendisini Meva mek âzasının, generallerin in birer birer ellerini sıkmış ve govİç ile de bir kere daha samimi niştir. Bayar ile 'Türk bey'eti refa- ileri diğer bayanlara istasyon - 1 takdim edilmiştir. tren, halkın şiddeti alkışları ve ka. arâsindâ saat ddan hareket etmiştir. Celâl Bayarın beyanatı ii (A-A.) — Türkiye Baş- > Bayar, Yugoslav gazeteci - i ğidaki beyanatta bulunmuş- “Xx da, zada Unutulmaz hatıra - ğım bu üç gür irdik- ya, arkada: e Alaş bir Mania şım Dr, Araş ile bir - Ankaraya dönüyoruz. o ürkiyenin samimi selâm - getirmek vazifesini taşıyordum. Vaziteyi ii derecede zevkli diğer Üzerime alıyorum: Bu va - riciye nezaretinde Köseiva- |? yiye- V bâyraklarile donanmış olan ös-| etmiş ve bu esnada o müzlka,| Yugonlay mill marşlarını çalmış -| tinize gelirken Yugoslav) | Resmi tebliğ Bolgrad 12 (4 A.) — Türkiye Başveki- 1 Celâl Bayar fle Hariciye Vekili Rüşdü Arasm ziyaretleri hakkında (aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: Türkiye Başvekili Ekselans Celâl Ba - yar ve Hariciye Vekili Ekselans Rüşdü Arasın Belgradı ziyaretleri münasebeti- le, Türk devlet adamları ile Başvekil ve hariciye nazırı Ekselans Dr. Milen Sto- yadinoriç arasında görüş teatisi yapıl - raytır. Çok sumlnl bir hava içinde yapılan bul görüşmelerde © Iki memlekette olduğu gibi bülün Balkan Antantını alâkadar eğen meseleler mevzaubahs edil - miş ve & ve Yugoslav devlet adalarının görüşlerinde muta - bakatı göstermişlir Bundan başkâ, ayni tesanüd ve kar- yılıklı anlayıp zihniyetinin bütün Bal - side olduğu gibi, bütün Balkan devlet — lerinin meşru menfaatlerini ve umu! sulhün Idamesini nazarı dikkate alarak semereli politik ve ekonomik faaliyetini ihkişaf ettirmeğe devam eyliyecaktir. e, dost milletin bize karşı gösterdiği iyi kabulün ne derece yüksek ve heye- olduğunu Türk milletine söyle - r. Kraliyet hükümeti, bize en geniş bir isafirperverlik bezletti. Büyük kiya - ahibi bir Prens olan Altes Ruvay- yal naib Prens Paul'e (tazim takdim etmek ve hatırası me: rimiz arasmdaki münasebetler tarihin- de ölmez bir surette kalacak olan bü- Şövalye Kralın sa; eşi Valide ye hürmetlerimizi: arzeylemek e- zi leketinizdeki ikametimiz o es unda, her tarafla pik bir manzara, sükün ve nizam havası, devamlı bir ça- Jlışmanın ve.diği refah manzara le hâyranlı; Sto; uv. ğımızı celbetti, Başvekil inoviç gibi büyük kıymette bir | et ettiği hükümetinizin iyi » idaresi sayesinde memle şem başarılar elde edil - B, Yankoviç'in nutkuna cevab veren Baş- vekili Celâl Bayar, Türk milletinin selâmını getirdiği Yuğaslayyada bu vazife la bulun - maktan ne derece sevinç duyduğunu tebö- rüz ettirmiş ve bundan sonra Yugoslavya - nın büyük terakkilerinden (bahsederek, B. | Stoyadinoviç'in şahsiyeti, Yugoslavya milli kalkınma ve yenileşme eserinin muvaffaki- yeti için en emin bir seneddir, demiştir. Bözü Balkan Antantına intikal ettiren B. Celâl Bayar bu hususta ezcümle demiş - İsir ki: Bu Anlant, ayni zamanda her iki mem- leketin sarsılmaz bir surette bağlı bulundu - jğu umumi sulha da yardım eylemektedir. * Başvekil, Yugoslav Radikal birliği gene- liğinden Türk gençliğine selim (götürme - sini rica ederim, dediği zaman bu taleb da- kikalarca süren heyecanlı alkışlarla karşılan maşkır, Türkiye Başvekili nutkunu Sırp - Hirrat- ça «yaşasın Yugoslavya» diyerek bitirmiş ve bu nutku müteaxib Yugoslavya mil! marşı dinlenmiştir. ” Büşvekil Celâl Bayar, Yugoslav Radikal birliğinin Üniversite klübü e bilhassa alâ - kadar olmuş ve burada bir çok üniversite talebesi Kendilerine hararetli bir hüsnü ka- bul göstererek Türkçe «hoy geldiniz demiş- lerdir. Belgradda son gün Belgrad 12 — Bu sabah saat il de Tür- kiye BaşvekiM Celâl Bayar, refakatinde Dr. Tevfik Rüşdü Aras olduğu halde ha- riciye nezaretine giderek orada uzun müddet Yugoslavya başvekili ve barici-

ye nazırı B. Stoyadinoviç #le görüşmüş- tür. Saat 13 de Türkiye elçiğinde husust bir öğle yemeği verilmiş ve bunu müteakip Türk devlet adamları Belgrad şehrinde bir gezinti yapmıştır. Bu akşum saat 21 de Yugoslavya baş- vekili ve hariciye nazırı B. Stöyadinöviç hariciye nezaretinde Türk vekilleri şe- refine bir hususi akşam ziyafeti ver. miş ve refah hüküm sürmekte bulun - muştur. Bütün intibalarımı âsa ede- İ sadık Kral Pier'e ta edilecek bir saltanat devresi ha - amaktadır. Baylar, efkârı umumiyenin tercüma | İm olan sizler vasıtasile, dost ve mütte- fik asil millete en samimi selâmlarımı İve refah ve saadeti hakkında en hara - retli temennilerimi bildiririm. Yugoslav radikal birliğinde Belgrad 12 — Başvekil Celâl Bayar ve Hariciye Vekili Rüşdü Aras yanlarında Yugoslavya Başvekili Stoyadinoviç ve diğer zevat olduğu halde bugün öğleden sonra saat 19 da Yugoslav radikal birli- #inin merkezini gezmişlerdir. Parti merkezine geldiklerinde, sayın Türk misafirler Başvekil Stoyadinoviçin reisi bulunduğu Yugoslav radikal birliği mahalli komitesi birinci rels vekili Yan- kowiç tarafından karşılanmış ve Türk ve| Yugoslav bayrakları ile süslenmiş bulu-| nan merasim salonuna almmışlardır. B. Yenkoviç, bu münasebetle bir nu-| tuk söyliyerek B. Celâl Bayar ve Rüşdü Arasa hararetli bir surette boş geldinizde bulunmuş, iki memleketi birbirine bağ- yan dostluk hissiyatını tebarüz ettirmiş ve Büyük Şef Atatürkün hâkim idaresi altında Türkiyede kaydedilen terakki- leri hatırlatmıştır. B. Yankoviç, Balkan Antantından bah- sederken demiştir ki: «İki memleketin Balkan Antantına mutlak bir itimedlerı vardır.» Bu nutku müteakib derin bir süküt | - çinde Türk milli marş: dinlenmiş o ve bunu müteakib, Türk misafirleri gözükür tarzda mütehassis eden alkış tufanı yeniden baş- lamıştır. İeaakkibleri yüksek varisi g Her banyodan sonra saçınız Bu şekle girerse BRİYANTİN PERTEV onları düzeltmeyi temin eder, | Lüleburgaz Sulh Hukuk Mahkemesinden; Lüleburgaz kayasının Koca Binan mahal- lesinden Sefer oğlu Receb ve Ömer kışları Mukaddes, Fatma, Yaşar ve Şahiver vekil- leri Hakkı Özken tarafından Oklağlı köyün- den Ömer oğlu Hasan, İzzet ve Ahmed aleyh- İerine ikame edilen İzalel' şüyu davasının ya- pılan duruşmasında müddelaleyhlerden Ö- mer oğlu Ahmedin ikametgibi meçhul Gl - duğundan hakkında iinen tebilgat yapıldı- ğı halde mumaileyhin duruşma günü icabet etmediğinden hakkında hukuk usulü muha- kemeleri kanununun 398 inci maddesine tev- fikan gıyab kararı ittihaz edilerek duruşma yirmi altı mayıs 1638 tarihine müsadif per- sembe günü saat ona İâlik ve keyfiyetin Hâ- nen tebliğine karar verilmiş olduğundan müddelaleyh Ömer oğlu Ahmedin ilânın neş- ri tarihinden itibaren beş gün içinde itiraz| etmediği ve gününde muhakemeye gtlme- diği takdirde gıyabında duruşmaya devamla hüküm verileceği tebliğ makamına kalım ol- mak üzere hukuk usulü muhakemeleri ka- İBunanun 14i inci maddesine tevflkan key- fiyet Hân olunur, BAKER Mağazasının sattığı elbiseler Kostümlerin zengin çeşitleri her yerden iyi ve ucuz fiat- larla satılmaktadır, Meşhur tir. İlâveten : Anadolu Saz heyeti Çubuklu suyu servis - ÇUBUKLU öm — Mayısın 15 inci Pazar günü açılıyor. si İnnınmış yüksek san'at- KEMANI BAY SADI idaresinde memleketimizin kârlarından mürekkeb Fevkalâde bir saz heyeti icrayı ahenk edecek- ve milli oyunlar. Müşterilere meşhur parasız verilir. Mutedii flatlar - mmzuzuz AAA ADETA BİR MUCİZE! Diye Bayan İnci itiraf etti. Bir hafta zarfında tamamen değiştim. Şimdi on sene daha â genç görünüyorum. Bütün arkadaşlarım beyaz ve nermin cildime gıpta ediyorlar. ls Bayan İnci kullandığı bütün güzellik leva- zımatını arkadaşlarına tavsiye ediyor. görmeden evvelki ha- kiki fotografı Yalnız 7 gün kadar bu tecrübeyi yapınız. Siz de şayanı hayret bir ten temin ile daha genç görünmüş olursunuz. «Benim için hakikaten bir mucize oldu.» diye Bayan İnci beyan ediyor. Hafta zarfında bu derece şayanı hayret bir tarzda değişece- ğimi zan ve ümid etmiyor- dum. Bütün arkadaşlarım daha genç ve daha sehhar göründüğümü söylüyorlar. BAYANLARIN NAZARI DİKKATİNE : Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının bü- yük bir kiymeti vardır. Onları bayiinize iade etti- ğinizde beheri için 5 kuruş alacak, ayni zamanda kıymettar mükâfatları bulunan Tokalon müsaba- ma iştirak hakkını verenbir bilet takdim edecektir. Bayan İnci'nin güzel- lik levazımatı kullar- dıktan 7 gün sonraki hakiki fotografı Cidden bu cazib tenime gipla etmekle beraber na- sıl temin ettiğimi de bil- mek istiyorlar. Bu basittir. Cildin ha LA AAA Ag temin ediniz.» g Devlet Demiryolları ve limanları H. Paşa - Adapazar tenezzüh trenleri 15/5/0938 tarihinden 15/8/9388 tarihine kadar Haydarpaşa - Adapazar arasın- da iki ve İzmit - Adapazar sinda bir tenezzüh treni seyrüsefere konulmuştur. Haydarpaşadan saat «6,55» ve Adapazardan saat «18,56 da hareket edecek olan trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan ve Haydarpaşadan saat «7,30» Adapa zardan «l8> de hareket edecek olan trenler de birinci, ikinci mevki arabalardan teşkil edilecek, İzmitten tahrik edilen trende her üç mevki bulunacaktır. Gezin. ti trenlerimizin istasyonlara varış ve kal kış saatlerini gösterir cedvel dercedilmiştir. — «260 İstasyonlar Haydarpaşa İzmit Sapanca Adapazar aşağıya İkinci Tren Varış Kalkış 730 Birinci Tren Varış Kalkış 655 8,30 10,20 024 1012 1053 Durmaz 10,46 10,54 11,26 — Avdet 18,— Adapazar 18,50 Sapanca İzmit Haydarpaşs İzmit Sapanca Adapazar 19,23 2021 23,10 1836 Adapazar Sapanca İzmit 2103 ——— Muhammen bedeli 7200 lira olan 8000 adet 0,5X1800X700 mo/m eb'adında & mir levha 2.6.1938 Perşembe günü sant 15,30 on beş buçukta Haydarpaşa | gar binası içindeki satınalına komisyonu tarafından kapalı zarf usuli ile sal'ı alınacaktır. . Bu İşe girmek isteyenlerin kanunun teyir ettiği vesaik, resmi gazetenin 17, 1937 tarih 3645 No'lu nüshasında intişar eden talimatname dairesinde alınmış e - iiyet vesikası ve 540 lirsılk muvakkat teminatlarını muhtevi teklif zarflar « eksiltme günü saat 14,30 on dört buçuğa kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. j Bu İşe ald şartnameler Haydarpaşada ger binası içindeki satınalma komis yonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (2807)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler