15 Mayıs 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

15 Mayıs 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İstanbulda 100,000 esnaf| Yeni spor sahaları bulunduğu E kayıdlı bulunuyor, anlaşılıyor | Fakat bunlardan ancak otuz bini cemiyetlerde yakında Balkan esnaf teşekkülü ile temasa geçilecek Ticaret odası esnaf şubesine bağlı ola- © rak çalışan esnaf cemiyetlerinin mensub- © ları İstanbulda yüz bini bulmakta, fakat © bunlardan ancak otuz bini muntazam ai- Gatını ödemekte, diğerleri cemiyetleri - © ne bile kayıdı bulunmamaktadır. Esnaf cemiyetlerinin yakında açacağı hastane- Ge-altmış yatak bulundurulmasına çalışı- Jacâktır. Hastane için şimdilik otuz bia| © lira tedarik edilmiştir. İstanbulda bütün esnafın hastaları bu hastaneye gelecek ve tedavi edilecektir. Hastanenin en son sis- tem röntgen makinesi, hasta nakil oto- © mebil ve arabası bulunacaktır. Cumhu- riyet Halk Partisi vilâyet binasının arka- sında büyük bir binada bulundurulacak | hastane mevkiinin güzelliği hasebile git- © tikçe rağbet görecektir. Balkan şehirlerinden birinde sekiz yüz yataklı hastane mevcuddur. Ticaret o - dasi tarafından Balkan şehirlerindeki es- naf işleri gözden geçirilmiş ve bizdeki teşkilâta verilecek yeni veçhe etrafında İbir rapor tanzim edilmiştir. Yeni rapora göre sayısı yüz bine varan bütün esnafın cemiyetlerine kaydedilmesi ve aidat tah- sil edilebilmesi temin olunacaktır. Patronlar, maiyetlerinde çalışanları ar- dat verdirmeğe mecbur tutacaklar, cemi- yete kaydedilmek istemiyenleri haber ve- receklerdir. Balkan esnaf teşkilâtı ile yakında te - masa geçilecek ve dostluk temin edile - cektir. Bu hususta esnaf şubeleri tara - fından hazırlıklar yapılmaktadır. Müteferrik: Gayrimübadiller meselesi tasfiye edilecek Gayrimübadiller komisyonunun mua - melât ve hesabını tedkik ve teftiş etmek © üzdre şehrimize gelen Maliye Vekâleti © teftiş heyeti reisi Rüşdü Karayın riya - © setindeki teftiş heyeti gayrimübadiller komisyonunda çalışmalarına başlamıştır. Teftiş heyeti relsi Rüşdü Karay dün ken- disile görüşen bir muharririmize Maliye © Vekâletinden aldığı emir üzerine komis- — yonun muamele ve hesablarını tedkike — geldiğini, tedkik ve teftişlerinin netice - » sini bir raporla Vekâlete bildireceğini, rapordan evvel bir şey söylemek müm- kün olmadığını söylemiştir. Maliye Ve - © kâleti gayrimübadiller komisyonunun lâğvı ve gayrimübadiller işinin tasfiyesi “için bir lâyiha hazırlamaktadır. Haydarpaşa - Sapanca tenezzüh trenleri © İstanbul, Sapanca, Adapazarı arasında | — tenezzüh trenleri bugünden itibaren iş - — Jemeğe başlıyacaklardır. 15 ağustosa ka - » dar üç ay her pazar günleri Haydârpa - “Şadan biri sabah saat 6,55 de, diğeri 7,30 “da olmak üzere iki tren kalkacaktır. Bun- “lardan 6,55 te kalkan gece 22.10 da,di - ğeri de 22,20 de Haydarpaşaya muvasa - Jat edeceklerdir. ; 1350 seyyah geliyor © Bugün şehrimize İngiliz bandıralı Strat « mer vapurile muhtelif milletlere mensub © 900 seyyah gelecektir. Seyyahlar bu ge - © ceyi şehrimizde geçirdikten sonra yarın © limandan ayrılacaklardır, Yarın da gene İngiliz bandıralı Oryen vapurile 450 sey- © yah gelecektir. © — Halkevinde enteresan bir konferans 5 — Eminönü Halkevinden: Salı günü saat © (1130) da Evimizin Cağaloğlundaki merkez o salonunda Üniversite Doçentlerinden Hal - dun Terem tarafından (Günün düşüncele - — rinden: Ulusal yakacak ve sentetik petrol) © mevzulu bir konferans verilecektir. Daveti - Ye yoktur. Herkes gelebilir. Kültür işleri: Bu sene imtihanlarda tedkikat yapılacak Lise imtihan talimatnamesinin - tadili için Maarif Vekâletinde teşekkül etmiş bulunan komisyon mesaisine devam et - mektedir. Lise mezuniyet imtihanları başladığı sırada umumi müfettişler ya - kından alâkadar olacak orta ve yüksek tedrisat müdürleri İstanbulda buluna - caktır. Müfettişler ve mekteb müdürleri imtihanları müteakib imtihan talimatna- mesinin tatbikatı etrafındaki mütaleala - rını Maarif Vekâletine gönderecekler - dir, Vekâlet bu raporları komisyona ted- kik ettirecektir. Talimatnamenin (tadil cak ve gelecek ders yılında yeni talimat- name üzerine çalışılacaktır. İlkokul sergileri İlk okulların. imtihanlarma haziranın birinden itibaren başlanacak, on beşinde | tamamlanacaktır. Bu on beş günlük müd- det zarfında her mektebde birer sergi a- çılacaktır. Sergileri herkes ziyaret &de- bilecek; çocukların 'işleri gözden geçiri - lecektir. Deniz işleri > Nazım vapuru göçmen getirmiye gidiyor Romanyadaki 1600 kişilik göçmen ka- filesini getirmeğe Nazım vapuru tahsis tenceye hareket edecektir. Gelecek göç-” muayenesi yapıldıktan sonra mürettebleri olan Çanakkale öne sevkedileceklerdir. Trak vapuru yarın geliyor Denizyollarının Almanyada yaptırdığı Trak vapuru yarın limanımıza gelmiş bulunacaktır. Vapur ilk seferini gelecek pazar günü Mudanyaya yapacaktır. Yenicami “Eminönü meydanının açılması etrafın- > daki faaliyet ilerlemektedir. Hususi mü- — €sseselere istimlâk işleri için tebliğat yapmak hissedarlarının çokluğu nisbe - “tinde zorlaşmakta ve bu da istimlâk iş - “lerinin bir an evvel neticelenmesine en- “gel olmaktadır. Fakat bunlara rağmen meydanın bir seneden az bir zaman zar- © fında açılmış olması temin edilecektir. © Müzeler idaresinin Yenicamiin dış av- lusunu meydandan asyr bulundurmak için yapmış olduğu teklif muvafık gö - rülmüştür. Meydan açıldıktan sonra ca- omlin dış avlusu bir sed e iki yüz yıl “evvelki haline getirilecek cami civarı bundan iki yüz sene evvelki haline ifrağ olunacaktır. Yenicami ya - pıldığı sırada deniz tarafı bir duvarla ayrılmış ve bu duvarın bir ucu Yenicami kemerine dayanmıştır, Bilâhare duvar yıkılmış, yerine dükkânlar sıralanmış, fa- kat kemer bu dükkânlar arasında mu - hafaza edilmiştir. Yenicami meydanı âçıldıktan sonra meydanın etrafı da tanzim edilecek ve burasını kuşatan binaların meydan ile mütenasib şekilde güzelleştirilmesi te - min edilecektir. Her şey tamamlanıp E- minönü açıldıktan sonra civarda kalan ve meydanı gören binalardan sakil olan- parmaklıkla pe Aİ . Böylece Yenkİlar da yılalıp tanzim edilecektir. mi Eli 0 e ği lişi önümüzdeki aylar içinde tamamlana- | SON POSTA Spor sahası yapılacak yer- lerde inşaata müsaade edilmiyecektir İmar plânında spor ihtiyacı da gözö - nünde bulundurulmuştur. Şehir ileride merkezi sikletini değiştirmiş olacağın - dan yeniden spor sahaları yapmak zaru- reti hâsıl olacaktır. Spor sahalarının yer- leri şimdiden belli olmuştur. Yeni spor sahaları dağınık bulunan şehrin spor ih- tiyacını temin edecek yerlerde olacaktır. Boğaziçinde, Beyoğlunda, İstanbulda, Ka-

diköy ve Üsküdarda birer futbol sahaları bulundurulması temin edilecektir, Spor sahası olacak yerlerde yeni in - şaata müsaade edilmiyecek, fırsat düş - tükçe buralarda istimlâkler yapılacaktır. Spor sahalarının yerleri tesbit eml nakil vasıtalarının buralara kolayca varıp varamıyacakları da gözönünde tutul - maktadır. Bir genç âşık sevdiği ızı yaraladı Dün Fatihte bir ağır yaralama vak'ası olmuş, bir delikanlının evlenme teklifi - ne muvafakat etmiyen Zehra Gülşen ad- k genç bir kiz bıçakla her iki bacağının muhtelif yerlerinden ağırca yaralanmış» tır. Hâdise şudur: Polis tarafından daha henüz ikamet - gâhı tesbit edilemiyen Hakkı oğlu Kâmil isminde bir genç hayli zamandanberi Zehraya âşık olmuş bulunmaktadır. Al ti aya yakın bir zamandanberi Zehra - nın peşini takib eden Kâmil nihayet o- nunla konuşmağa muvaffak olmuşsa da aralarında yeni başlıyan muhabbet pek az devam etmiştir. Çünkü Kâmil Zehra ile evlenmek istemiş, kız da her nedense buna razı olmamıştır. Kâmil dün Zeh - ranın yolunu beklemiş, kız evinden çı - kınca yalvarmağa başlamış, fakat red cevabı almıştır. Kâmil bunun üzerine bı- çağını çekerek: — Madem ki benimle evlenmeğe razı olmuyorsun, ben de seni yaşatmıyacağım diyerek kızın kalçalarını bıçaklamıya başlamıştır. Kızın feryadına polisler ye- tişerek suçluyu yakalamışlar, yaralı da çağırılan sıhhi imdad otomobili ile Ha - seki hastanesine kaldırılarak tedavi al - tına alınmıştır. Amerikaya ihraç edeceğimiz mallar Amerikaya barsak, ispirtolu içkiler, gülyağı, yumurta tozu ve kurusu bro- deri, el işi dantelâ, işlemeli terlik, sof- ra ve yatak örtüleri, kadın çamaşırla- rı, sebze ve meyva konserveleri ihrac edilmek üzere karşılıklı anlaşmalar ya pilmiştır. Yalnız, Amerikada kadın çamaşır - edilmiştir. Vapur ayın yirmisinde Kös -/ları gayet ucuzdur. Hattâ o derecede İki, Amerikalı kadınlardan bir çoğu, ça- menlerin sıhhi ve hayvanlarının baytar İmaşırların, bir hafta, on gün giydik - ten sonra, yıkama külfet ve masrafını çamaşır alma masrafından daha ağır buldukları için atmaktadırlar. Bu şera- it dahilinde Amerikaya kadın çamaşırı ihrac edilebilip edilemiyeceği de ayrı bir mesele teşkil etmektedir. Toplantılar: Bay Fatin'in konferansı Önümüzdeki! salı günü Beyoğlu Halkevinde Profesör Bay Fatin tarafmdan felekiyata dair bir konferans verilecektir. Felâketzedeler menfaatine temsil Dün akşam #aat 21 de Ünyon Fransez'de Kırşehir felâketzedeleri menfaatine bir tem- Ezme Açık Teşekkür Cağaloğlu Halk Partisi yanında, «Cağaloğlu Sıhhat Yurdu. sahibi Dr. operatör Orhan Unalan, hastanesinde bir kızım doğdu. Gör- düğüm yüksek Inlizam ve mükemmel konfor ve şefkatten fevkalâde memnun olduğum- dan Dr. operatör Orhan Ünalana alenen te- şekkür ederim. saremresar sasanasasn sess sensmsamersmsasasemeasesen senses eee Tıb Fakültesi Mecmuası — İstanbul “tıb fakültesi tarafından çıkarılan bu mecmuanın 1 inci yı 2 nci sayısı İntişar etmiştir. Havacılık ve Spor — Türk Hava Kurumu- nun on beş günlük havacılık ve spor moc- İmuasidır. 214 üncü sayısı çıkmıştır. edi Mayıs 15 > Bugün SÜMER Sinemasında 2 büyük ve güzel film birden Meşhur Rus artisti Neşe, musiki, INKIJINOFF HENRY GARAT vakayii hazırayı tasvir eden MEG LEMONNİER z h ç ve RAİMU tarafından angnay Esrarı | NAMUSLU KADIN Görülmemiş ihtiraslı bir dram. Gayet şen bir operet Bugün sast MH de tenzilâtlı matine zevk Senenin en büyük Bugün İPEK sinemasında mwuvaffakiyetleri MİHRACENİN a İND Gözdesi Mezarı j Türkçe sözlü ve Türk musikisi Bugün saat İl de tenzilâtlı matine tDemiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilânları H. Paşa - Adapazar tenezzüh trenleri 15/5/938 tarihinden 15/8/938 tarihine kadar Haydarpaşa - Adapazar arasın- da iki ve İzmit - Adapazar arasında bir tenezzüh treni seyrüsefere konulmuştur. Haydarpaşadan Suat «6,55» ve Adapazardan saat «18,50» da hareket edecek olan trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan ve Haydarpaşadan saat <7,40» Adapa- zardan «18> de hareket edecek olan trenler de birinci, ikinci mevki arabalardan © teşkil edilecek, İzmitten tahrik edilen trende her üç mevki bulunacaktır. Gezin ti trenlerimizin istasyonlara varış ve kalkış saatlerini gösterir cedvel aşağıya dercedilmiştir. — «2805» eğ Bir inci Tren İkinci Tren o Oİ İstasyonlar Varış Kalkış Varış Kalkış Haydarpaşa Saat — 6,55 — 730 İzmit > 9,24 930 Durmaz Sapanca » 10,12 1020 10,48 104 Adapazar > 10,53 — 11,26 — Avdet Adapazar Saat — üm — 1886 Sapanca > 1846 18,50 19,28 1938 İzmit » Durmaz 2021 20,26 Haydarpaşa , 2220 — 23,10 — İzmit Saat — 8,05 ş Sapanca ; 848 8,53 * Adapazar > 9,25 — k l Adapazar Saat — 19,35 ğ | Sapanca , 2012 20,22 S İzmit , 2103 — ” Bu trenlere ancak bir gün evveline kadar bilet satılacak ve katarın hareket günü Köprü, Haydarpaşa ve İzmit gişelerinden bilet satılmıyacaktır. ...— Bilecik deposuna bir sene zarfında gelecek olan tahminen 10000 ton made kömürünün vagonlardan yere boşaltma ve makine, icabında vagonlara yüklem& işleri 25/5/938 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de H. Paşa,da gar bina ez 1 inci İşletme Komisyonu tarafından açık eksilime usüliyle ihalesi” yapılacaktır. Tahmin bedeli: Beher ton kömürün tahliyesi için 7 ve tahmil için de 11 kuruştur, İsteklilerin 135 liralık muvakkat teminat makbuzları ile kanunun tayin ettiği vesikalarlâ 4 birlikte ayni gün ve sâatte komisyona müracaat etmeleri lâzımdır. Bu husustaki şartnzme örneğiyle mukavele projesi Bilecik depo şefliğiyle H: ği İl Paşada komisyon reisliğinden parasız olarak verilmektedir. — «2576 Taksim ve Beyazıd meydanlarına konulacak birer höparlör açık eksiltmey? X i konulmuştur. Buna 2400 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Mü“ dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazıh vesikadan başk Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 180 liralık ilk temi” nat makbuz veya mektubile beraber 16/5/938 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar, (8) (2474) MA Keşif bedeli 930 lira 89 Xuruş olan Çubukluda Belediyeye aid köşkün tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Lovazım Müdürlüğünde görülebilir, İstekliler 2480 No. lu kanunda yazılı vesikadan başka Fen İşleri Mü dürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 69 lira 82 kuruşluk ilk teminit makbuz veya mektubile beraber 24/5/9386 Salı günü saat 14 de Daimi Encümen” de bulunmalıdırlar, : (B.) (2657) il Dünya mubharrirlerinden teroümeler serisi numara: 24 maa dizap) (o Pezartesi: Kadr V. Katayev köy Süreyyada Y. ZOZULÂ L. LENÇ Sah: Pangaltı | | RUS Hikâyeleri Kurtuluş, Çayi Ruscadan çeviren; sai Hasan Âli Ediz Bakırköy Miiyadi Fi 50 kr. sinemalarında Remzi kitabevi GÜL FATMA Milli operet Yazan ve besteliyen : Üstad Muhlis Sabahaddi Şehzadebaşı «FERAH. Sinemada Bugün matinelerden itibaren 3 büyük film birden: 1 — Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı Müseyin ve Kara Ali güreş müsabakaları ve Ankara Muhafımçücü - Güneş futbol müsabakaları, 2 — Doktor Şandu (Bela Lugoşi) nin 3 — Herkesin Kılığında (Arment Ber-

Aynı gün çıkan diğer gazeteler