February 10, 1939 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

February 10, 1939 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜT HALKIN KULAĞI H AİİKİNDİLİ Sene 9 — No, 3063 Yazı işleri teletonu: mos CUMA 10 — ŞUBAT 1939 İtalyanlar 10 mi milyon asker çıkarıyorlar Yeni seferberlik kanunu çıktı İtalyanlar İngiliz Somalisinin 30 mil garbına, Fransız Somalisinin de 125 mıl cenubuna asker yıgdılar İtal yan asscerleri Mussolininin önünden geç 30 bin İtalyan askeri daha Libyaya gönderildi Londra, 9 (AA.) — Romadan bilde Tiliyor: Yeni seferberlik kanunu buguı*ü Tesmi gazetede intişar etmi Harb vukuunda umum! se’erberliğm Süratlen mesine matuf bulunan bu nun se, İtalyanın on milyon #sker gıkarabileceği anlaşılmaktadın Londra 9 (AA.) — Havas Ajansı TMühabirinden: İyi malümat almakta olan mehafilin ktih hbarlarını göre, İtalya, evvelce Lib Yaya göndermiş olduğu 30.000 kişilik 'Skw—i kuvveti takviye etmek üzere Tiezkür müstemlekeye 30.000 kişi da- hi göndezmektedir. "| Ingilir Somaliri ile Pransız Somalisini ( gösteren harita Sandalcılar biribirlerine girdiler Deniz Küçük Nakliyeciler Cemıyehnde dün yeni bir idare heyeti seçilecekti, fakat içtima yarıda kaldı Devamı 11 inci sayfada) Ben; 'Toplantıda hararetli bir an İti af Cemiyetleri umum! heyeti top -| öğleden evvel musiki san'atkârları — ve larına devam olunmaktadır. Dün de (Devoms 11 tnci sayfada) erlerken Müstakil meb'us namzedleri Parti birkaç vilâyette müstakil meb'usluklar için boş yer bırakacak Ankara 9 (A.A) — Cümhuriyet Halk Partisi genel sekreterliğin « den öğrendiğimize göre, önümüz- deki meb'uz seçiminde bütün vilâ - (Devama 11 inci sayfjada) Suriyede Fransız mandası İ0 sene daha sürecek Adana 9 (Hususi) — Beruta gelen bir habere göre Fransız - Lübnan muahedesi bugünlerde tasdik erdlilmek üzere Fransız parlâmentosuna tevdi edilecektir. Suriye - Fransa muahedesine gelince bunun artık hükümsüz kaldığı anlaşıl - maktadır, Çok salâhiyettar bir kaynak- |tan alınan malümata göre Suriyede Fran | ııu mandasının daha on sene devam et- mesi kararlaştırılmıştır. — (Devamı 17 inci sayfada) Bir tayin yüzünden Brüksel 9 (Hu « Busi) Bugün öğleden sonra baş vell Spak'ın riya « | seti altında top « lanmış olan kabi- ne, Üç liberal na « İzırın takındığı iti |lâfgiriz — vaziyet dolayısile toplu ©- larak istifa etmiştir. nazır, geçenlerde Spak Flaman ten'in istifa etmesini istemişlerdir. (Devamı 11 inci sayfada) Belçika kabinesi düştü! isine tayin edilen Dr. Mar -| İdare işleri telefonu: 20203

İspanyol Son Posta Fiatı B kurüş harbinin son günleri Frankocular İngilizlerin müzaharetile Minork adasını da işgal ettiler Adanın işgaline italyan askerlerinin iştirak ettirilmemesi Romada hiddet uyandırdı Adanın tesitmi esnasında munim rol oynuyan İngiliz harb gemisi Devonşayr Londra 9 (Hususi) — Frankistler elin- de bulunan Majork adası askeri kuman - danı albay San Luis ile henüz cümhuri- yetçilerin idaresinde bulunan Minork a. dası kumandanı arasında resen cereyan eden müzakereler neticesinde, Frankist kuvvetleri bu sabah Minork aaasını iş - gal etmişlerdir. Sabah erken adaya çıkan iki Frankist piyade taburu, iki topçu bataryası ve di- ger kıt'alar, kan dökülmeksizin adanın garnizonunu ve diğer mühim noktaları Işgal etmişlerdir. Adaya gelecek olan takviye kuvvet - leri Barselondan harzeket etmişlerdir. Minork adasının teslimi müzakerele - Tini intaç etmiş olan albay San Luis Ma- jork adasından İngiliz «Devonşayr» kru- vazörü ile Minorka gelmiştir. Müzake - relerin İngiliz kruvazöründe cereyan et- tiği söylenmektedir. (Devamı 11 inci- sayfada) İş ihtilâflarının halline dair yeni nizamname Devlet Şürasına gönderilen uzlaştırma nizamnamesi 15 Hazirandan itibaren tatbik sahasına girecek uzlaştırma ve tahkim nizamnamesi lâyi- | hası iş si tarafından hazırlanmış ve | Başvekâletten Devlet Şürasına gönderil- | miştir. Lâyiha Şüra Tanzimat dairesin - den geçerek umumi heyete verilecektir. İş kanununun beşinci faslı hükümleri dahilinde hazırlanan bu nizamnameye gö re işçilerle iş verenler arasında anlaşma Dr Alman devlet adamı Klerıng anlaşmalarının ıslahına çalışacak n Ll. ve 1lqer gazetelere hı'ı'l— r dı;v ne göre Dr. Şaht. yakında Balkan- larda yeni bi ahate çıkacaktır. İktısadi maksadlarla yapılacak olan bu £ at esnasında Dr. Şaht, Almanya ile Balkan devletleri arasında mevcud kli- |ring anlaşmalarının ıslahına çalışacaktır. Rayhşbanlın tensiki merlin 9 (AA.) — şarı Brinkmann, selerinin direk İbir toplantıya Rayhşbankın vermiş ve demiştir ki: Führer bir enflâsyon mevzuu bah - namına rak kendilerine hakkında Ekonomi müste-| bütün kredi müesse- | Ankara 9 (Hususi) — İş mııınınmlsumııe bir neticeye varılamadığı tak - dirde iş dairesi teşkilâtının uzlaştırma ta- vassutu ile ve vilâyetlerde valinin reisliği aktında bulunacak hakem kurullarının kararları jile tesviye edilecektir. Marttan itibaren iş yerlerinde mü - Tessil işçilerin seçim!eri yapılacağı ve 15 Hazirandan itibaren nizamnamenin tat « bikine başlanacağı öğrenilmiştir. .Şaht Balkanlarda yeni bir seyahate çıkıyor Doktor Şah$ solmadığını, ihracatı kol karar | Sin tedbirler alacağını ıd:den ga e bulunduğunu bildirmiştir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler