11 Şubat 1939 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

11 Şubat 1939 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ HALKIN KULAĞ HALKIN>DİILİR YAK 9on Posta Sene 9 — No, 3064 _Gazetecilerimiz ilk Imtihanlarında tam Muvaffak olamadılar Son günlerdeki neşriyat arasında göze çarpan iki garib mesele Yeni bir devrin eşiğinde, daha : iyi günlere doğru adım adım yü- ; rümek imkânları karşısındayız. : Matbuat bu imkânlardan kâmil- İ ce istifade etmesini bilmiye mecburdur. (Ankarada bulunan arkadaşımız Muhittin Birgen yazıyor ) İsmet İnönünün Devlet Reisliği vazife- Sini ele aldığı gündenberi memleketin Siyasi faaliyet sahasında tedrici bir i> tihale göze çarpıyor. Türkiye inkılâbının Devamı sütununda) <0 edilmesine karar verildi Prannz ftopraklarına iliiça eden Ispan - yolların silâhları (Yayısı 11 inci sayfada) 'büyük bir gürültü koparılan İmpeks| Yazı işleri teletonu: 20203 Hükümetimizin CUMARTESİ 11 — ŞUBAT 1939 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruş aldığı tedbirleri yanlış telâkki edenlere cevab Dahiliye Vekili vilâyetlere,umumi müfettişliklere mühim ve dikkate şayan bir tamim gönderdi : “Daima ileri gitmek emelimizdir...,, Dahiliye Vekili Faik Öztrak diyor ki Milletimizi lâyık olduğu terakkiye eriştirmek için inkılâb prensiplerini sadakatle ve fakat tam bir te- mizlikle takib edeceğiz. Bu hareketimizin şahsi ihtiraslara âlet olmasına asla müsaade etmiyeceğiz Dahiliye Vekili Paik Öztrak makamında Ankara 10 (Hususi) — Dahiliye Vekili (tamim göndermiştir. Tamimi aynen bil. Faik Öztrak vilâyetlere ve umum! mü -| diriyorum: fettişliklere mühim ve dikkate çayan bir | (Devama 11 nel sayfada) a boğ everLaNAsALAcERARLERALeRASeRAREAERAREELARLE İmpeks işi tahkikatı Şirketin anormal münasebetlerle alâkadar ol- duğunu gösterecek delillere tesadilf edilemedi Ankara 10 (Hususi) — Etrafında|işi hakkında şimdiye kadar yapılan (Devamı 3 üncü sayfada) Şehirde bir et buhranı | Suriyede isyan ihtimali başgösteriyor Ziraat Kurumu, celebler ve kasablar belediyeye ayrı ayrı müracaat ederek tehlikeyi haber verdiler Kasablık hayvan fiatı gittikçe yüksel- ktedir. Geçen senelerde havalar firti. Beçtiği, K izden müvaridat a- sablık hayvan fiatları bu mişti. Halbukı havalar iz güzel gitmekte, Karade- A.kı;umlın muntazam surette sefer yap hıwm'r Bü vaziyet dahilinde kasablık YVan fiatlarının mütemadiyen yüksel- D.ı.nfn sebebi araştırılmaktadır. lJİel Ziraat Kurumu, fiat yükselişine uğa C1 kasablarla, celeblerin sebeb ol- İşa NU Böylemekte, celeblerle kasablar Deçika sebebler ileri sürmektedirler. a ©t Ziraal Kurumu Beyoğlu kasab. &t de €t vermemekte, İstanbül cihetin. tağış KADayyen kaz

Taat *Men tapı lara et dağıtmak - Müteahhidlik yapan kasablar Zi - Urumunun ot satışından istifade e- Mektedirler. ;u.'_':er taraftan celeblerin ellerinde bu- kıwd_h*yvar.ıın Anadolu yakasında a. ı.n;i:_kluı. mozbahaya sevketmedik « ileri sürülmektedir. Devlet Ziraat (Devamı 11 nci sayfada) genişliyor Adana 10 (Hususi) — Suriyeden bu- raya gelen haberlerde Haleb ve Lâzkiye- de anarşi gittikçe genişlemektedir. Su - riye fevkalâde komiserinin Halebe vü - rudu üzerine çarşılar protesto makamın - da kapanmıştır. Bu arada askerle halk a- rasında çarpışma oldu. Ayni haberlere göre Lâzkiye ile Sur- ye arasında muhaberat inkıtaa uğramış- tır. Halebde hükümetla idaresini Fran - sızlar ele almışlardır. Garib bir hâdise Çanakkale şoförleri bir hafta içinde deli olmadık- larını isbata davet edildiler Buemri hakaret sayan şoförler müayeneye gitmiyorlar Türkiye dahili ve harici, görünür hiçbir tehlike karşısında değildir! Türk milleti, fikir ve his yekpareliği manzarası gösterdikçe, onun emniyeti bütün tecavüz hedeflerinin dışında kalacaktır (Ulus başmuharriri yazıyor) Harb hazırlığı, kıt'amızın — içinde yaklaşıyoruz. Her gün, artık dikkat ve dışında, ümümt bir hal almıştır. | | bile etmediğimiz öyle hâdıseler o- 1939 baharına, hıristiyanlık âleminin luyor ki, her biri 1914 ten evvel meşhur bininci yıl kurtuluşu içinde (Devamı 11 inci sayfada) Yugoslavyada Hırvat meselesi hallediliyor Maçek listesine rey vermiş olduklarından dolayı azledilmiş olanların derhal memuriyetlerine dade edilmeleri emredildi Belgrad 10 (ALA.) — Belgradda toplanmış olan muhalefet rüesası Sırb| miştir ve Hırvat muhaliflerin Hırvat mesele -| Belgrad 10 (A.A.) — Avala ajan - sinin hallini izhur için Tsvetkovitch | sından: hükümetine müzaharet etmeğe karar| Yugoslav efkârı umumiyesi Tsvet - vermişlerdir. kovitch kabinesinin teşekkülünden so Tsetkovitch, Saraybosna idarf ma -|İraki siyasi vakayii büyük bir alâka ile kamatına bir telgraf çekerek 11/12/35 | takib etmektedir. intihabatında Maçek listesinde rey ver-| Gazeteler, Hırvatlarla anlaşma hu - miş olduklarmdan dolayı azil veya|susunda yeni imkânlar hasıl olmuş ol - tebdil edilmiş memurların derhal me- (Devamı '3 üncü sayfada) Sandalcılar, cemiyetlerinin İdare heyetini niçin devirmek istiyorlar? vvelki gün zabıtanın müdahale etmesile neticelenen gürültülü toplantıde neler oldu? muriyetlerinin iade edilmesini emret - Sandalcılar evvelki günkü toplantılardan çıkarlarken Esnaf cemiyetlerinin mutad senelik| — İstemeyiz! kongreleri bir kaç günâenberi sıra ile ya-| Feryadları, odereca gürültü hâsıl et « pılmaktadır. Bu arada evvelki gün de'de-| miş, esnaf o derece birbirine gü Çanakkale (Husust) — Çanakkale | niz nakliye küçük esnafı Eminü Halke -| motörlü polis teşkilâtını hâdi vilâyet merkezile ona bağlı bütün ka-| vinde toplanarak, polisli. karakollu bırî za ve nahiyelerde bulunan bilümum şoförler kendilerini asabi —hastalıklar Mütehassısına muayene ettirerek akli Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kırdar (Dovamı 11 nci sayfada) ne getirmek mecl kongre yaptılar. Dünkü nüshamızda ka-| Bu yüzden de bit rilerimizin tafsilâtını okudukları bu top-| memiş, münakaşı lantıda kongre riyaset divanını mütea- sında esnaf dağıtılmıştır. kib patlıyan: (Devamı 11 nci sayfada)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler