7 Haziran 1939 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

7 Haziran 1939 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

eserler ,, değe Mal Tea e üzerinde derin tiz, , #iymetli birer mevzu halin- diy "âlye kadar tak bi aç tir. da Tarsus umumi kü - ni çıkarabilmek kabildir. Kl mel ada işi. San'at ve eski Bakı. Bübey ma değer başlıca yedi tane bu işle lâyıkı yapilmiş değildir. Bunlar ü- zlmış derme çatma notlar -| T vesika'ya da tesadüf edil- hal, üradaki mabedler hakkın) Çukurova kıymetli le dolu sak bu eserler üzerinde esaslı tetkikler yapılmamış, rleri tam olarak tesbit edilmemiştir i) — Çukurovada çe - €r vardır. Bugün bu mi - etüdler | | Sia ektedir. , | Mg, Mevcud olan Eski caminin) © Çukurovada bulunan nefis bir Eti | İliyoriaş iye çevrilmiş olduğunu kabartması Mimari tarzı da bunu bi- Ba Burası XVII inci 36; ndan i N EZ N Valigi eği Mansurun İye evrilmiştir Wah tarafından pi küpgz? Kozmopolit mimari tar- Şi çevir? Ulucami de keza kili - hi Sarak, miştir. Bu caminin içinde mi Ti ele almabilecek bütün ak- in benline da bi elinden çıkmıştır. Bu inn ar tahvili Mısırlıların pitüre cam eder. Buradaki Küçük miş biz İse İslâm mimarisinde İY İsmip; PİNAdır.. Bunun Melik , bir Misir kumandanı ta- ) söyleniyor. Diğer Danyaldır. Bu, 1361 '€ çevrilmiş bir kilise - ye Yeni, cami dir, 1820 İamamen Türk eseri - — ri vade Mirslay Hacı “Bu arafından insa ettirilmiş - Bünaşi me Yirmi odalı bir de ders- tal) isriüayminire eömisi de bu havali Mbaş #tilâsma uğradığı zaman ” aş ndan yaptırılmıştır. nay, 520 olduğu için buna Tah. Sanki diyorlar. Sam reste (Tarsusta) milâd -İ muştur. iğ Mardinde Gaz kursu bl dan evvelki mabedlerin azameti yanın- da bunlar, tetkike değmiyecek (Okadar fakir ve ayni zamanda yenidirler. Kızılcahamamda bir oyun yüzünden bir çocuk öldü Kızılcahamam (Hususi) — Köylerde çocukların ve hattâ büyük adamların bile eğlendikleri ve fakat ekseriya ba- 21 kazalara sebeb olan bir oyun vardır ki büna halk arasında «Gıncırdak» is- mi verilmiştir. Uzun bir tahtanın üze - rinde bir delik açılarak bu delik yere gömülmüş kalm bir kazığın ortasında çalık bit çiviye geçirilir ve bu tahta - nın iki uclarına iki adam veya iki ço- cuk binerek bu tahtayı çevirmeğe ve göz kararatcak bir süratle dönmeğe baş- Tarlar. İşte geçen gün kazamıza bağlı Güvem nahiyesinin Hızırlar köyünden Hasan ve Mehmed isimlerinde iki ço - cuk bir gıncırdağa (o binmişler ve baş döndürücü bir hizla çevirmeğe başla - mışlar. Fakat bu süratli dönüş arasın- da her nasılsa dönmekte olan tahta çi- viden birdenbire kurtulunca çocukları birer tarafa fırlatmış bu sırada on iki yaslarındaki Yusuf oğlu Hasdnm başı şiddetle büyük bir taşa çarparak par - çalanmış ve derhal ölümüne sebeb ol - e e re 4 7 Kırklareli Vilâyeti Luleburgaza neklediliyor (Hususi) — Ankaradan buraya gelen haberlere göre, Kırklar- di vilâyet merkezinin Lüleburgaza nakli tasavvuru kuvveden fiile çıkmak üzeredir. Esason bir müddettenberi bu mevzu üzerinde muhtelif membalar - dan sizan haberler dolaşmakta idi. Geçenlerde belediyede yapılan fev - kalilde bir toplantıda vüâyet merkezi- Bin bu nakli işi de görüşülmüş, vilâ - yet merkesinin Kırklarelinde kalma - & yolunda teşebbüsatta bulunulmak Ümere baş kişilk bir hey'et seçilmiştir. Hey'et Ankaraya gitmiştir. Vilâyet Lüleburgaz nakledildiği takdirde Kirklareli kaza merkezi ola- cak, burüdaki teşkilât tamamen Lüle- burgazs nakledilerek Lüleburgasdak! kaza teşkilâtı buraya getirilecektir. Bu suretle iki şehir memurları arasında geniş mikyasda nakiller vukua gele - cektir. Ancak bazı vilâyet memurlari- nm kaza idaresinde yer almaları, barı kaza memurlarının vilâyet mekanis masına geçmeleri muhtemeldir. Milli Şetimizin Samsun ha'kına iltifatları Samsun (Hususi) — Yeri ma milesi tarafından çekilen tazim telgra- fına Riyaseticümhur Kâtibliğinden şu cevâbi telgraf gelmiştir: Bay Zarifi Atamer Yerli mallar sergisi komiseri Samsun Serginin açılma töreni münasebeti - le haklarında gösterilen temiz duygu - lara Reisicümhur İsmet İnönü teşek - kürlefini ve serginin muvaffakiyeti hakkındaki temennilerini bildiririm. Umumi Kâtib K. Gedelee Büyük Şefimizin bu ütifatları Sam-| sunlular tarafından şükran ve minnet-| Gizli evenme yüzünden çıkan cinayot Kizılcahamam (Hususi) — Kazamı - xa bağlı Sarak köyünde Ahmed ismin- de birisi bundan sekiz sene evvel ayni köyden Mustafa kızı 23 yaşlarında Fs- ma adında bir kızla sevişip birleşmiş - ler ve iki sene evvel de bir çocukları dünyaya gelmiştir. Burdan birkaç ay evvel Esma gene syni köyden Cavid is- minde bir delikanlı ile sevişmeğe baş- iyor ve geçen gün de çocuğunu koca - smın evine atarak Cevidin evine kâçi- yor. Ahmed karısın Cavide kaçma - sından dolay! her ikisi aleyhine bir da- va sğıyor. Fakat mahkeme işi tetkik €- dince Ahmedle Esma arasında kanuni bir evliliğin mevcud olmadığı kanaati- Ergani bakır madeninde Sayfa 8 Ergani bakır madeninde faaliyet bü yük bir hızla devam etmektedir. Yuka- rıdaki resim fabrikanın izabe kısmından umumi bir görünüştür. aramam m m Küçük memleket haberleri Bursa Müzikevi konseri Bursa Belediyâsi tarafından geçen senâ &- çilmış olan müzikevi, sene sonu münasebe - tile, yetiştirdiği talebeleri tarafından güzel bir konser vermiştir. Şehrimizin bütün tanınmış ailelerinin ha- sır bulunduğu bu konseri canlı ve hedefli çe- bşmanin mükemmel bir nümunesi olarak kabul edilmektedir. Adanada tenis teşvik müsabakaları Adana tenis teşvik müsabakalarına baş Yar |lanmıştır. Müsabakalar Malkevi (okortunda AMAN li a betil i ko yapılmaktadır. Bir'pel müsabaka bu Pazar sergisinin açılışı münasebetile sergi günü yapılmıştır. Maçlara her Pazar devam edilecektir. Adanada gardenparti Önümüzdeki günlerde Beden Terbiyesi Sey! han bölgesi taratınan Atatürk Parkında bir Bu gardenparti Mevsimin en büyük ve muhteşem eğlencesi ganlenparti verilecektir. olacaktır. Şimdiden hazırlıkları başlanmış tar. Çok zarif dekorlar yapılmaktadır. Gar denparti bin kisilik olâcaktır. Muradlınm İnanlı çeşmesi mesire oldu Muradlınm İnanlı ceşmesi çok güzel bir mesire halini aldı. Suyun nefaseli buna se bebtir. Her Pazar günü ayrı ayr muhitler den gelen halk bu yerde eğlenmektedir. Bu iz Sakıp Beygo olduğu hal-) defa basta vali de resmi devair erkânı eşlerile birlikte çeş meye gelerek çok güzel vakit geçirmişler dir, Kasta ormanlar Kasta orman tah4lâ komisyonu kaza or - manlarının huduğlanması işine başlamıştır. Muradhda arteziyen çalışmaları Muradhda Kooperatif bahçesinde açılmak. ta olan arteriyen kuyusu (190) metreyi bul- duğu halde si, çıkmamıstır. Bu işe üç aydı beri devam edilmekte olup bu kere rastlar; taş gayet seri olduğundan delinmektedir. Kırklareli muhtarlar kursu Kirkiareli Halkevi salonunda köy muh - tarları Işin bir burs açılmıştır. Bütün muh- etmiştir. o Eldeki merruati hakkile tatbik edebjimek, yurd ve kanın! bilgileri artırmak. derihde ettikleri vazifeleri tam manasile başarabilme kapa - sitesini verecek olan bu kurs çok faydalı o - tarlarımız kursa istirak lacaktır. Kırklarelinde zehirli gâz kursları İkinci defu açılan zehirli gaz kursları 15 gün devam etmiş ve neticelenmiştir. Bü sene açılan bu iki kurs çok verimli netleeler ver- ne variyor. Henüz mesele mahkemece bir neticeye bağlanmamış olduğu bir sırada Ahmed Esmuya bir gün köyün çeşmesinde rastlıyor ve yakalayıp evi- ne getiriyor. Evde kızın gösterdiği mü- manaat üzerine sopa ile başına Vur - mağa başlıyor. Esme bu dayaktan kur- tulmak için açık bulunan pencereden kaldırıp kendini aşağıya atıyor ve başı miş ve 250 memur arkadaşı çok faydalı bil gilere sahib kılmıştır. Köylerde öğretmen ve gezkel basöğretmenler yasıtasile bu yoldaki! çalışmalarda çok verimli neticeler elde edil- miştir, Balıkesirde takdir edilen kaymakam ve nahiye müdürleri Köy kanununun tatbikatında çalışmaları görülen Bandırma: kaymakamı Ragıb ile Bi. remld Kaymakamı Şâdan, Bulıkesirin Yağ cılar nahiye müdürü Hüsnü parçalanarak derhal öüyor. Keyfiyet kaza merkezine akseder etmez derhal sorgu hâkimi Mustafa Remzi Aktan ile hükümet doktoru Ali Rıza Bakay vak'a mahalline giderek tahkikata başlamış- lardır. Katil yakalanmıştır. Hasan Bey — Allah Al - “lah, orada asfalt yol yapıl ruları o dağistirilmen ©) imiş? Sındırgının Düvertepe nahiye müdürü Naz çok müşkülâtla Hekimoğlu ve Yıldızeli aşım durağı Yildineii kazasında yen! bir aşım durağı inşaatına başlanmıştır. Gerlikte temsiğer Gemlik orta ökul öğretmenleri, tarafından Halkevi gösteri salonunda «Ayşeciğin yuva Si» adlı piyes temsil edilmiştir. Gemlikte süt satışları Gemlik Belediyesi, süt İşlerine ehemmiyet vermiştir. Her sütçü sattığı sütü Ükönce be- lediyeye getirmekte, orada muayene eâildik- ten sonra kabların ağrı mühürlenerek, sa - tışa çıkarılmaktadır. Burdur Sıhhat Müdürlüğü Burdur Sıhhat Direktörü Şükrü Koksu Bi- ilecik Sıhhat Direktörlüğüne tayin edilmiş ve İmahalli memuriyetine gitmiştir. Yerine İz - mir Sıhhat yardirektörü tayin edilmiştir. Burdurda güreş faaliyeti Halkevimiz gençlerimizin bilhassa alâka - landıkları göreşi (o canlandırmak ve gürbüs eleman yetiştirmek maksadile bir güreş min- deri yaptırılmıştır. Haftada Üç gece açık 0- lan salonda gençler çalışmaktadırlar. Eski güreşellerden topçu alayı sübaylarından Ki mil Tuna öğretmenlik yapmaktadır. Müda - vim gençler günden güne (çoğalmaktadır. Burdur memleket İastanesi İnşaatı Burdur (Ftususi) — Şehrimiz memleke hastanesi inşaatı tamamlanmak © Özetedir. Yalnız ayn, ayrı mâteahhidlere verilmiş o « lan elektrik tesisatında ve çerçeve işlerin - 4e mühim noksanlıklar görüldüğünden Na - | fin Adaresile mütenhhidler argaında #htLAf çıkmıs, nihayet vekiletten mühendis getir - tilmiştir. Bu sebeble isler biraz gecikmiştir. Eski teşkilâtın memleket ihtiyacına (o cevab verecek vaziyette olmaması dolayısile bu bi- nanm bitmesi sabırsızlıkla beklenmektedir. Sıhhat Vekâleti de bütün fenni malzemesi « ni gönderecektir. Tokndda terfi ve tayinler Zile tahsili memuwrw Abdullah Güngör İle merkez varidat memuru Rahmi Şenel terran mahalli İdareler o müfetsişliklerine, Niksar Hususi Muhasebe memuru Veli Özkan Va - ridat müdürlüğüne terflan, Varldat Müdü Mehmed ' Özdemir de Niksar Hususi Muha sobe memurluğuna, Zile varidat memurla Kuna merkez varidei memuru Behzat Ase - ne, Niksar varidat memurluğuna naklen ta- yin edilmislerdir. Burdur eeztevinde okuma kursu Burdur Cezaevinde açilmış olan okuma kur- su sona ermistir. İki aylık mesai neticesin - de 28 kişi yetişmiştir. Bu kadar kısa bir sa- manda alınan bu verime bakan bütün mab- kümlar yeni bir kursun açılmasını sabırsız - tıkla beklemektedirler. Çorludaki köy muhtarları kursu Köy muhtarlarına köy ve köycülüğe sid muâmelâtı öğretmek ve bilgilerini genişlet - mek maksadile -8. Mayisdan itibaren Hal - kevinde bir kurs açıldı. Bu kursta (o hususi muhasebe memuru Osman Mutlu ve köyler blrosu kâtibi Ahmed Tayinn usulü muba - s€be ve köy kanunu çemberi dahilinde, ad - Wyeden, majiyeden, nüfustan, ve yiraatten de birer rat kurs devamınca branşlarile alâka - miye vilâyetçe birer takdirname verilmiştir.'lı dersler! takdirle vazifelendirilmişlerdir. a m Kaş muallimlerinin yıllık hasbıhalleri Kaş, (Hususi) — Kazamıza bağlı ilk mekteb muallimleri iki gün evvel mer. maz, havagazi, terkos bo - | keze gelerek yılek hasbıhallerini yapısışıardır. Resim, Kaş muallimlerini bir #ra- da göstermektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: