7 Ağustos 1939 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 14

7 Ağustos 1939 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

id Dy eşe «Son Posta» nın tefrikası: 10 Bursayı iki gün idare gen eşkiya. —— Püskülsüz ismailin maceraları SS— —— — SON POSTA Yazan: Ziya Şakir Püskülsüzün peşinde a amın namlusile önümde otu. ranın omuz! mas ettim. Deri Muka çare sizce Iki - şa Ahmı teslim et. Dişarr çıktı, silâhlarını teslim etti. Silâhlarımızın tehdidi altında bu a- Marie bağlı- bir alayla nokta daire. hakikaten mütead. olmaktan başka en, o elendi ses” m için bir zafer oldu. Çü tim sayfalar işgal eden. çocuk yaşla koca ve medeni şehirde amcak bıçaklarma çiren bu namlı delikanlı. iseye meydan rmek, ellerimizi yak- ynamıya benziyordu. e, hepsini dim. Püskülsüz İsmailin bütün ha dayanarak g ları en öğrenmek Cidden büy merdlik gösterdiler Hemen hepsi de, müttefik bir lisan ile; — Bilmiyorum. Dedile: Püskülsüzün, bu yaman delikanlıla- ra bir mihver teşkil ettiği belli idi. Ve anladım ki, onun yerini bu adamlar - dan öğrenmek, mümkün değildi. * Fakat bu muvaffakiyetimiz, Püskül. len ele geçmesinden sonra, artık İsma"| il tek başına tutunamıyacak.. ya, şehri | ylerde bir köşeye sinecek, anun kuvveti) karşısında derek (Vatan borcu)nu Yakalananları, isticvabtan #eçirdik- ten » derhal şubeye sevkettim. Hepside kaçak ve sahte vesikalı idi. Binaenale; hepsi asker edildi. Ve ince bir İs-İy ğına tamamile kaniydim. Ve bu adam, Şi n, Bursada , askeri inzibat kuvvetinden iyen kâ- Püskülsüz, benim şubeye adam yol. ladığımı ve askerlik muamelesini yok- lattığımı bususi vasitalarile öğrenmiş olacak ki, ertesi Ethem çavuş bana geldi. — Küçük Şükrü, sizinle görü istiyor. vek Küçük Şükrü, Saman pazarı en ileri gelen kahraroanla” ve Püskülsüzün de en can. dan dostu ii Bazı mülâhazalara binaen, odamda Şükrü ile hususi bir mülâkatta bulun. mak istemedim. Aşağı indim. min karşısında bulunan sevkiya sine geçt Nöbetçi çavu: raya getirttim. Başçavuş Ethem ve * (2) Dağıstanlı Şükrü de derler. Çok merd ve çok cesur bir adamdı. Mili mü Kocaali mühltlinde, kıymeti! ? ikmal efradı arasında sevkolunmak Ü-İeden (Gökbayrak) müfresesine itibar et - zere, tekrar bana gönderildi. (İstitra - ten “unu da arzedeyim ki, şubelerde asker edi len efrad, müretteb mahalle. rine linceve kadar benim neza- retim altında bulunuyordu ve ekseri» ya bu efradın adedi, yüzleri geçiyor « du.) Saman pazarı vak'asının kahraman. larını da, serbestce bu efrad arasına im. Şayi olan şöhretlerden şe etmiye ve sevk olununcaya ka- ayca bir yerde hapsedilmelerine rmedim. Her gün, istedikleri ailelerile serbestce ata me - efendi)ye görüştürülmeleri mur olan (1) emir verdim. Bu hareket, onları memnun etti Derha ocağına ısındılar. İlk diğer sevk efradına 50- ları halde, ertesi gün, onların na karıştılar. * Şimdi ben, bütün kuvvetimle Püs. külsüzün üzerine yüklenmek. onu da kanun kuvvetinin kahir darbesi altın. da ezerek diğer asker kaçaklarına par. lak bir Fakat, İsmailin askerlik muamelesinin yette bulunduğunu bil- Bunu tedkik etmek için, arkadaşlar- n birini şübeye gönderdim. Aldığı vab, şu - Püskülsüzün elindeki raporun ideti yirmi günü geçmiştir. Kendisi eye müracaat etmemiştir. i rhal faaliyete geçtim. Evvelâ, ar.! ı raporun bir daha temdid edile-| si için, bütün şahsi nüfu ! ettim. Çünkü umu İs bir derd ve illele müptelâ olmadı! Urunçarşıda bir manifatura müğazasının sahibi, ibret dersi vermek istiyordum. | ar "| ik) İle (Kumarbazlık) tün başka| nin şerefini kazanmakla silmiştir. (8) Meşhur meddah Süruri... Başçav Ve bir aralık, benim refakatimde b diği ot. 4 — Bayağı - Süpürge ile beraber kulla - nılan, 3 — İki on - Ein içi, 4 — Rakı - dKahkahaş min sondan hecesi, 6 — Sihhat 6 — Sonunda bir «R.» olsn bir meyva - Tec rübesizlik. 7 — Ekin biçme âleti 8 — Zaallının hali, 9 — Şen 10 — Aruba vapurunun iki yanındaki - Ba- sında saç olmıyan. Geçen bulmacanın halledilmiş şekli; SOLDAN SAĞA: 1 Hüdisat - AR 2 — Ariyet - La. | 3 — vazile KN. 4 — Ay - Sithat, 5 — Devir - Rey. 6 — İri - Emine, 7 — Asid - Akibet s—aAy-İ-Kl 9 — Yalancı - Em, 10 — Akın - İsa - Safi iki -İmeselesine gelince. ,)Bu bori miş. mazideki günahlarını, vatan hizmeti -|3 miyenleri, yakasından ruri efendiler yanımda olduğu halde Şükrünün sözlerini dinledim. ynen şu sözleri söyledi: - İsmail bizim çocuklarla. hat bir yere sevkedilece- Kendisini bura. ize almanı ca ğinden korkuyormu da alakoyup mai yeti ediyormuş. Ben de Şükrüye aynen verdim: şu — Sen de ona haber gönder, Şü İsmail için, gelip teslim olmaktan baş ka, çare yok... Kendisi, cahil bi kanlı değil Sizi buraya getiren kuvve. tin, günün birinde alıp buraya getireceğini pekâlâ tâkdir edebilir Burada kalmak ve maiyetim bunu, m. Bu hususta, F te malik değil ödenmesine imkân olmıyan bir ödemek için tatlılıkla bu inin, böy» | yap (Arkan var) Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlar- dır: İstanbul cihetindekiler: Şohzadebaşında: (Üniversite), nünde: (Yorgi), Aksa ri), Aleamdarda: (Esad), sador), Fatihte; 1), de: (Merkez, Eyübde Beyoğlu cihetindekiler: Tünelbaşında: “ (Matkoriç), Kulyoncuda: (Zefiropulas), Tüksimde: (Kemal, Re - bul, Şişlide: (Pertev), Beşiktaşta: (Vi- din) Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: Kadıköyünde oda, Merkez), Üs- küdarda: (Se , Sarıyerde: (Nuri), Adalarda: (Şinasi Rıza). Eminö Nu Beyarıdda: ( Bakırköyür (Eyübsultarı). Birinci İkinci Üçüncü Dördüncü sahife İç sahifeler Son sahife Muayyen bir müddet zarfında fazlaca miktarda ilân yaptıracak, lar ayrıca tenzilâtlı tarifemizden istifade edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa flânlar için aynı bir tarife derpiş edilmiştir. Son Posta'nın ticari ilânlarına ald işler İçin şu adrese müracaai edilmelidir: İlâncılık Kollekti? Şirketi Kabramanrado Han zananları aşa; da bulunan Pazartesi, Perşem okuyucularımı öğleden idarehane - mizden almaları lâzımdır. Taşra oku - yucularımızn hediyeleri posta ile ad- reslerine gönderilir. Bir kol saati İstanbul 61 inci Ukokuldan 533 Sedad. MUHTIRA DEFTERİ (Son Posta hatıralı) Balikssir telgraf memuru Pehimi Nihal, İstanbul Aksaray Hamam numarada Cihad, İzmit 'Taşçilar başında marangos Riza yanında Oİsmali, İstanbul Beyoğlu Aynalçeşme Süruri cami sokak 1 numarada Türker, Bursa Bahçe mahallesi Başcı sokak 10 numarada Hüsrev, İstanbul Şişli Terakki lisesi sınıf 2 de 184 Hazan kardeşi sokak 6 (Son Posta hatıralı) İstanbul Hayriye lisesi sınıf S-A da 158 Muammer Yolga, İstanbul Karagümrük Nu- reddin Tekkesi caddesi Sami Aytekin, İsta: bul 44 fincü ik okul 4: Çakmak, İstanbul Yeşi i Serçe sokak 6 numarada Sabi tanbul Züccülkü lisesi sımf 9 da Sabahad- din Gökçe. YAPI TAKIMI mi Beyoğlu Bursa Anadolu sokak 4 numarada İkmet, İstanbul ikinci okuldan M4 Rimmet Gonca, İstanbul Yerebatan caddesi Hacı Süleyman apartı - anı Birine! katta Fatma, İstanbul 44 ün “Jokul sımf I-A da 104 Zülü Öagiray, İstan- bul Atikalipaşa Derslâm sokak 8 numarada Hasan Gülsel, DİŞ FIRÇASI (Son Posta hatıralı) mahallesi 80 numarada Müeyyot, Sümerbenk fabrikası kazan dai ) Vefa erkek Titesi sınıf 5 de Kemal İöakay. DİŞ MACUNU Eski Fuça nüfus memuru Galib kızı Tale, İstanbul Beyazıd Vezneciler Harikzade 89 - kak 40 numarada Sami, Konya İstasyon şu- Emin oğluVartürk, İstanbul Bej emasında Serim, İstanbul Sul - nahmed Akbıyık Değirmen sokak 30 n marada Süleyman. ALOMİNYOM BARDAK (Son Posta hatıralı) İstanbul Aksaray Eşsiz apartıman bir nu- rada Sadık Yazgan, İstanbul 44 üncü o- 1 sınıf 4-A da 408 Ergun Sezişii, İstanbul Küçükayasofya Kaleci sokk 1 numarada Ülkü, İstanbul Vefa erkek (lisesinden 453 Muammer, İstanbul İstiklâl lisesi sınıf 10 da Celâl Sözer. . KOKULU SABUN (Son Posta hatıralı) . İstanbul Hayriye isesi 410 Enver Gökhan, İstanbul İstiklâi lisesi sınıf 10 da Hüsnü, İstanbul Gedikpaşa Hamam enddesi 25 a #-B de Nafl Süer, İstanbul Haydarpaşa inden 1711 Nusret, ALBÜM (Son Posta hatıralı) N Kayabaşı sokak 18 numarada Emin, İstanbul Beyoğlu birinel okuldan 171 Be- dia İyen, Tokat Posta telgraf memurların - dan Lütfi oğlu Fevzi, Burgazada Panciri e- İstanbul Münhal memuriyetlere müsabaka ile zunu olanlar: 20 liraya kadar maaşlı ve edileceklerdir. 2 — Halen hiç bir mektebe müdavim dukları anlaşılmak. yazılı şartları haiz olmaları lâzımdır. lekç YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ | Sultanahmed| İsteklilerin aşağıda yanlı şartları haiz olmala 1 — Askerliğini ikmal etmiş veya tamamile alâkası kesilmiş bulunmak. 3 — Hükümet doktorluğunca yapılacak sıhhi muaye: rin kanununun dördüncü maddesinin (V) fıkrası mucibince hizmete elverişli O İsteklilerin nüfus, hüviyet cüzdanı, mekteb şehadetnamesi, askerlik hüsnühal kâğıdı ve sıhhat raporile 6,5X9 ob'adında dürt kıt'a zda bir Sağlıyarak 12/8/8839 tarihine kadar “ 29 ei tarihli bilmecemizde kazananlar vi Jozef Kanson, İstanbul Boğaziçi lisesi se nıf 2 de İhsan BOYA KALEMİ baytarı oğlu İlhan, İ# rel Akşehir inhisar mü dürü Seyld kızı Ka Şehremini Melek - natun mahallesi ODing sokak No, 13 4 İstanbul Cağaloğlu Nuruosmaniye 58 No. da Mehmed. AYNA (Son Posta hatıralı) İstanbul #£ üncü okuldan 383 Süheyl nbul 61 inci tik okul sınıf 3-c de 531 Ne jad, İstanbul Tophane Örtmesiti sokak 1 mW marada M. Temizsoy, İstanbul Vezneciler Zeyneb Kâmli sokak 33 numarada Muam * mer. da KİTAB Kütahya Selri Mahallesi Çatal sokak Sf arada Yaşar Şaşmaz, Ürküp İnkılâp © İkulundan 314 Nurten, İzmir Suluhan civafi 26 sumarada Fahri, İstanbul Haydarpaff lisesinden 1715 numaralı Hüsnü Söyleme | oğlu, Konya Avukat Mustafa Ferzi Karaağa$ oğlu Adil, Ankara Çocuk sarayı caddesi 6 numarada Ömer, Uzunköprü diş tabibi oğlü Renan, İstanbul 45 inel okuldan 375 Ekin, İstanbul Galatasaray Iisesi sınıf 5 de 709 | Vedad, Konya İhsaniye mahallesi 2 nuta -İrahı evde Fatma RESİMLİ EL İŞİ MODELİ Alpullu ilk okulu sınıf 5 de 111 Şakir, Ü küp İnkilâp okulundan 66 numaralı Nb Güleş, Çorlu bakkal Ahmed Küşi? kızı Ne * zahet, Bursa posta mamuru Fehmi kızı Ra“ na, Bulvadin mahkeme başkâtibi Abdur “ rahim oğlu İbrahim Dumlu, Ankara Cebe Tanyeli sokak 27 numarada Meral, İstanbsi Şişhane caddesi mekteb sokak 3i numarad8 Ahmed, İstanbul Davudpaşa orta okulunds8 128 Ekrem, Zonguldak hususi o muhasebf müfredat kâtibi Mehmed kardeşi (o Fikre& Zonguldak seyyar tahakkuk memuru Niyafi oğlu O4vdet, Kırklareli İstanbul caddesi İKülecami sokak 10 numarada Türkün, Vi 52 inci tümen 2 ine! şube müdürü yarbaf Celâl kızı Nuran, Çorlu hususi muhaseif tahsildarı Süreyya oğlu Muzaffer, İstanbil Yü ülkü lisesi sınıf 10 da 312 numar Hüsnü, Samsun Hançerli mahallesi Müriğ Hamam sökük 20 numarada Fehmi Aydinoğ” lu Amed, KART Zile İstiklâl okulundan 10 numaralı RF tü, Çatalca tüfekçi ustam Adem oğlu Adn Ankara kogperasif arkası Nilofer cadde Meçhul asker sokak 12 numarada Sadiy$ İstanbul Osmanbey Şafak sokak Foskolo #“ partımani birinci katta LAtife, Ankara He” cıbayram Ünyay sokak 4 numarada Reyha İstanbul Hayriye lisesi sınıf 9 dn 43 Mu” tafa, Sarayönü ticeardan M. Hilmi oğlu e şad, Bursu İntizam mahallesi Değirm. İkak 26 numarada Cemil, Samsun e | caddesi 21 numarada Sadeddin Büzgüne” İDiyarbakır İzzetpaşa caddesi Çubukçu #* İkak 24 numarada Gültekin, İstanbul Ku” tuluş Baruthane caddesi 100 numarada Of” han, İstanbul 45 inel ik okul talebesindö” 221 Ortan Uçman, Sdimsun posta telgrif şefi kızı Melek Sertekin, Turhal şeker fab rişus elekirikçi Efiseyin, Kayseri Halk civarında Ülkü sokak 1 numarada > Adana Tekkeyi Zimyan mahallesi 36 Dİ marada Haluk, Antalya postane arkasi rumarada Mehlika, Susığırlık bakkal Şevki Bolu Cevdet Demiralp, Zile İstiki okul” İtalebesinden 20 numaralı Turrud oSoyda” Tekirdağ Muradi: caddesi 64 numarada 9” niha, Muğla posta telgraf müdürü oğlu 5” mi, Kartal Maltepe Çam sokak 15 nı z Hasan Tetik, Diyarbakır Cihan eczanesi # bibi Rağıb oğlu Fikret, Keki Fuça bakkal Tevfik oğlu Necdet Coşkun, Çorum subasi altında berber Hamdi oğlu o GW” Bayrak, ——ğ— an m m Defterdarlığından Müsabaka ile Memur Alınacaktır memur almacaktır. İmtihan 14/8/999 tarihinde saat 14 de yapılacaktır. Kazananlar aldıkları derece sırasile lise r0#" 60 liraya kadar ücretli memuriyetler#i Orta mekteb mezunu olanlar: Tahakkuk ve tahsil tebliğ memurluklarına tayi9 zımdır. ve mukayyed olmamak. inde 788 sayılı mem Yukarıda yazılı gün ve saatte daktiloluk için de imtihan yapılacaktır. Dakt loluk imtihanına iştirak edeceklerin memurin kanununun beşinci maddesind* vesika”

Bu sayıdan diğer sayfalar: