8 Ağustos 1939 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

8 Ağustos 1939 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YAŞ akn i | Hâdiseler irşısında Pm Kı HASRET ——— Size: İnsan ve çalgı sesine hasret kaldım dersem: — Çalgı bahçeler var.. Git, diye- ceksiniz. Gerçi ateş pahası, gerçi ra « bat ve güzel yerler değil. Fakat ma- demki hasretsin. Ateş pahasm olduğum biliyorum. Rahat etmiyeceğimi de müdrikim.. Bü tün bunlara ehemmiyet vermeyip git miş olsam, şarkı söyliyen insanın, ça- inan çalgının seslerini gene duyamı- yacağım ki: Radyonun icadileo birlikte ortaya çıkan hoparlör tertibatı en kenar bah çelere bile girdi. Saz çalınan, şarkı söylenilen sahnemsi yere bir mikro - fon, ağaçlara öteyeberiye bu mikro - fona bağlı hoparlör konuluyor. Şarkı söyliyenin insan, çalgının çalgı sesi ni mikrofon topluyor ve ağaçlardaki ötedeberideki hoparlörlerden maden » Jeşmiş bir halde kulaklarımıza akıtı * yor. Şarkı söyliyenin insan sesini, pi - İ|yanonun, kemanın, viyolonselin çal » gı seslerini duyabilmek için ta sah - nenin yanında oturduğum da oldu. Ayni zamanda gözle kulaktan mestol- mak emelile çalgının başlamasını, şar- kıcının söylemesini bekledim. Çalgı başldı, şarkıcı söyledi. Fakat hopar - örler de, onlarla birlikte maden ağız- larile avaz, avaz bağırmaya başladı - lar, sahneye çok yakın olmama rağ - men, çalgıcmın çalgısın, şarkıcının şarkısını duyup dinlememe imkân bı. rakmadılar, Dedim ya, insan ve çalgı sesine has retim. Makine ile yazılmış bir yazı gördüğüm zaman, güzel yazı yazan hattatın el yazısını aramıyorum. Oto- mobile biniyorum, at ve arabaya has- ret çekmiyorum. Denizde motörü yei- kenliye tercih ediyorum. Fakat insan ve çalgı sesinin hoparlör makinesinde madenleştikten sonra 'kulağıma akı - tılmasına tahammül edemiyorum. C İsmet İlulüsi EŞ SM aş Şehrimizde ayda bir çıkmakta olan Ses mecmussının 2 inci sayısında «Ağlı- ve muharrir İbrahim Hakkı Konyalı hak- kında «Tarihçi geçinen bir muharrir» hine açılan hakaret davasına dün asliye 2 inci ceza mahkemesinde bakılmıştır. Hakkı Konyah;, hakkında kullanılan ba tabirin mahza hakarat ve kendisini teçhil kasdile yazılmış olduğunu söyliyerek ez- cümle demiştir ki: «— Ben memleketimin tarihine <hiz- mette bulunduğuma kaniim. Tarihi ev. rak Bulgaristana kilo kilo üç kuruş on paradan satılırken bunu ben yükalattım. Bu hâdise üzerine Son Posta mütemadi Bir muharririn açtığı dava İbrahim Hakkı Konyalı, mahkemede, davaya sebeb olan “Tarihçi geçinen bir muharrir,, cümlesini Turhan Tan'ın yazdığını ve ondan yalım mı, Gülelim mi?» başlığı altında cümlesi kullanıldığından dolayı İbrahim Hakkı Konyalı tarafından mezkür mec- mua mes'ul müdürü Yusuf Ahıskalı aley- Dünkü duruşmada muharrir İbrahim Amerikada sahtekârlıklaraaid | Fransada radyo makinelerinin “ neşriyata başladı. Nihayet keyfiyet bü- yük kurultaya aksetti ve bu suretle de bu kıymetli evraklar geri getirtildi. Ge- bir istatistik Birleşik Ameri- kan cümhuriyeti >olis müdüriyeti - nin yapmış oldu - ğu bir istatistiğe göre on sene İçin- de Birleşik Ameri- kan cümhuriyeti hududu içinde ya- pılmış olan sahte- kârlikların yekünu 31,250,000,000 Türk Mirasına baliğ olmuştur. * ,“Irlanda,, veya “Japon,, dilinde “O,, harfi neyi ifade eder ? İrlânda Jisanın- a olduğu gibi Ja- nav Uz ed pon Bisanında da »- — e hi birçok kelime - /7 Bira lerin başında «O» 7 > harfi bulunmak - tadır. Bunun ne mana ifade eyle - diğini biliyor musunuz? Japoncada bir ismin evveline bir a - pustrof ile ve mağeskül olarak raptedilen <O» harfi «muhterem» manasına gel - mektedir. Fakat bu «O» harfi ancak bir frade ile kullanılabilir. (İrlânda) lisanında ise asıl bir apustrof ile ayrılmış olan bu har x.., oğlu demekti: isimden Tahammül edeceksiniz, Menfaatiniz tâhammül Etmektedir Bir kadın okuyucum, Bayan S. Ö. bana yolladığı mektubda hem derdi- adedi 30 Haziran 1539 tarihinde Pransa- da yapılmış olan bir istatistiğe gö re Fransada bulu- nan ve işlemekte olan radyo maki - nelerinin o $a; hakiki olarak 5,104,699 dur. I Kânunusaniden 30 Ha - zirana kadar polise ihbar edilmemiş ol - duğundan ceza yiyen radyo sahiblerinin adedi 2564 dür. * Ölü ne zaman icad edildi?... Ütü icad edile - li bir buçuk asır - dan fazla olmuş - tur. İlk ütünün Tuvamley adin - da bir İngiliz ta - rafından icad edil miş olduğu sanıl - maktadır. Bu, içinde ateş bulunan bir kab idi, İlk önce bu İngilizle herkes alay etmeğe başlamıştı. Fakat az Zaman son- 4) ra bunun faydası görüldü ve herkes ta -| resle uzun müddet yaşıyamıyacağı ka- Baatini besledim. Erkeğin böyte bir kadın karşısında duyduğu his aşk de- gil, sadece hevestir, Ve bir zaman ge lir ki, i#tiyad, yorgunluk, bıkkınlık b: Tayınca bu heves lâkaydiye, hattâ $i ne Piri Reisin haritasını ben buldum. Son Postada yapılan bu neşriyat Atatürkün nazari dikkatini celbetti. Bu eseri tabet- Birçok moddilerin kumaşının aynı-İtirdiler ve bana de teşekkürde bulundu- nı almaya lüzum yoktur. Zaten bunallar. her: vakit Snkğn Gu bulmamez. Vi ei Ee Kema da me ve i türlerine ar olmuş bir muhar- bu modeli herhalde (modelde olduğu rir tarihçi olmasa bile, bu ilme hizmet gibi) emprimeden yapmak. Biçiminleden adam demektir. bu derece sadeliği hiçbir kumaşa bu| Fakat bu işin içinde iş vardır. Benim kadar yaraşmaz. Halbuki emprimede bü suretle memleket irfanına mütevazi şu üç enli plili volan ile üç ayrı çiçek bir işçi gibi hizmet edişim bu işin alâ. ne bambaşka bir hal almış: mesi olduklarını sananlarca boş görül-

memiş olabilir.» Akşam tuvaleti İbrahim Hakkı Konyalıyı müteakıb söz alan suçlu vekili Suphi Nuri: 4-- Davacı muharrir benim gibi bütün münevverlerin sevdiği bir adamdır. Ken- disi müellif ve gazetecidir. Tarih bilgis sine hürmetimiz vardır. Bu itibarla biraz milsamahakâr düşünsünler ve-müvekki- lim Yusuf Ahıskalıyı affetsinler» demiş- tir İbrahim Hakkı Konyalı: «— Bu yazı Yusuf Ahıskalıya sid de- ğildir. M, Turhan Tanındır. Ve yukarıda söylediğim gibi bir kasdi mahsusla ya- zılmıştir. Bu bakımdan yazının aslının getirtilmesini rlea ederim» Hemiştir. Neticede: Hakaret hâdisesine o mevzu teşkil eden bu yazının aslının celbile bu tarzı İadenin hakareti tazammun” edip etmiyeceğinin tesbiti için muhakeme baş- ka bir güne bırakılmıştır. Vazifa halinde darb ve tahkir davasına devam edildi Bir evin tahliyesi için verilen kararı tatbik etmeğe memur 3 üncü icra dairesi muavinlerinden , Kemille (beraberinde bulunan Fatih merkezi polislerinden Mehmedi vazifelerini ifa sırasında tah. kir ve darbetmekten suçlu ve mevkuf Fatihte Atikalipaşe mahallesinde bak- kallık yapan Mehmed Fazılın mubake. mesine dün asliye 1 inci ceza mahkeme. İsinde devam edilmiştir. Dünkü duruş sinmiye yer verir. Ve bu erkeğin şuu- Di anlatmış, hem de bu derdin çare - rTunda, şuurunun altında metresi dai- sinin ne olabileceğini düşünmüş. Esas Bu gözel akşam tuvaleti «tam yazlık» tır. Siyah kadife biyelerie| ismi gibi mada icra memuru ve polis şikâyetçi sı- fatile bulunmuşlar ve tecavüz hüdisesini anlatarak suçlunun cezalandırılmasını ve #tibarile ayni fikirdeyim. Bayan S. Ö. diyor ki; » — 19 senedenberi evliyim. Bu müd- detin 15 yılı çok mes'ud geçti. Fakat 4 yıl evvel bir kadınla münasebeti ol- duğunu işitmiştim, o inanmamıştım. Bonra kendim de gördüm. Fakat koca- « mı çok seviyordum. Beni uzun müddet te mes'ud etmişti, . elbelte geçecektir. diye düşündüm, sabrettim. Fakat mü- nasebet gittikçe sıklaştı ve nihayet ko- cam evini büsbütün ihmal eder oldu. Ayrılmayı düşünmiye başladım. Yal - nız iki çocuğum var, biri mektebinin sonuncu sınıfında, ayrılırsam mekte. bini yarıda bırakır, diye korkuyorum.» z * Peşin de söyledim, esas itibar'le mfikirim, daha doğrusu okuyucum- neticede birleşiyorum: — Çok nadir görülen müstesna va » giyetleri hariç bırakmak şartile ben her vakit için evli bir erkeğin bir met- ma hakir görmek meyli hâkimdir. U- mumi ka'de budur ve bu kaide, hele erkek bir buba ise daha mutlak, daha kat'idir, Okuyucum, en doğru hâreket tar - zını bulmuş, sabrelmiş, sabretmekte bir müddet daha devam ettnelidir. A- lelhusus kendisinin sezdiği, duyduğu korku da yerindedir. Çocuklar fena misalin tesiri altındı yanlış yola sa - pabilir. Bayan S, Ö. onların hatırı için olsun, bu fedakârlığı katlanmalıdır. * Bay Hayriye: — Hayatım esaslı kaidelerinden bi - Tini unutmuşsunuz, bir kadın, hattâ hiç sevmese bile kocasına fena mua- mele edilmesine tahammül edemez. Hele bu muamele bir mecliste olursa. Hata kendinizdedir. Maamalih tas hihine teşebbüs etmeyiniz, suçu ağır- laştırma istidadında olduğunuzu se - ziyorum. TEYZE süslenmiş beyaz broderi anglezden: Ya “|, orada şehuf hokuk ve iazmınat taleb pılmıştır. İçinden vlili ve volanlı bir 38-| eteiişlerdir. pon giyilmiştir. Bu jüpon beyaz organ - didendir. Evvelce dinlenen âmme şahidleri suç. İunun icra memutunu tokatladığını ve 7 davacı olduğunu söyledi mümansat eden polis memuruna da teca- vüz ettiğini söylemişlerdi. Dünkü celsede suçlunun karısı ve bal- dızı dinlenmişler ve Fazıl tarafından böyle bir hakaret ve tecavüz vaki olma- dığını söylemişlerdir. Münevver adındaki bir şahidin celbi için muhakeme başka bir güne bırakıl mıştır. Zabıtaya hakaret eden bir adam mahkemeye verildi Trenden biletsiz çıktığı için alâkadar memurlar tarafından Bakırköy polisine teslim edilen Mustafa adında biri, bu su- çundan dolayı kanuni ikametgâha rapt9- lunmak üzere beraberinde bulunan polis Fehmi Yılmazı bindikleri Bakırköy oto büsü içinde ve dolayısile vazife halinde tahkirden suçlu olarak dün cürmü meş- hud ssliye 4 üncü ceza mahkemesine sevkedilmiştir. Mustafa ayni zamanda 0- tobüz içinde bağırıp çağırmak suretile halkın rahat ve huzurunu selbetmiştir. Suçlu evvelce de Sultanahmed 1 inci sulh ceza mahkemesinde «zabıtaya kuv- vet sarfile mnhalefetten, de hapis ceza- sına matiküm edilmiş bulunuyordu. Dün- kü duruşma; suçlunun bu mahkümiyeti sabıkasınn kat'iyet kesbedip etmediği hususunun tahkiki için başka güne bıra“ kılmıştır. İktısad Vekilinin tetkikleri Şishrimizdie bulunan İktısad Vekin Hüsnü Çakır Vekâlete bağlı müesse « seleri tetkik etmeğe başlamıştır. Hüsnü Çakır, dün bu maksadla ye. ni teşekkül etmiş olan mıntaka iktı Jsad müdürlüğüne gelmiş, burada bir saat kadar Kalarak umumi munamelâ * fı teftiş etmiş. müdür Halüktan izahat almıştır. Vekil,'bu sabahki trenle İzmite ha. reket etmiştir. : İkbsad Vekili İzmitte akşama ka » dar kalarak Sümerbank tarafından yaptırılmakta olan fabrikalar inşaatını tetkik edecek ve akşam trenile İzmit » İten Ankaraya gidecektir. Adliye sarayınm projesi tetkik ediliyor Sultanabmedde inşası takarrür eden Adliye sarayının projesini, mimar A, sım hazırlamıştı. Bu projenin şehir pl8 nma uygun olup olmadığı Nafıa Ve © kâleti tarafından İstanbul Belediye » sinden sorulmuştur. Belediye projeyi tetkik etmektedir. Limanlar Umum Müdürlüğünde yeni barem tatbik ediliyor Münakalât Vekâletinden Limanlar Umum Müdürlüğüne gelen bir emir « de, Limanlar Umum Müdürlüğü kad- rosunda çalışan memurların İ Eylül den itibaren yeni'bareme göre: maa$ alacakları bildirilmiştir. Bu münase- beile Limanlar Umum Müdürlüğü teş kilâtında çalışan memurlar, şimdiden vaziyetlerini tesbit için evvelce me « muriyet yaptıkları dairelere müracâ- atla hizmet müddetlerini gösteren res” mi vesikalar almağa başlamışlardır. ri iğ di |

Aynı gün çıkan diğer gazeteler