31 Ağustos 1939 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

31 Ağustos 1939 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

c SOğ U9 HALKIN DİdLİ Sene 10 — No, 3265 Yazı işleri telefonu: 20203 PERŞEMBE 31 AĞUSTOS 1939 : Son Posta İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı B Kuruş Müzakere ümidi gene azalıyor! [îıazı ti geçen Gumarlesi günkü vaziyetin aynıdır 7 Dün gece Londranın cevabıl Berline gelince Hitler askeri rüesayı topladı Nazırlar ve askeri erkândan mürekkeb bir müdafaa meclisi kuruldu Hitlerin Dansig hakkındaki tekliflerini tayyare ile Londraya götürürken — İngilterenla Berlin elçisi Henderson hariciye neraretinden çıkarken beik tazafımdan selimlanıyor. Londra 30 (Hususi) — Associatod Press muhabirleri vaziyeti göyle hülüsa et - mektedirler: İngilltere ile Alman sajlara ve yapılan tekk lik yoktur, denebi nler ileri sür bugünkü vaziyet Cut arasında Cumartesi günündenberi beati edilen me . ecle mukabil tekliflere rağmen veziyette hiç bir deği. » Gerçi bu müddet zarfında sulh ümidlari doğuran bam bir kısım emareler belirmişse de bütün bunlara rağmen rtesi günkü vaziyetten hiç te fanklı değildir. İnglllırenln yeni cevabı İngilterenin Hitler tarafından gönderilen son mesaja cevabı bugünkü İng'liz kabinesi içtimanda hazırlanmış ve bu gece şifre ile Berlin hü - kümetine bildirilmiştir. Bu cevabı başvekâlet dairesinde alan Hitler derhal askeri rüesayi nezdinde toplantıya çağırmıştır. Berline gönderi- len İngiliz ceoabı Fransanın Fikir ve tasvibi alındıktan sonra yollan - mıştır. OrIida müzakere esası yok! imü Gerek Berl , erekse Londra ve Paris yapılan temaslar hakkında en sıkı şe- kilde ketum dav mmakta berdevamdırlar. Bununla beraber Datızig ve Koridorun iâdesini asgari taleb olarak ileri süren Hitlere ayni kat'iyetle cevab verildiği anlaşılmaktadır. Bu it'barla tarafeya arasında müzakereye zemin olacak bir esasin ne şekilde bulunabileceği suali, halline imkân görülmiyen bir ukde olarak ortada durmaktadır. Vaziyetin bu ibhamına nikbinliklerini muhafaza eden mahfeller de vardır. İngilterenin cevabı nası! kazırlardı Londra 30 (Hususti — olan nazırlar mecltsi, dür rağmen saat 11,30 da baş akit Londraya tel de — toplanmış geç n mukabil ce. Vvabını tetkik etmiştir. Bu b, tutmakt: Na: ver eseri cedid» kâğıdları eh'a dında daktilo ile yazılmış üç buçuk sayfa , n Hitlerin cevabını tetkik ederken, diğer taraftan buna lecek © Bügünkü t de meşgul c asları hazırlana nin yeni cevabı, bu gece sa at 12 den sonra İngiliz büyjiletsiyisistöen famdarı " BANMMTE'AÜ n ha zırına tevdi edilmiştir. — ” iye na (Devamı J1 ihet savfada) Kİ ArSAGA | Lehistanda umumi seferberlik mi yapılıyor? Förster dün akşam Berliîî gitti Paristen 47 trenle 16 bin | çocuk çıkarıldı | Berlin 20 (ALA.) — Förster, bu akşam | Boritne gelmiştir. Lehistanda umumi seferberlik Vargova 30 (Alman ajansı bildiri « yor) — Bugün saat 14,30 da Polonyada u. mumt seferberlik Hân olunmuştur. Bertin nasıl tefsir ediyor? Berltn 80 (A.A.) — Yarı resmi btr membedan bildiriliyor: «Borlin siyasi mahtelleri, Polonyanın HBün ettiği umum! seferberliği çok vahim bir tedbir olarak telükki eylemektedir. Bu mahfellerde tebarüiz ottirildiğine göz (Devamı 11 inci sayfada) Peşteden ötesi ile muvasala kesildi İstanbuldan kalkan trenler yalnız Peşteye kadar gidiyorlar Almanyadan son tren dün sabah şeh- rimize gelmiş ve bu trenle Almanyada bulunan vatandaşlarımızdan birçokla » İri memleketimize dönmüşlerdir. Bundan sonra Avrupa trenleri Büda. peşte, Belgrad, Sofya, Pityen, İstan » | bul arasında işleyeceklerdir. Budapeş- teden ileriye trenlerin gitmesine gim - dilik imkân bırakılmamış, Viyanadan (Devamı 11 inci sayfada) Asılsız şa.yia.l;ı.r Beynelmilel buhranın hüküm sürdü. Bü bugünlerde bir kısım halkımız arasın. da seferberlik hakkında şayialar dolaş - Hiç hir d etmiyen | bu şayiaların aslı ve esası İce memleketin ufak bir mıntakasında, bir | buçuk aylık talim ve tecrübe için yalnır bir sınıf er askere çağırılmıştır. Muhterem okuyucularımıza aslı ve e. maktadır. esa sası olmiyan şayialara kulak vermemele. Lyız. Fakat fopalaştığı Almanya ile İngiltere arasında mesajlar gidip geliyor, fakat ne Almanya Danzigile Koridordan vazgeçiyor, ne de karşı taraf buna yanaşıyorlar. Ortada müzakere esası yok ! Fon Papenin nutku “Mesele (Danziy ve koridor meselesi) değil, (İngiltere - Almanya meselesi) dir,, Londra parklarında tayyare dalfi topları için Ankara 30 (Hususi) Alman büyük| — İstanbı elçisi fon Papen bu sabah şehrimize*dön. | ketinden evvel ) müştür. | (Devamı 11 inci sayfada) Sulhü temin için vakit geçiyor! Hududlar boyunca yığılan kuvvetlerin kapışmaları imkân dahiline girmektedir Avrupada vaziye- YAZAN takdirde bu da sulh tin salâha doğru git. - için fena bir alâmet tiğni iddin. edeme . Emekli General Göğildir. Almanyada - Leh sulh lendiğine — dalr (Dovamı 12 nci sayfada) Al « ihtilâ . yolile yeni ni da söyliyemeyiz. Böyliyeceğimiz — bir şey daha var ki, o da vaziyetin ieşmekte olduğudur. — Devamlı — olduğu man Zafer bayramı yurdda tezahüratla kutlulandı rini tavsiyeyi zaid buluyoruz. Dün Ankarada yapılan geçid resminde kahraman piyadelerimiz geçerlerken (Yazısı 10 uncu sayfada) (Resim Tayyare postasile alınmıştar.)

Bu sayıdan diğer sayfalar: