16 Ekim 1939 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 11

16 Ekim 1939 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

im ww iü Son Posta, nın Hikâyesi Mazi kıskanılır mı? Yazan ; İyarak ayakt, Yecanlı ant a durdu ve; — kiskanılır diye heyecanlı he- X> başladı. Mazi kıskanılır ... ve .. m €denler hiç bir zaman Dae yem aşina hatıralarile dolu P vmemişlerdir, Fikriye itiraz etmek istiyordu: hayatlarına girgir EeSMİŞtir; dedi. Eğer enç kızlar, genç ka. Yalmz Melâhat gü * Onun bu ei eme — İŞ hakkında bambaşka — bi kat'iyen hakikate da - “ ie in, sevdiğiniz bir hayatınızda o - un ehemmiyet kesbet - vee ç asma dikildiğini ve dan uzaklaştırdığını etmeyiniz bunu biliyorum. Bunu “tattım. Macidle, kere : i? Hayır b mi an , Yar bili: 3 . NR hepiniz Beni kapa ni ne ii bir kadın olarak telâkki o im . Ve ok daha odağı de içimde bir baş, a piç birinizin Sevmediği, De m , « sevemi- sevdim, ai ve kuvvetli bir gey gile MİYeeeği aha hiç bir kimseyi Ge dar, EYİ seve - nda unla a; Tamızın açıl. p dat eb olarak ç. © bakikt bugü yaa Bösterebileceğim hiç > e v Ve hal 5 di bis hir onunl, iz ardı, in aramda müt- ia in MİŞtim, ve DİYOR Onu hi karş kimbiliy belki de e görme - iti ikamvacinie br ir daha hi Kl m a Börü yordum < ikİlemiyana e Kama le sevdiği Bütün varlı. © Halbuki, Yağıyordu > <tKeğin Kalhiyg canlılığı. ma dimağında “içi; - debilayya, rm ları: yede Sormıya Yordu. ii beraber lm bii esaretim Di kendisine Ve Bi yağ temi olsaygı. ai 7 Bana any gı AMA Yakit brake o” Taya mahya Sİ kadından ğa ” Yaşa, vordu. Palkağ den sebebleri anat katimize un ve benim böigi va mızda » nt Nümüza ii n dik Mamıyoy, babtetmakten aşı rinde bay <. En afaktıyı, ç <ePdimizi kivopğ, iken on üze - m ei a ; rudan, değ. Pakat Maçı, İnmİ orta Mârlar, - İSİN tahasürle a KIYordU, le bahsettiği za» Yaşadığı memleket. 8 Beşen zamanlar; imiş düny. Sana Venedi yazi ö nediği ne ka, - bahsediyordu. Dna z a ve di, diye sorduğum , Bİ tarih tam onunla ilie > tanıdığımız Sun, i pr ii Mr biliyop - in id vardı. 0 iü e don Bireye gün Yetişebileceği po 0 adımı, leceği yerde y ei m iii Yördüm. Gükü'e gölge a Yatmadan iz Me, ba e di ikmıyan olduğunu 4 Mace, ta sat öteki Yakar ze hayatını döldurmuşta. —İlikti. Yüzümü görmüyordu. a |arasında mütemadiyen bir Hatice Hatib Ve bülâ hatırasının haşmetile, yalnız bir ölge ve bir hayal olduğu halde benim bütün kadınlığımın, güzelliğimin, kıy - metlerimin canlı hakikatini eziyordu. Onu aramızda yaşıyan hiç bir kadın. dan kıskanmıyordum. Yalnız Fazıladan kıskanıyordum. Ben onu sevdiği kadar sevmediğini zannediyordum. Bana karşı harikulüde iyi, müşfik ve muhabbetli olduğu halde bunun her ka- aşk olmadığını hissediyordum. Onunlü ayrılmamıza sebeb, onu terk etmeme sebeb de yalnız bu kıskançlık olmuştur, Geçen yazın scek bir gecesi idi, Çok yıldızlı bir gece, Suadivedeki köşkte idik; de yanan ışıktan başka, işık yoktu Bunun için gece odaya dolmuştu, Ciçek- liklerde yaseminler vardı. Gece ağır ve sıcak bir gece idi; yasemin kokulu bir iseve... Macid piyanonun yanındaki kol- tukta oturuyor; ben piyano çalıyordum. ! Bilmiyorum nasıl oldu, parmaklarım Şo-| penin valsına kaydı. O zaman nişanlımın! yerinden şiddetle doğrulduğunu gördüm! — Rica ederim bunu çalma! dedi, | Parmaklarım tuşların üstüde döndü. İSorra ellerimi ağır, ağır piyancdan çek- itim. Ve ona sordum: ön Rilmiyorum; zawf bir dakikasında olduğu icin mi? Yoksa buna yalan sö meği sevmediğinden mi bu cevabi ve bir hatırası ben bu erse öyle mes'udum ki... — New bir hatıra; dedim. Ne hatırası? — Birak şimdi! | — Yerimden kalktım. Ona yaklaştım. Birinci defa Macidin ban» sövlemek iste mediği bir şeyi ondan öğrenmiye ısrar, ettim. var bende. ve —Sövlemeni istivorum. — Bırak diyorum!. Ne olur, dedi, O kodar tsrar ettim ki nihayet olda öğrendim. Ayrıldıkları gece son defa ola- rak Famla piyanoda bunu çalmış, bera- ber gecirdikleri son gece. Dudaklarım — titriyordu. Birinci defa olarak Fazılaya aid bir sual sordum: — Onu çok mu severdin? — Çok iyi bir insandı: dedi. Sen de tanımış olsavdın. Onu sen de severdin. Görlerime yaslar dolmuştu. oda karan- — Öyle ise niçin ayrıldınız? Diye sordum. Boğuk bir sesle: — Hâyat!, Dedi, Yanından fırladım. Balkona doğru yü- rüdüm, Macid o zaman bana yaptığı fena İliği hissettir. Yerinden kalktı. Arkam- jen, geldi. Ben balkonun direklerinden birinin yanına gitmiş başımı o dayamış! pini Mçkirâ ağlıyordum. O yanıma geldi, Arkamda duruyor omuzlarımi tü- İtuyordu. | ağlıyorsun? Biliyorsun seni seviyorum. Seni çok pek çok seviyorum. İnan bana... Mazi böyle kıskanılır mı? Onu evvelden | sevmiş olmamın ne ehemmiyeti var... Ö- nu eğer hâlâ sevmiş olsaydım; seni se - ver miydim? Melâhatın iri siyah bebekli yeşil göz- leri yeniden yaşarmıştı. Sesi hıçkırıklarla dolu olarak sözünü bitirdi: — İşte o gece Macidle aramda geçen m,İson gece oldu. Bir daha onu görmedim. ?|Bir daha onu görmek te istemedim. Evet mazi kıskânılır mı çocuklar? İki insan heyulâ gibi dikilen bir mazi kıskanılır sizin gibi, si- zinle birlikte olan ve sevdiğiniz bir erke- Zin karşısına sizin gibi hakikatin silâh - larile mücehhez olarak giren bir rakibe kolaylıkla yenilebilir. Çünkü nihayet silâhler müsavidir, Fakat kusurları hatı- ratın müphemleşen hayali arasında si- linmiş olan sizin safınızdan çıkıp has- -İretlerin, iştiyakların safına girmiş olan! bir mevcud İle nasıl rekabet edilebilir, | Gözünde yaşlar varken güldü: İ — İşte, ben böyle bir kahramanlığı gö- alamadım, - Ve silâhlrı terkederek Dedi. ON POSTA Beşiktaş Fenerbahçeyi dün 4-3 yendi 40 Eylül tarihli bilmecemizde kazananlar 30 Eylül tarihli bilmecemizde kaza - anları aşağıya yazıyoruz. İstanbulda bulunan talihli okuyucularımızın Pa. zartesi, Perşembe günleri öğleden son- ra hediyelerini bizzat idarehanemizden almaları lâzımdır. Taşra okuyucular: Jmuzm hediyeleri posta ile adreslerine jdının sevdiği erkekten beklediği o büyük | gönderilir. Bir kilo çiko'ata İstanbul Işık Lisesi sınıf 1.4 dan Cemal Köymen, ZARİF EL İŞİ MODELİ (Peçetelik yapmak için) İstanbul 44 üneü fik okul sını? 2 talebe. balkon küpıları açıktı. Piyanonun Üstün-| sinden Ülker Doğan, İstanbıl Selçuk kız esnstitüsü talebesinden 295 Meziyet, MUHTIRA DEFTERİ (Son Posta hatıra) Çorlu Cümhuriyet meydam bukkal Ihsan yanında İsmall, Bursa Cümburiyet caddesi No. 206 da Ali Salb Akgöl, İstanbu) Divanyo-

MW ANI Faik apartımanı | numarada Necmi, İstanbul 49 uncu okul sınıf 2A da Selma Uygur. YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ (Son Posta hatıralı» İstanbul erkek Msesj sinif 8.0 de 33 Orhan İskit, İstanbul 4 üncü okul sınıf A-2 de 212 Ergun, İstanbul Hayrive Maesinden 410 Kn- İha ver Gökhan, İstanbul 44 üncü okuldan 104 Zil, PİS Mari Mersin maliye kırtasiye deposunda Hüse-| yin Irmak kızı Sibel, İstanbul Beşiktaş 20 in. | ci ilk okul sınıf S.B de 155 Fehmi, İstanbul İsMYLAL Msesi sinif 2 de Celâl Sözer, İstanbul Beşiktaş Pasa mahallesi No. 88 de Münür. ALOMİNYOM BARDAK (Son- Posta hatıral) İstanbul Pertevniyal lisesi sını! 2-B de Sa- Mhattin "Tunalı. İstendi Ca sokak No. 15 de Abdurrahman. KOKULU SABUN .owm gosta Patıralı) İstanbul Çengelköy Bekâr deresi Tashba. yır sokak No. 3 de Tülât Gönül, İstanbul $1 inel Uk okul sinif 40 de 513 Sedad Atalık, İstanbul Beşiktaş Kıhcali enddex! No, 80 de Yusuf Şenyuva, İstanbu! Kurtuluş Barutha- ne caddesi No. 100 de Orhan. i ALBÜM (Son Porta hatıralı) Nazilli Çeşmebaşı No, 18 de İsmen Ökmen, İstanbul Kadıköy Mühürdar Berkmen apar-| tamanı birinci katta Lerzan Günkut, İstan- | bul Boğaziçi lisesi birinci devre sinif 2.A da| Hikmet Erdem. BOYA KALEMİ Adana 5 Kânurusani okulu sınıf 4 de 108 Bedia, İstanbul Fener yolu Bağdad caddesi No. 186 da Ragıb. AYNA (Son Posta hatıralı) İstanbul Samatya Sultansuyu sokak No. 1 de Hasan Hayri, İstanbul #1 inci oku tale. besinden 531 numaralı Nejad. KİTAB Muğla yüzbaşı Hilmi kızı Özden Elçi, Sivas vlâyet jandarma komutanı oğlu Hasan var- dar, Ürküp sorgu hâkimi kıs Nihsı, Klaxığ #çüncü okul smıf 5 te 343 numaralı Necati Emre, İstanbul Galatasaray Msesi idare Ami. kırağa mahallesi Sorgusçu sokak No, 3 de Muzaffer, Burdur orta okul sıf $-B de 478 Ali Daim Tekuş, Usak hukuk hâkimi kız Meliha Öztürk, İstanbul Alemdar caddesi No. 36 da Nejad, Bursa Meydancık incirli cadde- si No. 5 te Handan, Bursa Sedbaşı Namaz. güh caddesi Armağan sokak No, 3 te Kemal. RESİMLİ EL İŞİ MODELİ Kırklareli devlet demiryolları kısım şefi oğlu Ereümend, Lülebargaz Binbir çeşid kir. mağazası Hüseyin oğlu Abdullah, A- posa yam pl çarşısında Gündoğdu Kundura evinde Fikret, Adana Sarıyakub mahallesi mümessili Sabri oğlu Ziya Kum- sal, Ankara Cebeci Erinç gökak No. 0 de Rıdvan Erinç, İstanbul Beyoğlu Küçük Par. makkapı Abdullaih sokak No. 17 de Niza. meltin, Çankırı askerlik şubesi memuru Av- ni kımı Yücel, Ankara Cebeci Tanyeli sokak 'No. 77 de Meral, Ürküp İnkılâb oklundan 314 Nurten Güleç, Hayrebolu kahyeci Şükrü oğ- tu Basri Bıçakçı, KART İstanbul Beşiktaş Yenimaballe (Ihlamur caddesi No. 6 da Basri, Ankara İltekin okulu sınıf 4-A da Fahiman Türkör, Çorum Gazi- paşa ilk okulu sınıf 3 te 49 numaralı Allet- tün, Tokad defterdarlık evrak memuru “Tev. fik kızı Gönül Demirel, Konya erkek orta 0- kul sınıf 3 de 816 Oshld, İstanbul Beyler. beyi Çarılına caddesi No, 58 de Sadiye, Tar. $us tersi İsmali yanında yas, Akşehir İn hisarlar Müdürü kızı Kadriye, İstanbul Hay. Hye isesinden 382 İsmall Öngörü, Diyarba- kır Olhan eczanesi sahibi Ragıb oğlu Pikret Günay. Sayfa ) ri 4-0 galib vaziyette iken halk sahaya his Vefa 2 - Altıntuğ | cum etmiş ve büylük bir kavga bepgös > Milli küme takımlarından Vefa ieltermiştir. Sahada hiçbir zabıta memura birinci kümeye bu sene terfi eden Altın-| bulunmadığı için hakem Feridun P ederek sahadan çeki tuğ (Kasımpaşa) nın yaptığı maç, tah-İmüsabakayı tetil hemme mukabele eti ve devre 60 ve) o Tekirdağlı Alman (Baştarafı 7 nci sayfada) Jeo min yapılan bu maçta Beyoğluspor minin fevkinde heyecanlı ve güzel oldu.) miştir. kemmel mukabele etti ve devre 0-0 be- raberlikle nihayet buldu. İlkinci devrede ber iki takım çok kuv- vetli oynuyor. Devrenin 17 nci dakika - sında Muhteşem. Vefaya bir gol kazan - dırdı. pri e e “İoldukça hareketti kika sonra aberli, emin etki. Üev-| mıştır 19 Mayıs stadında büyü renin mütebaki dakikaları sistemli birİye futbol müabakaları bm ei oyunla Vefa yücumlarını durduran Al-İkirdağlı Hüseyin ile Alman güreşçi Vi tıntuğun müdafaasile” geçerken oyunun İli Marn güreşmişler ve Tekirdağlı Hü - bitmesine 5 dakika kala Hakkı Vefanın! seyin 85 dakika gibi kısa bir zamanda galibivet golünü yaptı ve Vefa maçı 2-1| Alman güreşçiyi tuşla yenmiştir. kazandı. n Futbol maçları Beykoz 2 - Süleymaniye O Lik maçlarını Muhartegücü Güneşi Seref stadında son macı Bevkozla Sğ-|6-2. Harbiye Kır:kkaleyi 3-1 yenmişler levmanive yaptılar. Birinci devre | heriGir. iki terafın karsılıkı bücumlerile müte- vazin gecti. Yalnız Bevkozlu Kâzım dev- renin sonuna doğrn bir gol yaptığından hirinci devre 1-0 Beykoz lehine netice - lendi İkinci devrenin basımda Süleymaniye hâkim oynuwır ve mütemadiyen fırsat karır'vor.. Revkozun #kınları seyrek makla harshar daha teklikeli ve nih: Kinm kafa ila firinei enlü de yapti. Ve bu natina değtemeditinden oyun 2:0 Bey koz lehine neticelendi. bir spor günü yaşan- Nüfus yazımı Hazırlıkları Dahiliye Vekâleti, nüfus kayıdlarınış ji beyannamelerle yapacağı nüfüs yazımı V- letrafındaki hazırlıklarına devam etmek» İtedir. Vekâlet yapılacak nüfus yazımına aid bir tecrübe talimatnamesi hazırla - miştir. Bu talimatnemeye göre Dahili » ye Vekâletinin tesbit edeceği yerlerde ve Rünlerde hiçbir hüküki kıymeti haiz ole mamek üzere yazım denemeleri yapıla « caktır. Dahiliye Vekâleti deneme İçin lü zumlu evrakı daha evvel yazım yapıla « cak mıntakalara tevzi edecektir. Vilâyeğ ve mena bu Yazım için vali ve kay « erbevi > makamların relsliğinde birer komisyon Bep Sea 3 İkurulacaktır. Bu komisyonlarda müddet Pu maç hatem Semi Jdaresinde jumumiler, nüfus müdür veya memur - ovranmıs ve petirede Meylerbevi hasmısİları, idare heyeti ve belediye meclisi ta» na karsı cikardığı feiir hir ovun seme-İrafından intihab olunacak birer aza bu- resi elevsk macı 4-1 gibi kat'i bir galibi- lunacaktır. Müddelumumilik teşkilâtı ok yetir bitirmistir. mıyan yerlerde komisyonlara sulh veya hukuk hâkimleri iştirak edecektir. Şehir - Ber Ka Booğluspor ye kasabalarda 200 - 800 sürelu bir anan » , # takaya bir nüfus yazımı deneme mem maçında ka ya çık ! Tu ve beş mıntakava da bir kontrol me T. Özerengin Ortsköy 3 - Kale 1 Pu ilk karşılasmadı rakibine karsı da- östün bir oyun çıkaran Ortaköy 3-1 kazenmetr. Süleymaniye stadında o ikinel küme|muru tayin olunacaktır, arşılasmaları da dün yapılmıştır. İlkl Yazım günü hiçbir kimse sokağa çık- mac Davudpasa ve Gal r arasınd) metyacaktır. Yalnız umumi hizmetleri müteessir edeceği tahmin olunan müese $e wernurları evlerinden çıkabilecekler / ve kendilerine izin vesikası verilecek « lilmiştir. Karagümrükle, B.Spor'tir, oynarmıstır. i Dsvudpaşa güzel bir oyun- a galib gelmistir. İrinci mac müeseif hâdiseler yüzün - den tatil Londra ve Pa'isin en meşhur Fabrikalarından gelen BAYANLAR içinde son moda ve Yüksek Fantazi WUŞAMB”LAR w MANTOLA le;oğ'udaa BAKER Mağazalarında teşhir edilmekte ve giyet müsait şerait ve ucuz fiatlarla satıl maktadır. Çeşitler tükenmeden evvel ihtiyacımızı şimdiden temin ediniz. Adi Tıp işleri Genel Direktörlüğünden Kalorifer işin malım evsafta ve arı 3 ye 6 coğu 6 ye 12 büyüklükte 50 y 55 ton Türk antrasit beher tonu 19 lira fletla depodan veya satın almak komlsyonanda taksirür edecek nakliye ücreti zammlle müaasesede teslim ve teslim işi on gün İçinde tamamlan. mak şartile açık eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin ihale günü olan 10/Birinciteşrin/939 Perşembe günü saat 14 de yüne 15 teminat parası (158) )ira 75 kuruş yanında buluna. rak Balkımsöğüdde Adli Tıb işleri Genel Direktörlüğündeki satınalma o Komisyonuna gelmeleri Mân olunur. (7097) ler DE 7 Mühümmen bedel ve teminat miktarı aşağıda yazlı 135010 Ke. civata . DONU) ” | — Niçin” ağlışörsün; diyoran. Niçin |11 “url oğlu İrsen, api 71/11/1088 Pazartesi gilnü agat 15 de kapalı rarf usulle Ankarada İdare binasında şa- VE sözün tın olunacaktır, Bu We girmek letiyenlerin aşağıda yazih muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesiküları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon relsliğine vermeleri Şartnameler (129) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. «8aTa). Muhammen bedel Muvakkat teminat Lira Lira Yeri! malı teklif edildiği takdirde, 48129 3009.68 Cif teklie edildiği takdirde, 25058 1879.35 YE A a Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 1 — Kurumumuz #alebeleri için alınacak «470» çift erkek ve «l» çift kız. ayakkabı açık ekslitmeye konulmuştur. 2 — Muhammen bedel «2919> ve muvakkat teminat 220 liradır. 3 — 28/10/939 tarihine rüsadif Cumartesi günü #aet 10 da Rektörlük binasında ko - misyon barafından ihalesi yapılacaktır. - 4 — Nümuneleri görmek ve parasız şartname almak istiyenlerin enstitü daire mü - dürtüğüne müracaatları, «8342» «524. o a Ki e VE Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: Atölyelerimizin ihtiyacı için açık eksilme usulle 62 inetre mikibi muhtelif cins ve &'udda kereste satın alınacaktır, Muhammen bedel 0ç bin Jlra ve muyakkağ teminatı iki yöz yirmi beş lira olan meskür kerestelerin ihalesi 2/11/939 tarihine rasttıyan Per- şembe günü saat on beşte Galala rıhtımında umum müdürlük binasında (toplanacak olan satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün sözü geçen komisyonda görülebilir, 18392) Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: İşçi revirlerinde çalıştırılmak üzere 210 İlra ücretli Iki tabib ile 100 ira ücretli bir İstekli olacakların yedlerindi eki vesaikle birlikte Gölcükte bulunan Deniz fabrikaları Umum Müdürlüğüne müracaatları (8306), güreşçiyi mağlüb etti Ankara 15 (Hususi) — Bugün burada yenilenmesi maksadile, zabıt şeklindeki

Aynı gün çıkan diğer gazeteler