29 Şubat 1940 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

29 Şubat 1940 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GO zü HALKıN KULAĞI HALKIN ZALKIN DİLİ ——— —.. X%Son Posta Suu 10 — No. 3442 Yan işleri telefonu: 20203 PERŞEMBE 29 ŞURAT 1940 İdare işleri telefonu: 20203 Platı 5 Kuruş 1940 bütçesi bu akşam Meclise verilecek Bazı vergi kanunlarında tadilât_l yapılması teklif ediliyor Ticarethanelerden alınan kazanç vergisi nisbetinin bir miktar tezyidi mutasavverdir Müdafaa vergisi yolcu ve eşya nakliyatına da teşmil edilecek Ankara 28 (Hususi) — Hükümet tara-| fından yarın akşam Büyük Millet Mecli- zine takdim edilecek olan 1940 bütçe pro- Jesinin hazırlığı tamamlanmıştır. lcrı, Vekilleri heyeti bugün öğleden evvel ak- | teylediği toplantıda proje üzerinde son tetkiklerini yapmıştır. Maliye Vekâleti Yeni projenin ana çizgileri hakkında ya- rın matbuata malümat verecektir. Buna intizaren iyi haber alan meha - filden temin eylediğim tafsilâta nazaran hükümet 1940 bütçe projesini hazırlar « ken fetkalâde tedbirtere Baş vürmak 2a- Turetini duymuştur. Zira 1939 mali yılının sekiz ayında a kadar) yapılmış olan tah- ve manzarası buna lü - bütçesinde zz milyon liraya yakın bir rakam halinde tahmin edilen gümrük Vergileri esaslı bir noksanlık arzeyle - Mektedir. Müvazeneyi temin için tedbirler Bu vaziyet karşısında bir taraftan 1939 | (Devamı 8 inci sayfada) | Maliye Vekili Fuad Ağralı ıSon Posta,, muharrirleri Erzincanı ikinci defa olarak ziyaret ettiler Enkaz yığınları altından yükselen İstiklâl marşı Muallimi, çocuğa ölürken bile İstiklâl marşı söylenmesi | lâzım geldiğini öğretmişti, çocuk hocasının Sözünü dinledi ve sesini duyanlar tarafından kurtarıldı | Yeni Erzincanda devlet dairelerinin işgal — edecekleri !J’ yeni vi uyorlır Dinler mx qe size nak- Bana felâketin hakikaten cn mühcs- ledeyim? Arıdın ım.mı. Yit sahnelerinden biri bu hâdiseyi anlar l Başve.kıl bu akşamg / siyasi bir nutuk | söyliyecek [ | Ankara, 28 (Hususi) — Başve - ; kil Doktor Refik Saydam — yarın akşam (bu akşam) Ankara Tad - $ yosunda memleketin — harici ve j dahili siyaseti hakkında mühim : bir nutuk irad edecektir. I Başvekilin teşekklrleri F — Ankara 28 (AA) — Başvekil Dr. Refik Saydam, Halkevlerinin $ sekizinci yildönümü ile yeniden a- gçılan Halkevleri ve —Halkodaları # dolayısile bu teşekküllek” ? $ sillerinden aldıkları telgraflara te- — j| şokkürlerinin iblâğına Anadolu a- —| jansını memur etmiştir. ğ | Melhuz sulh | konferansı | K yi 2 Dün Avam Kamarasında ' | müzakereler oldu | eakea t | Fin ordusuna iltihak eden Amerikalı gönüllüler inodra 28 (Hususi) — Müttefikler ta -|maddi yardım, askeri sahaya da teşmi rafından Finlândiyaya yapılmakta olan (Devamı 8 inci sayfada) Memurlara taksitle evler yapılacak İstanbul belediyesinin imar işleri etrafında yeni tasavvurları Berlin su.h teşebbüsünün | muvaffakiyetle neticelene- | — ceğini ümid etmiyor | Londra 28 — Toplanması melhuz sulh İkonferansı meselesi bugün Avam Kama- rasında mevzuubahs edi!miştir. İşçi meb'üs Henderson, melhuz — sulh konferansının taleblerde bulunmak isti - İycn her ÂAvrupa devletini dinlemiye mu—l vafakat edip etmiyeceğini sormuştur. | | | | (Devamı 8 inci sayfada) (Kayseri havalisinde ., | şiddet i zelzeleler Sarımehmed köyünde | 16 ev gıkıldı Kaysori 28 — Kayseriye bağlı Develi ! |kazasında dün gece 23/30 da şiddetli bir | çöarsıntı. olmuş Sarımehmed köyünde 16| ev yıkılmıştır. Nüfusça — zayiat yoktur. Pınarhisarın Viran nahiyesinde de 22/25 8 A | Hatıralar arasında YAZAN Üstad Halid Ziya Uşaklıgil (Bugün -8 ncı sayfada) e a devam ediyor * Türk - Sovyet hududu hakkında İngiliz Meclisinde bir sual.. Müttefiklerin Türkiyeye müracaat ederek harb gemilerinin Çanakka'e boğazından geçmesin müsaade istedikleri haberi doğru değil Londra 28 (Royter) — Avam Ka- || resmi hiç bir malümat almamıştır. marasında işçi meb'uslardan Strauas, || —Bunun üzerine Strauss gu suali sor- başvekilden Türk - Sovyet Kafkası î muştur: hududundaki siyasi ve askeri istikşaf Dünyanın bu kısmında hiç bir faa- hakkında beyanatta bulunmasını is - || lHiyet kaydedilmiyor mu? temiştir. Butler şu cevabı vermiştir: Butler şu cevabı vermiştir: Faaliyet “her tarafta kaydedili - Halifaks, matbuat tarafından bil - || yor. Fakat matbuatın bahsettiği hâ- dirilen hudud hâdiselerini teyid eden (Devamı 8 inci sayfada) ( Wiborg meydan muharebesi devam ediyor '500 İngiliz gönüllüsü Finlândiyaye | gitti, 3.000 gönüllü daha gidece': Bankalar tarafından yapılacak binalarla - süslenecek olan Eminönü meydam İstanbul imar edilirkeni birçok semt - tir. Bu meyanda Emihönü meydanının lerin güzelleştirilmesi hususi ve resmi bü- etrafı bankalar tarafından yapılacak bi- yük sermaye'i teşekküllere temin etti - rilecektir. Bilhassa yeni açılacak mey - kf danların etrafi resmi daltelere mahsu büyük ve modern binalarla süslenecek -| V. . Büzün 7 nci sayfada — J KOi & G — a

Bu sayıdan diğer sayfalar: