10 Ağustos 1940 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 5

10 Ağustos 1940 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Birleşik Ame rikanın askeri hazırlıkları ve hakiki hedefleri gerenenninesınan YAZAN Emekli general H. Emir Erkilet | ın askeri muhasriri | *Sott Posta deri Yanusları arasınd cereyan eden hâdisele' miyor. Bilâk mel bir mağ Kin doğabilec ile görüyor ve etini duyuyor rrupanın geçirmekte oldur £ ve dolarısile devresinden istifade ederek, a Amerikada neler olup bittiğine in, Atlas ve Pasifik Ok- müşahid gözile bakmakla Yakit ve zamanile tedbir n ve hattâ sökün biraz ve yale yetsin- muhte- Ametike simdiden bunlara kaşı almak Birleşik devletlerin ae ordusu ve ne de donanması, memleketin pek| Yette değildi. hattâ konferanslarla k ade olunan da çoktan eskidiği gil teşkilâtı Birlesik insin kaynaklarındar, Yaman, memleketir İstifnde olunmayı temi bir halde değildi. Donanma Ordunun Ok- rami” i vazi- inşaatı, endisine 168” hadlere bile silâhlı i vüset ve seab ettiği müdalaasında | e edebilecek Fakat 1938 de büyük aakeri W hat başlamış ve te defa olarak büyük meblâğlar olanmuştu. Felat sisi 1939 da ha »kaç ay evvelki AV Ve nihayet Fransanın iki Şökmesi Şimali Ameri itlinin gözünü hakiki miştir. nun Amerika için n? bir hal aldığını görme! alılar için srtık rik Bir taraftun Çine tams nya ile Meden bir Tap ten totaliterlerin hükwü al İeşecek olan bir Av Amerika #leyhtarı bir hasıl ol müteveccih dan vermesi imkâa ve Birleşik Amerikanın resmi ehemmiyetle &elerini artık şlamaıştır. ihat için ilk kabul at me Ancak vekayii haftada ka Devletler surette aça Tapa ki üç İvaki, dünya (durumu dereen ciddi önek, Ameri üm deği pa arasnda, siyaset birliği ve bunun Amerikaya keri hareketlere mey” ihtimalleri düsün işgale Yakın veya uzak bir ietikbalde. Büyük ve Atlas o Okyanuslarından Yani iki taraftan bir & a uğ aa Yacak olan Amerikanın müdafnası “iddi surette bahis fan etmek mecburiyeti caktır. İşte re wekete zetiren esaslı endişe budur. Yoksa, evzuudur. Sr , mali Amerika Devletler Birliği böy i İh bir taarruz karşısında t ve istiklâlini müdâ- inde buluma- ni Amzeikayı bugün düşünre xe Avrupa har- bihe müdahale edip etmemek veya” hud İngiltereye yı m etmek gibi, | sivetta bsvadi daha çok hissi ve avamca mevzu lar, Birleşik . Amenka devletinin Tesmi siyasetine iş olm Yade reis Ruzveltn Tei İ seçilmesi veya seçilmemesi etrafın | je tekrar da yapılan dahili politiks oyunları" na konu teşkil ederler. O halde propayandalara. baka- Tak, Amerikamın bugün “milyarlar sarfile vücüde getirmek (azminde bulunduğu yeni büyük va ve deniz armadalarını mahza İn- giltereyi veya Avrupayı kurtarmak İmani fikrile yaptığını düşürmek kadar hatalı bir şey olmaz. Birleşik Amerika devletinin <oğ- rafi durumunun büyük ronlzetlar »: anlamak için şimal Amerikalar arasmdaki Birleşik Amerika için torluğu bünyesindeki belki rinin müdafaası kanaldır. Çeoubi Amı şarak bir Okyanustan mek mecburiyeti sevkulceyti mahzurları mucibdir. (Devamı 7 fezile Antil denizi haritasına #öz gezdirmek kilayet eder. da, Artil denizinin cenubunda iki Amerika kıt'asını biribirine bi ân ince uzun karanın dar yerinde Panama, kanalı görülür. miyeti, Süveyşin İngiltere impara- aç misli fazladır. Birleşik Amerikanın büyük ve Okyanuslarındaki 22.360 Km. uzunluğund masının bir Okyanustan süratle geçebileceği yerâne Y nel sayfada) ordu ile hi | ve cer Meksika kör bir Bura her Bu kanalın hayati ehem- lüzumundan Çünkü Ar cem an aki sahille- onun er bu erikayı dola- diğerine geç” ndan zi) büyük | Yemliha vk e Uçuş çok korkulu old yerinde doymadan salı (Z İnönü havacılık ci yazımda, İnönündeki mü - &emmel ve muvaffsk bir eser Olan ik kampının bizde bıraklığı rı taze olarak tesbitle i£- n, İnönü meydan. kartal yuvalarının oşhasnı ta - Bu arada 40 m da hikâye - Biri hav ik intibala ifa etmiştim. Bu larına yaslanan bir dekorunu çizmeğe, nıtmağa çalışacağım. dakika süren bir uçuşu! çilmiş altın yenkli gen kemer gibi dukça muntazam bİr 40 m dirkapağından kıyrı » ü, istasyonunu 10 daki İkada #amp yerine Bağlıyor faları 200-300 vneirelik tepejetin o cteği çelik kartalarımızın inidir. Birer katl, dapam kullanışlı, zarif döri, beş bi. | na. iki hanyar, bir slölye işte İnönü Kampı. Beş sene evel buraya iki çadırla gelmişler, havacılık için, mmaya O - lan aşkı için Kendine aid nesi varsa bir görünü, sıhhatini, hepsini göle- beline beyas çıplak Aigetikann büyükİre bağıslıyan eski ve güzide taya . veci Savni ve arkadasları buzünkü muaraam, dört başı mamur Kampın ni atmıslardı. Her geçeni İnk temi gida biraz | buy inni meydani İ halinde gözlerimizin ÖnünA sermiş belun'yor. İ minaların önünden tren yoluna, sağdan soldan İnönü, muharebeleri - in genhelerine kadâr tesuz bucak - bir merdin uzanıyor, Bı meydan ortasından birbiri ardınca havsi . vsz plânörler görü usını Mistik bir iple-10 ki kin cekiyor. Bazışmı bir otobüsün te. ketletine tesbit edilmiş kusust bir Â- tör knvwetile yerden Kesiyor havalandıfını hiç nan let, me lerin na: öz mü İsinde motörü elmağiğı için nasi ucebildlğine bitim Selâmi İzzetin İ İbusu size animtabilirim İ “Tayvarenin motörünü, tekeriekle - İrini errarımız. oturulecak yeri kana. dın önüne getiriniz. İste size bir vid pör, Önünde bir halkası var, Bu hal- İkavn plânörü eeterek olan in hala. payor. bu isin diğer ucundan 10 ka . dar deliktnlı en az 50 metre mesa fedon nlânörü eekmeğe basiyorlar #ikli ip, yatmid tel, haddi azami . Lâsi ve kadar gerildikten sonra, verilen isaret üzerime. plânöreü. kusu ha- rekete getiriyor, harekete eelmesile bernher de İni bırakıyor. O hivlu yer, den kesilen pilinör artık hayadadır. Ruseir. koldınıcı esreyanlar plânörün Yardımasıdır. Bundan sonrası plâ nöprekinin meharetine tâbi, Bu va » ia 18 saat kalarak dün. #dnetisini taranan — genelerimiz v Yazan: Ercüme Evlâdlığına, Mâkırdı olsun diye, gene soydu! 5 —— Saim nerede N — Bilmem. Onu hiç görmedim. Besime Hanımın, asa - idi: — ıncığım! Kızıml. So - İndaki konsolun gözünde yaygı var sesi ğe yay; kaşıkları. irleri en Ea gel, ekmeği al, e mi? 'ekiln deme - Paha Me sesi ilâve etti: Besime Hanımın den nen kalktı 1? Bu suale, bizzat Şehime Hanın cevab verdi: “e seli — Aman, sus! Kalktım. Ka “kusuna dalmışım. U - lere geçiyorum. ış utanacak? Başın - Helâk oldun, 07 tancımdan yeri — Ne varmı al 'dan geçen az şey mi? kardeş”. e” İnönü ae: Pike yapan bir talim tayyaresile nasıl uçtum? kanadlı gençi geineeve kadar bir türlü ettı erme-| di amma, ben aklımın erdi) kadaz| mc ez en üm. DH Kaşe T YANIKLAR Vapurda rastladığım plâjdun dö rdus — Plâja niçin gidersiniz; dedim. — Plüja niçin gidilir ki, diye ce- vab verdi yanmek için, Bu birkaç senedir moda. — Öyle ammasinsan kapkara ©- luyor, — Ne çıkar, pudra ile beyazlar- mak mümkün. — Bu modayı acaba kim çıkar dı? bir erkek, Karşımızda ampında iki gün “ i anıyorum. — Mahvolduk. : — Bizim halimiz ne olacak Evde “muhakkak biri ölmi Bekçi oracıkta duruyordu; seri imin evi, ölen kim? Güldü: — Ölen filân yek be; bah erkenden plâj mıdır, taya gitmişler... Dönerlerken

lamıştum, istakoz gibi kıpkırmızı muşlardı. Şimdi de böyle bağınğ bir bay ile) kalınlı inceli sesler u; amma toprağa konduğumuz zaman bayram ncaktan indirilen çocuğun teessürünü duydum kampına gidip gelen muharririmiz yazıyor “| oturan bir ane uğrayacağımız pay modayı çıkaran sanki kendisi imiş sim ilhami rabbani mi geldi? gibi, konuştuğum bayana obakiplar. Genç muhatabım gülüyordu. B4$i -İ yakıp gülümsüyordu. * me m yn ra tayyaresi| Ona dönüp sordum: imsiyah bir çingene kızı ie değişmişti. Takdim etdiler Bu modayı siz çıkarmışa ben-| söylüyordu: Kâşif Bönmem. eski tayyarecilerinden Bu güzel. fakat. birdenbire göz - lerim aşağıda bana bükan arkadaş - Isra takıldı. Hepsi Türkiyenl en i : : ürkiyenin Nİ ziyorsunuz. eFintarisi ala benziyorn. Bir kere daha gülümsedi: «Modern kadın bana benzi — Evet, İşiniz moda çıkarmak.mı * 3 — Hayır, pudra o fabrikalarım( Ki fen plâja uğradı. Kumlarda işde biz azislik olması ihtimalini Ka-| yar d tamda çakan gimşeğin aydınlığında) v© “© i seçi; a OY * lan görd seçiyorum. k meki ye > Burüümn bir yank kokusu) — Fakiriniz; eviniz yok anladık; fakat ak yok.. ne diye bir ağaç da oturmazamız... X Cİ emet gh 18 Bir evin önünden ( geçiyorduk. (Bunları biliyor mu idiniz ? Parmakları yanmıyan adam damı, parmağının izinin alnmiy cağını henüz kendinin de yeni renmiş oldüğunu 4#öyler. Ve ilâve eder: — Benim parmaklarımda di başka bir gayri tabilik de dur, yanmazlar, Cebinden çakmağını çıkarıp kar, Bir müddet parmağını ali tutarak parmaklarımın bu herkes ayn hususiyetini de polislere ü — Sakın akrobasi falanı yapmayın. Ben ilk defa tayyareye biniyorum Tayyarecim gülerek başını salladı Ve harekete gelen motör, yerleti ot- ları koparıp, aşağıdakilerin sapkala, rını uçururken biz de Bismillâhi çe- kip havalandık. Yerden diklemes göke çıkış insanı anlatılmaz bir ta - Muharirimiz uçuştan evvel kım hisler içinde ( bırakıyor. Fakat * İgök yüzünde asfalt bir yolda son sür. de var, Plânörlerin barada öyle gü » | atle elden bir olemobilin zevkini bu- 2e) süzülüşleri var ki. hani zaman rsunuz. Aşağıya bakıyorum, 800 zaman çaylâklar kanad sallamaları, | metre irtifadayız: Kampın binalar ni kesip, bir müddet hareketsiz uçar. lar, kı onun gibi. Bu motörsöz| yun nesne e takin atmalar mı istersiniz, | kasabasını bir şehir ters uçüşler mi, yuvârlarışlar mi? yorum. Geniş İ Piknörün tayyareden gevkli olduğu -| birer mendil büyüklüğünde. nu söyllyerek binmem için çok ısrar) dan dağlar, tepeler kaçıyor. ettiler amma, ne yalan (söyliyeyim, Birden metör duruyor. Eyvah. pi. ben köndimi bu küreksiz kayığa ben.|raşülün halkası (neredeydi? Kndişe ziyen nesneye pek emniyet edeme -| ile başımı geri, tayyareciyo ceviriyo. dim. Daha doğrusu bu cesareti güş ,|rumu Fakat o dnkikadn (tepetaklak olmuşuzdur, dağlar, tepeler birbirinin geliyor. — Muhakkak civarda vardır. bir piâj Arjantinli bir iş 5 adamı Büens Ay - reic gider, poliste bir evrakını takib eder. Evrak ken dine verileceği za man ora usulüne göre parmak izini almak Mürekkebe batırılan parmağını kâ - nda basar, Fakat kâğıdda bir mü - rekkeb lckesinden başka iz gö: altımmız. isterler. 3 teremedim. — b, tâyyareye da tir gey aye | üzerine devriliyor, binalar, tarlalar, | £ ba; yret ederler. Arjantinli ge lelep e. a Geli Gi yollar, acele çevrilen bir albüm yap- si Dediler. Baktım, bizim bir iki ap , | rafı balinde birbirinin üzerine dü Magyar ZEY EŞ AKS ZN | adas otomebile dolaşır gibi, gökleri | söyor Basasağı, bütün sür'atimize “ a Yi 7 AN söyle Hir tavaf edip, geldiler “Hem fİİYOUZ Galiba salâtiselim da ce - GO N > SL RF Da Ney tayyarenin sevili © tecesetlefi, © hem) Kiyorum. Artık toprağa geliyoruz. G korktun, sanilmanı dayanılmaz, muh | lerimi kapadım. Tutamakları kopa - Bir mes'ud olmak ve olmamak mesele: Ankarada oturan biz okuyucum, Bay İ. C, bana yolladığı mektubda ha yalmın tarihçesi! yaptıktan sonra netice olarak mes'ud olmadığını kay- dediyor. Kendisinin verdi hükme bakılacak olursa mes'uliyet allesin - den başlıyarak karısından geçtikten sonra tesadüle varıncıya kadar hep başkalarınındır. Pay İ. G, müsaade ederse kendisile fikir birliğinde olmadığımı söyliyece- im. İddlamı isbat etmek için dans anlattığı hikâyelerinin tahliline gi - rişmek burada mümkün olmiya tır, Hera bahis vzar, bem de is temel #ley ben) kücük bir taim tey- İ yaresinin yanına sürükledi, Buz uçu, | yorum. Bir Avrupa | kıamı halinde Kia anlatmağa eğer ta, |paramnarça yere düşeceğim, her te- | râfım-bir yörde Kalarak. Osoh... Gör. lerimi açtım. Yöre 200 melre kala birden molâr isliyor, tekrar dikleni - yoruz, Pike yapmışız meğer. Yakat ne olursa olsun, bu, korku — Wi heyecan. uçuşun O zevkinden tarhı yanmıs değildir. Yere indiğimiz za - man. daha doymadan bayram yerir de salmeaktan indirilen çocuğun e sefini duyuyorum. Nusret Safa Coskun yatınızda dâima istikbali temin memek endişesinin tesiri altınd kaldınız. Bu, sisin kendinize memenizin bir neticesidir. İradı zim, karar #ahibi olmadığınızı terir. Karşınıza çıkan genç kım sıl bir zevce olabileceğini tahn Tuyorum. Vak (Bürün fayyare Ne ucmak otomobile binmekten farkaz kendisini İstanbul otobüslerine em - niyet edenin tayyareden © korkması da bir havli münasız bir ser, fakat bir pike ziztipi bizim “alelâre uçuşa bir fevkalâdelik bahsediyor. Meşin ceketi, tayyareci kukuletesi. ni giydik. Eksik olmasınlar, Türkk- sunun genç öğretmenleri, Talât Su ası, Salim Gökeü, Hikmet Ör, Pethi Batur, Niyazi Aydın beni bir gürel hazırladılar. Gözlükleri takdıl, geç - tik oturduk yerimize. söz aramısda, motörden evvel kalbimin ca'ısmağa inceleme, düşünme (kabiliyetir exsikliğinin bir neticesidir. dımız m1? Bu da öyle, aldanacak yadan yapılmış olmanızın. doğu! #u bir felâkettir, iç kimzeyi etmeyiniz. Bir işi bırakıp bir Denizde bir erkek cesedi bulundu Dün akşam geç vekit Anadoluka. sına mi daldinız. Kendi mw leİten bir kabak kalyasının hep toplanmışlardı. Besime Hanım, basladığın: itiraf etmeliyim miz tayyare enylik azmanı miunaek bir nesney! arkama bağlamağa baş . Yadılar, oparaşttmüs. beni bir de oturdutum yere bağlama- ğa kalkınen pirelendim: İki sörtim benden evvel ncanlar ne pars takdı. ne bağlandı. Yoksa Sen Posta» nın edebi tefrikası: 12 'YEŞİL TULUMBA nd Ekrem Talu temiz sofra “yaygını yere yaydı, peşkirleri, boynuz kaşıkları sıraladı. getirmek üzere aşağı kata indi. Biraz son:a, yağı misler gil sofrada dördüncü bir yerin hazır güâna hitabla: nen rahat otursun. mu? ce Zeyreğe, amcasını gönderdim. kadı. derip duruyor, çocuğü istiyordu. Bindiği, bir şey... Derkân efendim, semer gibi Salim Gökeü di. Konsolum gözünde bulduğu ter- Arkasından da, ekmeği ve yemeği lanrtış bulunduğunu görünce, Müj- — Bu, fazla! dedi Kaldır d3, ap- — Niçin? Saim ağabeyim yok — Hayır, yok. Ben onu dün ge- Şehime Hamm büsbütün sıkıldı. Besime Hunım, lâkırdıyı ağızına t- — Zaten gidecekti. Amcası ne vakittir hasta, Üstüste huber gön - Bu iddianın yalan olduğu bese - belli idi. Fakat Şehime Hanım mec- xağile Beykot #ahilleri arasında 50 yaşlarında tahmin edilen bir erkek cesedi bulunmuştar. Sahilde bir kaya parcasi alına s1. kışan bu cesed çıplak olduğu 'eln hes nür hüviyeti tesbit eğilemiştir. Mec, hul ölünün bir kazaya mı, yoksa Gi. nayele mi kurban gittiği tahkik edil. mektedir. başına toplad götürüp yıkadı, kuruladı. — Vallah, rahatsız ettim, kardeş, senil. Misafirinin bır. özür dilemek is tyen sözlerini Besime Hanım red - kapları omutafağa — Sakın bu lâkırdıları bir daha ağzına alma Şehimeciğimi o Yoksa danlırım. — Sankisi, mankisi yok. Dostluk böyle günde belli olur. Yanan ben olsaydım da sana gelsevdim, bana karşı tıpkısını yapmıyacak ını idin? — A, elbette! — O halde? Otur, keyfine bak. öyle birkaç gün başcağızını dinle, aklın başına gelsin. O zaman karşı karşıya oturur, ne yapacağımızı dü- şünü: saniyetli kadınsındır. — Sen simdi onları birak da, söy yandı mı? — Sırtımdaki entariden, ayağını- daki kunduradan gayri bir giyece - bir ev alırsın. — Ben de öyle düşünüyorum. — Acele etme. Seninle beraber arar, soranz. Yarın, bekçiye tenbih bu mahallenin ha- vas fena değildir. Çarm, pazar ya kın,. etrafımızda oturanlar hep efen- İnsan! mo, de ğ i İlini vardı. Kırk senedir evli imişler. — Eksik olma, Besimeciğim! İn-İ Annem, Sabire Hanıma ber gelişin- İde sorardı: le bakayım: Neyin var, neyin yok. /tinde ayni cevabi verirdi iyi İ ektir?” Düşün bir kere, kardeşi yerek hüviyeti hakkında başkalarına 'dabir fikir vermiş olurum. Hayır, ben sadece umum kâldeyi hatırlalaca - gm: - Saadet ve felâketi insan yüzde doksan dokun nisbetinde kendi Tile hazırlar. Tesadüte birlikte başkala - rının da tesiri bu meselede nihayet yüzde bir derecesinderir. Meseti ha - vr. Lâkin bunlarin hiç birisi bir olmaz. Derken bu mevzuu bir yana bi - taktılar, Laf İh açtı. Birbirlerine, müşterek aşinalardan haber soru * Bir aralık, Besime Hasım sözü Müjgüna intikal ettirdi: — Hoşnud musün kızdan? — Şimdilik bir şikâyetim yok. — Şimdilik diyorsun, ayol! Be- nim bildiğim. on senedir yanında, değil mi? — Öyle heri, cibiliyeti, bazan on, yirmi, elli nma, bir insanın çev - bem rahenetlinin Sabire Hanım a - dında bir ehpabı vardı. Benim ye - üştiğim zamanda, doksin yayı xeçmişti. Bu Sabire Hanımın, ak sa- r bir de ge- kalı bir oğ'u ile, ihti; «Sabire Hanımcığız anız hani? » © da her sele- Gelinle «Şimdilik iyiz, kadınım! !Kirk-sene na de İnsan kırk yil işinde birbirinin içini, dışını mutlaka öğrenir. İşte ben.o Onun yüzünden evin çocuğu da te-İğim yok. Sade paramla birkaç par- dirgin olmuştu. ça eİmas kurtarabildim. vakit bu vakittir. Sabire Hanımın )karşı dinmis, lodosa dönmek —— İiühi, kardeşi; diyecek oldu.) — O da bir şey. Başını sokacak |çok haklı bulduğum o sözünü kula-| dadını gösteriyordu. İmbat bir ma küpe ettim, Dilediğim gibi ye-|va tiştirdiğim Müjgânm yarın, gün hay değiştirmiyeceğine kim sened versbilir? Dünya de; &. evlâdlar, bugüne bugün baba - larına, annelerine karşı geliyor, ası oluyorlar, Ben Müjgân dokuz ay hizi bırakarak bir başkasının altında harekef ettiğiniz mi > Bu da nihayet nğnızın ve sağlığınızın mes'vlü sizsiniz. Kabahati ve'mes'uliyeti kasında aramayınız. Hakikati denir felüketin içinden kurtu! Yolunu bulabilirsiniz, geçmedise, gönde)dolunun bi aldım, evlâd Besime Hanım, kızı müdafaa kardeş: hiç tasa Meşhur kelâmdir: Yüzü güzel nın huyu da gözel olar. Allah £ nur topu yibi kızcağız. Eli de yatkın, maşailah! Sabahtan, tım da ne kadar titiz, örimdaz © Zunu hemencecik anlayıverdim. bii öyle olacak, Kimin terbiyesir mış o?! i Bu bahis üzerinde biraz d nuştular,. aksam olmuştu. yilda da kendini belli etmez. An MR ele Te şi şehirde doğına büyüme gönlündeki tabit sevyiden ileri bir görüş ve telâkki icabı d İstanbula gelmiş, İstanbulda o! ldeye hakikat ; bancı her lan, o güzel, müstesna lara meftun olarak ayrılmış, © #amların tahassürünü ömrünün nuna kadar katırasında ta Besime Hanımın evi denizi rüyord muş ve bu ilâhi zi buradı ; gün de Marmara, inadına dursundu. 'Geceki rüzgâr, dı, Uzakları doğru hafif, be r sis tebakasile tül ufukların üzerinde güneşin ünlü isik oyunları yapiyord yun üzerinde, fasılalarla erek geçen tek tük yel kıyısından iett di

Aynı gün çıkan diğer gazeteler