20 Ağustos 1940 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

20 Ağustos 1940 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Min “aye Ze va Team 8 Sayfa SON POSTA İstanbul « Sultanhamam irfaniye çarşısı No. 18 - 19 SALÂHATTİN KARAKAŞLI Tip:1 Kurup Tip:2 Kuruş Tip:3 Kuruş Tip: 4 Küruş Şayak takım 810 Şayak damalı takım 855 Yünizmir Çulaki takım 600 Acem sakalı 1 ci keten takım 459 »> > Erenköy 835 m Si » o Erenköy 880 » > Çocuk takım 339 » » > Çocuk > 300 » Caket 41$ », Caket 450 » » o Caket 3635 » » 5 Caket 25) » » Erenköy Brie » o Erenköy 406 » » Küopantalın o 205 » o» Kit pantalın 140 Kilot pantalon » > » — Düz pantalon 5 » » Düz , 155 Düz > 15 Diğer malların fiat ve çeşidierini bildirir listeler Vilâyet, kaza, nahiye merkerlerine, İş ve Ziraat Rankalarına gönderilmiştir. Hava Okulu Komutanlığından:! Hava okulları talimatınm 88. maddesinde yazılı Rae istekliler Toprak Mahsulleri Ofisi dilek kâğıdı ve vezikalarila Temmuz başlangıcından Ağustos sonuna Kadar| im ei Umum Müdürlüğünden: okula başvururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunanlar ğıdlarile veşikalarını posta ile okula gönderirler. Ve alacakları kar Merkezde ihtisas mevkii olmayan 140-170 lira aylık- İre hareket ederler. Madde 86 — Hava okulu gedikli kummına girme şartları şunlardır: A) Türk olmak B) Orta mekteb (Lise sekizinci sınıf) tahsilini bitirmiş en az 18 va en çok 20 yaşında olmak. Evli bulunmamak C> Sıhhi veziyeli uçuculukla ve uçuş İşlerinde kullandmağa olze.| p , < işli oldağuna dalr mütehassısları tamam olan bir hastanede iğ 1 üç şeflik münhaldir. Devlet teşkilâtında veya 3659 sıhhat heyeti raporu olmak, Boy 1,65 den aşağı olmıyasaktır. numaralı kanunun şümulüne giren müesseselerde biz- uunanlar: met gören Mülkiye, Hukuk ve Yüksek Ticaret mektebi ii İ yı racaatla muayeneye gönderilir. an yerlerde o yerin en büyük kuman. rilirler mezunlarından baremi bu maaşları almağa müsai olanların tahsil ve hizmet vesikalarile Umum Müdür- lüğe müracaatları. (7511) (4720) sıhhi heyet bulu danına müracantla iruayeneye gön D) Ahlâkı sağlam olduğuna ve hiç Bına dair bulunduğu yerin emniyet müdürlüğür veya polis & İden tasdikli vesika göstermek. Mani Belediye Riyasetinden: detle hava cef YP) Oknica yapilac: ette suçlu ve mahküm Belediyemiz hastanesi için i bir hastabalneıya rüzum vardf hastanelerde himmet, eltiklerine aid vesika ve bonserrislerile Di a a ikte Belediye Riyasetine müracaat etmeleri #ân olunur, o (108) la olacak bun) bilenler yenlenir. H 4) “ — yedirilir ve giydirilir W 'Talibler arası görülmilyanlarla 20 veri lerine göre makinist lirler. (2116 i Ayaks —İçalsnarak ihracı ameliyesine taşi Üdaren yirmi gün devam edeceği im» Dr. IHSAN SAMI “EA, katli bulunmaları Wân olunur BAKTERİYOLOJ: - LA ai Yeşilköy Tohum Islah İstasyonu Satın Va mite Siir Al alma Komisyonundan: r ini Tahmin bedeli (o Muvakkat terini” Denizcilere ilân İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: kayık iskelesi civarında batık Nümunet Hamiyet torpllosanun pifi nacağı ve bu iş 23/0/940 Cuma günü: yardan geçecek merakibin tle an kreyvetı sayı m hasta 1 ları Nevi ktarı o LK LK iri Samaı balya bağlanması 250.350 ton 875. © “0 Pirinç unu - Mercimek - Bezelya - Yulaf, Yeşilköy Tohum Islah istasyonunda tahminen «250,380 ton kadar döküğ halindeki saman açık ersiitme ile balya yaplırılasaktır. Eksüme 20 agusi 04) Salı günü saat 18 te Beyoğlu İstiklâl caddesinde 340 numaralı bin iseler muhasebeetliğinde lacaktır. Şarlnamesi Yeşilköyde Tohum tazyonunda her gün görülebi aliblerin muayyen gün ve saatte mu' minatları ile birlikte kom'eyona müracaalları, o «6063» ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. ÇAPAMARKA MUSTAHZARATI M. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi 1915 ri ama Çek RLRİLAE Altından 18 ayar 1. Hassas - Sağlam - Zarif ve 15 sene garantilidir. Son Posta Matbaası: Neşriyat Müdürü: Selim Kagıp Emeç SİNGER SAAT AFACAN Raşid Kaza tiyatrosu Bu akşam Bakırki Miltiyadi aile Yüksek tahsil görmüş öç diplomayı haiz hüsmühal sahibi, askeri bitirmiş bir genç hususi müesesa ve şirketlerde iş aramaktadır. io SAHİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ, A. Ekrem UŞAKLİGİL Mağazaları İster5ul, Eminönü vodvil 4 perde kabul eder, Son Posta idare de Ş. B. rimuzuna mektubia müra

Bu sayıdan diğer sayfalar: