5 Eylül 1940 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 4

5 Eylül 1940 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— “ di | i , b e Pik ka e EE > v i SON POSTA kanununa aykırı hareket edenler İstanbul zabıta küçük ( san'atların Türk tebaasına hasa 2007 sayılı kanunun tathikatile ya- kından alâkadar olmaktadır, Muh- telif müessese ve iş yerlerinde kon trol ve mürakabelerine devam eden memurlar evvelki çün Tepebaşında Panayot adında bir şahsın idaresin- deki marangoz dükk eenebi tebaasırıdan İs adlarında iki kişiyi, dün de Galata Vitali sokağında 12 sayılı İokanta- da garsonluk yapmakta olan Yav ve Yako isimlerindeki iki yabancı- yı yakalamışlardır. zuat hilâfına müesseselerinde çalış- tıran dükkân sahibleri hakkında ka- nuni takibata başlanmıştır. Bono suçlularından biri daha tevkif edildi Mübadil bonolen (o sahtekârlığı davasına ? nci Ağırcezada dün de devam edilmiştir. Geçen celselerde mahkemeye gelmiyen suçlulardan İzmirli bakkal Etem dün gelmiş ve sorgusu yapılmıştır. Etem, istievabında, kendisinin ö- tedenberi bono işlerile iştigal etti- ğini, fakat bu sahtekârlık işire Ni- hadın iğfali ile bilmiyerek, alet ol duğunu söylemiştir. Celse sonunda mevkuf bulunan ın vekilleri tahliye istemiş- ler; bu taleb Ted ve gayri mevkuf suçlulardan biri mahkemece tevkif edilmiştir. Parasız yatılı imtibanlarına 850 talebe iştirak etti Lise ve orta okullara parasiz yalı olarak alınacak talebenin imtihan - larına dün başlanmıştır. Erkek (alebelerin imtihanları Kiz isesinde, kız talebelerin imtihanları da İstanbul Kız orta okulunda ya pülmış ve bu imtihanlara 159 kadar talebe girmistir. Dün yalnız türkee ve erebiyat gri. punun İmtihan yav sunlleri Maarif Vekâlet lanma: evvel bütün talebe huzu . runda açılmıştır. Bugün de matematik dersinden im ihan yapılacak ve her iki imtihan kâğıdları Maarif Vekâlet'ne gönde tileeektir. İmtihanda muvaffak o lanlar Maarif Vekâletinin kâğıdları tetkikinden sonra beli ( Küçük haberler 2k Karaya oluran melör — Evvel günkü fırtınada Sile svıklarında xa raya oturan 500 tonluk Bolkayo mo - törünün kurtarılması için Kilyos tah. Msiye gemisi kaza mahalline gitmiş - tir. Motörün 9 kisiden © ibars* olan mürettebatı dün Ilmanımıza gelmiş . lerdir. Motörün oturduğu yer kumsul olduğu cihetle teknede yara yoktur. Sivrisinek müemelesi — Nianta gı, Maçka ve civarında, vaki olan şi. kâyetlerden dolay sivrisinek müzade. Mesine veniden badanaaktır. Sihhive Müdürlüğü bu işde kı'lanılmak üzere Mmazmit ve memvr ayırmıştır. Eminönü meydanı — F: danının asfaltlanmasını Yanasaktır. Bu swretle Eminönü mey, danının tanzimi bitm!$ alacaktır. ! | Mümessiller -İbüyük şehirlerde ve bu arada İstan- Bu dört ecnebi ile bunları mev-| -)amelelerin yattıkları yer kirli bulun- rilmiş ve susl zarfları imtihana baş.| -İbi Hüseyin Avni hakkında tnkibata «| geçilmiştir. UGTE Küçük san'atlar Mahalle mümessillerine muayyen t veya maaş tahsis edilecek muhitlerinde halk tarafından tanınmış ve sevilmiş kimselerden seçilecek Muhtarlık teşkilâtırın ilgasından| sonra "mahallât işlerinin İve süratle tedviri İ olunan mü yakından | ksadile ihdas nesillerin, son yıllarda bulda kendilerins tahmil olman i- dari ve beledi işleri lâyıkile başara radıkları. görülerek, bunların tem» sil ettikleri muhitlere daha fa; ve verimli olmalarına temini İk Dahiliye Vekâletince icab eden t kiklerde bulunulduğunu dün smıgtık. Bu hususta lâzım gelen etöğleri İyapmak üzere şehrimize gelen Da. hiliye Vekâleti teftiş heyeti reisi Haydar ile mülkiye müfettişlerinden Halis Ergun bu mevzu etrahındaki tetkiklerine dün de devam etiniş- leri | alı yaz” Diğer taraftan o Vekâletçe mev “etrafında . kaza: kaymaksın- lanmın fikir ve mütaleaları alırmış-! tar. Bu mütalea ve ruporlara naza- ran; ulen vazi'e gören mümessil- lerden bazılarının çok fazla olan mahallât işile esaslı bir sarette meş- Üç fırın ve bir fabrika| hakkında ceza zaptı tutuldu Emniyet Müdürlüğü merkez teş- kilâtına mensub sivil memurlar, dün de şehrin muhtelif semtlerinde bele- diye yasaklarına aykırı hareket €- denler hakkındaki faaliyetlerine de- vam etmişlerdir. Nişantaşında Kodaman o cadde- sinde fırıncı Mehmed Eminin fın- sında #lek makinesinin bozuk oldu- Su ve imal edilmiş bazı ekmeklerin içinden ip parçaları çıkuğı ogörük rştür, Gene Mehme4 Emine aid Çarşi- kapıda Yeniçeriler caddesindeki 94 sayılı fırında da hamur mahelli ile bu | muş, fırıncı hakkında ceza tanzim edilmistir. Çarşıkapıda 104 sayılı | simitçi fırınmındaki imalâthane de o matlub şartlara uygun görülmemiş ve sahi- zaptı Unkapanında eski Azablar sokü- ğında Ardasa sid Ermis konserve fabrikasında konmetve yapılan ka- zanların kalaysız oldukları gö: iş ve müessese hakkında zabıt varakasi tutulmuştur. Üvey babasını yar»layan bir genç tevkif edildi On beş gün evvel 'pir sile kavga- sı sonunda Tophancle üvey babası İhsanı bıçaklıyan Zarif adında bir genç, dün adliyeyz ve rilenistir. Suçlu, 4 nci sorgu hâkim “İüeret veya maaş tahsisi İve sevilmiş kimselerden karan ile tevkif olunmuştur. —— Sokakta metruk bir çocuk bulundu Beşiktaşta Yıldız caddesinde otu - tan Veli adında biri evvelki gece geç vakit evine gilnek (üzere Topağaç mevkiinden geçerken, yolun bir kenan. “İstanbul © “Meb'earı — İstanbullymda beyaz birdeze sarılmış bir ay- Meb'asları dün #leve girerek halkın|bk kadar tahmin olunabilen bir ço - derilerini dinlemişler. ağlamakta olduğuna görmüş cağun Fiat Mürakabe © Kemisyonu —İve keyfiyetten zabıtayı haberdar et. Pat Mürakabe Komisyonu dün| miştir. Gelen memurlar, metruk yav Vali “muavini Ahmed Kımim yizase. İruyu düşkünler evine göndermis, ev. tinde Vilâyetie &ir tenlantı yapıma - )lâdını sokağa bırakan anayı arama ga gul olamadıkları ve bu yüzden be- İediye ve halk işlerinin geri kaldığı anlaşılnıştır. Öğrendiğimizm göre, tavzif kılınacak mahalle mümessil lerinin kendilerine tahmil olunan iş ve vazilelerle yakından alâkndar ol maları ve icabı halinde islenn ge cikmesinden mes'ul tutulmaları için bunlara belediyece muayyen (bir yeniden düşürük “müştür, Alâkadarlarca, müme: tarzda ikdazları ve mesw yıdlarına tâbi tutulmaları, günkü ( kayıdazlıktan o kurtaracak belli başlı #millerden kiri olarak telâkki edilmektedir. Gene bu cümleden olmak üzere mümessillerin muayyen bir yeri ©- İacak ve nahiye merkezlerinde ken- dilerine birer oda tahsis edilecek- tir. Mümesiller menmb oldukları muhitte halk tarafından seçilecek ve bunların intihsbını o mahallin en büyük mülkiye âmiti yapacaktır. İzmir Belediye Reisi bir İstanbul gazetesi aleyhine dava açtı birinde İstanbul gazetelerinden neşrolunan bir yazıdan mir Belediye Reisi Behçet fından gazetenin neşriyat rdun Kandemir ale dava açılmıştır. İzmir Belediye Reisi neşrolunan Yazının şahsini (o tabkir eder mahiyette olduğunu söylemek te ve dava edilenlerin tecziyelerini istemektedi İzmir 4 #

diseyi tetkike başlamış, İstanbulda bulunan o maznunlarn — isticvabları için şehrimiz Asliye 7 nci ceza mah- kemesine istinabe varakaları gön- dermiştir, Gatetenin neşriyat ve yazı işl müdürleriyle, muharrir o Kanden dün mahkemeye giderek, müdafaa- İsrım bizzat İzmir ceza mahkeme- sinde yapacaklarını söylemizler ve sorgularının Sa orada yapılmam ta lebinde hulunmuşlerdir. Mahkeme, bu talebi kabul etmiş ve karar altma in Ad'iyenin yaz tatili yarın btiyor Adliyenin yaz tatili hu akşam hitama erecek ve yanından itibaren tatil yapan mahkemeler O faaliyete di geçecekle: Hava Kurumuna yardımlar devam ediyor Hava Kurumuna yapılan yardım lar gün geçtikçe artmakta ve birçok yurddaşlar Kurumu teberrülerde bu. lunmaktadırlar. Dün tuhafiyeci Mi .! kal Çikvaşvili 1300 lira, | tuhafiyeci tanınmış | Gıda matdeleri satanlar daha sıkı kontrol edilecek Dün Beyoğlu kaymakamlığında Vali “ve Belediy Reisi Dr. Lütfi İKirdarın riyasetinde bir toplantı ya- İ pılmıştır. İki saat süren bu toplan- İda, Beyoğlu kaymakamı; Emniyet âmiri, Beyoğlu kazasına tâbi nahiye- dir İçtimada bilhassa, zabıtai beledi- ye talimatnamesinin tatbiki üzerin- imis, Veli ve Belediye Ri lar, nazarı dikkati celbeden noktaları işaret eti İlâkadarların bu hususta İkal çalışmaları hakkında direktifler vermiştir. Seyyar antıcılar, | dilenciler mevaddı gıduiys satan esnafın daha sıkı kontrolü kararlastırılmıştır. Vali ve Belediya Reisi, Belediye- ye aid sair işlerin tam bir ahenkle yürümesi izin Beyoğlu kaymakemı ve nahiye müdürlerine lâzım gelen direktifleri vermiştir. ve Maarif Vekili yarın Ankaraya gidecek Şehrimizde bulunmakta olan Ma- Yücel, dün de tetkikleri- İne devam etmiştir sonra orta tedrisat Umum Müd M Hayri Ardıç ve ri Müdürü Tevfik Kut ile birlikte orta tedüsat kadroları ve yeni ders yılı haznhk- ları üzerinde esgul olmustur. Hasan Ali Yücel yann akşam Ankaraya dönecektir e mmm Bir sandıkçı keserle bir adamı yaraladı Bahçekapıda Aşirefendi sokağın -. da Alyanak hanında (o çılışan Şakir dün bu handa sandıkeı:k yapan Zey pele bir alacak meselesinden datayı lerin müdürleri hazır bulunmuşlar» |s Eylül 5 Tahmin bedeli İlk teminatı 153,00 115,20 o Yollar ve köprüler tamiratında kullanılmak üzere alınacak 200 metre mikâbi micir ve 40 metre mikâbı kum. 1250,00 88,75 o Haseki haslanesi için alinacak 5000 meirö gaz idrofil l 780,00 68,60 O Belediye mevki tahabetleri için alınscnk WU" aded madeni lavabo. 2692,50 MIM O Karsağaş müessesak için alınacak boya ve Sair leva; 194000 (48,50 (o Darülâcezenin yılık ihtiyacı için almacak 400 kilo tereyağı, 30,000 aded yumurta ve 4000 aded limon. Tahmin tedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda vazılı muhtelif m:vad sahın almmak üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Rarınamelr zabıt we muanelât müdürlüğü #sleminde görülecektir. İhale (12/9/940 ık Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktı, Talipleri teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına aid Ticaret odası vesik rle ihale günü muayyuw sâatle Demi Encümende bulunmaları, (7920 Kocaeli Vilâyetinden : İlân tashihi Son Posta gazetesinin 4/9/640 tarihli nüshasında neşredilen İzmit Kandıra ve İzmit - Derince yollarına nakledilecek taş işine aid ilanda ihale tarihi 12/9/0d0 Perşembe günü yazılacak iken sehven 10/6/940 Pazartesi günü olarak yazıldığı görülmüştür. Keyfiyet tashihen ilân olunur. Eskişehir Belediyesinden: Belediyece alınması mukarrer bulunan 77i ira 50 kuruş muhammen bedelli muhtelif valtlık 985 aded ampul 19/9/940 tarihine rastlıyan Ovma günü saat 18 e kadar açık ekslitmeye konulmuştur. Muvakkat teminatı 57 lira 68 kuruştur. şartnamesi parasız olarak belediye mühendisliğinden rilir, Talipler şersiti öğrenmek üzere belediyeye ve münadiliğe müracaat ve ihale günü belediyede bulunmaları ilân olunur. 82871 ki «bide Eskişehir Belediye Reisliğinden: Belediyece alınması mukârrer 1020 lira muhammen bedelli 60 aded sU sayıcı 130.040 tarihine ras'byan Cuma günü saat on beşe kadar açık ex. silmeye konulmuştur. Muvakkat teminatı 76 ira 50 kuruş ve ihale yeri Eskişehir belodiyesidir. Şartnameler belediye su mühendsğiğinden para. sız olarak verilir. eralti aniamak istiyenler su mühendisliğine ve müna. diliğe müracaatları ve ihale günü belediyede hazır bulunmaları ilân olunur. (8058) i Türkiye Cümhuriyeti ZIRAAT BANKASI Kuruluş tarihi: 1888 kavga etmiş ve Zeynel etndeki ke - serle Şakirin başıma vurarak yara - İtemiştar. Yaralı tedavi altıma alınmıs, earih müddetamumüiğe tes - | Askerlik işleri: i 336 doğumluların yoklama İ günleri Bakırköy As. $. den: 338 ve bu do, #omlularla muameleye tâbi yerli ve yabanci eratin son 2/Eylâlde başlanarak Eylül sonuna kadar devaı edileceği ye günleri ev - velee ân edilmişti, İ Bu yoklamaları 15/87I014M0 tari. hine kadar bitirilmesi icab ettiğin - den alâkndatanın bu tarihe kadar Cumartesi, Pazar günlerinden maa , da diğer günler sant 9. dan 13 © kr. dar müracaatları lüzumu Hân olu - nur. * Bakırköy OoAskerlik (o Şubesinden: (15/Ey101/940 T. den üharen Gümüş- İsuyu ve Gülhane hastanesinde açı . lacak olan hastabakıcılık ve bem. #ire kursuna gönülü olarak devama istekli 20.40 yaşları arasnda tahsil görmüş bayanların kaytilarına baş. lanmıştır. İsteklilerin nüfus cüzdan - İlarile birlikte şubeye müraraatları, Yedek sübay olacak derecede tahsillerin! yükseltenleri davet Beşiktaş Ax Şubesinden: 136 A Fahri Birol 690 lira, M. Şakir 650 H-| )a34 doğumlu erlerden askerlik hiz - ta, Anadiyadis mahdumıları 650 iira, mellerini tam olarak *lemalden sonra Darid Bünyad 130 Yira, kereste tüc - yedek sübay olacak derecede tahsil - carı Gevrekyan mahdumu 50 ira ver lerini “yükseltmiş bulunanların tahsil! mişlerdir. Bunlardan başka avukat Kâtibi Sa mi Sürüjön İle Kimyager Osınan İnce ve eşi birer altın nişan yüzüğü te | — berrü etmişlerdir. Pazar Ola Hasan Bey Diyorki: — Hasan Bey Bilmem Şehrimizde bugün «. Bir de yök tram - Hasan Bey — Ben de Güzetelerde okudun mu? (işleyen o öramvaylardan (o oveyları işletilmesi karar. O olsam vazgeçerdim. İda. R başka... laşmışlı. İdare bilâhare © ye insan nakline mah. sus tramvay işletmeyi gderecelerini güslerir vesaik ie acele İ şabeye müracami etmeleri ilân olu nur, İkinci Zafer Ha'tası Yiş nil n heyecinlı bir tar.hin.... İçli Bir Aşkı Yılmaz bir kahramanlığın romanı olar... Türkçe O'e Emperyal'ı görmeğe koşan 10.090 lerce halkı almağ» salon ları kâfi gelmiyen LÂLE Sineması Bu film bir: hafta daha gösterileceğini müjdeler, yoklamalarına | Sermayesi: 109.000.009 Türk Lirası Şube ve ajans adedi: 265 Zira? ve ticari her nevi banka muameleleri 'İ PARA BiRiKTİRENLERE 28.800 LİRA İKRAMİYE VERİYOR Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsıu tasarruf hesablarında en az $0 liram bulunanlara senede 4 dela çekilecek kur'a ile aşağı - daki plâna göre ikramiye dağıtılacaktır. 4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 4 500 2,000 4 1,000 40 4,000 100 5,000 120 ". 4,800 160 " 3,200 DIKKAT: Hesnblarındaki paralar bir sene içinde 50 ilradan aşağ düşiniyeniere ikramiye çıklığı Lakdirde X 20 fazlasile verilecektir. Kur'alar sende 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikânun, Ii Mart ve 1 Haz. zan tarihlerinde çekilecektir. "” ” ” " (eni meat 2) Havaeık ve Spor — 269270 inci sayısı bir arada ve dolgun bir mün- derecalla intişar etmiştir. Devlet Denizyolları ve Limanla rn — D.D. Y. L İdaresi tarafından her ay çıkaritmakta olan bu meslek! mecmuasinin 3 üncü sayısı intişar et miştir. Kayıt tuza Miyatrosu Bu akşam Kadıköy Süreyya Sinemasında «Yumutreaka Vodwil - 3, perde E, SADİ TEK tyatrosu Bu gece Bostancı İskele gazinosund? Bir İzdivaç Komedisi Beyoğlu Halk sinemasında Nuhun gemisi Arzu ile Kamter Ankara Spor — Ankarada çikan bu Spor mecmuusınım 17 nci sayısı İni.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler