1 Ocak 1941 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

1 Ocak 1941 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KIN GÖZÜ IN KULAĞI KIN D|L| at mamareer —— a— — K A A w..ı işleri ız!:*onu : t Flatı $ kuraş —Vo 3747 e A SA Feni Yıı Iaşe ışlerı | Kutlu Olsun — | eh Yenı Y" "USİI bll' _—!—»j— . mudurluk buıunîıcak : yıı oıach ? Gazete başmuharrirleri TT “Son Posta,, ya K ee fıkırlerını soyledıler Egede ovaları istilâ eden sular çekılıyor_ Bergama çose uımu—Lı Ge hı-r iki ta ııf.ıl&“ .dmı metcelik ku sular || ERtE yenl DĞ Soldan sağa doğru Yunus Nadi, Hüseyin Cahid Yalçın, Necmettin Sadak, Zekeriya Sertel, Ahmed Emin Yalman bu suale aşağıdaki cevab- || sambadan belli ektedirle Yunus Nadi SĞ eceğini Cümhuriyet rünür. luuı[rı — Pergei yamı 2 net Sayfada) İnşauah" öktan 1941 in Türk milleti CRBR. Gammmz — —— Yeniyılın Maı if Vekili hir talebenin — 4 ve bütün insanlık için “ANNAME — — , ' l talihlisi aya, habası İle hocalarına (SRETTİ 00 bin frayı ' --. teşekkür ediyor Devlet Reisi | Şitkzz : | kazanan : ü Ü tömem | . , ., | , Fadiköy bir ta okul emf| Kolratlark ; İ Küz | (| Diyarbakırda — 4ö3z5en zz um ediyor KÜ d ”T SN | İralı Baba £ an bir müd- e n T ç SS TAONİK £ Y da Jeyânnamesinde e i YeRdç ? ı':baŞı p')a"gosuın i . dlmki Yöz Ü e K - E a: ar (3f N tarihçesini yaptı | YN ; ELİğ TiŞ K zanan numaralar Eb önn eğlane — M W Kİ bi © Milt Piyango İdaresinin — 1941 B. ajartısı âi y " yıkı için hazırla: fevkalâde piyan- | go dün gece « Ti Bel-diye a e meziyet oları Kalabahk bi S aA abar Bolu Şd ç K a k canla takib ettiği aai el hateketi bütün tas | Gürlcede Yunun ordurunun bir geçii remcl ait n AA rdlnada milenş.. daği W Ze A ee Az| dünle B | Nihad ÂH Üçünclü bu döy ruluk vasfının bir kere daha teza-| | | vudlukt Zi d (kürüne vesile ve bir nümune teşkil <| İngiliz topçusu | — Ârna a| öt siaşem'mkbe S ha b e TeT | Pstakbel nesillerce tamâ- onu ;e—rw ren :ıîr—:ı[( oı_'v—r""vı!rl(- vt sl ee |— İtalyanları — — Elenlerin yeni K SA n b i | iz'aç ediyor | bir muvaffakiyeti | — « ço Telgraf,, gazetesinin neşriyatı karşısında W #a $ HÜD < ğ * B |

bulduğu — kiymetli -D N ral diyor ki Bütün bir tabur urame — İlkmekteb mezunu baş Kat ği Bardiyada italyanlar İtin nutku ve n neticeleri Je muhtemel tesirleri vaziyetin inkişafını bek /ı_ı/orlur Selânik tekrar İ . hı:îiıyîrl'(ınsl:lrıılı)ııî;;âı 1 bombardıman edildi | | yazıcı kızmakta haklıdır j H İ l | » YAZAN ——— | I yekli general i| nezareti tarafından dün akşam Piy TU UY YO HYAÇ TF ET D ŞKDN Emir Erkilet |i Daa Baniye Tanter İneytedilen. tebbiğ (,anızü hakikat umumi efkâra anlatılmıştır, çünkü onun i Z Düşman hava. küvvetleri bugün “ Son Telgraf ,, ın mahiyeti biraz daha ortaya honursa — İ : j | Atina 31 (AA) — Emniyeti umumü. Posta, vin aakari PçU ateşimizle — mütemadi- ue Söneee MEYEER ONH muharriri a sonu | memleket de W M â 4 İk Amci Cüm- ikirofıar mütevekkilüne (ları yapmaşlardır: uzun emellerden vazgeçilmek tehlikesi başgbsterecektlı- '__—1& Gsi Ruaveh beklenen jöyledi. Birleşik Ame- DÖ telsiz telefon mef- brdiği ve yalonız Birle- ikada 80 milyon kit- İizi tahmin olunan bu bekl:'—ıeklcur ı - zaylat ve büsür az- Z (Deramı 3 üncü sayfada) u: Igrafta küçük bir fıkra gö «İsiyet ve kümal duygularımız -| — Memleketle şeker sanayli yeni ku < '»Ğ " n alıyor — ve sizin — gibi edebsizlere ruluyordu. “we” giftçiye — Müzütlü ıqlu" 4 — Pr saylat . B ü t bakarak ayrıca fyarlıyoruze denili - traktör dağıtılması düşünülüyordu. © Ruzveltin nutkunun 5 ş vi Bi M Tn GA E l gv ZM da adı geçen ylenen bir *öÖY- 'ııı ni f ! Roma ve Beriinde (*” : ö bu nutukla, :| î — çe müseccel © tak'a ise tani 10 Amerikanın A ak S 3“ AAA daşı ot y nişt ekil ve tar- n h ah ı j & dir ki e Nevyork, 31 (AA) — Bu- sabah gelen - | n hakkında dafbarile bir şeker sanayamlz tin son nutku Amerikada bir 4 j v a " d e düyanmış .İşatmak Çin harlsdön getirdan z darbesi tesrini y A | hâDuıEl' 3 [ml;n — Uni T iş -| tır. Bön Posta bundan dolayı hiç bir / den fazla gümrdi alınıyordu, bü ge - d ka, sümdi - D zamaa utanş düymüyacaklır, bilükis beble de madermki şeker — sanüylinin — , mamalıdır. i yaçı | e yile ztandımmdan, adle| mağrur olabilir. Niçin ve ne şekil -|yaşaması bütün milletin fedakürlığie böenmü G e nağdada) İ İMESt veisi a aha | gayfddad[r Haa adek ve ŞAhA 'nay-|de? (Devamü 7 mel sayfada) KP A

Aynı gün çıkan diğer gazeteler