17 Aralık 1942 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

17 Aralık 1942 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© vergisinde yurdun en fazla hi Hergün arlıklı İstanbulluların d laddi, manevi ve âki borclarını emekte diğer Şehirliler kadar hassas e çabuk olacaklarına miniz | Naam Ekrem Uşakliğil se yı utum haftas» münasebetile birleri Şemle koltjna- lar esnasında bilhassa bir cüm- İedir ki bende en büyük tesiri yaptı. Konusan #öyle diyordu: —Bugün çocuğuna istediği gıdayı veremediğini görerek mü tecssir bulunabilir, fakat bu anne dü muharebeye uhamız halinde çoc haberini Ge alekilirdi.» Bu, bir ölçüdür. Ve bu ölçü hayatımızın her safhasında tat” bik edilek . * Bugün bütün yurda beki yüz bin, belki yüz yirmi bin va- olan ann si tan larin li recekler, kendilerinden istenilen fedokâslığı belki çok bulacaklar, belki ilk bökişta yadırzayacak - lardır. Küçümeepecek bir veri kar| şında değiliz, fakat durumu bü yümsemekten de çekinelim. * Alışmadığı ve beklemediği bir saanen irkilecek vatan- mı olduğu tesinde kendi adlarını gö insan z bu y anlar, ayni zamanda da ken radyo müsahabesinde kul lens cümleyi bir ölçü olarak ele slmasımı tavsiye ederiz: — Bugün birkaç yüz, birkaç bin, hattâ birkaç yüz bin İiralık bir vergiye bağlandığını görerek bunu fazla bulabilir, fakat dü - şünmelidir, ki Türkiyenin muha rebeye sürüklenmiş olması ha ş varlık vergisine bağlanan| SON POSTA RESİMLİ MAKALE Ü #' Ye 4 4 Bayram, cile ve dost muhitinde mevcud münasebetleri kuv - vetlendirme, sağlamlaştırma gü nüdür, bir zevk, bir eğlenme, bir dinlenme ve neş'clenme günüdür. Fakat tabiat, talih, tesadüf ve her şeyin üstünde olarak hayat insanların hisselerine düçeni yz munsif olmadığı gibi işini yürütmekle fasılada tane az. b Şeh ! , | Tuzu toz şeker diye satan açıkgöz 13 kiloluk paketin üstüne bir kilo! şeker koyup bir kahveciye satan| açıkgöz yakayı ele verdi Karara göre, merkezi Bieecile “Debileg- “olullide yaz) i Gr tp kalkan Şevket adında biri dün,!, , 0 küsur senedenberi yari gesmi Arıkara caddesinde — kahvecilik ya'/bir vaziyette | çalışan milii sanayi pan Hasanın ddünima sırtında, biz birinin. devletleştirilmesi etrafla- torba olduğu halde çimir, kahveci da Vekâlete temas etmek üezere ,Hasanı bir kenara İğina şunları fısıldamıştır: İ| «— Bu torbenin İçinde 13 ki kadar toz çeker var, İstersen sana” kilosunu 459 kuruştan salartm..» Kahveci Haran bu kelepiri kaçir- birliği amumi kâtibi 1, Yüz dün şehrimize dö Heber aldığımıza gö liğinin devketleştirilmesi içi çe bir statü hazırlanmıştır. Bu sin. tüye göre memleketimizin muhtelif ek htememiş, 450 kuruştan şeker! yı otakalarında sanayi birlikleri teş- leri almağa razi olmuştur. Fakat ei dilced i İher ihtimale karşı torbayı açan kah e km Ve veci Hasan, üst kısımdaki şekerleri) e “EM 2000 kişi haksız yere #riwayene etmiş bu aliş verişte bir | ga . lağır işçi karnesi almış > bulmadığına — bu suretle kani olduk'an sonra 13 kilo şekerin pa- yerleştir. — Bir müddet evvel yapılm ek- ayrıbmış,| mek kartı tevziatinda birkisim me. Halit Güler. | rasını Şevkete saymıştır. Şevkut para'arı cebine dikten sonra dükkândan ir Haberi Milli sanayi birliğinin devlet- leştirilmesi Kararlaştırıldı irİsi dolayıslle Halit -Jyünü tekrar Ankaraya dönecek ve inde Bütün servetinin duman Hasan da bu şekerden müşterileri. murlar kendi vazifelerini ağir iri Bayrama; yalnız, kimsesiz, neş'esiz, zevksiz, hattâ 7 ömidsiz girenlerimiz de olur. Böyle vaziy etlerde insanlık vazifesi bize kı. sa bir zaman için komedi oynama emreder, Neş'eli, zevkli, ümidli İstanbulda olmak üzere imuhteiif mıntakalarda sanayi birlikleri tesis edilecek Diğer taraftan şehrimizdeki mil İki sanayi birliği daha fazla geniyie. Jtilereke memleketteki şubeleri Idare edilecek bir hale getirilecek ve di- çekerek kula, Ankaraya gitmiş olan milli sanayi) ğer birliklerin merkezi olacaktır. Yalnız Ankaradaki temasların bay. ram münasebetile intaç edilememe. Güleryüz Salı bu defa statü tasdik edilecektir. Alâkadarlardan öğrendiğimize gö re; mili sanayi birliği yeni teşkili yle sene başından itibaren faaliye. te geçecekir, Fakir besine yardım edenler | Üniversite Rektöründen aşağıda. İki mektubu aldik: 1942 . 1943 yılında Üniversite iversite tale- olduğu haberini de alabilirdi. ns çay ve kahve yapmağa (başla. telikki (o ettirerek (alâkadar! dan!nin yoksul ve çalışkan telebesine Buna karşılık: miştir. Fakat bir müdet sonra bir «A» karnesi alımşlardır. Sulh içinde kalmak sırrına ve tin örişmiş "bir - gunu Harama söyiseniş o da, birkaçının 2000 i bulduğu (tesbit edil geden in amelden epi eyy aklı tarkapı be dala meş | aş alel Pİ amma Elmer i i 1 - VE ç er Pis gi retten dona kalmıştır. Zira üst kis- bulunan memurlarin «A» karneleri! rev pumla ancak bir kile kadar toz #elalmarık yerine «Bp kameleri verile! lığın büyük bir parçasını düny - m 13 kile ağırlığındaki çadir kalan kısımları kan torbenin temamen sofra tuzile dol, vergisi ödemekle meşgul iken durulmuş olduğunu görmüştür. | huzur içinde kazanmıştır. Şim-| Ba ikeşediğ yn a İ ii Köyüisinden istenen hazb yıl j9 zebrtaya müraçani etmiş, — i di kemer mene b ng gl a a e e ağam eman br erer mahallesinde kiz içi kesimi vat etmi şiir. İFmık sokağında 15 numaralı evde gi iş Di oturan Ragıb adında 17 yaşlarında Alma e elemi ir) © Kürtaj yaptıran breeç dn m Semama Ta vergi irkilec - vay caddesinden © geçerken iki İşim emin özerk kadının muhakeme- seç Sd i : . şe tramvay arasinda kalarak başı ezil. manda şünu da düşünmelidir, kil sine gizli bakılacak İni, i#ede veremiyecek bir halde bugün yurdda anormal bir paba-| | Anuş adında genç bir kadın Haseki bastanesine kakdırilmiştir. lik vardır ve bu pahalııktan 12- kandan göcuk düşümetkten yapılan) Hidiseye e koyan zabıta ve md- tırab çeken geniş halk tabakası: ihbar üzerine tevkif olunmuştu. liye bu kazaya sebeb olam ber iki dır. Simdi kendisinden istenilen Saçlımun dün asliye 3 üncü cezada tramvayın vatmanlarını da sorgu.| vergi bu halk tabakasının ıztira- ea başlanmıştır. Okunan/ya çekmiştir. Vak'a şirafındaki tah binı azalımıya yarıyacaktır. Pa *döianatnece, Anuşun tatanos aşısı kikata devam edilmektedir. halılığın — desilmesinde müessir oiak erergss öm am Saaai GEZS olacaktır, bu bakımdan mânevi, | 5 baehekime ak ei De Temyiz müddei İSİNİN #hlâki bir hususiyeti mevcuitur.'1.. vasıtaslle kürtaj en 3 dünkü kenleransı Dün İzmirden gelen | “ bakımına devam edilmesini söle. Şehrimizde bulunan Temyiz Müddeiımumisi Mehmed Ali Sevük isafta Manisada bütür ülm-İ yasi üzerine tedavisi yapılıp müd. Tülerin (mükelleflerin) borçları" | dekmumiliğe teslim edildiği yeni nı vâde bitmeden ödediklerini, İliyorda. Mahkeme duruşmanın giz.|dün akşam saat 18 de Eminönü Balikesirde ise ükümlü-|i olarak devamma karar m emin inoloji mevzulu bir : 3İBi kinin ——— konleranı vermiştir. Zabita ime. ler arasında yalnız epi seyi alan en büyük şehitdir. Bu: mmurlarımız için merke ebemmi- İrada herhangi bir haksızlığa, yan yeti haiz olan bu konferansın bü. Yapılan! ———— Bir genç iki tramvay nın geride ” borç ödemekte geçiktiğini anla uyordu. Bu kisa telğraf İzmir Cumhuriyet Merkez Bankası 10, müşteri içtiği kahvenin toz'u oldu. tetkikler neticesinde bunlarin sayi. Türkiye İş Bankası 5, Ziraat Ban. dağıtılması hakkındaki kası 5, Osmanlı Bankası 2, Sümer Bark 1, Eti Bank 3, Selânik Ran. kası 1, Şeker Farbikaları 2, Ana.| dolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 3, Bay Zekâi Apaydın 4, Bay Ev- Tiyazade Nureddin 1, Bay Hayri İpar 1, Bay Lahut Uzman 1 burs vermek suretile yardımda (bulun. muşlardır. Kendilerine © Üniversite adina teşekkür ederim, ann Eminönü Halkevinin müsameresi e e Haikeyi İarıfından haprhenn o büyük müsamere için büyük SaMatkâr Bayan K. Arsamanol o «Ke'ebeğin Ölümü, «Daria Kuşları, «Bebeksi Dükküme ve imire gbi danummmı; k'üsik bale dansa. sunllam mürekkeb guzel bir Pr0ETmM ha, mttatmış olduğu hber gimunar, Yu dansların çök alk toplayacağım umu. yoruz, ——o—— Parmakları kesilen İşçi Vefa caddesinde, 15 numarak ewde oturan ve Tiryaki çarşısın- da 41 numaralı marangoz atöl yesinde çalışan Aziz, dün elini keski makinesine kaptırmış, par- makları kesilmiştir. Altın-hâlâ düşüyor ir. Dün evvelki güne na. muhğinin maddi ve mânevi bor-| lışlığa, eksik yahud fazla tah -(tön emniyet memarlarımizin istifa- 'minlere meydan vermemek için| İyorulmak bilmediğini her vesile- İde yazmak zevkini duyduğumuz İvalinin başkanlığı altında müte- hasem bir komisyonun her yer- İden fazla çalışması icab etmiştir |Yökümlülerin Bsteleri artık ha- İendır. Kuvvetle ümid ediyoruz | ki İstanbulun vârlıklıları da mad idi, mfnevi ve ahlâkt borçlarını ödemekte İzmir kadar hsesas ve cn mahiyetini anlıyarak gere - #ini yapmakta ne derece b davrarılığım gösterir. İstanbul coğrafi vaziyet, ver vet ve nüfus bakımından va Takvim 1 ineliktimn 17 Porşombe 1019 Silbicen 9 - Kasim 40 8. İm. Ge, Öğ. İkL Ak, Yat » zan 218 1A5 BAB LAADOLSS desi için 3 ker» daha tekrarlanma, si kararlaştırılmiştir. Altın birkaç göndenberi süratle düşmektedir. zaran 75 kuruş düşerek 27,90 Ülra- ya satilmiştir. Külçe 3,75 kuruştur. İSTER İNAN, İSTER İNANMA! rinize afiyet çiçek aşısı yaptır. dım, Koluma çarptyerlar, iti- | yorlar, canımı yektyorlar... Bir arkadaşımız anlatıyor: «— Biz mi büyüdük, tram. vaylar İmı Göçüldü Bilmem. Muhakkak bir şey var ki; şu birkaç haftadır tramvaylarda bir türlü doğru dürüst gidemi- yorüz. Hele son günlerde üze- “ İSTER İNAN, mi ie lemek — Çiçek! kalmı- YİN Çiçek senelaf diye Gıhışı yorlar..» İSTER İNANMA! demiye , yüzümüze maske geçirmeyi eceğiz, hendi kendimizi 5 i, zevkini, ümidini çoğaltmaya HO eri Giçek vak'ası görenlerin ihbar etmeleri isteniliyor Vilâyet Sıhhat ğünden: Çiçek hastalığına karşı mü- cadelede en büyük silâh has- taları tecrid ve aşı tatbikidir. Hastalık mihraklarını vak- tinde haber almak çok mü- himdir. Umumü hifzıssıhhe kanunu hükümlerine göre bu. laşıcı hastalıkların ihbar mec- buriyeti hemen umumidir, yani hastalığı her bilen ve i- siten bu ihbarı yapacaktır. Vatandaşlarımızdan bu has talıktan şüpheli vak'alar işit. tiklerinde sıhhat teşkilâtına haber vermeleri umumi sıh- hat namına rica olanar. ' Şeker tevziatından istifade edemiyenler. 16/12/942 T. li tebliğe ektir: Hükümetçe ekmek ve ekmeklik hububat vesair eşya (o maddelerinin, talimatna, menin ikinci madesinde (Hususi kanunlarına göre aynen veya nak- den nefer tayini zammı alanlarla la. şeleri Devletçe temin edilenler) in bu tevzlattan istifade edemiyecek. Müdürlü. İtin da bu esaslar dairesinde ya. pılması talimatnamenin şeker tevzi- astma aid olan 16. 20 inci mad. delerini değiştiren ek talimatname- bükümleri iktizasından bulunmuş / olduğundan bu madde şümulüne gi, renlerin şeker tevzlatinan İstifade İedemiyecekleri ve hilâfına hareket İ edenler hakkında Ml Koruna kanunu hükümleri dairesinde taki- bat yapılacağı tebiliğ olunur, ml or Kral Ödip'in temsili Ewinonü Haikevendan: şevızımz Poze günü sai (15.20) da temeli gebemir tarafndan Kra) Ödip ame) edecektir. Davetiyelerin bürumuzdun Sles rica Kutlu bir nikâh töreni Ordunun güzide başlarındın Orge. Demi Mumlafa Siukia'ınm küçük kızı Bayan Öden Meğlalı İle Dr. Aihay İd. | mehter Asianeein oğlu Keymmotii” irülkek, gumaz Fethi Asianerin nikâh O döreni dün sasi 3 le Beyoğlu evlenme memur. humurile ra elilmiştir. Törene Vali ve Belediye Keli Dr. Lâtpi Kırdar, Orgönerai Fabreddin Al tay, Orgenersi Salih Onurtak, Orgene- mi Cemli Cahid Toydemir. Korgeneral Ekrem, General Rifat Malaracı, İlan, bul Komuta Genera) Asım Tinaztepe, nerai Balım Cerağ, Genersi Kemsi Ya. gankenkıç, Amini Hüsnü, General Safi Areuela, olman bir çok oyüksek #üfbeli eriğm ve alicieri hazir bulum. arar, Gençletiimisi ve sayın Orgenera'hmizi! hammrokle tebrik oder, yeni evlilere uzun leri tasrih edilmiş ve şeker tevzia-! yağında ki tarafın akraba ve ahbabları | Metis iKarsslam General İhsan, Ges)! Birincikânür 17 Askeri vaziyet (Baş tarafı 1 in.i sayfada) bul etmemeği daha evvelden ka. rarlaştırarak o mevzilerinin O önünü mayinlerle kapladıktan ve bu mev. rilerde çok hafif kuvvetler o birak. tıktan sonra geri çekilmiş olmasi dolayisle | İngilizlerin Oehinde ol muş ve İngiliz kuvvetleri bu mev. zilete girdikten sonra Rorunel kuv vetlerile yeniden temas tesis etmek üzere bunların peşine düşmüşlerdir. Bu yeni taarrazu yapan lngiliz kuvvetlerinin sekizinci İngiliz ordu. İsumun bütün heyeti olmayıp sade. ce bir tank ve İki piyade tömenile çok miktarda uçaktan ibaret o'du- ğu bizzat Almanlar tarafından da bildirilmiş olduğu cihetle Rommel ordusunun Elğlemeyn'de uğradığı mağlübiyetten sonra ve ayrica Fran sa şimal Afrikası hâdiseleri dolayi. İle kâfi miktarda takviye edileme miş olduğu ve mihver devletleri, inin, © zaman büyük ölçüde bozuk muş olan bu orduya ancak İngiliz- lerin. pek hafif kuvvetlerle Trablus İgarb şehrine doğru süratle ilerisme, lerine mani olacak oya'ama muha. İrebelerini o yapabilmesine . yetecek derecede İnsan ve malzeme takvi. yesi gönderebilmiş olduklari anla” şılmaltadır. Eğer böyle olmasaydı, esas kuvveti - olan 7 tümen yerine İbu defa yalniz üç tümenle ve ha. reket üssünden çok uzak bir saba dahilinde taarruz etmiş olan seki, zinci İngiliz ordusunu esas İkmal kaynaklarına bir bayli yaklaşmış o lan Rormmel ordusunun durdurma- si ve İngilizler içim tekin bir yer olmadığı bundan evvelki iki İngi. İliz taarruzu esnasında sabit olan /Elageyla sahasından İngiliz ordusu. nun bu defa da geçememesi lâzim gelirdi. Şimdi, hakkında pek çok ümid. ler beslediği çok kuvvetli bir mü- dalaa hattını da bu suretle kaybet. tklen sonra Mareşal Rommel ne yapacak ve ordusile nerede ve mâ. sil bir mukavemet gösterecektir? Ek evvel, hayli eski bir yazi. mızda da kayid ve işaret eylemiş olduğumuz vechile Elageyla'daki kuvvetli müdafaa mevzilerinin ter- ki meeburlyetinin Rommel ordusu Jiçim şimali Afrikada her şeyin bittiği manasına gelmiyeceği ve Elageyla ile bunun 450 k, kadar şimal batı. sında kâin Misurata nehri arasında su noktalarının çok © olmasile maruf ve bu itibarla büyük kuvvet ler tarafından geçilmesi müşkül mü. him bir mani teşkil eden Sirt çi ile Misurata hemen cenubundan baş layan ve hafif bir şekilde cenab doğuya doğru" 100 k. ye yakın bir Matidadı bulunan dar ve uzum aci su gölünün Rommel kuvvetleri için daha fazla bir emniyet İmsule ge. tirecekleri noktalarınm tesbiti fay- jdalı olacaktır. Ondan sonra, gerek İMisurata civarında, gerekse Misura, ta ile Trablusgarb şehri arasındaki 200 Kik saha dahilinde yeliz oylama muharebeleri | değil, haitâ esaslı müdafaa muharebeleri bile yapmağa salih kuvvetli mevziler vardır, Bizzat Trablusgarb şehrinin ise, deniz cibetinden bir teblike gel. merek şarile, 20: 25k. kadar da. Trablusgarb şehri cenubunda bulu. nan ve bir de demiryolu ile bu şehre merbut olan 910 metre ra. İkimili Garian dağını da tutabilirse cenub kanadın. çok güçleşir. Mareşal Rommel, bu defa ordu. sunu Elageyla o mevzilerinden bun. dan evvel Elâlemeya'de olduğu gibi harab bir hale geldikten sonra de. ğü, fakat, yaklaşan İngiliz kuvvet. İerini iyice keşif ve tebit etmek suretile yaptığı bir hesab meticesin- de ve esaslı hiçbir kayıba öğr, maksızın çekebilmiştir. Bo sebeble, Elegeyia ile Trablusgarb arasındaki arazinin kendisine bahşedeceği ko. laylıklardan istifade le bahis mev. 2uu eylediğimiz müteakib ve mü- tevali oyalama hareketlerini yapa. bilecek bir durumdadır. Tunus sa. basındaki İngiliz . Amerikan - Fran siz kuvvetlerinin, Royterin bu saha, daki hususi mubabiriin dabi İtiraf eylediği veçhile şimdiki halde az miktarda olmlnsarı da Rommelin bu ini kolaylaştıracale lari tirmiyarak ve ber m uhde ederek zamaninda geri çeke- bilmedi de bir komutan İçin banu i il eder ve bu tarz. m a "Afrikada ben dan evvel bir defa General Anbin- eek, iki defa da Mareşal

Bu sayıdan diğer sayfalar: